Bevægelsen for miljøvenlig eltransmission

Velkommen til

Bevægelsen for Miljøvenlig Eltransmission


Kære lodsejere

1. Husk: Ansøgningen og godkendelsen hviler på et ulovligt grundlag: Der mangler beregninger på, hvem der kommer til at mangle strøm, såfremt anlægget IKKE etableres.
2. Husk: Vores vigtigste våben mod flere master er SAMMENHOLD. Energinet.dk kan ikke lovligt beslaglægge ejendom til en elforbindelse, der skal transportere strøm til udlandet.
3. Husk: ''Sammen står vi stærkere''

Borgerforslag.dk

''Højspændingskabler i jorden''.
Få dit netværk til at støtte et godt formål.
HUSK: Din støtte kræver brug af NemID Oprettet d. 26. april 2018
Antal støtteerklæringer d. 23. oktober 2018:

5.941


Borgermøde om 400 kV

Torsdag den 3. maj 2018 kl. 19.00 i Næsbjerghus, Næsbjerg

Bemærkninger

Energinet.dk vil igen forsøge at gennemføre Den Vestjyske El-motorvej som et 400 kV transitsystem på master så høje som rundetårn. Sådanne ulovlige tiltag er ikke ukendte med godkendelser af Energistyrelsen. Derfor vil www.elijorden.dk følge sagen tæt og vedvarende supplere nye som gamle indlæg med bemærkninger.

STÆVNING

Energiklagenævnet er den 27. februar 2013 stævnet ved KBH's byret til at anerkende, at tilladelsen til etablering af et nyt ilandføringsanlæg til Anholt Havvindmøllepark (til ca. 1,6 mia. kr) er ulovlig og ugyldig.

Duoen

Energistyrelsen og Energinet.dk har den 9. august 2012 fremkommet med yderligere oplysninger til Energiklagenævnet. Advokat Helle Carlsen (H) har frist til den 15. august 2012 kl. 15:00 at komme med bemækninger. Det er glædeligt, at Energiklagenævnet endelig spørger ind til benet; det holder hårdt med Energinet.dk.

Partshøring igen, igen...

1. klageinstans efter Lov om Energinet.dk er Energiklagenævnet.
Klima- og Energiministeriet har afleveret deres høringssvar den 13. april 2012.
Energinet.dk har afleveret deres høringssvar den 16. april 2012.
Høringssvar fra lodsejer Ejner Bomholt den 10. maj 2012.
Høringssvar fra adv Helle Carlsen den 22. maj 2012.
Høringssvar fra Klima- og Energiministeriet den 15. juni 2012.
Høringssvar ved tvangseksproprierede Sigrid Bluhme den 18. juni 2012.
Høringssvar fra adv. Helle Carlsen (H) den 20. juni 2012.
Sidste frist for aflevering af høringssvar er den 26. juni 2012 kl. 15:00
Energiklagenævnet afsiger kendelse den 29. juni 2012.
Høringssvar fra advokatfirmatet Bech-Bruun den 5. juli 2012
Høringssvar ved Ejner Bomholt den 15. juli 2012
Indlæg ved Adv. Helle Carlsen (H) den 26. juli 2012
Endnu en partshøring med deadline
23. juli kl. 15:00
Energiklagenævnet forventer at drøfte og afgøre sagen
den 22. august 2012


SYV ulovlige ekspropriationer på én dag

Kommissarius har den 27. marts 2012 gennemført 7 ekspropriationer til Energinet.dks projekt, der alene har vurderet almenvellet af deres eget projekt. Statsmonpolet Energinet.dk er dokumenterbar inhabil.
Kommissarius har eksproprieret til et 220 kV landkabel vel vidende, at Energinet.dk ikke har indkøbt et 220 kV landkabel, men et 245 kV ledningsanlæg med betydelig overkapacitet. Kommissarius ønsker ikke at dokumentere behovet for en ny transitforbindelse fordi Transportministeriet siger god for ekspropriationen. Kommissarius vil heller ikke lytte til lodsejerne der forsøger at dokumentere, at det intet behov er for flere transitforbindelser. Energiklagenævnet har med 1 års forsinkelse, ved Kammeradvokatens mellemkomst, genoptaget lodsejerklagerne over den ulovlige transitforbindelse. Lodsejerne nægter at modtage almisse-erstatninger for et ulovligt projekt. Vi vil have rettens ord for, at ekspropriationerne er ulovlige.
Vi vil have rettens ord for, at Energiministeriets definition af almenvellet er ugyldig.

Er Danmark et retssamfund, når ekspropriationerne gennemføres FØR Energiklagenævnet har gjort sit arbejde færdigt og Klima- og Energiministeriet stævnet for deres definition af almenvellet inden der eksproprieres løs?
Magteliten kerer sig ikke om danskerne og Grundlovens § 73. Lyt og læs P4 Østjyllands radio kl. 7:15, onsdag den 28. marts 2012. Ekspropriationerne var bestemt længe før ekspropriationsdagen. Derfor kan Kommissarius ikke være fri og uafhængig, men må være en del af den danske el-mafia.


Energiklagenævnet genoptager lodsejerklager

Energiklagenævnet har i en kendelse af 22. marts 2012 givet klagerne ret i at være klageberettigede. Det betyder, at Energiklagenævnet nu realitetsbehandler lodejerklagerne over Klima- og Energiministeriets definition af almenvellet som en vurdering og ikke en beregning (Grundlovens § 73). Stævningen mod Energiklagenævnet og Ministeriet er sat i bero.
Energiklagenævnet forventer at afsige kendelse i juni 2012.


Partshøring igen, igen

I forbindelse med genoptagelse af klagesagen i Energiklagenævnet, foranlediget af ønske fra Kammeradvokaten, er det meddelt lodsejerne partshøring med deadline senest torsdag den 1. marts 2012. Energinet.dk har fået forlænget partshøringen med 7 dage til den 8. marts 2012. Energiklagenævnet forventes at afgøre spørgsmålet om klageberettigelse den 19. marts 2012.


Retssikkerhed eksisterer ikke inden for elområdet

Energiklagenævnet har i skrivelse af
9. februar 2012 meddelt, at lodsejernes sag om klageberettigelse genoptages. Sagen har ikke opsættende virkning, så derfor giver det IKKE mening at genoptage sagen, men er udelukkende en taktisk genistreg for at udsætte retssagen mod Energiministeriet for deres ulovlige tilladelse af 19. januar 2011.
Danmark er ikke et retssamfund.


Spørgsmål til ministeren

Den 17. februar 2012 stillede energiordfører Mikkel Dencker spørgsmål ang. nødvendigheden af et nyt landkabel til Anholt Havvindmøllepark og om det ikke er muligt at opgradere eksisterende infrastuktur?


Foretræde for Folketingets Energiudvalg

Sikkerhedsstyrelsens ulovlige ekspropriation til et 245 kV landkabel med en kapacitet på 498 MW. Energiministeriets tilladelse gives til et 220 kV landkabel med en effekt på 400 MW -ikke mere.
Dato: Den 12. januar 2012 kl. 14:00Retssag

Energiklagenævnet og Klima- og Energiministeriet er sagsøgt af foreningen m.fl. i sagen om det overflødige 245 kV kabel til Anholt Havmøllepark.
Den 5. december 2011.


Endnu en partshøring om ekspropriation

Sikkerhedsstyrelsen har bedt om endnu en bemærkning til det ulovlige 245 kV kabel, som Energinet.dk har indkøbt i strid med tilladelsen.
Deadline den 9. december 2011


Fornyet partshøring om ekspropriation

Sikkerhedsstyrelsen har videresendt Energinet.dk's mail af 26/10-2011, Energistyrelsens mail af 27/10-2011, telefonnotat af 27/10-2011 til kabelramte lodsejere. Pointen er, at Energinet.dk vil påstå, at der et fedt, om der indkøbes et 220 kV kabel eller et 245 kV landkabel og det er lige meget, hvad der står i tilladelsen!?!?
Energinet.dk's argumentation er noget forbistret sludder.
Deadline for bemærkninger er den
9. november 2011


Partshøring om evt. ekspropriation

Klima- og Energiministeriet oplyser om klagemuligheden til Energiklagenævnet, men denne instans vil ikke behandle klagen og afviser den med, at lodsejerne ikke er klageberettigede!
Klima- og Energiministeriet oplyser om klagemuligheden, fordi Ministeriet ikke har patent på om Lov om Energinet.dk og Grundloven overholdes, men Energiklagenævnet har åbenlyst valgt at ignorere loven.
Når Energiklagenævnet har valgt at ignorere klagen fra advokaten, så er spørgsmålet om almenvellet ikke afklaret. Sikkerhedsstyrelsen kan derfor ikke andet end afvise ansøgningen fra Energinet.dk med bl.a. den begrundelse, at Energiklagenævnet ikke har villet behandle klagen fra advokat Helle Carlsen om almenvellet.
Tilladelsen til et 220 kV landkabel er ulovlig.
Deadline for partshøring er den 26. oktober 2011.


Ilandføringskablet

til Anholt Havmøllepark er ifølge tilladelsen et uspecificeret 220 kV kabel. MEN Energinet.dk har indkøbt et 245 kV specialfremstillet ledningsanlæg,der ikke er et landkabel med de miljøfordele som kablerne giver, i Frankrig med en betydelig overkapacitet, der ifølge kabelproducenten er på 498 MW. Lederne ligger med en indbyrdes afstand på 400 mm og det betyder, at magnetfelterne er lige så kraftige som var lederne hængt op i ca. 38 meter høje master! Prisen for det ulovlige eksperimentkabel til 1,3 mia. kr. påvirker samtlige elforbrugeres regning med ca. 350 kr.


Civilstyrelsen

har den 11. august 2011 modtaget anmodning om fri proces af en stribe lodsejere i sagen om en overflødig transitforbindelse fra Anholt Havmøllepark til elknudepunktet Trige (det overordnede 400 kV net). Advokat Helle Carlsen (H) har udarbejdet stævning mod Klima- og Energiministeriet for at have udstedt en ulovlig tilladelse som indebærer, at Grundlovens § 73, stk 1 (ekspropriationsparagraffen) overtrædes, da behovet for endnu en transitforbindelse IKKE er dokumenteret. Endvidere er stævningen også rettet mod Energiklagenævnet, der ikke har behandlet klagerne over det ulovlige kabel.


Endnu en udsættelse af endelig afgørelse af ilandføringskablet til Anholt Havmøllepark

Kære lodsejere: Ingen aftaler med Energinet.dk!!!!
Energiklagenævnet skriver, at Energinet.dk kan komme med endelige bemærkninger omkring klageberettigelse samt beskrive, hvordan hver enkelt klager bliver berørt af deres 245 kV kablet, som er 25% kraftigere end krævet! Derfor må Energinet.dk under ingen omstændigheder få nogen aftaler med lodsejerne. Energiklagenævnet skriver, at Energinet.dk påtager sig en betydelig økonomisk risiko med at skulle fjerne alle kabler m.m. fra landskabet ved at lægge et kabel ud uden at have fået lodsejernes accept. Energinet.dk er desperate for at få aftalerne i hus, og det må ikke lykkes. Endelig afgørelse af Energiklagenævnet ventes omkring medio juli 2011.
Forberedelserne til en domstolsafgørelse er igang. Advokat Helle Carlsen (H) vil føre sagen for forurettede Sigrid Bluhme m.fl. Retssagen skal føres mod den totalt ubrugelig tilladelse, som Klima- og Energiministeriet er ansvarlig for. Ministeriet ønsker ikke at foretage beregninger på, hvad det koster at bruge en fuldstændig ubenyttet 2x170 kV transitforbindelse på Djursland. Desuden indeholder tilladelsen ikke en beskrivelse af designerkablet, som Energinet.dk udruller ulovligt og uden en gyldig aftale med de berørte lodsejere. "Ikke en tomme jord til det projekt"


Hvis en tillalelse

har som konsekvens, at en borger bliver væsentligt, individuelt berørt heraf, vil denne borger have klageadgang, uanset om borgernes interesser generelt eller konkret indgår i de hensyn, som Klima- og Energiministeriet skal varetage i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen.
Denne klageadgang skal Energinet.dk respektere og derfor bør arbejdet med at indgå såkaldte frivillige aftaler stoppes straks.


Energinet.dk

stævnes af Regulerkraftværkerne og samtidig klages til EU over konkurrence- forvridende udvikling. Foreningen BRD ved Bjarne V. Averhoff mener deres investering på 400 mill. kr. er tabt. Markedslukning på Sjælland.25/3-2011


Opsættende virkning

medfører, at etablering af et projekt sættes i bero, indtil der er truffet en afgørelse af ankeinstansen. Opsættende virkning skal søges af advokat.
Der er søgt om opsættende virkning i sagen om den ulovlige tilladelse til 220 kV kablel-forbindelsen til Anholt havvindmøllerne.


Foretræde

for Det Energipolitiske Udvalg torsdag den 17. marts 2011 ved Sigrid Bluhme. Mødt var 5 medlemmer af udvalget, heraf to politikere, der er valgt på Djursland. Læs indlægget af samme dato.


Dansk Energi

ytrede på et foretræde d. 24/2-2011 for Det energipolitiske Udvalg ønske om en omdefinering af 132/150 kV-nettet, så det fremover kan opfylde kravene til et distributionsnet.
Kommissionen slår fast, at der skal være en klar ejermæssig adskillelse af de regionale transmissionsselskaber.
L 87 UDLØSER IKKE AUTOMATISK ET KRAV OM AFSTÅELSE AF TRANSMISSIONSNETTET TIL ENERGINET.DK, SOM DANSK ENERGI GAV UDTRYK FOR PÅ FORETRÆDET, understregede Lykke Friis.


Ekspropriation og erstatning

Energinet.dk påstår, at der kan eksproprieres til et ulovligt projekt med henvisning til § 18 i Stærkstrømsloven. Den hedder:

"§ 18. Når almenvellet kræver det, kan Sikkerhedsstyrelsen tillade ekspropriation til anlæg for produktion, transmission og distribution af elektricitet. Reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom følges."


Energiklagenævnet

har den 15. februar 2011 fået tilsendt en klage over Klima- og Energiministeriets meddelelse af tilladelse til bygning af ilandføringsanlæg for Anholt Havmøllepark af 19. januar 2011.
Medierne og de politiske ordførere er samtidig gjort opmærksom på klageskriftet.Uvildig dokumentation

En af landets højeste ekspertiser inden for stærkstrøm udtaler sig om de ubenyttede kabler på Djursland.
170 kV transitkablerne på Østdjursland har ved middelværdi en strømbelastbarhed på 778 A og dermed en udregnet belastbarhed på 448 MW . Siden år 2000 har denne kapacitet ikke været udnyttet. Lodsejerne vil gå rettens vej, hvis ikke Energistyrelsens godkendelse ophæves.
Energinet.dk og N1's påstande lyder på en varig belastning på kun 445 A og en overføringsevne på 240 MW og dermed er der for lidt kapacitet i højspændings-kablerne.
I Energinet.dks anlægsplan 2006 er et sammenligneligt kabel-anlæg med en opgivet strømkapacitet på 750 A. Poul Erik Pedersen, Energinet.dk, skriver for El-QA møde d. 10.03.2008, at der kalkuleres med strømme på 775 A - 885 A ved brug af 170 kV kabler.
I Energinet.dk's præsentation (2008) omkring åben og sluttet skærm kan kapaciteten øges med ikke mindre end 10- 20 % ved at lave en såkaldt Crossbonding.
NKT's produktkatalog omtaler selv strømme ved varig belastning i jord baseret på en nedgravningsdybde på 0,7 meter på 745 -810 A afhængig af skærmkobling
Selvfølgelig har NKT i samarbejde med ejerne Midtjyske Net A/S lagt 170 kV-kablerne på Djursland sådan, at de udnyttes bedst muligt.
Selvfølgelig er kablerne indkørt til at levere den kapacitet, de er indkøbt til. Energinet.dks påstand om, at kablerne ikke virker, er helt uvirkelig.
Det her er manipulation og misinformation af offentligheden, politikerne, embedsværket og lodsejerne.
Det er en sag, der lugter langt væk!Sort dag for demokratiet og retssikkerheden

Den 19. januar 2011 godkendte Klima- og Energiministeriet et 85 km langt 220 kV transtit vekselstrømskabel fra Anholt Havmøllepark til elknudepunktet Trige. Godkendelsen mangler alle de nødvendige beregninger for dokumentation af behovet ligesom det bare "skønnes" at alternativer ikke er samfundsøkonomiske ansvarlige. Et skøn og en beregning er ikke sammenlignelig, der skal beregninger til i begge tilfælde. Desværre for demokratiet, så har Energinet.dk sikret sig mod en hurtig domstolsbehandling, idet sagen først skal rundt om Energiklagenævnet. Styrelserne har totalt overtaget godkendelserne fra politikerne, fordi sagerne er for komplicerede til at poltikerne kan sætte sig ind i tidskrævende gennemlæsninger af ansøgninger og godkendelser.


Retssag

burde kunne indledes mod Klima- og Energiministeriet, når Energistyrelsen har godkendt Energinet.dks ilandføringsprojekt fra Anholt Havmøllepark til Trige. Men for at minimere retssikkerheden, kan retssagen først indledes, når Energiklagenævnet har udtalt sig. Klagebehandlingstiden i Energiklagenævnet er ikke under 4 måneder.


Inhabil

AKTINDSIGT afslører, at Energinet.dk ønsker at få transmissionsbevilling til
150 kV nettet. Energinet.dk har opfordret Energistyrelsen til at ændre lovgrundlaget til bevillingsretten til 150 kV-forbindelserne med det formål at få store transitindtægter i forbindelse med havmølleparken Horns Rev 2.
Det er et forhold, som Klima- og Energimisteren og Energistyrelsen har kendt til siden februar 2008.
Energnet.dk er INHABIL, når selskabet peger på en løsning, der fremover vil give selskabet store transitindtægter fra Anholt Havmøllepark.
Energistyrelsens praksis er godkendelse af ALLE ansøgninger fra Energinet.dk/de systemansvarlige, og her er det underordnet om behovet er dokumenteret som en ellers ufravigelig forudsætning for et kabel- eller et luftledningsprojekt.
SKYLDEN peger først og fremmest på politikerne og de ministerier, der blåstempler alle disse unødvendige investeringer.


Foretræde for

Det energipolitiske Udvalg tirsdag den 9. november 2010 med advokat Helle Carlsen (H) som leder og med kabelramte Sigrid Bluhme som bisidder. Af udvalgets i alt 15 medlemmer var mødt 12, idet et medlem kom for sent og var mest optaget af at sende SMS'er og tale med et andet fremmødt medlem i stedet for at lytte til Helle Carlsens gennemgang af monopolet Energinet.dk's tilsidesættelse af grundlaget for at føre transit-strømmen i land fra Anholt offshore møllerne.


Foretræde for

Miljø- og Planlægningsudvalget onsdag den 21. april 2010 med Sigrid Bluhme som leder med bisidder. Formålet med foretrædet er at få landspolitikernes hjælp til at sikre, at eksisterende transitkabler bliver brugt i stedet for et helt nyt anlæg, der strider mod folketingsbeslutningen om, at Anholt Havmøllepark skal være "samfundsøkonomisk billigst" og "placeringen ikke kræver egentlige netforstærkninger på land."


Foretræde for

Det Energipolitiske Udvalg torsdag den 15. april 2010 med Poul Erik Morthensen som leder samt Brian Guldager Iversen og Sigrid Bluhme. Ellen Trane Nørby (V) spurgte flere gange ind til fremtidens jævnstrøms-teknologi, HVDC VSC, som i vore nabolande anvendes til ilandføring af el fra havmølleparken Borkum 2 og som bruges til transport af el over lange afstande.


Tjele - Kassø

Energinet.dk skal dokumentere med tørre tal, at den nye luftlinje er nødvendig af hensyn til danskernes forsyningssikkerhed og IKKE nødvendig af hensyn til eksporten af vindel. Sådan en dokumentation foreligger ikke. Derfor er linjeføringen en grov overtrædelse af dansk lov. Hvem kommer til at mangle strøm, såfremt masterne IKKE bygges?


Tjele - Kassø

Vejen Kommune er den første kommune i Danmark, der på sine borgeres vegne forlanger, at Energinet.dk skal dokumentere, at Den Midtjyske Elmotorvej er begrundet i et forsyningsmæssigt behov. Dette er en milepæl, som forhåbentligt vil få flere kommuner til at forlange en dokumentation for behovet, inden der sættes ind med kommuneplantillæg m.m.
Haderslev Kommune er den anden kommune, der også siger NEJ til kæmpemasterne.


Formål

  • Påvirke myndighederne, så al el-transmission i Danmark foregår således, at befolkningens sundhed tilgodeses på bedst mulig måde. (jævnstrømskabler)
  • Beskytte miljøet mod skæmmende elmaster og andre unødvendige installationer.
  • Arbejde mod det mål, at al el-transmission skal foregå i jordkabler. Transitstrøm skal fremføres via jævnstrømskabler.


ALLE BORGERE,

der føler et overgreb/ urimeligheder fra elbranchen, har mulighed for at komme til orde på denne hjemmeside. Skriv til: anneboesen36@yahoo.dk eller sigrid.bluhme@nrdn.dk


Anholt Havmøllepark

I ARKIV under linket 'Anholt Havmøller' findes dokumenter vedr. lovgrundlag, ansøgninger, godkendelser, tekniske data, behov m.m. Advokat Helle Carlsen (H) er sat på sagen fra dag ét med henblik på at få omgjort projektet eller at rejse en sag ved domstolen mod Klima- og Energiministeriet/Energistyrelsen og Energinet.dk. Norddjurs Kommune behandler Energinet.dks ønsker, som om alle godkendelser er på plads. Energinet.dk har, selvom selskabet indkøber både søkabel og et nyt landkabel mens VVM-redegørelsen er i offentlig høring, end ikke indsendt en ansøgning til de mange indkøb. Norddjurs Kommunes behandling af sagen om et kommuneplanstillæg stærkt kritisabelt, fordi Kommunen ikke vil interessere sig for andre oplysninger end bygherrens.
Norddjurs Kommune ønsker ingen dokumentation for behovet af et nyt projekt til 1,3 mia. kr. vel vidende, at der kun er ét projekt der undersøges, bygherrens, og som Energinet.dk vil få de fremtidige transitindtægter fra!!!!!!
Hvem sagde, at Energinet.dk er inhabil?


Magnetfelter

Udbredelsen af magnetfelter er unaturlige for den menneskelige organisme. Derfor er det som udgangspunkt farligt, indtil andet er bevist. I USA forsvinder bierne af uforklarlige grunde, men for biavleren ligger svaret selvfølgelig i udbredelsen af den udsendte stråling fra vekselstrøm bl.a.
Vore nabolande har grænseværdier på 0,4 mikrotesla for vekselstrøms-forbindelser og det er en begyndende erkendelse af, at elektromagnetisk stråling fra højspændingsforbindelser er FARLIGT for den menneskelige organisme.
Læs om baggrundsviden i denne grundige hjemmesiden:
http://helbredssikker-telekommunikation.dk/

Epidemiolog Samuel Milham har skrevet bogen: Dirty Electricity. Den giver videnskabelig baseret baggrundsviden om, hvordan vekselstrøms elforsyning kan være skyld i mange af vor tids "livstils-sygdomme".
Den forklarer, hvilke kneb myndighederne bruger for at dække over problemerne.


Nyanskaffelse

Foreningen har anskaffet en magnetfeltmåler, der viser udbredelsen af felterne målt i mikro Tesla med én decimal. Gratis for medlemmerne, men alle borgere, der ikke har tillid til Energinet.dks målinger (kommer sædvanligvis når ledningen er ude af drift) kan benytte sig af tilbudet.


Møde i Allingåbro

den 9. december 2009 om ilandføringsanlægget fra Anholt Havmøllepark. Til stede var Helen Rosager og Mette Behrmann fra Norddjurs Kommune og Marian Kaagh og Jens Christian Hygebjerg fra Energinet.dk samt Sigrid Bluhme (kabelramt af nyt 220 kV kabel få meter fra stuehuset) med bisidder.
Norddjurs Kommune skriver i deres beslutningsreferat d.14/12-2009:
"Konkret lovede Jens Christian Hygebjerg at undersøge de eksisterende kablers overføringsevne". Det betyder, at Energinet.dk's top kræver et nyt kabel til 1,3 mia. kr. uden at undersøge eksisterende kablers kapacitets muligheder.!!!!Ja, og elforbrugerne betaler til monopolet uden nogen form for dokumentation for behovet for et nyt kabel.


BOGPROJEKT

I ARKIV findes 26 link til lodsejernes mening om HØJSPÆNDING


Sag 525/2007

Dom afsagt den 26. juni 2009
Energinet.dk
taber erstatningssag i Højesteret.
Erstatning
for "Naboretslige gener"på 3,8 mio. kr. (strålingsfare og visuelle gener)


Møde

på Varde Rådhus
mandag den 21. sep. 2009
med Hans Chr. Thoning MF


Foretræde for

Det Energipolitiske Udvalg
torsdag den 16. april 2009Nyttige links

http://www.baeredygtigtlandbrug.dk/kontakt-os.aspx
www.global-alarm.dk
www.ehsfri.dk
Politikerlede med indlæg resort@ofir.dk
Uafhængig advokatfirma:
David Rubin (H)
MAQS LAW FIRM
Pilestræde 58
DK-1112 København
www.maqs.com

Sidste nyt


EU: ‘Do no harm’ mod klimaet!d. 6/8-2020
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk Den Korte Avis
"I juli 2020 fastlagde man EU budgettet for de kommende år, og der blev næsten ikke flyttet et komma fra oplæg til slutdokument. Budgettet var et meget stigende beløb, også selvom England ikke skal tælles med mere, og der blev givet rabat til de højstråbende. I budgettet skulle 30% støtte den grønne omstilling, og de resterende 70% måtte ikke (do no harm) være til skade for klimaet.

Den såkaldte grønne omstilling omfatter vedvarende energi med en mindre del sol og vind, mens hovedparten er backup af biomasse, der er til skade for klimaet! I 2009 vedtog EU, at biomasse skulle kaldes CO2 neutral, selvom den dækker bl.a. afbrænding af træ fra skove ryddet i Amazonas, USA og andre steder. Der skal være et certifikat, at træet er affaldstræ o.a., men sådanne certifikater checkes ikke altid, som vi har set med Fairtrade chokolade, hvor man alligevel anvender børns arbejdskraft. Biomasse af træ øger CO2 udledning og har været medvirkende til skovrydning."

FN’s klimaråd IPCC anbefaler, at vi bør inkludere atomkraft for at være i stand til at bremse den globale opvarmning. Senere kommer også fusion. Fusionsenergi kopierer solens måde at lave energi på. Det er en svær proces med meget høje varmegrader. Projektet udvikles i Sydfrankrig af en gruppe på 35 lande (Kina, EU, Indien, Japan, Korea, Rusland og USA + samarbejde med andre). Projektet kaldes ITER (VEJEN på latin) og startede i 2005-2010 med planlægning og opbygning.

"EU er med i ITER og bør også støtte atomkraft, der er klar, før fusionsenergi kan tages i brug. Man bør udvide folks viden om atomkraft og fusion, da det er nødvendigt med folks opbakning. EU kunne skaffe midler ved at skære ned på udgifter til ligegyldige formål. Det er ikke nødvendigt at nævne de krumme agurker, som så alligevel fik lov til at være krumme, og tilsyneladende har man også brugt tid og penge på at lave regler for standardstørrelse på æbler, der i en bestemt klasse skal være 55 mm i diameter. Efter coronakrisen burde man desuden droppe den mdl. EU-parlament tur til Strasbourg til ca. 1 mia. kr. årligt (850 mio. kr. i 2014) og i stedet afholde digitale møder.

Klimaudfordringen er så alvorlig, at alle værktøjer skal tages i brug, og den bedste og sikreste lige nu er atomkraft med den nye teknologi, der er på vej i mange lande. Danmark kæmper imod, og det er, som om regeringen har indgået en kontrakt med vindindustrien – en drøm fra Svend Aukens periode. Klimaminister Dan Jørgensens idol er netop Svend Auken – og ikke Niels Bohr!"

https://denkorteavis.dk/2020/eu-do-no-harm-mod-klimaet/?utm_med..

Bemærkning:
Ingen klimatosser hos nye partier:
Nye Borgerlige har atomkraft som fremtidens energikilde.
Stram Kurs ønsker forskning i Thorium som energikilde.
Vis mere

Det drypper med mikroplast fra vindmøller!d. 22/6-2020
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm 22. juni 2020

"Det regner med plastik – stod der i Information den 20. juni 2020, og det vil tage hundredvis af år for naturen at nedbryde. Der stod ikke, at en stor del af den plastik, der spredes med vinden kommer fra vindmøller. Det er så uhyrligt, at vi med vilje udleder så megen plastik uden at tænke på konsekvenserne for natur, dyr og menneskers helbred.
 
I Norge har man undersøgt en vindmøllepark på 54 vindmøller, der i løbet af deres 25 års levetid vil udlede ca. 720 kg mikroplast i naturen – de ca. 10% havner i drikkevandet. En anden vindmøllepark på 19 vindmøller vil i løbet af 20 år efterlade ca. 380 kg mikroplast i naturen (Steigan.no 30.1.20 og Firda.no 1.4.20). I alle andre sammenhænge ville man betragte mikroplast i naturen som et alvorligt miljøproblem, men ikke engang Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding har løftet et øjenbryn – måske er hun endnu ikke klar over problemet?"

"I Danmark er vindmøller nærmest hellige, så der forskes ikke i ulemper fra dem, såsom støj, drab på fugle og milliarder af insekter og det store problem med affaldet, når de store vindmøllevinger o.a. skal skrottes. I Tyskland er der lavet undersøgelser og fundet problemer med de milliarder af dræbte insekter, der ikke længere kan bestøve vore blomster og afgrøder. Man kan konstatere, at hvis man kører fra København til Esbjerg, er der ikke som i gamle dage mange insektdrab på bilens forrude."

"Vi taler ikke om mængden af affald med mikroplast og skrotning af vindmøller og bruge penge på en affaldssortering i 10 spande i stedet for at få en maskine som i Norge kan sortere med robotter og er 3 gange mere effektiv. Det danske system kan kun fungere, hvis vi alle bruger tid og kræfter på at skære ud og sortere, og hvordan med de offentlige skraldespande på gaden – skal der stå 10 på rad og række? Vi bruger millioner på et system, der ikke vil fungere og sikkert skal ændres om få år."

Bemærkninger:
J.c. Holland
Stort set alt hvad de venstreorienterede har været fortaler for er endt med fiasko.! (de røde ører havde de i forvejen).
Nu dokumenteres det at vindmølleparker spreder mikroplast og dræber insekterne. Vindmølleparkerne må straks skrives ud af den nye "grønne" klima-aftale.!!!

SB:
Nye love handler altid om en undskyldning til at udskrive flere skatter og afgifter til danskerne. Fremskrivningen af Parisaftalen når vi allerede, så politikerne minus Nye Borgerlige, går galt i byen ved alene at ønske mindre CO2.
Vis mere

Stop for oliejagt – frem med thorium!d. 8/6-2020
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 8. maj 2020

"De nye generationer af kernekraft med thorium i reaktorer som en container er bedre, kan ikke eksplodere eller nedsmelte, og affaldet kan ofte genbruges. 100 g thorium er tilstrækkeligt til en persons livslange energiforbrug til alt. Der er thorium i verden til 1000 års globalt energiforbrug. To danske forskergrupper er klar til produktion 2025-30, men det bliver desværre ikke i Danmark."

"For 360 mio. år siden var der klimaændringer, der medførte en massedød af liv på jorden. Perioden varede i 20 mio. år og skete, fordi et varmere klima med saltdampe fra havvandet opløste ozonlaget, der beskytter livet på jorden for solens uv-stråler. Engelske forskere fra Southampton universitet mener, at det ikke som tidligere antaget var fra vulkaner men fra et varmere klima. Seniorforsker ved GEUS i København Sofie Lindström kalder det en sandsynlig teori og sammenligner det med de nuværende klimaændringer: ”Kloden gør selv ting, som ikke altid er så gode for livet på den. Der er ingen grund til, at vi bidrager, og det er derfor vigtigt, at vi begrænser udslip af drivhusgasser.”"

"Madagaskar er klodens 4. største ø og ligger i det indiske ocean og har – eller rettere havde – et usædvanligt rigt dyreliv og mange naturressourcer. Øens hovederhverv har til dato været fiskeri, men overfiskning pga. befolkningseksplosion og klimaændringer har betydet, at en mand med 7 børn slet ikke kan skaffe føde nok til familien. Interessant nok har befolkningen selv taget fat på problemet og underviser kvinderne i familieplanlægning med prævention, og det er bedst, når det ikke bliver påduttet dem udefra, men at de selv både kan se problemet og selv gøre noget ved det."

"Jordens overbefolkning og menneskets ødelæggende aktiviteter giver ikke plads til mange vilde dyr, og mangel på biodiversitet er en katastrofe for civilisationen. Befolkningstallet vil nok ikke fortsat stige med 80 mio. om året, men jordens bæredygtighed er 2,5 mia. mennesker, så vi bør bremse nu. Den amerikanske indianerhøvding Seattle (1786-1866) har sagt: Hvis der ikke var vilde dyr, ville mennesket dø af åndelig ensomhed, og det, der sker for de vilde dyr, vil også ske for mennesket."

https://denkorteavis.dk/2020/stop-for-oliejagt-frem-med-thorium..

Bemærkninger, i alt 4:
J.c. Holland
1000 tak for sobert og intelligent indlæg.!!!
FN's Klimapanel: "CO2 problemerne er menneskeskabte..men befolkningseksplosionen har ingen indflydelse...!!!"
FN = Fake News.!!!
Vis mere

COVID-19 BLIVER BRUGT SOM RAMBUK FOR OVERVÅGNING OG KONTROLd. 25/5-2020
Kategori: Andet
Af Lone Nørgaard, forfatter og samfundsdebattør, (bla. NEWSPEEK)

Det går ikke særligt godt for samfundsudviklingen. Helt præcist oplever jeg, at science-fiction romanerne ”Fagre nye verden” af Aldous Huxley og George Orwells ”1984” rammer stadig mere plet: Overvågning, kontrol, styring og hjernevask af individerne – via teknologi og statsdrevne massemedier gennemsyret af skrækkampagner, der tilsyneladende har haft (alt for?) stort held med at få folk til at rette ind.

Covid-19 bliver brugt som rambuk for indgreb, der mere og mere giver mindelser om totalitære styrer, fx forsamlingsforbud og ’social distance’. Mette Frederiksen & Co. har med brask og bram tilranet sig magt med halve løgne og hele fortielser (læs fx her – desværre bag betalingsmur).

Kampen om demokratiet er ikke tabt, og det er den bl.a. ikke, fordi der stadigvæk er adgang til ikke-statskontrollerede informationer dels på nettet, dels i enkelte små oaser i de statsstøttede aviser. Her kommer et eksempel, som Newspeek har valgt at linke til: Sådan planlægger techindustrien at profitere af pandemien – i skrivende stund ikke bag betalingsmur.

En serviceoplysning: Har du endnu ikke læst ”Fagre nye verden” og ” 1984”, så hermed en opfordring til at gøre det, mens tid er.

COVID-19 BLIVER BRUGT SOM RAMBUK FOR OVERVÅGNING OG KONTROL
Vis mere

DEN GRØNNE MAFIAd. 20/5-2020
Kategori: Andet
Af Lars Hedegaard, historiker, journalist og forfatter. Debattør om Ytringsfriheden og islamkritiker
Kommentarer til Michael Moores film: Planet of the Humans

Den amerikanske dokumentarist Michael Moore er hovedsageligt kendt for sin politiske korrekthed. Nådesløst har han udstillet onde, hvide mænds racisme, profithunger og nederdrægtighed og har med styrke agiteret for venstreorienterede positioner. Derfor kommer hans film, “Planet of the Humans”, som en hund i et spil kegler. Især hvis man er venstreorienteret og i øvrigt går ind for “den grønne omstilling”, som alle danske politikere nu gør.

Her er det pludselig den selvgode og frelste venstrefløj, der får halen på komedie med deres grønne præk, som filmen afslører som den rene svindel.

Dokumentaren beskæftiger sig IKKE med den eventuelle sammenhæng mellem menneskelig udledning af CO2 og klimaet, men derimod med miljøet, som er noget helt andet end klimaet, selv om de to uafladeligt blandes sammen af uvidende journalister, dumme politikere, godtroende borgere og småbørn.

Det nærmeste, filmen kommer kultveilten, er en bemærkning hen mod slutningen: “Det er ikke CO2-molekylerne, der ødelægger vores planet, det er os.”

Det lyder besnærende med den grønne energi, indtil man finder ud af, at der skal bruges mere fossilt brændstof til at producere den, end den erstatter. Så hvis man gerne vil reducere “CO2-fodaftrykket”, er det ikke sol, vind eller biomasse, man skal satse på.

Dertil kommer, at de “vedvarende” energikilder er ødelæggende for miljøet. Helt galt står det til med bio-energi, der for det meste består i afbrænding af træflis. Store skovområder bliver hugget ned for at fodre energiværkerne, og hvis man ville omlægge USA’s energiforsyning til biomasse, ville alle træer i landet række til et år.

Oven i det kommer, at fremstillingen af solceller kræver indhug i Jordens begrænsede forekomster af sjældne metaller og jordarter. Desuden bliver der spredt radioaktivt materiale på jordoverfladen.

Falsk er også politikernes tale om alle de arbejdspladser, som den grønne energi vil skabe. Når energi-anlæggene er opført, er der næsten ingen arbejdspladser.

Så hvem kan være interesseret i at drive den grønne propaganda? Også det har Michael Moores dokumentar et bud på: Det er såmænd vore gamle venner: profitmagerne, milliardærerne, bankerne og de store virksomheder, som nu ser uanede, statsstøttede indtjeningsmuligheder under et “grønt” dække.

Dokumentaren er lang, men se den

https://newspeek.info/den-groenne-mafia/

Bemærkning:
Den frie presse, der IKKE modtager statsstøtte, er leveringsdygtig i mange læseværdige indlæg.
Eksempler på den frie presse som nyhedsformidler:
NewSpeek, 24NYT, Den Korte Avis, uriasposten, Snaphanen, 180grader.dk, Document, Frihedens Stemme
Vis mere

Michael Moores nye film afslører en vigtig del af den grønne omstilling som fup og profitmagerid. 28/4-2020
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis,

''Michael Moore, der tidligere var venstrefløjens agitator, har fundet ud af, at vedvarende energi som vind og sol slet ikke kan bruges uden hjælp fra de fossile brændsler, gas og biomasse af træ. Planet of the Humans er en dokumentarfilm, der bør få de politiske ledere til at ændre kurs, og Danmark, der går i spidsen med den grønne omstilling, bør stoppe afbrænding af biomasse.

Filmen viser, at den grønne omstilling er fup og kun til gavn for profitmagere i verdensklasse, der fælder verdens skove til brug som biomasse, som EU i 2009 kaldte CO2 neutral. Så var det nok lettere at acceptere – eller var det uvidenhed? 60% af den vedvarende energi består i dag af træ som biomasse – steget fra 40% i 2014.''

''Kraftværkerne i Danmark er beregnet til at køre mange år endnu for at tjene de 10 mia. kr. ind, som de har kostet – man taler om 22 år med træ i kedlerne, og vi taler om mange mio. tons træ. Hvis man vil bruge samme system i de fattige lande, vil deres træer hurtigt forsvinde, for vind og sol kan ikke klare sig uden backup. Tyskland brænder mere kul, gas, træ og nu også brunkul pga. landets lukning af atomkraftværker. Vi ønsker mere energi, men vi ønsker vel ikke at ødelægge planeten! ''

''Michael Moores dokumentarfilm er meget vigtig, så politikerne kan nå at ændre holdning og kurs i klimakrisen. Det kan være ligeså svært som at skifte religion, men der er ingen vej udenom. Hvis vi fortsætter som nu og med ubegrænset vækst og forbrug af ressourcer, er det lig selvmord.

Mennesket eksperimenterer med planetens begrænsede ressourcer, vi er mange steder ved at løbe tør for grundvand, og vi er simpelthen blevet for mange mennesker på jorden, der forbruger for meget – og for hurtigt. Ingen gør noget ved det, hvilket er totalt uansvarligt!''

Bemærkninger:
VE = vindmøller + solceller i ubegrænset mængde så længe de kan fås med statstilskud, incl. 6 kW solcelleanlæg som staten eksproprierede uden diskussion med ejerne. Ligningen går desværre ikke op, fordi det er nødvendigt at tilføre back-up med træ, der som bekendt har den ringeste energitæthed. Og da Danmark ikke råder over træ i rigelige mængder, så skoves der på livet løs i fjerne lande UDEN at der finder genplantning af tilsvarende skov. Hvor længe mon de statskontrollerede medier kan fastholde befolkningen i troen på, at VE= vindmøller + solceller ?

https://denkorteavis.dk/2020/nu-michael-moores-nye-film-afsloer..
Vis mere

Den vedvarende energi risikerer at ødelægge verdens skove – atomkraft med thorium er et alternativd. 16/4-2020
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis(uafhængig af statsstøtte), 16. april 2020
''Jorden har altid været ramt af klimaændringer, og der har altid været ufred over vand, land, religion o.a., men vi har ikke lært meget af historien. I dag er vor dejlige jord igen ramt af klimaændringer pga. overbefolkning, forurening samt brug af fossile brændsler. Vi er gennem årene blevet teknisk klogere, men vi er ikke blevet klogere på det menneskelige plan, når vi ikke engang har lært at stoppe befolkningstilvæksten (hovedproblemet), stoppe forurening og brug af fossile brændsler.''

''Covid-19 er en akut fare, men vi må ikke glemme, at de nuværende klimaændringer er den største fare nogensinde, og så nytter det ikke meget, at vort nye klimaråd anbefaler at lave cykelstier i stedet for motorveje.''

''Den grønne omstilling kan vise sig at være en illusion, da vind og sol ikke kan klare sig uden backup, som er hovedparten af den vedvarende energi.''
''Mio. af træer er fældet og fældes stadig i Amazonas, USA og andre steder for at brænde i vore kraftværker, og det vil tage mange år at retablere disse skove, hvor biodiversitet er forsvundet.''
''Det er uforstående, at det nye klimaråd mest arbejder med løsninger som afgifter og mere vindkraft og ikke inkluderer atomkraft, som anbefalet af FN’s IPCC.''

''11.marts, før landet blev lukket ned, besøgte jeg Copenhagen Atomics, hvor der forskes i ny teknologi med atomkraft med thorium minireaktorer på størrelse med en container. CA satser på en forsøgsreaktor allerede i 2025, men en hindring for at færdiggøre projektet her i landet er den danske regel fra 1985, at der ikke skal være atomkraft i Danmark – med tilføjelsen ‘med den nuværende teknologi’. Den nye teknologi er så god, at politikerne bør ophæve loven, så CA ikke skal til udlandet for at producere og sælge en teknologi, der vil kunne udkonkurrere andre energiformer i renhed, pris og forsyningssikkerhed. Der er rigelig med thorium i Grønland, og prognosen er, at thorium reaktorer vil have samme energi kapacitet i 2060, som gas har i dag.''

''Den anden gruppe danske forskere er Seaborg Technologies, der også arbejder på at producere minireaktorer og allerede har en kontrakt i Sydkorea på levering af 7.500 reaktorer og starter i 2024-28 med produktion. I England er Rolls-Royce i færd med en produktion af minireaktorer, ligesom man er i mange andre lande. Det er en skandale, at Danmark ikke selv ønsker at producere en verdenssensation med minireaktorer, som vil udkonkurrere vind og sol, der kun holdes ved live ved backup af træmasse.''

https://denkorteavis.dk/2020/den-vedvarende-energi-risikerer-at..
Vis mere

Israelske videnskabsmænd: 'Om få uger får vi coronavirus-vaccine'd. 7/4-2020
Kategori: Andet
Jerusalem Post Health & Science
Israelske videnskabsmænd: 'Om få uger får vi coronavirus-vaccine'
Når vaccinen er udviklet, vil det tage mindst 90 dage at gennemføre reguleringsprocessen og potentielt mere at komme ind på markedet.
Af MAAYAN JAFFE-HOFFMAN 7. APRIL, 2020 15:03

https://www.jpost.com/health-science/israeli-scientists-in-thre..

https://www.avisen.dk/israelske-forskere-er-taet-paa-at-have-va..
Vis mere

Gør Kina ansvarlig – Del IId. 6/4-2020
Kategori: Andet
Klumme ad Klaus Evald, debattør og forsvarsadvokat, 24Nyt(frit og uafhængigt medie)

''Kina ville stå over for et verdensomspændende krav om økonomisk godtgørelse, hvis en ubehagelig sandhed om ansvar fra den kinesiske stats side kom for en dag. Hvis der er en årsagssammenhæng mellem Covid-19’s spredning og følgevirkningerne, vil den kinesiske stat juridisk, mellemfolkeligt kunne gøres ansvarlig, hvis der er noget at laste det officielle Kina for. Og dermed har det officielle Kina en modsvarende interesse i at hemmeligholde årsagen. At tusindvis af borgere i byen Wuhan fra den ene dag til den anden blev syge netop der, hvor Asiens største virusforskningscenter ligger, det kan ikke være en tilfældighed. Og hvorfor så lige det?''

Det svarer til sammenligning til, at verdens største a-kraftværk tilsvarende lå samme sted. Hvis indbyggerne i Wuhan blev ramt af strålesyge, ville verdens medier næppe undlade at stille myndighederne de relevante spørgsmål om årsagen. Der er noget, der ikke stemmer i forhold til den måde, hvorpå historien om coronavirussen behandles. Jeg tror normalt ikke på konspirationsteorier, men omfanget og reaktionerne på virussen er for omfattende til, at det blot kan bero på tilfældigheder. ''

''WHO kender med stor sandsynlighed årsagen i og med organisationen har aktier i viruscentret, dvs. er involveret i forskningen. Måske forholder WHO offentligheden den virkelige årsagssammenhæng af hensyn til Kinas omdømme og indflydelse? Måske er vi alle ofre for en af de største svindelaffærer nogensinde, hvor vi bliver fyldt med løgn af alle helt fra WHO’s generalsekretær ned til lokale danske politikere, der burde vide bedre, idet de er udstyret med højt betalte forskere med indsigt?''

''Konklusion
Man undres over reaktionerne på verdensplan. Er det den politiske korrekthed, der endnu en gang har taget sit hidtil alvorligste amokløb, hvor selv den amerikanske præsident Trump har ladet sig rende over ende, og det i forhold til bekæmpelsen. Man må have en forventning om, at nedlukningen af USA bliver kortvarig med Trump. Kineserne er allerede på fode igen.

For så vidt angår ansvaret for pandemien, så er den statistiske sandsynlighed for høj til, at der ikke er tale om et uheld på viruscentret i Wuhan. Er det rimeligt, at kineserne i kraft af den økonomiske magt skal kunne slippe for at blive stillet til ansvar? Hvornår kommer sandheden for en dag? Det er tilladt at stille dette spørgsmål, selv ved en undtagelsestilstand.

Demokratiets styrke skal vise sig i tider, hvor politikere og myndigheder er under pres, hvor de sætter frihedsrettigheder som forsamlingsfriheden ud af kraft. Indtil nu har vi kun oplevet Folketingets medlemmer med ja-hatten på, sikkert fordi frygten for at blive udskammet er for stor. Hvem vil ikke medvirke til at redde liv?

Med de indskrænkninger, regeringen formår Folketinget til at stemme for, kunne man forledes til at tro, at mange politikeres våde drøm om fuldstændig kontrol er blevet opfyldt. Der kommer også en hverdag på et tidspunkt. Skal vi leve med et corona eftermæle, der sætter grundloven ud af kraft med et overvågningssamfund? Det der efterlyses, er den eller de statsmandsagtige politikere, eller den lille dreng om man vil, der råber, at kejseren ikke har noget tøj på. Det være sig den kinesiske, der burde stilles til regnskab, og alle de øvrige kejsere rundt omkring på deres troner. For hvad er det lige de har gang i med vores alle sammens hverdag og frihed?''

https://24nyt.dk/klumme-goer-kina-ansvarlig-del-ii/

Bemærkning:
WHO - Verdenssundhedsorganisation under FN- er mistænkt for at smigre Kina og bøje sig for deres interesser. SARS og MERS - begge ondskabsfulde coronavira med centrum i Wuhan-skabte også store sundhedskriser uden at møde kritik fra WHO.
Vis mere

DØDEN FRA LÜBECKd. 22/3-2020
Kategori: Andet
Af journalist Peter Qvistgaard NewSpeek, fri og uafhængig presse. 22. marts 2020

"Døden fra Lübeck" er en cirka 30 m lang billedfrise af dødedansen, udført i 1463 til Marienkirche i Lübeck.

''– er en pendant, allegori, lignelse, metafor eller bare et billede af Frau Merkels multiglade EU-storrige, der nu står for fald – grundet en pestlignende virus. For nu opføres Dødedansen over hende og andre europæiske regeringsledere, der naivt troede, at nationalstaternes grænser kunne nedbrydes af lalle-multiglade utopister.

Hun glemte, at når døden står for døren, skal døren lukkes. Så nu lukkes dørene i mange europæiske lande – selv i hendes eget land. For alle stammefolk ved, at når døden nærmer sig, skal man flygte fra Merkels storslåede “EU-tusindårsrige” – og tage hjem til egne fæller, der beskytter, giver tryghed – og selv klarer pest, kolera, virus, krig, sult, invasion og finanskriser – som de har gjort i årtusinder.

EU er for globale fanatikere, der ønsker, at EU ikke bare skal være samhandel, men tillige være en undertrykkende, politisk og kulturel (læs: muslimsk) dominans.

Vi andre ønsker bare at beholde vort fædreland med dansk demokrati og dansk dominans – og med masser af samhandel, og gerne fremmede gæster, der respekterer vor kultur og værdier.''

“Men mange (EU)-fanatikere vil hellere dø end at tænke sig om. Og det gør de så også på et tidspunkt.” (Citat: Voltaire – frit oversat).
https://newspeek.info/doeden-fra-lubeck/
Vis mere

Klimarådet vil have afgifter og mere vind og sol – men ikke et ord om atomkraft!d. 10/3-2020
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, marts 10, 2020

'' I 2018 skrev the Guardian, at Europas inkl. Danmarks klimaplaner vil føre til en katastrofal afskovning. https://www.theguardian.com/environment/2018/sep/12/eu-climate-.. Ca. hvert 3. sekund fjernes globalt et træ-område på størrelse med en fodboldbane.''

'' EU ønsker også at øge antallet af vindmøller og mener, der er plads til 11 mio. vindmøller i Europa.''
''Tilkørselsvejene til 11 mio. vindmøller vil ødelægge meget natur med 1,5 km vej til hver mølle og betyde 16,5 mio. km vej svarende til 412 gange rundt om jorden – mere end alle veje i verden i dag! Vejbredden med grøfter er 10 m og tilkørselsvejene vil ødelægge så meget natur som Østrig, Schweiz og Danmark til sammen. Bulldosere vil ødelægge myrer, fuglereder, dyrs levesteder, fjeldsider og landområder. Vindmøller dræber fugle og insekter og udleder mikroplast fra slitage.''
''Der kommer udledning af CO2 ved produktion og transport af de 11 mio. vindmøller samt kraftværker til brug ved backup af biomasse – af træ, der kan rydde verdens sidste træer! Dertil kommer støjproblemer for naboer til vindmøller – samt skrotning af vindmøller!''

''Ren, billig og rigelig atomkraft kunne forsyne verden med energi i over 1000 år. I Danmark og mange andre lande forskes i thorium minireaktorer, der kunne transporteres på lastbil og levere energi i over 60 år i stedet for vindkraft, der ofte skal repareres og skrottes efter 20-25 år. Der burde komme et folkeligt oprør, hvis klimaplanen ikke inkluderer den nye teknologi af atomkraft med thorium, som vil være mere grøn og ren end den såkaldte vedvarende energi med backup af sort træ.''
Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Bemærkninger:
Jonna arbejder utrætteligt på at henlede opmærksonheden på andre energiformer end vindmøller, som er aldeles utilstrækkelige og dybt bekymrende for miljøet.
Men med EU i spidsen fornægter de politisk korrekte, at der findes effektive og miljøvenlige energiformer.
SB

https://denkorteavis.dk/2020/klimaraadet-afgifter-og-mere-vind-..
Vis mere

Slitage fra vindmøller spredes som mikroplast i naturen!d. 21/2-2020
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, d. 20. februar 2020, Den Korte Avis (gratis uafhængigt medie)

''Der var et yndigt land …. før vindmøller skæmmede landskabet!
Vindmøller skæmmer naturen og påvirker biodiversitet og folks livskvalitet? Insekter og fugle dræbes af vindmøller, men havvindmøllers påvirkning af havdyrs sonarsystem kendes endnu ikke. I 2019 var der i Sverige debat om vindkrafts påvirkning af folks tidlige død af hjertekarsygdomme o.a. (Göran Holm, prof.em, Sahlgrenska, Göteborg). Forsker Henrik Møller, Aalborg Universitet undersøgte i 2010 generne ved lavfrekvent støj fra vindmøller, men blev fyret! Danske politikere ønsker ikke undersøgelse og kritik af en industri, der er politisk valgt til at løse klimakrisen!''

''Mikroplast fra vindmøller spredes i naturen!
Vindmøllevinger slides af vind og vejr, og mikroplast fra glasfiberen spredes i naturen. Iflg. Tommy Nygård, Bremanger/Flora, har man i Norge fundet, at slitage på en vindmølleparks 54 vindmøller i deres 24 års levetid spreder store mængder mikroplast i naturen (steigan.no). Mikroplast findes i dag næsten overalt i naturen – også i Arktis og Antarktis! Sammen med mange tons almindeligt plastmateriale, der også ender i naturen og i havene, udgør det en stor risiko for dyr og mennesker. ''

''Dan Jørgensen og tidligere klimaministre har forsøgt at forklare den danske befolkning, at vind og sol kan løse klimakrisen. Dan Jørgensens forbillede Svend Auken, der var miljøminister i 1990erne lavede selv en fejlvurdering og var ved at få en sag på halsen (JP 7.10.2002), da han sammen med energistyrelsen mere eller mindre havde tvunget såkaldte barmarksværker ned over hovedet på nogle folk, så de var tvunget til at betale meget høje varmepriser til et lille fælles kraftværk. I dag tvinges folk (eller lokkes med penge) til at bo tæt på vindmøller eller højspændingsledninger. ''


''Alex Vanopslagh (LA) og Pernille Vermund (Nye Borgerlige) i Folketinget anbefaler forskning og udvikling af atomkraft. Alle andre partier afviser denne teknologi, som ikke alle har sat sig ind i. Kun atomkraft kan i dag løse klimakrisen, og der vil inden 2030 være flere firmaer på det globale marked med reaktorer i ministørrelse – mange med thorium som brændstof. Udover danske Seaborg Technologies, som er klar om et par år, er engelske Rolls-Royce klar før 2030 med produktion af minireaktorer til at levere stabil, rigelig, billig og ren energi. Danske politikere vil ikke bruge fremtidens energi – atomkraft, men satser på teknologier, der måske nok vil kunne flyve folk til Anholt men ikke til Mars, samt teknologier, der endnu ikke er opfundet!''

Bemærkninger:
Inge Nielsen
Ligesom kunstgræsbanerne sender mikroplast ned i grundvandet?
Og hvad har vi ellers, der skriger til himlen mod alle forsøg på at være miljøbevidste ...

Henrik Vedel
CO2 er ikke årsag til global opvarmning! Menneskets bidrag til verdens CO2 mængde er 4-5%


At højspændingsledninger ligeledes tvinges ned i borgernes baghaver med voldsomme overskridelse af grænseværdierne på 0,4 mikro tesla (svenske og norske), forsøges tiet ihjel.
Foreningen har måleudstyr til at finde frem til ejendomme, der burde være ubeboede.
Sigrid Bluhme

https://denkorteavis.dk/2020/slitage-fra-vindmoeller-spredes-so..
Vis mere

Fremtidens atomreaktor: De er små - og kører måske på smeltet saltd. 4/2-2020
Kategori: Thorium
JyllandsPosten, Viden, d. 4. feb.2020
Af Thomas Hoffmann

''En helt central løsning på de klimaproblemer, vi står overfor, er at nedbringe vores udledning af drivhusgasser som CO2 så hurtigt som muligt.

Netop derfor er den danske virksomhed Seaborg Technologies i gang med at udvikle fremtidens atomreaktor, lyder det fra Troels Schönfeldt, der er en af stifterne bag virksomheden og tidligere har studeret atomfysik på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet og DTU.''

''Den nye generation af atomkraftanlæg er ved at blive udviklet, og de adskiller sig ifølge forskere i forhold til tidligere generationer af kraftværker på en række punkter:

Er langt sikrere
Efterlader langt mindre affald
Kan bruge allerede brugt atommateriale (affald) som brændsel
Er langt mindre
Er billigere
Ikke kan nedsmelte eller eksplodere
Ikke kan udvikles til atomvåben
Udleder 0 drivhusgasser, mens de producerer energi – meget energi''

''Især det sidste punkt fremstår som ekstremt vigtigt i en tid, hvor udledningen af CO2, klodens temperatur og antallet af mennesker på Jorden bliver ved at stige.''
Vis mere

Det er urealistisk at nå de politiske klimamål uden atomkraftd. 30/1-2020
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 30. jan. 2020

''Mark Twain: Det er lettere at narre folk end overbevise dem om, at de er blevet narret!
Flertallet i Danmark inkl. Folketinget er narret til at tro, at vind og sol kan opfylde klimaplanen om 70% reduktion af CO2 i 2030! Det er rent bluff! Den amerikanske forfatter og miljøaktivist Michael Shellenberger, der gennem mange år gik i spidsen for den grønne omstilling i USA, har fundet ud af, at vedvarende energi ikke kan redde planeten, og at verden har brug for atomkraft for ikke at ødelægge klimaet.''

''Det vil blive et stort chok for venstrefløjen inkl. Greenpeace, når det går op for dem, at ustabil sol og vind er helt utilstrækkelig og kun holdes i gang ved konstant backup af træmasse (bio-) eller gas.
Modstanden mod atomkraft er ideologisk arvegods, og der er sket en stor teknologisk udvikling fx med thorium, som ikke kan nedsmelte eller anvendes til våben. Atomkraft og senere fusion bør fremmes – kun derved kan en global opvarmning bremses, hvilket er det, vi alle ønsker! ''

Bemærkninger:
Svend-Olof Sjöström skriver:
''Jeg glæder mig over dine fornuftige betragtninger om A-kraft, og når vi så engang bliver enige om CO2s udelukkende gavnlige virkning, så kipper jeg med flaget.''
Vis mere

Debat: Jyske elmaster er nødvendige - for Energinet!d. 13/1-2020
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
JyskeVestkysten, 10. dec. 2019
Niels Henrik Vad, montør, og Bent K. Søndergaard, it-konsulent, Videbæk

''Ville man ægte grøn omstilling og ikke blot et spekulativt og på forhånd dødsdømt el-eksport-eventyr, investerede man i varmepumper og lignende og ikke i forbindelser til udlandet. Det er ikke vores ord, men derimod hørings¬eksperterne, men desværre har Energinet og Energiministeren ikke uventet kun fået fat i den del der passer ind i deres virkelighed.

Så at "Jyske elmaster er nødvendige for en CO2-neutral fremtid for hele Danmark" er kun sandt under ”de givne omstændigheder”. Hvis vi ville intelligent ægte grøn omstilling var de ikke nødvendige.

Så derfor er de jyske elmaster kun nødvendige for Energinet.''

https://jv.dk/artikel/debat-jyske-elmaster-er-n%C3%B8dvendige-f..
Vis mere

Der er gået hul på byldend. 10/1-2020
Kategori: Thorium
Læserbrev om rationel frembringelse af el og varme CO2 fri energi.
Af dyrlæge Søren Nielsen, Svendborg

''Vor klimaminister Dan Jørgensen gjorde på det netop afsluttede COP 25-møde i Madrid et patetisk og ynkeligt forsøg på at overbevise Danmark og resten af verden, at sol og vind vil redde os ud af klimakrisen, der er opstået på grund af det store forbrug af fossile energikilder.
Det kom han ikke godt afsted med, for alle argumenter taler imod.''
Vis mere

Næsbjerg-chok over udskydelse af projekt med nye byggegrunded. 5/1-2020
Kategori: Mastemodstandernes ABC
Jyske Vestkysten, Varde, 5. jan. 2020

''Det er området her ved 150 kilovolt højspændingsledningen, som skal omdannes til byggegrunde i Næsbjerg. Men Preben Friis-Hauge (V) vil ikke byggemodne området, førend masterne er kommet ned, da han ikke stoler på Energinet. ''
''Trods ny lokalplan bliver der derfor ikke byggemodnet nye grunde, så længe højspændingsmasterne står der.''

''Næsbjerg: Armene kom i vejret, da Energinet i efteråret 2019 meldte ud, at 150 kilovolt højspændingsledningen fra Lykkegård til Karlsgårde ikke - som tidligere meldt ud - skulle erstattes af et kabel. Den fjernes helt. En højspændingsledning som i et årti har forhindret en udvikling i Næsbjerg. Ved at den tages ned og ikke skal erstattes, så er det muligt allerede i år at byggemodne noget af det område, som Varde Kommune har købt til byggegrunde. Men det kommer ikke til at ske, hvis det står til plan- og teknikformand Preben Friis-Hauge (V) i Varde Kommune.

- Jeg stoler ikke på Energinet. Jeg vil have lov til at være bekymret. Jeg vil ikke være med til at sælge grunde, hvis masterne ikke er taget ned, siger Preben Friis-Hauge.

Varde Kommune er ellers gået i gang med at lave en lokalplan for det 11 hektar nye boligområde. Men så længe masterne står der, så vil han ikke stå med den risiko, at Energinet alligevel ikke tager dem ned. Og derved går der let tre-fire år, inden Varde Kommune byggemodner området.''

Bemærkninger:
Heldigvis er der mange borgere, der søger SANDHEDEN om Energinet.dks = skiftende regeringernes brudte løfter om kabellægning/ fjernelse af luftledninger ved blot at huske få år tilbage. Løgnene fra skiftende regeringer står i kø med hensyn til at lovgive om kabellægning og ændre loven lige så hurtigt igen. Det er mit klare indtryk, at HVIS der loves kabellægning, så er formålet IKKE at vise et smukt landskab, men kun for at lade skatter og afgifter stige igen. Denne sik-sak strategi vil sikkert fortsætte indtil vi får ærlige politikere og ikke levebrødspolitikere valgt ind i Folketinget.
Sigrid Bluhme

https://jv.dk/artikel/n%C3%A6sbjerg-chok-over-udskydelse-af-pro..
Vis mere

Vestjyske El-motorvej - nu igen i år 2019d. 20/12-2019
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Mail til folketingsmedlem og repræsentantskabsmedlem i NRGí Søren Egge Rasmussen

Hej Søren,

TAK for i går, hvor vi fik talt om 400 kV vekselstrøms - transitforbindelsen i Vestjylland.
Det er jo en gave at have dig som repræsentantskabsmedlem, når du samtidig har en plads i Folketinget som energipolitisk ordfører for et parti. Du har mulighed for at få indflydelse på lovgivningen vedrørende energispørgsmål.

Jeg nævnte for dig, at på Sjælland gravede man omkring 1990-94 et ca 107 km langt 400 kV kabel ned fra Bjæverskov (Køge) til Gedser. Forbindelsen kaldes KONTEX-forbindelsen. Officielt kørte sagen på forsyningssikkerhed, men da ingen beboere kom til at mange strøm såfremt forbindelsen IKKE blev bygget, så handlede forbindelsen jo ikke om forsyningssikkerhed. Sådanne beregninger fandtes ganske enkelt ikke over manglende strøm til danskerne.
Nej, forbindelsen handlede om salg af strøm til det gamle DDR (Østtyskland) så luften kunne blive renere i stedet for at bruge brunkul til fremstilling af elektricitet. Staten skulle tjene penge. Men man kunne ikke gennemtvinge projektet uden mange ekspropriationer, der var ulovlige med henvisning til Grundlovens paragraf om, at man ikke kan ekspropriere uden at det handler om almenvellet. Og levering af strøm til udlandet kan aldrig være noget med almenvellet for danskerne.
Man kan IKKE kabellægge en 400 kV vekselstrømsledning i ét hug, så projektet blev ændret til en 400 kV jævnstrømsforbindelse.
Fordele: Jævnstrøm har næsten intet strøm-tab i sammenligning med vekselstrøm og jævnstrøm har ikke et sundhedsfarligt magnetfelt. (grænseværdier for vekselstrøm i Norge er 0,4 mikrotesla, som IKKE overholdes af Energinet.dk !!!) Ingen græseværdier for jævnstrøm.

Jeg nævnte for dig, at for ca 10 år siden godkendte Energistyrelsen en 400 kV vekselstrømsforbindelse (elmotorvej) i Vestjylland, men den blev skrottet grundet ovennævnte og fordi - uofficielt, at forbindelse kom uhyggeligt tæt på en matrikel hos en højesteretsadvokat + endnu en lodsejer, hvor familien donerede millioner til Det Kongelig Teater.

Så kastede Energinet.dk med godkendelse fra Energistyrelsen sig over en ny 400 kV vekselstrøms-forbindelse i Midtjylland (transit), for beskæftigelsen inden for branchen er jo vigtig. Lodsejerne havde ingen steder at klage, fordi de mangler en 'teknisk ombudsmandsinstitution' der kan undersøge om nu en elforbindelse kan etableres lovligt. (beregninger på at den er nødvendig for at opretholde forsyningssikkerheden)

Efter den blev bygget, så var tiden moden til endnu en gang at få godkendt en 400 kV Vestjysk El-motorvej.
Det er her, vi er nu. Lodsjerne vil have kabellagt forbindelsen, det kan billigt og nemt lade sig gøre som på Sjælland ved at ændre forbindelsen til jævnstrøm.
Men man kan også vælge en dyr løsning med kabellægning af 400 kV vekselstrøm, som så afbrydes hver gang der er kabellagt ca 15 km i jorden. (( I storbyerne verden over er der nedgravede 400 kV vekselstrømsforbindelser i kortere længder. ))

Transformator-stationerne bruges til at ændre strømmen op eller ned eller fra vekselstrøm til jævnstrøm og omvendt.

Jeg vil mene, at du kan bruge dette oplæg til at gå i flæsket på de borgerliges sammenrend med godkendelser af 400 kV vekselstrøm ned gennem Jylland med Donaumasterne i Østjylland. Eaglemasterne i Midtjylland og i Vestjylland med - ???? ''en nedgravet 400 kV jævnstrømskabel, hvis du bruger din indflydelse''.

Jeg har tillid til dig Søren, bare mas på, du må spørge mig om alt og jeg vil henvise dig til hjemmesiden
www.elijorden.dk, hvor jeg er webmaster.

Venlig hilsen
Sigrid

BEMÆRKNING:
I et forsøg på at fremme processen i en positiv retning, lægger jeg ovenstående mail ind på elijorden.dk. Når eller hvis der kommer en reaktion fra folketingsmedlem Søren Egge Rasmussen (EL), bliver informationen viderebragt.
Vis mere

Leder: Svar udbedes, Mette Frederiksend. 11/12-2019
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Jyllands-Posten 11 12 2019
Leder: Svar udbedes, Mette Frederiksen
''Intet kan skabe en mere dybfølt og bitter vrede, end når borgerne føler sig trådt under fode af offentlige myndigheder. Fra statsministeren og hele vejen ned gennem hierarkiet til yngste kontorlærling i den mindste kommune har borgerne en berettiget forventning om at blive sat i centrum og blive betjent, så ingen efterlades i tvivl om at få en uangribelig offentlig service som modydelse for et af verdens tungeste skatteåg. Ét må stå lysende klart: Den offentlige sektor er til for borgernes skyld – ikke omvendt.

Dette grundprincip er vigtigt at slå fast i den ulykkelige sag om etableringen af en 170 km lang højspændingsledning ned gennem Vestjylland.

Etableringen er uomgængelig, fastslår såvel regeringen som de involverede myndigheder, og modsat, hvad et stort flertal i Folketinget tidligere har besluttet, skal højspændingsledningen ikke graves ned. Nok kan det økonomisk lade sig gøre, men teknisk er det ikke muligt, er det blevet betydet de borgere, der bliver berørt af dette monstrøse projekt.

At udbygningen af havvindmølleparker i Vesterhavet stiller krav om en opgradering af infrastrukturen på land, giver mening, men med dette udgangspunkt turde det være en selvfølge, at al videre planlægning har ét overordnet hensyn: at påføre borgerne så minimale gener som overhovedet muligt, og måtte enkelte blive direkte berørt, da at yde dem al tænkelig støtte samt en økonomisk kompensation, der ikke sår tvivl om, at de ansvarlige offentlige myndigheders væsentligste opgave er borgernes ve og vel.

Dette er ikke, hvad de berørte borgere oplever. Som beskrevet i avisen i serien ”Under masterne” skal borgerne i Vestjylland råbe skræmmende højt, blot for at myndighederne overhovedet anerkender deres eksistens.
(…)
Hvornår vil statsministeren tage til Vestjylland og personligt konfrontere de udfordringer og bekymringer, som borgerne har?''

Bemærkning.
For ca. 10 år siden blev Vestjylland ligeledes truet med en ny 400 kV el-motorvej på stålmaster, men til trods for, at projektet dengang var godkendt af samtlige involverede myndigheder, så blev det lige så stille lukket ned. I stedet for at Vestjylland skulle have ødelagt en unik natur, blev det pludselig Midtjylland, der stod for tur til at blive ødelagt med etablering af Eaglemasterne (cykelstativerne).
På Sjælland blev den sidst etablerede 400 kV elmotorvej (KONTEX-forbindelsen) fra Bjæverskov til Gedser, en strækning på godt 100 km kabellagt efter borgerprotester. KONTEX- forbindelsen blev først godkendt som en 400 kV vekselstrømsforbindelse, men projektet blev ændret til en 400 kV kabellagt jævnstrømsforbindelse (mindre energitab ved anvendelse af jævnstrøm). Så kabelløsning på 400 kV er muligt og uden det koster ret meget mere end de forhadte luftledninger på grimme master med ca 3 stykker på 100 meter.
Vis mere

Deres nyfødte søn lå i barnevognen og kiggede op på de højspændte ledningerd. 1/12-2019
Kategori: Magnetfelter
Jyllands-Posten 01 12 2019
Deres nyfødte søn lå i barnevognen og kiggede op på de højspændte ledninger
Det knitrer i gårdspladsen. Lige over husets tag svæver de højspændingsledninger, som i årevis har skabt soundtracket til familiens liv. Mikael Nielsen tænkte ikke så meget over det, da han for 25 år siden købte huset. Han var lige blevet skilt, og han var alene, så det handlede bare om at finde et sted at bo - med plads til hestene og tæt på Aarhus.
»Jeg kunne få det her billigt, for der var ingen andre, der ville købe et hus med ledninger over,« siger han.

Efter nogle år flyttede Connie Sørensen ind. Hun var utryg. Hun læste om magnetfelter og mulige sundhedsfarer ved at bo under masterne, og jo mere hun læste, jo mere usikker blev hun.
»Jeg var meget i tvivl om, hvorvidt vi skulle sætte børn i verden under masterne. Det er jo mest børn, man har talt om, der bliver påvirket,« siger hun.

Men en aprildag i 2009, fem måneder før Patrick kom til verden, kunne hun smide frygten bort. Den dag blev hun ringet op med nyheden om, at ledningerne over huset skulle pilles ned.
»Jeg blev simpelthen så glad,« siger hun.

Et bredt flertal på Christiansborg havde besluttet, at samtlige 132 og 150 kV-luftledninger i hele landet skulle lægges i jorden, og at alle fremtidige 400 kV-ledninger skulle samme vej.
(…)
I dag er Patrick 10 år. Ledningerne hænger stadig over huset.
(…)
Da kalenderen viste 2012, var kun Aggersund under etablering, mens Lillebælt var lige ved at gå i gang. På det tidspunkt havde SRSF overtaget regeringskontorerne og fremlagt et energiudspil, som manglede finansiering. Energistyrelsen pegede på, at de tilbageværende forskønnelses-projekter kunne opgives.

Bemærkning:
Ak ja, jammeren over det offentliges uvilje med at overholde egne vedtagne kabelhandlingsplaner er laaaa...ng. På Djursland findes skræmmende eksempler på sølle 60 kV gittermaster, som forlængst skulle være fjernet til fordel for jordkabler. Når Energinet.dk m.fl. ikke vil forskønne landskabet i en grøn retning, så ændres loven bare. Og de masteramte borgere vænner sig vel til masterne, og så forstummer kritikken måske ?
Vis mere

Energi fra biomasse er utilsigtet med til at forværre klimakrisend. 21/11-2019
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis d. 21/11-2019

''Det er lettere at narre folk end at overbevise dem om, at de er blevet narret!
It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled (Mark Twain)

Vi er gennem ca. 10 år blevet narret til at tro, at biomasse/træ var CO2 neutral og kunne afløse kul. Det var fake news, og nu er overskriften, at vi brænder verdens træer, der er til gavn for natur og biodiversitet, som biomasse i vore kraftværker! Vi er narret til at tro, at ‘bio’ står for noget godt.''

''Vil en politiker bo nabo til en støjende vindmølle for 5.000 kr.?''
''Ida Auken, klimaordfører for de radikale, forklarede på TV2 News (17.11.19), at vi ikke i fremtiden skal fortsætte med biomasse, men hvad skal så være backup til de vindmøller, hun elsker men nok ikke ønsker at bo ved siden af! Ida Auken siger også, at der er brug for alle løsninger, der så burde inkludere atomkraft, som kan erstatte alle fossile brændsler. Befolkningen er narret til at tro, at atomkraft er ‘pissefarlig’ (Lars Løkke Rasmussen), men global opvarmning er farligere!''

''Vi er heldige at bo på en beboelig planet, men vi er ved at gøre den ubeboelig!

Det ser skidt ud for både natur, biodiversitet og klima, fordi økonomiske og ideologiske interesser har en dominerende rolle i valg af energi. Det er vanskeligt at overbevise en ‘grøn’ miljøaktivist, at atomkraft med ny teknologi er bedre end sol og vind. Derfor fortsætter vi med kul, olie og gas for at dække energibehovet, som vil stige i de kommende år sammen med befolkningstilvæksten.''
Vis mere

Klimaforskere advarer mod overbefolkning – behov for familieplanlægningd. 11/11-2019
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 11/11 - 2019
''Verdens befolkning vokser dagligt med 200.000 mennesker, og selvom fertilitetsraten er dalet, kan man ikke vente på, at kvinder får en uddannelse og derefter føder færre børn. Familieplanlægning er nødvendig. Jorden er bæredygtig med 2,5 mia. (Danmark 4 mio.) som i 1950. Nu nærmer vi os 8 mia. mennesker med en prognose på 1 mia. flere i 2030.''

''Færre mennesker betyder mindre forurening og brug af færre ressourcer og plads til biodiversitet. Flere mennesker betyder forbrug af flere ressourcer og energi, som hidtil har bestået af fossile brændsler. Nu skiftes til vind og sol med backup af store mængder biomasse/træ, som ikke giver megen reduktion af CO2. Biomasse som backup er iflg. Partnership for Policy Integrity (pfpi.net) værre end kul (burning biomass emits more CO2 than fossil fuels per megawatt energy generates).''

''I flere lande er man begyndt at protestere mod vindmøller, som ikke fungerer uden backup for at garantere forsyningssikkerhed og kun leverer ca. 8% af den danske energi. Procenttallet er højere, hvis man kun taler om strøm! I Tyskland dækker 29.900 vindmøller 18,8% af elforbruget, som kun er 20% af det samlede energiforbrug – og i Tyskland sker det også, at vinden ikke blæser!
I Tyskland, hvor man lukker atomkraftværker og åbner brunkulslejer, protesterer miljøorganisa­tioner nu mod opsætning af flere vindmøller, som dræber millioner af insekter og også dræber truede fuglearter og flagermus. Det var ikke med i debatten den 4. nov. på mødet på Marienborg, hvor statsminister Mette Frederiksen talte om beskyttelse af biodiversitet.''

''Nogle mennesker i Danmark hævder at blive syge af at bo nær vindmøller pga. støj, som kan have en stressfaktor, men man vil måske ikke genere vindindustrien ved at undersøge det. I Skrydstrup bevilger staten 230 mio. kr. i kompensation for støj fra de nye F-35 fly, men i modsætning til fly støjer vindmøller hele døgnet, når det blæser. I andre lande er vindkraft også kommet i modvind.
Danmark vil gerne stå som The State of Green i udlandet, men klimaministeren fortæller ikke, at vindkraft (og solceller) ikke fungerer uden massiv og konstant backup af biomasse, hvilket ikke er med i det danske klimaregnskab. Vi bør støtte udvikling af atomkraft – gerne med thorium, der ikke kan nedsmelte og ikke er egnet til atomvåben, så vi kan få stabil ren, rigelig og billig energi.''

Bemærkninger:
Den grønne omstilling handler åbenbart om flest mulige vindmøller i folks baghaver efterfulgt af larmende og sundhedsfarlige elmotorveje i ca. 35 - 40 meter høje stålkonstruktioner. Og selvfølgelig langt væk fra beslutningstagerne.
Vis mere

Minister havde en løsning i mastesagen: Nu kritiseres den for at være et manipuleret, kreativt hold kæft-bolsjed. 8/11-2019
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Jyllands-Posten
TEMA: Under masterne

''En storstilet redningsplan, der skulle afmontere kritikken af en 170 km lang højspændingslinje gennem Vestjylland, bliver nu kritiseret for at være manipulation og kreativ bogføring.
Efter massive borgerprotester lovede daværende energiminister Lars Christian Lilleholt (V) i december sidste år at nedgrave alle nuværende 150 kilovolt-ledninger i de kommuner, hvor den nye 400 kilovolt-forbindelse skal op at hænge på master.
»Flere tusinde danskere slipper for udsigt til højspændingsmaster og luftledninger,« lød det fra ministeriet, som tog udgangspunkt i, at 8.000 boliger i dag ligger inden for 500 meter af de eksisterende master, mens blot 900 boliger vil ligge inden for 500 meter af de kommende master.''

''EU-parlamentariker Søren Gade (V) mener, at der er tale om »kreativ bogføring«.

»Det er usympatisk, for det er borgere, man generer. Det kan man ikke gøre kønt ved at manipulere med tallene,« siger han.

Peter Munk Christiansen, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, konstaterer, at ministeriet har ageret »kreativt«.

DF-energiordfører Morten Messerschmidt kalder planen for et »hold kæft-bolsje« og efterlyser en forklaring.''

Bemærkninger:
Hvem tror på den byttehandel med 'op med 400 kV master og ned med 150 kV masterne?''. Det gør den hårdt prøvede masteramte befolkning IKKE på Djursland. Her lovede man i 1998 at nedgrave sølle 60 kV mod til gengæld at få en 30 km ny masterække i 42 meters højde!. Loven sagde dengang, at samtlige 60 kV master skulle fjernes inden ca 30 år(så var de renoveringsmodne). Grotesk, at Staten vil lave en studehandel med noget som allerede lovgivningsmæssigt skulle nedgraves.
60 kV masterne pryder Djursland den dag i dag, mens eksempelvis Sydjylland har fået dem væk til fordel for jordkabler.
I dag er loven ændret, så alt tyder på, at Djursland i al evighed skal skæmmes af et meget stort antal 60 kV master.
Vis mere

Kritiske afsnit blev slettet i uvildig rapport om jysk højspændingslinjed. 3/11-2019
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Jyllands-Posten
TEMA: Under masterne

Der var tegn på, at konklusionen var fastlagt på forhånd, da den danske stat afviste at lægge jysk højspændingslinje i jorden, skrev udenlandske eksperter i udkast. Men det blev fjernet i den endelige rapport.

Den danske stat fik rettet og slettet flere passager i en rapport, som skulle undersøge muligheden for at lægge jyske højspændingsledninger i jorden. Det skete på trods af forsikringer om, at rapporten fra et canadisk konsulentfirma var helt uvildig. Det kan Jyllands-Posten nu dokumentere.

Mange naboer til den 170 km lange højspændingslinje gennem Vestjylland var mistroiske, da Energinet sidste efterår konkluderede, at det kun er teknisk muligt at lægge 15 pct. af linjen i jorden. Derfor bad den daværende energiminister, Lars Chr. Lilleholt (V), om, at »internationale eksperter« skulle foretage en »uafhængig vurdering«.

Opgaven gik til konsulentfirmaet WSP, der har hovedsæde i Canada. Energistyrelsen blev udpeget som bindeled for at sikre, at Energinet »ikke kunne påvirke« konklusioner eller vurderinger.

Energinet bad om rettelser
I november sidste år afleverede WSP en foreløbig rapport. Den indeholdt en opsigtsvækkende konklusion og en alvorlig anklage mod Energinet. WSP åbnede i sin konklusion for at lægge hele højspændingslinjen i jorden. Det havde Energinet ellers afvist, men de uafhængige eksperter fandt tegn på, at det var »en på forhånd fastlagt konklusion«

BEMÆRKNINGER
KONTEX-FORBINDELSEN - 400 KV - FRA BJÆVERSKOV TIL GEDSER - EN STRÆKNING PÅ MERE END 100 km ER KABELLAGT. Men den ligger jo også på Sjælland. Strækningen blev først tromlet igennem som en luftledning, men da sagen handlede om eksport af strøm til DDR, så var det ikke muligt at få gennemført de nødvendige ekspropriationer.
Sagen om den anden 400 kV elmotorvej i Vestjylland har mange lighedspunkter med andre af Energinet.dks milliard dyre elmotorvejs- projekter.
Tænk, hvis Danmark kunne få en uvildig undersøgelse af lovligheden af samtlige el-transmissioner på master i Danmark !!
Lodsejerne mangler et klageorgan, en teknisk ombudsmandsinstitution.
Sigrid Bluhme
''Hvad skal man så med en uvildig rapport, når man alligevel censurerer den? Den store saks har vist været i brug.'' skriver formanden Anne Boesen
Vis mere

Hvad nu, hvis vedvarende energi ikke er så vidunderlig, som man vil gøre den til?d. 30/10-2019
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 30. okt. 2019

''Vedvarende energi forbruger ikke-vedvarende ressourcer (beton, stål, sjældne jordarter).
Menneskenes planet (Planet of the Humans) – er en ny dokumentarfilm af den amerikanske filmproducer Michael Moore.

I sin film er Michael Moore som drengen i H. C. Andersens eventyr om Kejserens nye Klæder. Michael Moore vil afsløre, at de alternative energiformer ikke virker og kun handler om profit!

Vedvarende energi (vind/sol) har ikke indfriet løfterne om at bremse den globale opvarmning!

Michael Moore og mange andre er blevet klar over, at de såkaldt vedvarende energiformer trods ihærdige anstrengelser og stor finansiel støtte ikke i tilstrækkelig grad kan reducere CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren. Det er en ‘wake up call’, at vind og sol og biomasse i højere grad er blevet teknologier til at skabe vækst og profit til de forskellige industrier.''

''Der er grund til skepsis, når nogle siger, at det globale elforbrug kan dækkes af havvindmøller!
Man bør spørge danske organisationer og tænketanke, der beskæftiger sig med energi og vel også fremfører deres donorers holdning, om det ikke er et problem, at vindmøller står stille, når vinden ikke blæser. Når et firma fx lover gratis strøm i 3 mdr., er der vel andre, der skal betale?''

''Biomasse er 74% af den danske vedvarende energi (TV2 News 6.9.19)
Politikere siger, at den biomasse, der bruges i Danmark som nødvendig backup, når vinden ikke blæser (ca. 100 dage om året), er CO2 neutral, men iflg. biomassmagazine.com udgjorde dansk biomasse kun 5% af anvendt biomasse (træpiller og -flis), resten blev importeret. Oversigt for 2011 (Statistikbanken.dk) viste import af 1.969.141 mio. ton træflis og -piller fra 41 forskellige lande.''

''Danmark er nu 5. største forbruger af biomasse i Europa
Den 19.8.19 skriver professorer i klima, økonomi og energi Peter Birch Sørensen, Jørgen Eivind Olesen, Henrik Lund og Brian Vad Mathiesen, at regeringen bør bremse op for brug af biomasse til energi- og vareproduktion. Alene Ørsteds 4 værker brændte iflg. elskabets årlige 2018 rapport 2,3 mio t træpiller og -flis svarende til 6.000 t hver dag året rundt, og 90% af biomassen importeres!''

''Den amerikanske investor og filantropist Warren Buffett (1930-) har givet en stor del af sin formue til Bill Gates (1955-, Microsoft grundlægger), der arbejder på at løse klimakrisen med to nye typer atomreaktorer – begge med stort potentiale. Bill Gates stiftede Atomkraftprojektet Terra Power i 2008. Den anden er en mere konventionel molten salt reaktor, som også andre udvikler med uran og eller thorium. Bill Gates har fokus på klimaet, og han har midlerne til at gennemføre projekterne, så verden kan blive forsynet med 100% ren, rigelig og billig energi med atomkraft.''

Bemærkninger
Hjemmesiden https://energinet.dk/energisystem_fullscreen
illustrerer glimrende, hvor meget strøm Danmark må importere efter at vi skal være -åh så grønne- med vindmøller og mange nye elmotorveje.
I de gode gamle dage, inden klimatosserne gjorde os bange for Jordens undergang, var Danmark selvforsynende med strøm eller endog eksportør af strøm.
Politikerne vil nu reducere CO2 mængden til 70%. Forhåbentlig bliver det højst et lokalt mål, fordi planterne lever af CO2
Danmark og verden har et energiproblem, som skal løses fra bunden og ikke med såkaldte 'overgangsordninger'.
Vis mere

Frankrig planlægger 6 ny atomkraftreaktorer og får hovedparten af sin energi fra atomkraftd. 23/10-2019
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 23. oktober 2019
Søndag 20.10.19, mens Middelgrundens vindmøller stod stille og ikke leverede energi, var der på Rådhuspladsen i København demonstration for atomkraft. Stand up for Nuclear fandt samtidig sted i Paris, London, Helsinki, Stockholm, Amsterdam, Toronto, New York, Los Angeles, Buenos Aires og andre store byer. På samme tid, som man indledte en tale i Paris, indledte arrangørerne Anders Bagge sin tale i København om fordelene ved atomkraft, og Theis Palm oplyste om verdens bedste kilde til enorme mængder ren, sikker og stabil energi. Derefter fortsatte formanden for REO Thomas Grønlund Nielsen om ‘fornægtelsen af kernekraften’, som beskrevet i hans bøger: Niels Bohr må vende sig i sin grav – og Den Grønne Atomkraft. Hvis vi skal have styr på klimaet, skal atomkraft inkluderes, som anbefalet af FN’s klimapanel IPCC, Barack Obama, Bill Gates o.a.!

Tænk, at nogle politikere – for ikke at nævne navne – tror, at Danmark er førende på
energiområdet og prøver at få fattige lande til at investere store summer i vindmøller, der i tidernes morgen var gode til at hente vand op til kreaturerne på marken – men absolut ikke kan bruges til at rejse til månen. Man tænker i fortidige normer og ikke i en fremtid, der er helt anderledes. I Danmark praler man af de mange arbejdspladser – ca. 33.000, som vindindustrien skaber, men disse arbejdere mangler man i dag hos it-industrien og andre virksomheder.

I udlandet er man mere visionær også indenfor EU i bl.a. Frankrig, hvor den franske regering planlægger 6 nye atomkraftreaktorer (Ing. 21.10.10). Frankrig får ca. 65% af sin energi fra atomkraft og ønsker en stigning. I USA satses på kernekraft i et offentligt-privat projekt med mindre decentrale kraftværker (Indblik.net 21.10.10). USA’s Department of Energy har allerede investeret 170 mio. dollars for at fremskynde udviklingen, og én lille reaktor forventes klar til forsøg i 2026, men allerede i 2023 forventer man at fremvise en micro-reaktor. Brændstoffet er thorium, som er langt mere udbredt end uran og findes i større mængder – til over 1000 års globalt energiforbrug.
Vis mere

Mette Frederiksen blev hyldet til FN’s klimatopmøde – men hun fortalte ikke sandheden om vindmøllerned. 3/10-2019
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 3. okt. 2019

''Tillid er noget, man skal gøre sig fortjent til!
I åbningstalen i Folketinget 1. oktober 2019 talte statsminister Mette Frederiksen meget om tillid, men hvis befolkningen skal have tillid til politikerne, skal de være ærlige. Politikere lyver måske ikke – men de fortæller heller ikke altid hele sandheden.''

''Mette Frederiksen til FN’s klimatopmøde i New York
Men hun fortalte ikke sandheden. Hun fortalte ikke, at dansk vindkraft kun forsyner landet med 8% energi, og at nødvendig backup af biomasse af træ udgør ca. 74% af den vedvarende energi – og at det er mere sort end kul!''

'Hvis dansk vindenergi blev udbredt til resten af verden ville det opbruge ressourcer og som backup bruge massevis af træ – det ville i virkeligheden være med til at øge den globale opvarmning.''

''Atomkraft baseret på thorium
Atomkraft er begyndt at dukke op i debatten om en energiforsyning, der kan sikre klima og miljø.
Men det skal være en ny form for atomkraft baseret på råstoffet thorium.

I Debatten 26.9.19 med Clement Kjersgaard fortalte statskundskabsstuderende Theis Palm, at vindenergi kun leverer 8% af al dansk energi, og at atomkraft ville være det rigtige at indføre som en ren energi – og henviste bl.a. til Frankrig som havde stor reduktion af CO2 pga. landets atomkraft.
Ida Auken sagde, at Indien havde en af verdens største solcelleanlæg men nævnte ikke, at i det tørre område i Sydindien støver det, så der bruges millioner af liter vand til at rense solcellerne. Samtidig har der været tørke i området, og i Chennai, der huser ca. 10 mio.
indbyggere, var der i lang tid ikke vand i hanerne. Indien er i fuld gang med at bygge flere atomkraftværker (Ing.19.4.18)

Hvis man skal have en mulighed for at bremse den globale opvarmning bør man inkludere atomkraft baseret på thorium.''

Bemærkning
Politikerne er udmærket klar over, at vindmøller hører til en overgangsordning og ingen fremtid har i en miljøvenlig energiforsyning. Men så længe meningsdannerne kun har vindmøller på dagsordenen, så tør politikerne ikke tage diskussionen om GRØN-atomkraft. Desværre.
Vis mere

Vindindustrien har problemer og bør kende sin begrænsning!d. 19/9-2019
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 19/9-2019
''Afsløring af biomasse som ikke CO2 neutral og alligevel hovedpart af dansk vedvarende energi som backup for vindmøller kom ikke som en nyhed for dem, der har fulgt den udenlandske presse, men man har holdt det tilbage for befolkningen. Direktør Lars Aagaard, Dansk Energi prøver at bortforklare sagen med, at der ikke var alternativer. Faktisk ville det være bedre at bruge gas!''

''Vind og sol er ikke bæredygtig vedvarende energi, da man ikke indregner produktion med masser af ressourcer som cement, stål, store mængder glasfiber o.a., som vil blive skrottet efter 20-25 år. Om kort tid vil man begynde at skrotte de første vindmøller. Der er allerede på Esbjerg havn gjort plads til skrotning – med ny indtægt til byen. Noget kan genbruges – men hvad med glasfiberen?''

''NU er en ny skandale på vej med SF6 = sulfur hexafluoride – en drivhusgas, der bruges som isoleringsmateriale i elektriske installationer i vindmøller, kraftværker og ledningsnetværk. Hvis det anvendes i Danmark, bør det undersøges og stoppes, inden der kommer skadevirkninger. ''

''Der er i UK lavet forsøg uden SF6, men kraftig lobbyvirksomhed fra el-industrien var stærk med argumentet om, at hvis man ønsker et skift til mere el-energi, skal man bruge flere elektriske installationer – og mere SF6! I overskriften hos BBC kaldes det Electrical industry’s ‘dirty secret’ (El-industriens ‘beskidte’ hemmelighed). Man er dog nødt til at afsløre hemmeligheder for at kunne få styr på den klimatiske katastrofe. SF6 burde forbydes på samme måde, som man via Montreal Protokollen i 1987 forbød CFC gasser (fx freon i køleskabe), der lavede huller i ozonlaget.''

''Det er fint, at Dansk Industri sammen med regeringen vil lave en klimakontrakt, men i denne bør indgå forskning og udvikling af atomkraft, som blev stoppet i Danmark ved en politisk beslutning i 1985. Hvis ikke beslutningen var taget, kunne vi nu have været i spidsen for en atomkraftteknologi med thorium, som også var i Niels Bohrs tanker, da han forestillede sig en fremtidig energi med billig, ren og rigelig atomkraft, der har et enormt potentiale. Så havde vi ikke stået med problemer med CO2 udledning. Atomkraft kan være farlig, men global opvarmning er langt farligere!

Modstanden mod atomkraft har forhindret danske forskere som Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics i at nå videre i Danmark men skal til udlandet for at skaffe midler og producere. Grønland har thorium, som kan forsyne hele verden med energi i over 1000 år, og med de nye reaktorer fra små til store vil de kunne bruges mange steder. I stedet brænder vi i dag træ, der er 150% værre end kul, og i Tyskland har man åbnet brunkulsminer til at erstatte atomkraft.

Vi skal passe på Danmark. Det gør vi ikke i dag, hvor landet plastres til med vindmøller og højspændingsledninger til gene for mennesker og dyr og alligevel ikke kan dække energibehovet. ''

BEMÆRKNING:
Danmark og Europa har løsningen på verdens energiproblemer: Vi skal bare bruge biomasse= fælde træer som backup for sol- og vindenergi! Men vidste du, at skovfældnings-selskaberne giver så få lommepenge til genplantning af granskove, at genrejsning IKKE finder sted? (18 ører pr rummeter er prisen hos nogle firmaer)

https://denkorteavis.dk/2019/vindindustrien-har-problemer-og-bo..
Vis mere

Den Korte Avis har i flere år advaret mod udledning af CO2 fra biomasse – nu kalder internationale forskere Danmarks klimaregnskab for ‘svindel’d. 9/9-2019
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
''I dag (8.9.19) kom afsløringen på dansk TV2, at biomasse ikke er CO2 neutral men faktisk øger udslippet af CO2''

''Anlæg med biomasse er back-up for vindmøller, når det ikke blæser
I Danmark ønsker man at forbyde private brændeovne, der forurener ved deres træafbrænding, mens man med statsstøtte har udbygget store brændeovne/kraftværker som backup til vindmøllerne. Det har været med til at rydde verdens skove og er med til at øge den globale opvarmning!

Det har været en fejl at satse mest på vindmøller, for hver vindmølle skal have backup, når vinden ikke blæser, så vi kan have 100% forsyningssikkerhed, og biomasse er blevet favoriseret uden at vurdere skadevirkningen.

Alligevel planlægges der endnu flere vindmøller, uden at man har undersøgt vindmøllers påvirkning af mennesker og natur, og beregning af bl.a. økonomi fra produktion til skrot, ressourceforbrug, og hvad der skal ske efter de 20-25 år, som vindmøller kan holde, for beton og glasfiber m.m. kan være svære at genbruge. Det bliver et stort problem!

Vindmøller ødelægger insekter og andre dyr
Ødelægges naturen, vil det gå ud over de klimatiske forhold lokalt og globalt. Vi har gjort os til herrer over naturen, som vi udnytter og ofte skader. I USA har man set regnorme forsvinde fra områder med vindmøller måske pga. vibrationer og lyde, og kvæg og andre dyr opfører sig besynderligt (YouTube). Regnorme ilter jorden og er gode for produktion af fødevarer.

I Tyskland har undersøgelser vist, at milliarder af insekter og mange fugle dræbes af vindmøller. I Danmark blev en ansat ved Aalborg Universitet fyret pga. undersøgelse af vindmøllestøj, som ikke passede med politikernes holdning. Det ville gå ud over industriens indtjening.

Sverige advarer mod to planlagte kystnære havvindmølleparker i Storebælt, der iflg. de svenske myndigheder vil true fuglelivet. Biolog Hans Skotte Møller, der repræsenterer Dansk Ornitologisk Forening i Slagelse Kommune, er enig: Vindmøllerne vil stå i fuglenes trækrute, og tusindvis vil blive ramt af møllevingerne og dø, siger han til Jyllands-Posten. Stiftelsen for Strategisk Forskning i Sverige har udbudt mange mio kr. til forskning i kernekraft – dette fremsyn savnes i Danmark.

I Norge (tallene er nok de samme i Danmark) har Turistforeningen lavet en undersøgelse, der viser, at 60% af befolkningen er imod udbygning af vindkraft, som medfører indgreb i urørt natur – og 71% er imod, hvis det medfører forstyrrelse af dyreliv. Forsvinder urørt natur, forsvinder også grundlaget for liv og selve redningen for et bæredygtigt klima. Der er stor modstand imod øget udbygning af vindkraft på land, og man kan ikke ‘redde verden’, hvis folket er imod! ''

Bemærkning:
Folketingsmedlemmerne er blinde og døve, når de ikke følger den teknologiske udvikling med fremtidens energikilde, der hedder THORIUM. Bare spørg kineserne, de ved bedre!

https://denkorteavis.dk/2019/306201/?utm_medium=newsletter_ubiv..
Vis mere

Danmarks klimaregnskab er 'svindel', lyder kritik fra internationale forskered. 8/9-2019
Kategori: Thorium
Samfund
af Emil Ellesøe Ditzel
''Danmarks største kilde til grøn energi er afbrænding af træ fra hele verden. Træ udleder ligeså meget CO2 som kul, men vi regner det for CO2-neutralt.''

''Det er ikke kun danskerne, der fejlagtigt tror, at Danmark primært er et vindmølleland. Det gjorde flere internationale eksperter i klimaforandringer også, da TV 2 ringede for at høre deres mening om Danmarks CO2-regnskab.

- Jeg har altid tænkt på Danmark som et land, der gik op i fakta. Derfor var det meget bekymrende for mig at høre, hvor meget træ Danmark brænder af, siger William Moomaw, der har været hovedforfatter på fem rapporter for FN’s klimapanel.''

''Danmark er et af de lande i verden, der procentvis brænder mest træ af, og hvis afbrændingen af biomasse - altså træer og planter – talte med i det danske CO2-regnskab, ville vi udlede 39 procent mere CO2, end vi officielt gør i dag.

William Moomaw retter en stærk kritik af, at Danmark ikke tæller CO2-udledninger fra afbrænding af træ med i vores klimaregnskab.

- Det svarer til bogføringssvindel. Hvis man havde et selskab og lod være med at bogføre gælden, så ville det være svindel. Det er det samme, Danmark gør, siger han.''

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-09-06-danmarks-klimaregnska..
Vis mere

Vindenergi er ikke nok: Det haster med at træffe de rette beslutninger om klimaet!d. 27/8-2019
Kategori: Thorium
''Horns Rev 3 vindmøllepark blev åbnet 22. august 2019, og energien fra de 49 havvindmøller kan dække el til 425.000 hjem, når vinden blæser! Samtidig nærmer Horns Rev 1 vindmøllepark sig aldersgrænsen med 20 år på bagen, så de gamle vindmøller skal snart skrottes. Iflg. JyskeVestkysten (29.7.19) har man i Esbjerg reserveret 100.000 m2 plads til at dekommissionere nogle af Europas 105.000 vindmøller. Noget kan genbruges, men man ved endnu ikke, hvad man skal gøre ved det giftige glasfibermateriale.''

''Professor Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet siger, ”Der er grundlæggende ikke klimamæssigt plads til at bruge bioenergi til opvarmning. Dels fordi det er en begrænset ressource globalt set. Og dels, fordi den jo faktisk ikke er CO2-neutral”. Vi er med til at rydde verdens skove, og sammen med skovbrandene i Amazonas, som også kan påvirke jordens klima, kan det gå helt galt.''

''I Danmark satser man på vindkraft, og dansk vindindustri køber sig til kontrakter bl.a. i USA ved at smøre med millioner, så konkurrenterne ikke har en chance. Margrethe Vestager ville nok kalde det konkurrenceforvridende og måske bestikkelse, men det giver mange penge til firmaet, aktionærer og til den danske stat. Om 20-25 år, hvor alle vindmøllerne skal skrottes, er der et nyt problem.''

''Hvis vi skal redde verden fra katastrofale klimaændringer, skal alle rene energiformer bruges – og som anbefalet af IPCC også atomkraft, som vil kunne levere den nødvendige energi! Vi har tilmed en enestående mulighed i kernekraft baseret på Thorium.''

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk
Den Korte Avis, d. 27. aug. 2019

https://denkorteavis.dk/2019/vindenergi-er-ikke-nok-det-haster-..
Vis mere

Vindmøllerne stod stille! d. 23/8-2019
Kategori: Andet
Berlingske bragte nedenstående læserbrev den 23. aug. 2019

Den 22. august bragte DR-TV et langt, begejstret indslag om vindmøllernes fortræffeligheder med en reportage fra indvielsen af Danmarks hidtil største havmøllepark, Hornsrev 3, der ifølge TV ”kan dække 400.000 husstandes elforbrug”.

En direktør fra Energinet nævnte kun ét problem med de nye store havmølleparker, nemlig at de producerer meget mere strøm, end vi kan bruge i Danmark, når det blæser. Det burde ikke være noget problem, sagde han, for vi kan bare eksportere overskudsstrømmen eller bruge den til fjernvarme en gang i fremtiden.

Ingen bemærkede, at alle vindmøllerne stod bomstille og producerede nul strøm, fordi det ikke blæste ved indvielsen. Det ville ellers have været en god anledning for TV-journalisten til at spørge, hvor strømmen skal komme fra, når det ikke blæser. Det spørger TV-journalister og grønne politikere aldrig om. Vindkraftens problem er nemlig ikke blot, at der produceres for meget strøm, når det blæser, men at vort el-forbrug kun kan dækkes med el fra stabile kilder som fossile brændsler, vandkraft og atomkraft, når det ikke blæser, hvilket det ikke gør i 15-20 % af tiden.

I Danmark har politikerne valgt at erstatte de fossile brændsler med import af 4-5 millioner ton træpiller og træflis per år, der koster ca 4 gange mere end kul per nyttiggjort energienhed og medfører større CO2-udslip fra kraftværkernes skorstene end fyring med kul. Men det enorme CO2 udslip fra fyring med importeret træmasse har politikerne sat til nul, så Danmarks CO2-regnskab kommer til at se meget bedre ud, end det i virkeligheden er.

Der skulle være nok at tage fat på for en kritisk journalist, der evner og tør stille kontroversielle spørgsmål.

Peter Schoubye, Hørsholm Tlf 53693705

Kommentar: Forbrænding af 4 mio ton træpiller og træflis som erstatning for 2,5 mio ton kul udsender ca 7 mio ton CO2 og koster danskerne op mod 10 mia kr i merudgifter for træmasse i forhold til kul, manglende brændselsafgifter og statsstøtte til drift og ombygning af kraftværkerne til biobrændsler. Politikerne siger, at de importerede træpiller og flis er "certificerede", hvilket kun betyder, at de fældede træer erstattes med nyplantede træer, som først efter 70-100 år har genvundet den CO2, som blev udsendt, da de gamle træer blev brændt. Det er tvivlsomt, om træfældningen i Rusland, Østeuropa og Canada overhovedet erstattes med nyplantning, hvilket gør omstillingen fra kul til træmasse endnu mere vanvittig. Regeringen stræber mod, at vi i Danmark skal nå 70% reduktion af CO2 udslippet i 2030, svarende til 20 mio ton CO2 udslip i 2030. Den virkeligt opnåede CO2-reduktion reduceres med 12-13 %, når man medregner et forventet CO2-udslip på omkring 7 mio ton fra forbrænding af importeret biomasse fra skovfældning i udlandet.

Konklusion: Stop omstillingen fra kul til træmasse på de sidste 3 kulfyrede kraftværker. Der er andre og bedre alternativer end træmasse. Omstillingen til træmasse vil ikke reducere værkernes CO2-udslip og kun påføre danskerne flere milliardudgifter til ingen nytte. Der er bedre alternativer til kul end importeret træmasse.

Bemærkninger, opdateret den 11. sep. 2019:
Når danskerne fælder deres læhegn og skove som biobrændsel = biomasse til afbrænding i de store el-kraftværker, er afkastet så ringe, at der ikke er økonomi til genrejsning af de fældede træer.
Hvorfor vil man forbyde små private brændeovne, når flis = træ i stor stil afbrændes i store elkraftværker?
Sigrid Bluhme
Vis mere

Hvad venter vi på ?d. 12/8-2019
Kategori: Thorium
1. marts 2019 Weekendavisen Sektion 1 Side 12 (Opinion) FINN ELDON... 638 ord Id: e7195006
Henter billede...
Energi. Danmark bør ikke bare satse på atomkraft, men på den thorium-baserede variant.
Finn Eldon er overlæge.

Vi skal til Narsaq, en idyllisk placeret lille by i Sydgrønland, hvor jeg har vandret i over 30 år, og hvor min familie har vores sommerhus. Otte kilometer fra byen ligger Kvanefjeld med en af verdens mest særegne geologiske forekomster. Her påviste Niels Bohr og danske geologer i 1950erne en enorm forekomst af lanthanider, de såkaldt sjældne metalliske jordarter, men også af actiniderne uran og thorium, begge radioaktive grundstoffer. Niels Bohr fik etableret Risø med henblik på mulig A-kraft i Danmark, men som bekendt forsvandt enhver tanke herom efter Tjernobyl, og i dag regnes man vel nærmest som en naivistisk fantast, hvis man formaster sig til igen at fremføre idéen.
At det blev uran, der blev energikilden i den civile atomenergi-industri, skyldtes Manhattanprojektet i USA under Anden Verdenskrig; det var kun uran, der var fissilt (spaltbart) og derved kunne indgå i en A-bombe.
Som et spin-off af den komplicerede teknologi opstod den civile udnyttelse af uran i A-kraftværker med alle de problemer, der siden har vist sig: Three Mile Islandulykken i 1979, Tjernobyl i 1986, Fukushima i 2011 og nukleart affald (plutonium) som de vigtigste. Havde det ikke været for krigen, havde fysikerne efter al sandsynlighed satset på udvikling af thorium-baseret kernekraft.
Thorium er nemlig ikke fissilt; selvom grundstoffet er radioaktivt, så kan energiudnyttelsen ikke på nogen måde løbe løbsk, og enhver tanke om nedsmeltning af et thorium-kraftværk er fysisk umuligt. Energiudnyttelsen af thorium er nær 100 procent (mod kun få procent for uran), og affaldsproblemet er minimalt sammenlignet med uran-kraftværkerne, som vi kender dem i dag. I tilskud kan man slippe af med og forbrænde plutoniumaffaldet i et thorium-kraftværk. Endelig er kernekraft helt CO2-neutral. Så hvad venter vi på? Flere steder i verden, blandt andet i Danmark med firmaet Seaborg Technologies, arbejder man i dag på udvikling af et fuldt skaleret state of the art thoriumkraftværk.
Seaborgs anlæg er langt fremme i processen, og udlandet er yderst interesseret. Alligevel er kernekraft i Danmark stadig en død sild, og der synes kun at være én politisk korrekt vej frem: kæmpevindmøller over det ganske land og i havet omkring os, og så millioner af solceller.
Hold nu fast: I Kvanefjeld findes der thorium i en sådan mængde, at den udnytbare energi overstiger tusindfold den samlede energi, som hele det norske oliefelt, med alle kendte reserver, indeholder! Dét ved kineserne godt, for dem er der ikke langt fra tanke til handling! Allerede nu ejer kinesiske Shenghe Resources 12,5 procent af aktierne i Greenland Minerals and Energy Ltd., som er det australsk-baserede selskab, som snart kommer til at stå for minedriften på Kvanefjeld.
Kineserne ønsker selvfølgelig at maksimere deres indflydelse, da de stiller hele deres knowhow til rådighed i brydning og adskillelse af de mange strategisk vigtige grundstoffer fra forekomsten. Det er næppe nogen hemmelighed, at den kinesiske stat ønsker monopol på området. For nylig forhindrede den danske regering i 11. time, at Kina fik foden indenfor i den grønlandske infrastruktur, hvor kineserne ønskede at investere stort i bygning af Grønlands nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. Det gjorde man ved at henvise til sikkerhedspolitiske forhold, man nedlagde veto og skød selv penge i byggeriet. Et meget klogt træk efter min vurdering.
Jeg ønsker her at gøre opmærksom på, hvad der er ved at ske med Kvanefjelds helt uvurderlige og kolossale mineralforekomst af actinider og lanthanider, og må på det kraftigste opfordre den danske regering til at tage et lignende skridt og sikre sig, at den forbliver i Rigsfællesskabet. Alene sikkerhedspolitisk burde sagen være ligetil. Og så kunne man bruge ventetiden på aktivt at støtte op om forskning, udvikling og etablering af fremtidssikker CO2-neutral thorium-baseret kernekraft i Danmark. Alt andet ville være dumt.
Således er meget vand løbet i åen, siden jeg selv meget naivt i 1984 kørte rundt med solmærket »Atomkraft? Nej tak!« bag på min lyseblå 2CV.

BEMRÆKNINGER
John Emil Piper skriver bla.:
.......en artikel fra højst usædvanlig kant---en overlæge skriver. Det er Finn Eldon, der med viden, indsigt og bevidsthed oplyser os om fornuftige ting vedrørende det at forsyne menneskeheden, ikke med kornblomster, valmuer og andet tant, men håndgribelige forhold om det, der er nødvendigt, når man (hvem er nu lige dem?) nu ikke kan se, informerer om den regulérbare, i tilstrækkelige mængder, CO2-fri og sikre energi, og når man IKKE VIL forholde sig til at: Man vil ikke reducere befolkningstilvæksten gennem frivillighed.
Sigrid Bluhme bemærker:
Når de dygtige og fremsynede kinesere rigtig kommer i gang med fremstilling af CO2 neutral energi, så er vindmøllernes og solcellernes æra SLUT.
Vis mere

KLIMA: Dansk klimapolitik bygger ikke på klimaforskningd. 4/8-2019
Kategori: Andet
24NYT, nyhedsmedie, der ikke modtager ydelser via opkrævede skatter, skriver d. 24. aug. 2019
Nyheden er hentet i Berlingske, hvor prof. Peter Nedergaard klandrer politikerne for ikke at inddrage den eksisterende viden fra det naturvidenskabelige felt, samfundsvidenskaben og økonomien.
https://24nyt.dk/dansk-klimapolitik-bygger-ikke-paa-klimaforskn..

''Dermed anvender Danmark store samfundsressourcer på noget, der på overfladen ser klimavenligt ud, men som reelt baseret på klimaforskning er virkningsløs og skadeligt for klimaet.

Et eksempel på, hvordan dilettantisk klimapolitik har skadet klimaet, er udfasning af kul til fordel for massiv import af træ i dansk energiforsyning. Det har markant øget udledningen af klimagasser, men ser godt ud på papiret, fordi skovning af træ ikke tæller med som en belastning på det danske klimaregnskab.''

BEMÆRKNINGER:
Jonna Vejrup Carlsen har i Den Korte Avis (nyhedsmedie, der ikke modtager offentlige midler) igen og igen gjort opmærksom på, at klimapolitikken på mange områder gør mere skade end gavn! Men pyt, bare det giver arbejdspladser, og så fastholder vi jo også Europas absolut dyreste strøm.
Vis mere

Energinet vælger kabel- og konverterleverandør for 1,1 milliard eurod. 23/7-2019
Kategori: Magnetfelter
Af Maria Berg Badstue PedersenTip redaktionen om en historie - Energi Supply
23. juli 2019 12:36

''Energinet og britiske National Grid har valgt Prysmian og NKT som kabelleverandører af den 1400 MW jævnstrømsforbindelse Viking Link, der skal forbinde de danske og engelske elnet.''

''Viking Link kommer ud over de to omformerstationer til at bestå af to parallelle 768 km lange HVDC-kabler (High Voltage Direct Current). Prysmian skal levere landkabler i England og søkabler mellem England og Danmark, mens NKT skal levere landkabler fra den danske Vestkyst til Revsing.''

Bemærkninger:
Søren Egge Rasmussen (EL) har bedt om at få ministeren i samråd vedrørende økonomien i projektet, idet kompetente sagkyndige ikke mener det er en samfundsmæssig god investering.
Læg mærke til, at når forbindelserne over lange strækninger skal etableres, så er svaret altid et jævnstrømskabel. Her er hverken problemer med sundhedsskadelige magnetfelter, og nettabet er næsten ikke eksisterende i modsætning til et vekselstrømskabel.
Vis mere

Man sætter bio- foran og kalder det ren energi – men det udleder CO2!d. 7/7-2019
Kategori: Andet
''Danmark er ikke i førertrøjen, hvad angår løsning af klimaproblemet. Tværtimod har man politisk besluttet, hvad der er korrekt, og selv nogle klimaforskere tror, at sol og vind kan redde verden fra en global opvarmning. I Danmark tror man vitterligt, at vi bare skal sætte flere vindmøller op for at dække det stigende behov – men vindmøller dækker kun få procent og dræber fugle samt insekter, der skulle bestøve vore afgrøder! https://lnkd.in/dQ8rt6v (evt. kopier link til søgefunktion)

Som backup til sol og vind anvendes i dag biomasse – mest træ, der udgør ca. 74% af den vedvarende energi – og er ved at rydde verdens skove. EU har vedtaget at kalde biomasse for CO2 neutral, men det går hurtigt at brænde træ og langsomt for et træ at vokse sig stor! Biomasse af træ er 150% værre end kul, så man kunne have beholdt kul som backup. https://t.co/NyVB26zZgM''

''Den nye rød/grønne klima- og energiminister Dan Jørgensen har Svend Auken som sit forbillede – det burde have været Niels Bohr. Svend Auken var en drømmer og var med til at introducere vindkraft og samtidig bremse dansk forskning og udvikling af atomkraft, der var i Niels Bohrs ånd. Derved er vi kommet så langt bagefter, at vi må nøjes med at indføre atomkraft fra Sverige. Hvad angår energieffektivitet og reducering af energiforbrug – glem det. I dag er forbrug af mobiltelefon og computere så voldsom, at det energimæssigt overgår forbruget af benzin.''

''I Danmark vil man helst lukke munden på dem, der kritiserer den politisk korrekte holdning med sol og vind. På den måde kan vi ikke gøre, hvad der er nødvendigt for at bremse den globale opvarmning, hvis det ikke allerede er for sent! Hermed lidt læsning at blive klogere af:

https://t.co/tsvopDvjZs
https://lnkd.in/dpnY-z3
https://lnkd.in/d7QGfNY ''

Af: Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk Den Korte Avis, d. 4. juli 2019
Vis mere

Skinbarlig propaganda imod landbrugetd. 6/7-2019
Kategori: Andet
Af Søren Kjærsgård, civilingeniør, Grenaa

De talende klasser og navnlig kommunister af forskellige afskygninger elsker at hade produktion i almindelighed og landbruget i særdeleshed, så nu skal dette have dada.

Landbrug, skovbrug og gartneri havde i 2000 et effektforbrug på i gennemsnit 985 MW, hvilket i 2017 var faldet til 823 MW. En reduktion på 16 pct. Samtidig leveredes 2.286 MW tilbage i form af træ og strå, og 313 MW i form af biogas. Så landbruget, skovbrug og gartneri producerer langt mere grøn energi, end de forbruger i form af diesel og - delvis - sort elektricitet.
(...)
Så påstandene om landbrugets klimasvineri er efter min mening den skinbarlige løgn og propaganda, hvilket ethvert tænkende menneske uden besvær burde kunne gennemskue.
Jyllands-Posten 04 07 2019

Bemærkninger.
Den ''grønne'' omstilling har luget gevaldigt ud hos landbruget, så nu må den ræverøde regering finde andre syndebukke end lige de værdiskabende erhverv. Forslag: De kunne selv droppe ministerbilerne og bruge det offentlige transportsystem.
Vis mere

Pensionsselskaber vil investere i elnetd. 21/6-2019
Kategori: Magnetfelter
Børsen 21 06 2019
Skal politikernes ambitioner om at sende 1 mio. elbiler på de danske veje i 2030 blive til virkelighed, skal der investeres massivt i det danske elnet. Og her melder flere pensionsselskaber sig på banen som villige investorer. Men regler om statseje gør det svært for dem at komme til, skriver Berlingske.

Både Pensiondanmark og ATP er åbne for at investere i udbygningen af det danske elnet.

BEMÆRKNINGER:
Den 'grønne' omstilling kan blive hundedyr for miljøet med flere elmotorveje og kabler. Politikerne vil ikke fortælle, hvad planen går ud på.
Vis mere

Debat: Danmarks overlevelse afhænger af, at de alle forlader vores land.d. 28/5-2019
Kategori: Andet
VALG 5. juni 2019
24nyt d. 28. maj 2019
Af Nicolai Sennels, debattør og psykolog.
''De skal ud. Det kan lyde hårdt, men at lade deres religions historie gentage sig i Danmark vil føre til endnu mere lidelse for alle parter, mener Nicolai Sennels.''

https://24nyt.dk/jeg-er-kommet-til-den-erkendelse-at-danmarks-o..

BEMÆRKNINGER:
Stem på Stram Kurs.
Vis mere

Det største klimaproblemd. 27/5-2019
Kategori: Andet
Berlingske 23 05 2019
Det største klimaproblem
Af Kirsten Hansen, Odense
Klima, klima, klima: Ideerne til at løse problemet er utallige. Ingen af dem vedrører dog det væsentligste problem: Befolkningstilvæksten. Fra nu og til 2050 fordobles indbyggertallet i Afrika, og det er næsten lige så slemt i Indien. Det giver nok noget mere CO2. Hvordan løser man den udfordring? Det er der vist ingen, der ved.

24NYT 1. juni 2019:
''24NYT: Klimapolitikken er blevet en politisk kampplads, hvor ideologi, følelser og benhårde industriinteresser spiller hovedroller. I forvejen tager den grønne mafia bestående af politikere, konsulenter, lobbyister og industriinteresser 10 mia. kr. fra almindelige borgere, herunder dem med de laveste indkomster, og omfordeler dem til aktionærer og direktører i de ”grønne” brancher.

Det kan derfor ikke undre, at også kommunerne gerne vil hoppe på klimavognen og stikke sugerøret ned i statskassen. Men klimaregningen skal ikke betales af Folketinget, som borgmestrene appellerer til, men af danske skatteydere – de lalleglade klimatosser.

Det evige omkvæd i det offentlige er, at problemerne kun kan løses ved at tilføre flere penge. Flere penge løser jo alt, tænker man vel, hvis man hele livet har løst problemer ved at stikke snablen endnu dybere ned i vores fælles kasse. Timingen er derfor perfekt for borgmestrene, for det er nu, hvor den klimahysteriske stemning er på det højeste, at man skal slå til for at tilrane sig flere ressourcer.''
Vis mere

Energinet hemmeligholder forslag til linieføring af højspændingsforbindelsed. 12/5-2019
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
JyskeVestkysen, af Heidi Bjerre-Christensen, d. 12. maj 2019
''Oplysningerne skal nemlig ikke spredes ud i en større offentlighed - endnu, forklarer Christian Jensen fra Energinets projektledelse, der afviser at udlevere det materiale, politikerne har fået forevist, men heller ikke udleveret.''
'' Vi vil ikke gøre materialet offentligt tilgængeligt endnu - det holder vi tæt til kroppen, for det er kun en foreløbig skitse. Ellers kan vi jo gå hen og forurolige nogle, der ikke behøver at være urolige. Vores forslag til linjeføring ligger ikke fast. Forhåbentlig kan vi berolige nogle borgere i september. At vi giver politikerne en orientering nu om de foreløbige tanker, vi gør os, skal ses i lyset af, at der fra kommunernes side har været et ønske om at få indflydelse på den endelige løsning, og vi har haft møde med sagsbehandlerne. Har politikerne i de enkelte kommuner også ønske om en orientering, får de det. Vi ønsker en dialog om de forhold, kommunerne lægger vægt på, og samler alle input sammen til brug for Energinets forslag til den endelige linjeføring i den rapport, vi skal aflevere til Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, forklarer Christian Jensen.''

https://www.jv.dk/esbjerg/Energinet-hemmeligholder-forslag-til-..

BEMÆRKNINGER:
Hvem kunne forestille sig, at lodsejerne havde mulighed for at få projektet gennemgået af en (uvildig) TEKNISK OMBUDSMANDSINSTITUTION ? Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at højspændingsforbindelsen er ulovlig og i strid med grundloven, fordi man ikke kan ekspropriere til et projekt, der ikke tjener almenvellet. Ingen har til dato bevist, hvem der kommer til at mangle strøm i stikkontakten, såfremt projektet ikke gennemføres.
Vis mere

Valgkamp: Nej til klimakaos! – Ja til atomkraftd. 8/5-2019
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 8. maj 2019
''I partilederdebatten tirsdag aften, sagde Pernille Vermund, at man skulle forske i kernekraft, hvis man vil redde klimaet.

Jonna Vejrup har i flere år skrevet om kernekraft – især thorium, der er ufarlig. Her forklare hun, hvorfor hun mener, det er nødvendig at forske i kernekraft:

I UK erklærede det britiske parlament 1. maj 2019 undtagelsestilstand for klimaet, efter at demonstranter siden 15. april havde demonstreret for at få politikerne til at handle. Men hvad så? Tør politikerne handle og bl.a. gå imod tabuer, der stadig eksisterer, for at afhjælpe klodens tilstand. I Danmark er det et tabu at foreslå atomkraft, men klodens tilstand bør være vigtigere end folks følelser og holdninger til atomkraft, som er næsten af religiøs art og ofte bunder i uvidenhed.''

''Den grønne omstilling er ikke CO2fri, da hovedparten af den vedvarende energi – biomasse af træ – er 150% værre end kul! Brug af biomasse er forurenende og med til at rydde verdens skove med 1 fodboldbane stort stykke regnskov hvert 1-3 sekund døgnet rundt, og samtidig forsvinder biodiversiteten. Træerne er jordens lunger, og hvis de fjernes, kan store dele af verden blive til en gold ørken som Sahara, der også engang var grøn og fuld af træer.''

https://denkorteavis.dk/2019/ja-til-atomkraft-nej-til-klimakaos..
Vis mere

Danmarks og EU’s energipolitik gør klimakrisen værre!d. 6/5-2019
Kategori: Thorium
Af jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
''Vor civilisation er afhængig af megen energi, og i Danmark satser man på vindmøller, der enten leverer 100% eller 0%, afhængig af vinden. Fugle flyver ind i vindmøllerne – i Tyskland (Thüringer Allgemeine 25.5.19) dræber vindmøller tusinder af fugle – heraf fredede havørne. Desuden dræbes dagligt 6 mia. (1200 tons) insekter – ikke kun fra landbrugets pesticider men flest fra vindmøller.''

''Danmark har valgt en klimaplan, hvor vind og sol ikke garanterer forsyningssikkerheden, da nabolandene ligger i samme vejrzone, så man ikke kan bytte energi. Hvad angår lagring af energi, kræver det store endnu ikke udviklede og dyre batterier, og skal de genbruges efter brug eller skrottes? Det kan fungere lokalt men ikke globalt!''

''Hvad angår kvoter for at regulere forbrug af CO2, kan rige mennesker eller industrier bare købe kvoter og selv forurene mere. København vil gerne være CO2 neutral og sætter vindmøller op i Vestjylland og andre steder og indregner dem i deres CO2 regnskab. Det er som at flytte rundt på dækstolene på Titanic! Det er leg med tal og ord og ender galt! De grønne drømme er et mareridt!''

''Velmenende idealister har givet os en frygt for atomkraft med affald og radioaktivitet, så vi ikke i 1970erne i Niels Bohrs fædreland fortsatte med at udvikle atomkraft, som sammen med vandkraft er den mindst forurenende energi. De nye reaktorer har ikke de samme affaldsproblemer som før, og havde vi udviklet atomkraft, havde vi ikke haft de nuværende problemer med udledning af CO2.''
''Klimaet er et globalt anliggende, og Vietnam har lige haft den varmeste dag nogensinde med temperatur på 43,5 gr. C.''

''I Danmark prøver man at bilde folk ind, at vind og sol kan bremse en global opvarmning – man må ryste på hovedet. Klimarådets nye formand Peter Møllgaard taler om at spare på oksekød og indføre flere afgifter, som om det hjælper med en ny skat! Man kan ikke engang blive enige om at beskytte de danske kyster mod havstigninger – måske først, når vandet når Christiansborg. Vi bør have en debat om atomkraft, som selvfølgelig kan være farlig – men en global opvarmning er langt værre!''

https://denkorteavis.dk/2019/danmarks-og-eus-energipolitik-goer..
Vis mere

Løsningen på klimaforandringerne er innovationd. 16/4-2019
Kategori: Andet
JyllandsPosten 16 04 2019
Af Bjørn Lomborg, direktør, Copenhagen Consensus Center
Der hersker en udbredt teori om, at det teknologiske svar på klimaforandringer er lige ved hånden i form af solceller og vindmøller. Når det kommer til stykket, er det ikke tilfældet. Sol og vind tegner sig tilsammen for 1 pct. af energien på globalt plan. Det Internationale Energiagentur (IEA) anslår, at disse energiformer dækker 4 pct. i 2040. De næste årtier vil sol og vind udgøre en lille og relativt ubetydelig del af klimaløsningen globalt set.

Vi hører ofte, at vind- og solenergi er billigere end fossile brændstoffer, men i bedste fald er det kun sandt, når vinden blæser, og solen skinner.

(…) At foregive at den teknologiske løsning allerede findes, og at flere løfter får os i mål, forhindrer os i at forfølge sande løsninger. 27 klimaøkonomer og 3 nobelprismodtagere har for Copenhagen Consensus Center konkluderet, at grøn innovation er den bedste løsning. Der investeres ikke nok i langtidsinnovation, fordi det er vanskeligt for private investorer at høste fordele af deres innovation. Som på det medicinske område er offentlige investeringer i forskning og udvikling nødvendige.

(…) I 2015 afgav Lars Løkke Rasmussen, den daværende amerikanske præsident, Barack Obama, Microsofts medgrundlægger, Bill Gates, og andre løfte om at fordoble støtten til forskning i grøn energi i løbet af fem år. Den danske investering er imidlertid blevet halveret.

En innovationsdrevet måde at gå frem på indebærer, at man skal se sig om efter mange løsninger. Vi burde forbedre nutidens teknologi i stedet for at opstille ineffektive vind- og solenergianlæg. Vi burde interessere os for fusionsenergi, fissionsenergi, vandspaltning osv. Den genetiker, der stod i spidsen for den første sekventering af det menneskelige genom, slår til lyd for forskning i en alge, der omdanner sollys og CO2 til olie. Denne og mange andre teknologier er langtfra økonomisk fordelagtige: Forskning er vores bedste mulighed for at gøre signifikante fremskridt.

Når grøn energi er billigere end fossile brændstoffer, har alle råd til at gå over til grøn energi. Copenhagen Consensus Center har beregnet, at gevinsten for samfundet ved forskning og udvikling inden for grøn energi er 11 kr. for hver krone, der investeres – det er 500 gange så effektivt som den nuværende EU-klimapolitik. Vi kan ikke løse klimaforandringerne med flere tomme løfter og investeringer i manglende effektivitet. Innovation er vejen frem.
Vis mere

Hvorfor skal klimaet nu pludselig være konstant, når det aldrig har været det før?d. 13/4-2019
Kategori: Thorium
Af Peter Kølendorf, København Ø
Jyllandsposten

''Og den er også gal, når jeg spørger, om man ikke skulle tænke på at løse noget af CO2-udfordringen ved at indføre atomkraft, som er næsten CO2-neutral? Selv statsministeren svarer, at atomkraft er farlig, uanset der vist er døde mange flere af kulkraft, lige fra miniarbejdere til mennesker, der har fået kræft af kulstøv. Og jeg vil påstå, at der er sket en udvikling inden for atomkraft, siden danskerne forkastede det for snart 35 år siden, f. eks. er thoriumenergi er nærmest tabubelagt i danskernes øjne.

Jeg bliver heller ikke populær, når jeg kritiserer vindkraftforkæmperne for altid at glemme omkostningerne ved de konventionelle kraftværker, der skal stå klar, når vinden ikke blæser.''
Vis mere

Tilbage til stenalderen!d. 25/3-2019
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 25. marts 2019
''For 100 år siden varmede min bedstemor en sten på sit komfur, hvorefter stenen kunne varme hendes fødder i sengen i de kolde nætter. Denne gamle viden skal nu bruges til at lagre energi fra vindmøllernes overskydende strøm, som så senere kan bruges efter behov. Man håber på en bevilling på 100 mio. kr. om året til et nationalt energilager.''

''Det drejer sig om penge,...''
''Vindmølleindustrien tåler ikke kritik, for vindmøller skal betragtes som verdens redning. Vindmøller har dog et problem med forsyningssikkerhed, da energien skal bruges her og nu, så lagring er nødvendig, hvis man ikke via et kabelnet til nabolande kan udveksle strøm. Via EU prøver man at rette reglerne efter dansk vindmølleindustris behov og ikke efter nabolandenes ønske om at bruge egen strøm først. ''

''Lars C. Lilleholt: Danmark er en vindmøllenation, og hvis vi skal fastholde de mange arbejdspladser på området, er det nødvendigt, at der er ordentlige testfaciliteter til rådighed.''

''New Scientists Michael Le Page mener, det bliver svært at holde temperaturstigningen under 1,5 grader C men måske 2 graders stigning, da man allerede i 2015 nærmede sig 1 grads stigning. CO2 udledningen skal bremses, og det kan ikke lade sig gøre alene ved vind og sol. Bent Lauritzen, afdelingschef ved Nukleare Teknologier på DTU håber, man i Danmark kan ændre holdningen til atomkraft: Hvis vi vil modvirke klimaforandringer, har vi ikke råd til at udelukke nogen teknologi.''

BEMÆRKNINGER:
I Danmark handler 'Den grønne omstilling' om at gøre noget. Vindmøller er sagen, fordi de skaber arbejdspladser.
Så pyt med, om klimaet overhovedet får gavn af elproduktionen via mølleindustrien.
Arbejdspladser var sagen, også da 400 MW fra havmøllerne i Kattegat skulle bringes i land. Selvfølgelig skulle der investeres ca 1,6 mia i nye kabler, selvom der allerede i år 2000 var kabellagt ca 400 MW jordkabler, som til dato aldrig har leveret så meget som en eneste kilowatt time til nogen forbruger.
Arbejdspladser går forud for sund fornuft, og det giver ovennævnte artikel et levende billede af.
Vis mere

Dansk – og europæisk – energipolitik er til skade for klimaet!d. 13/3-2019
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 13. marts 2019
''For 10 år siden advarede en ven (skovfoged) i helsidesannoncer mod skovrydning og anbefalede at forbyde motorsave i regnskove. Han anklagede bl.a. det tyske stålfirma Stihl for deres effektive maskiner, hvilket fik firmaet til at anlægge sag mod min ven, der fik en bøde på 100.000 kr. Min ven protesterer ikke længere – han er død, som mange af verdens træer, men hans profeti om effektiv skovrydning holdt stik, hvilket er til stor skade for jordens klima!

I dag bruges millioner af træer i form af træpiller og flis kaldet biomasse som backup til sol- og vindkraft. Hver gang der opstilles en ny vindmølle – til havs eller på land – skal der være en stabil backup, da vind og sol er ustabile energiformer, og man nødig vil stå i den situation som Venezuela i dag, hvor strømmen pludselig bliver afbrudt. Nu er ledende videnskabsfolk i USA begyndt at råbe op, at flere og flere skove ryddes og brændes af som energi for netop at skabe forsyningssikkerhed.''

''Brug af biomasse gør klimakrisen værre, og træ er ikke et alternativ til fossile brændsler!'' ...

''Hvis ikke størstedelen af verdens energi fortsat skal komme fra kul, gas og olie, er det nødvendigt at bruge atomkraft for at sikre forsyningssikkerheden. Selv FN’s klimapanel IPCC mener, at atomkraft skal være en del af klimaløsningen, og den tidligere NASA-klimaforskningschef James Hansen kritiserer den grønne klimabevægelse for dens antinukleare synspunkter og mener ikke, at vi kan få nok CO2 fri strøm uden atomkraft og holde temperaturstigningen under 1,5 gr. C.

Den svenske kernekraftingeniør Staffan Qvist, der for nylig foreslog en dansk overtagelse af to lukningstruede reaktorer på Ringhals 1-2 nær Gøteborg, mener, at Angela Merkels beslutning om at udfase de tyske atomkraftværker fra 2022 måske er den mest ødelæggende beslutning, der er taget for klimaet – langt værre end præsident Donald Trumps opbakning til USA’s kulindustri!

Politikerne i Danmark og EU opfører sig dumt ved ikke at støtte den nukleare forskning. De danske politikere drømmer om ny teknologi for at bremse den globale opvarmning, men teknologien er der allerede! Tilsyneladende er politikerne mere bange for atomkraft end for en global opvarmning, og de lytter ikke til videnskabelige fagfolk – men mere til deres spindoktorer! Der er jo snart valg!''

BEMÆRKNINGER
De folkevalgte burde være ærlige omkring alvoren med klimaforandringerne. Et stop for tildeling af skattekroner til særlige udvalgte 'grønne industrier', er første rigtige skridt på vejen til en anstændig energipolitik.
Vis mere

Den grønne mafia gør danskerne fattigered. 24/2-2019
Kategori: Andet
''Den grønne mafia bestående af politikere, konsulenter, lobbyister og industriinteresser tager 10 mia. kr. fra almindelige borgere, herunder dem med de laveste indkomster, og omfordeler dem til aktionærer og direktører i de ”grønne” brancher.''

''Vindmølleindustrien har modtaget statsstøtte siden 1979. Politisk er der investeret enorm kapital og prestige i ”vindmølle-eventyret”. Man har fra politisk hold besluttet, at det skal være en økonomisk succes for Danmark, og politikerne er derfor villige til at gå meget langt for at smide gode penge efter dårlige.

Det økonomiske råd har i årevis kritiseret dansk energi-og klimapolitik for at være virkningsløs i forhold til den globale CO2-udledning og håbløs ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt.''

24Nyt, André Rossmann, 24. feb. 2019
https://24nyt.dk/klumme-den-groenne-mafia-goer-danskerne-fattig..
Vis mere

En klimalov bør inkludere det, der kan bremse en global opvarmning!d. 7/2-2019
Kategori: Thorium
''I 1950 var der 2,5 mia. mennesker på jorden og 4 mio. mennesker i Danmark. Nu er tallet 7,6 mia. i verden og 5,8 mio. mennesker i Danmark. Medierne taler med begejstring om de mange ekstra fødsler i Danmark – mens man er knap så begejstret for, at Afrika regner med at fordoble sin befolkning i de kommende år, hvoraf mange vil migrere til Europa. Verdens befolkning stiger med ca. 82 mio. mennesker årligt, og hver person udleder gennemsnitligt 4 t CO2 om året. Det er en uansvarlig udvikling. Menneskepligterne artikel 18: Familieplanlægning er ethvert pars ansvar!''

''Vi skal inkluderer atomkraft baseret på thorium i en fremtidig klimalov. Thorium er en form for kernekraft, som ikke rummer de traditionelle risici.

Gør vi ikke det, vil verden fortsætte med at bruge kul, olie, gas og træ. I dag bruges globalt ca. 10 mia. tons kul om året, det vil øges, og CO2 udledningen vil også. I 2016 brændte de to tilbageværende kraftværker i Aalborg og Odense sammen ca. en mio. t kul årligt – og at gå over til træ er ikke nogen løsning, da det udleder mere CO2 end kul. Verdens energiforbrug (inkl. transport o.a.) ville til sammenligning iflg. cand.polyt. og tidligere medarbejder ved Risø Hans Erik Michelsen kunne dækkes af ca. 6.000 tons thorium (kernekraft) pr. år.''
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, D. 07/02-2019
https://denkorteavis.dk/2019/294384/?utm_medium=newsletter_ubiv..
Vis mere

Vejledning i klimadebatten er bedre end vildledning!d. 24/1-2019
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 24/01-2019

''Klimaet spiller en stor rolle i verdens økonomi og kræver globale beslutninger, da klimaet er et fælles anliggende for alle verdens lande. I dag berører klimaet de fleste, og mange unge føler sig svigtet af den nuværende generation, som efterlader en klode, der er ved at bukke under for en global opvarmning – skabt af nuværende generation!''

''Politikerne har gode intentioner men lader sig i klimadebatten manipulere af to grupper, hvor den ene gruppe består af velmenende men ofte naive mennesker og organisationer, der gerne vil gøre det bedste for miljø og natur men foreslår utilstrækkelige løsninger eller noget, der kan forværre situationen – tøver med familieplanlægning og ikke går ind for atomkraft, fordi man ikke tror på de fakta, der viser, at atomkraft er nødvendig, hvis man skal bremse udledningen af CO2.

Den anden gruppe optræder offentligt som samfundsbevidste forretningsfolk og virksomheder men manipulerer ofte med tal, så de passer i eget kram. Det er bl.a. industri, der ønsker mere vækst, og især vindindustrien, som gennem annoncering i aviser og TV fortæller befolkningen, at den kan levere ren energi til alle til gavn for klimaet. Industriens reklamer er dog mere til gavn for egen bundlinie og deres aktionærer end til gavn for klima og natur og miljø. Det drejer sig om penge.''

...''Et kraftværk som Avedøreværket brænder ca. 1.200.000 tons træpiller (Ing. 24.10.14) + 170.000 tons halm af om året, hvilket udleder flere mio. tons CO2 årligt. Med atomkraft ville udslippet af CO2 være 0. Hvis verden følger Danmarks eksempel mht. brug af biomasse, vil verdens skove snart blive ryddet!''

''Den globale opvarmning har allerede opvarmet verdenshavene svarende til udledning fra 1 atombombe pr. sek. i de seneste 150 år (the Guardian), hvilket betyder havstigning – også i lavtliggende Danmark, så der skal handles nu, men det er vigtigt, at politikerne sætter sig ind i fakta og bliver vejledt og ikke vildledt!''

https://denkorteavis.dk/2019/vejledning-i-klimadebatten-er-bedr..
Vis mere

Ledningsløsning. Som man spørger, får man svard. 11/1-2019
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
JydskeVestkysten 11 01 2019
Af Bent K. Søndergaard, it-konsulent, Videbæk
(…) I et debatindlæg i JydskeVestkysten den 2. januar 2019 skriver Thomas Danielsen nemlig under overskriften "Tak Venstre for en god ledningsløsning i Syd- og Vestjylland" at "det var netop Venstre og energiministeren, der pressede på til det yderste for at beskytte den syd- og vestjyske natur og dens borgere mest muligt".

Det må i bedste fald siges at være en ret fantastisk udlægning af det forløb det højspændte Vestjylland var igennem i 2018. For først efter adskillige borgermøder, som udviklede sig til protestmøder, stribevis af bortforklaringer fra Energinet og energiministeren, flere samråd og adskillige læserbreve besluttede energiministeren at lade uvildige udenlandske eksperter kigge Energinets seneste udspil efter i kortene.

De udenlandske eksperter kommer fra firmaet WSP, som har hjemme i Canada, hvor man i parentes bemærket ikke har nedgravet så meget som to centimeter ledning, så det svarer lidt til at spørge Putin til råds om etik og moral.

Og som man spørger får man svar, så spørgsmålet kunne lige så godt have lydt: "Kære WSP. Gælder Ohms lov og tyngdeloven stadig?" og svaret ville være "Ja, det gør det, men …". "Vi har mødt borgerne, og vi har fundet over 800 mio. kroner ekstra til nedgravning af andre kabler, således at der de kommende år vil blive nedgravet 243 km højspændingsledninger i hele Syd- og Vestjylland."

Lyder det ikke bekendt? Er det ikke det vi blev lovet i Kabelhandlingsplanen i 2008?

Så kære Thomas Danielsen og kære Venstre: Er der en god grund til, at vi skulle tro på det denne gang? Når Thomas Danielsen skriver, at hver en sten er vendt, og de bedste løsninger er valgt - takket være folkevalgte medlemmer af blandt andet Venstre, der har skabt en løsning for Syd- og Vestjylland som resten af Danmark kigger misundeligt efter, er det i bedste fald fake news i en grad, som ville gøre Donald Trump orange af misundelse, og i værste fald et forsøg på upassende manipulation som optakt til valgkampen!
Vis mere

Klimapolitikken kunne tage et stort spring fremad – men politikerne tør ikked. 10/1-2019
Kategori: Thorium
''Trods gode intentioner er tendensen en stadig stigende udledning af CO2 sammen med en stigende global befolkningstilvækst – begge dele til skade for klimaet – og begge kunne løses!

Dronningen kom med en nytårstale om mere moral og ansvar i vor livsførelse, mens statsministeren i sin tale sagde nogle selvfølgeligheder og med én kommentar om klimaet, at vore vindmøller på en god dag forsyner danskerne med el, hvilket er en sandhed med modifikationer. Der skal konstant være backup af biomasse af træflis, der er et fossilt brændstof og ved afbrænding værre end kul. I dag er ca. 74% af den vedvarende energi biomasse – så det meste af vor el er ikke grøn men sort, og selv med 10 ekstra vindmølleparker vil de alle stå stille ca. 100 dage om året – når det ikke blæser!

Ved at satse på vindenergi, bliver vi afhængige af nabolande, som kan levere norsk vandkraft, svensk A-kraft og tysk brunkulskraft, mens de via EU regler skal modtage vor overskydende vindenergi, der ikke kan lagres. Det skal ske på markedsvilkår – men hvordan kan det være markedsvilkår, når vindindustrien støttes af staten? Vort store forbrug af biomasse betyder desuden import af træ fra mange lande, hvor træer fældes, og skove ryddes, så vi kan få strøm og varme! ''

Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis (gratis netavis uden statsstøtte)
BEMÆRKNINGER:
Selvfølgelig er det fortsatte klimashow en bevidst politisk handling. EU-borgerne skal bekymre sig om klimaet og glemme alt om masseindvandringen fra muslimske lande, der er totalt ødelæggende for Europas kultur med et frit liv.
Vis mere

Højspænding. Jeg havde håbet på meget mered. 3/1-2019
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
JydskeVestkysten 03 01 2019
Af Troels Ravn, mf, Socialdemokratiet
...''Det efterlader et indtryk af en regering, som først tog sagen alvorligt, da der rejste sig massive protester hos de berørte borgere, og da medierne begyndte at interessere sig for sagen.''
Vis mere

Biomasse og varm luftd. 26/12-2018
Kategori: Thorium
Af Carl Dawids, København K
Berlingske 26 12 2018
''Vi skal brænde biomasse i kraftværkerne for at skåne atmosfæren for CO2. Men biomasse udleder jo CO2 ved forbrænding ligesom kul, der også er biomasse, omend af noget ældre dato.''
''Byg hellere et enkelt moderne atomkraftværk fx. med thorium som brændstof. Det er helt CO2-frit, og der er ikke de samme affaldsproblemer, som med uran, og lad så vores skove være i fred.''
Vis mere

Atomkraft er pissefarlig, siger Lars Løkke – men global opvarmning er værre!d. 15/11-2018
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 15. nov. 2018

Under en spørgetime på Aarhus Universitet talte statsministeren de studerende efter munden med følgende salut:

''– Fordi det er pissefarligt, og ikke nødvendigt. Green Tech og vedvarende energi giver Danmark en enorm branding og konkurrencefordel ude i verden. Det skal vi ikke kaste ud til fordel for noget, der er så farligt som atomkraft, fastslog Lars Løkke Rasmussen.''

''Med sin holdning agerer Lars Løkke som kejseren i H. C. Andersens Kejserens nye klæder, der sammen med sin skrædder Lars C. Lilleholt med det grønne slips ikke vil høre på den lille dreng, der siger, at de ikke har noget på!''

''Sammen med Greenpeace er den politiske venstrefløj medskyldige i, at vi ikke er kommet af med kul og olie, da de ikke har andre holdbare og stabile løsninger.''

''Hvad angår olien, ville det være godt for verdensfreden, hvis den arabiske olie ikke fortsat skal influere på de beslutninger, som verdens politiske ledere foretager.
Olie betyder penge, som giver magt, som korrumperer! Atomkraft kunne stække oliens magt!''

''Hvad angår havvindmøller har man ikke undersøgt, om havdyr påvirkes af støjen, men verdensnaturfonden (WWF Report 2018) mener, at fx boreplatformes støj kan påvirke havdyr. Der er nu modstand mod vindmølleindustrien, for ulempen ved vindmøller er også, at de kun leverer energi, når det blæser. Det er pissefarligt at satse forsyningssikkerheden på en ustabil energiform. Svend Aukens drøm er blevet et mareridt!''

''Margretes bror Svend Auken, miljøminister i 1990erne, havde en drøm om vindmøller, som lig de famøse barmarksværker mere eller mindre skulle påtvinges folk.
Over hele landet ses vindmøller og højspændingsledninger til gene for mennesker, fugle og andre dyr.''

''Lars Løkke Rasmussen er pissefarlig, når han prøver at påvirke unge studerende med fake news om atomkraft sekunderet af miljøminister Jakob Ellemann-Jensen. I EU stiger udledningen af CO2 mens den er faldet i USA, hvor de har skiftet til gas og har atomkraft.''

Bemærkninger:
Af Holger Skjerning, næstformand, REO
De studerende ved Aarhus Universitet ønskede en debat om ATOMKRAFT, men det skal vi vente med til 2018-ungdommen kommer på banen ifølge Holger Skjerning. Læs mere ...
Vis mere

Regeringens klimaplan kan suppleres til gavn for miljø og klima:d. 25/10-2018
Kategori: Thorium
Af Jonna Vejrup Carlsen – global-alarm.dk, Den Korte Avis, 25. okt. 2018

''Regeringen skal i arbejdstøjet for at opnå en reduktion på 45% af CO2 udledningen inden 2030 og i 2050 kun udlede samme mængde, som man kan fjerne fra atmosfæren for at holde stigningen i temperaturen under 1,5 grader C.''

''Der er stadig en del lavthængende frugter, som man umiddelbart kan plukke og opnå endnu større reduktion af CO2, men man kommer ikke uden om atomkraft i form af thorium kernekraft:''

Punkt 15 lyder:
''15. Giv støtte til udvikling af thorium kernekraft, som er nødvendig i vort energimix og er ren, stabil, rigelig og billig – og kan anvendes i skibs- og flytrafikken samt til rumrejser! Vind og sol kan kun supplere, da vinden skal blæse og solen skinne! Det kunne også hjælpe fattige lande, som har brug for energi til udvikling af deres samfund. Brug den A-kraft, der er til rådighed i dag fx fra Sverige – og ikke som Tyskland erstatte kernekraft med mere brunkul.''

''Vi skal bruge vor sunde fornuft alle steder, og væksten skal være intelligent og ikke bare gå til mere forbrug. Der er mange andre måske ikke helt så lavthængende frugter, men kom i gang – det haster med at stoppe den globale opvarmning, inden klimaet går grassat, men uden atomkraft går det ikke!''

BEMÆRKNING:
Sakset fra Dansk Energi d.7/11-2018
´På sigt er biomasse ikke løsningen, og vi ønsker et energiregime, hvor man vælger den bedste og billigste løsning," siger Martin Lidegaard.´

https://denkorteavis.dk/2018/regeringens-klimaplan-kan-supplere..
Vis mere

Minister påstod igen og igen, at milliard-kabel var til gavn for klimaet, men det passer ikked. 16/10-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
INGENIØREN,
Af Niels Møller Kjemtrup 15. okt 2018 kl. 16:30

''Energiminister Lars Chr. Lilleholt hævdede, at Viking Link-kablet til England giver CO2-reduktion, men da var analysen end ikke udarbejdet. Nu er en gammel beregning dukket op, som viser negativ klimaeffekt.''

BEMÆRKNINGER:
Læg mærke til, at man på tegningen over transitkablerne kan se, at Norge er direkte forbundet med Nordtyskland via et jævnstrømssøkabel.
FORMÅLET med at sende strømmen uden om Jylland er naturligvis, at Energinet.dk (som ejer det overordnede højspændingsned på 400 kV og derover) tager sig godt betalt af brugerne af nettet.


https://ing.dk/artikel/minister-paastod-igen-igen-at-milliard-k..
Vis mere

Minister fandt pludselig gammel beregning: Nu øger 11 milliarder kroner dyrt kabel alligevel CO2-udslippetd. 15/10-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Ingeniøren, d. 15. oktober 2018 Af Niels Møller Kjemtrup

''Energiministeren har fundet et halvandet år gammel notat om klimaeffekten af at bygge et nyt søkabel til England. Beregningen viser – stik modsat en beregning fra september 2018 – at det 11 milliarder kroner dyre søkabel Viking Link får CO2-udledningen til at stige.''

''En gammel beregning, som ændrer fundamentalt ved regeringens fortælling om det 11 milliarder kroner dyre højspændingskabel Viking Link, er pludselig dukket op på energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholts bord.''

ÆNDRET BETYDNING AF CO2-REDUKTIONEN:
''Tidligere har ministeren kaldt den grønne omstilling for en vigtig del af Viking Link-projektet.

»Vi skal sikre os, at der både er en god samfundsøkonomi ved etablering af Viking Link, og vi skal sikre, at der er et godt miljøregnskab, og at på den længere bane falder udledningen af CO2,« sagde ministeren i et radiointerview på P4 i august

De ord optræder ikke i orienteringen til Folketinget, hvor der i stedet står:

»CO2-udledningen har ikke været en faktor i godkendelsen af Viking Link-projektet efter Lov om Energinet, § 4. CO2-effekter af Viking Link reguleres inden for EU's kvotehandelssystem. Som nævnt i svar på EFK spørgsmål 32 er CO2 indgået ved en pris i beregninger af businesscasen.«''

BEMÆRKNINGER:
Søkablet udgør 630 kilometer og bliver et 400kV DC-kabel (DC-kablet er et JÆVNSTRØMSKABEL), som skal forbinde det engelske og det danske elnet, ifølge kilder fra Energinet.dk.
Men hvorfor i himlens navn vil Energinet ikke etablere søkablet igennem Jylland ???
Det er bedøvende ligegyldigt om søkablet ligger på havets bund eller dybt i den danske muld !!!!!!!!
Vis mere

Viking Link: 11 mia. kr. dyrt kabel giver stort set ingen CO2-reduktiond. 4/10-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Ingeniøren, d. 4. okt. 2018 Af Niels Møller Kjemtrup

''Notat fra Energistyrelsen viser, at CO2-reduktionen ved at trække et søkabel til England er 0,026 procent om 12 år. Tillige er analysen meget usikker, og energiprofessor kalder det »en efterrationalisering«.''

''Det 11 milliarder kroner dyre jævnstrømskabel til England Viking Link giver ifølge et notat fra Energistyrelsen en minimal CO2-reduktion - og vel at mærke først i 2030. Desuden er analysen forbundet med betydelig usikkerhed.

Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har ellers ved flere lejligheder slået fast, at CO2-reduktion er en af forudsætningerne for at investere i kablet.

»Forud for denne her beslutning omkring Viking Link har der været meget, meget grundige beregninger af økonomien og CO2-effekten i det her projekt,« sagde ministeren så sent som for godt en måned siden i et interview med Danmarks Radios P4.''

Betydelig usikkerhed
Det står i skarp kontrast til det nye notat, som skulle dokumentere, at Viking Link kommer til at sænke den globale CO2-udledning.
»Således er der en betydelig usikkerhed forbundet med analysen af CO2-effekterne ved Viking Link,« afsluttes notatet.

''Den reduktion, som Energistyrelsen trods alt regner sig frem til i 2030, udgør forskellen mellem 377,6 millioner ton CO2 og 377,5 millioner ton, altså 0,026 procent''

BEMÆRKNINGER:
Simple spørgsmål til vore politikere:

Hvorfor insisterer politikerne på - med henvisning til usaglige påstande om 'den grønne omstilling' - at ødelægge den jyske natur ved byggeriet af milliarddyre elmotorveje?

Har jyderne ikke også et krav om at blive hørt, så retfærdighed kan ske fyldest?
Vis mere

Klimaproblemer - CO2 løgnened. 2/10-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Bemærkninger til Jonna Vejrup Carlsens mange indlæg i Den Korte Avis:

Afsmeltningen af is ved polerne og den stigende globale temperatur får vandet til at stige flere millimeter årligt.
Lappeløsningen er forhøjelse af digerne.

Da Frederik d. 7. underskrev Danmarks Grundlov, var man ved at fælde alle landets træer til brænde. Derfor skiftede man træet ud med kul.

I dag skifter man tilbage fra kul til træ og kalder træpiller og flis for VEDVARENDE og BÆREDYGTIG ENERGI. Men træet er værre end kul i CO2 regnskabet. Og træ er indtil 400 % værre end gas i CO2 regnskabet.

Hvert år importerer Danmark så mange træer, at de arealmæssigt kan fylde Fyn og Sjælland, og vi bruger træet i kraftværkerne som backup for sol og vind.
Hvis vi bruger vore egne producerede træer, ville Danmark være ryddet for træer om 4-5 år !
Det er ikke i orden.

De røde partier vil gøre Danmark CO2 neutralt.
Lappeløsningen går ud på at flytte problemerne:
1. Man kunne købe kvoter.
2. Man kunne gøre som Københavns Kommune og sætte vindmøller op i Vestjylland og wupti, så er København næsten CO2 neutral.
3. Uffe Elbæk foreslår at købe en skov. Ja, men det gør vi jo allerede. 6 millioner tons træpiller og flis, der er skovet ude i den store verden varmer stuerne op og giver varmt vand i hanerne.
Det er heller ikke i orden.

Hvad bør vi så gøre?
Lyt til kloge danske Niels Bohr. Han ville udvikle atomkraft til fredelige formål. Energien bør komme fra en atomreaktor, der bruger brændstoffet THORIUM og som ikke producerer farligt affald og som næsten er CO2 neutralt.

Vi mangler en visionær energipolitik.

Sigrid Bluhme
Vis mere

Energinet.dk undersøger sig selv !!d. 1/10-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-10-01-energinet-jyske-elmast..

BEMÆRKNINGER:
Tidligere maste- og højspændingsramte er slet ikke overraskede over resultatet med at undersøge sig selv.
Alene overskriften får det til at gyse i borgere, som ved, at elmotorvejen skal bruges til transit af strøm, der er SORT som KUL.
Arbejdspladser kan ikke retfærdiggøres, når resultatet er ødelæggende for miljøet.
I virkeligheden handler projektet om udskrivning af flere skatter via elregningen. Og det er ganske smart at kalde det for en nødvendighed i den grønne omstilling, så glider skattene nemmere ned og det gør jo heller ikke noget, at naturen lider, når bare det er langt væk fra Sjælland og hermed København.

BEMÆRKNINGER:
Vi har ikke læst rapporten, men forholder sig til de oplysninger, som medierne har videregivet.

I den selvundersøgende rapport, som nu foreligger, fastholder Energinet i store træk de samme påståede komplikationer som tidligere. Energinet er blevet noget hjemmeblind, og har ikke formået at tænke i andre baner. Energinet forbliver tro mod tidligere planer. Op skal den. Ikke meget nytænkning at spore. De forholder sig tilsyneladende heller ikke til, om der overhovedet på sigt er brug for en sådan linjeføring.

Vi imødeser, at Energinets vurderinger udfordres fremsynet og kritisk af udenlandske eksperter, selv om de har fået en uartig kort tidshorisont til at udføre deres arbejde i.

Vi forventer, at Energinet/politikerne træffer den bedste løsning for hele landsdelen, selvom en ny løsning vil koste på bundlinjen i dette storstilede projekt med at transmittere strøm til Tyskland og England. Og sort strøm fra Tyskland til England. Og så i grøn omstillings hellige navn.

Det er meget kritisabelt, at et selskab bliver sat til at vurdere udformningen af sit eget projekt. Det undrer derfor ikke det mindste, at Energinet.dk bakker sig selv op næsten 100%. Og klapper af deres tidligere konklusion.
Vis mere

Danmark lader ny værdifuld energiteknologisk opfindelse gå til Østasien!d. 25/9-2018
Kategori: Thorium
''Den danske forskergruppe Seaborg Technologies har ikke fået statsstøtte til forskning og udvikling af en ny type atomreaktor med thorium men har på privat basis udviklet en thorium reaktor – waste-burner, der også kan omdanne atomaffald til ny energi. Danske politikere er besat af vind og ikke interesseret i projektet, men Folketinget gav dog tilladelse til, at forskning i thorium kunne foregå på privat basis – dog uden opstilling af reaktorer i Danmark.''

''Journalisterne Birgitte Dyrekilde og Johan Christensen har i bogen: VESTAS – Verdensmester for enhver pris tegnet et billede af en smuk facade med en mere eller mindre korrupt baggrund for vindindustriens magt i samfundet. De danske politikere har været let modtagelige for vindlobbyens indflydelse. Det kan dog undre, at Verdens Naturfond (WWF) er på firmaet Ørsteds reklame, da opstilling af vindmøller og højspændingsledninger ikke er godt for natur og biodiversitet.''

''Politikerne tror, at landskabsødelæggende ustabile vindmøller, der er til stor gene for mennesker og dyr i nabolaget, kan redde verden fra de klimaændringer, som nu er ved at præge verden med tørke, oversvømmelse og mere ekstremt vejr. Temperaturstigningen får storme og orkaner til at blive mere voldsomme, som både USA og Filippinerne netop har erfaret.''

''Vindmøller leverer et par procent af den globale energi og kun, når vinden blæser. Der er ca. 100 dage om året, hvor backup energien helt skal overtage. Backup energi skal være klar hele tiden, og størstedelen består i dag af træpiller og flis, som hverken er bæredygtig eller CO2 neutral. Danmark ligger faktisk i spidsen for at rydde verdens skove til afbrænding i vore kraftværker, og den store rydning af træer er i virkeligheden med til at øge den globale opvarmning!''

''Danmark går glip af en energiteknologisk vision, der også kan give stor indtægt, udviklet af danske Seaborg Technologies, hvis fremskridt og udvikling sikkert vil blive fremhævet på den kommende store thorium konference i Bruxelles 29-31 oktober 2018 i The Royal Belgian Institute of Natural Science. Danmark er ikke et foregangsland mht. klima og reduktion af CO2 – og det vil undre mig, om klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt vil deltage i konferencen. Thorium vil blive den førende af fremtidens energikilder – men Danmark vil kun have kostbar ustabil vind!''

''Danmark har mistet chancen for en visionær energipolitik ved ikke at støtte Seaborg Technologies. Nu bliver thorium reaktoren produceret i Asien men udviklet af danske forskere!''
Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis d. 25. september 2018
Vis mere

Top-profil i Venstre leverer lussinger til regering i mastesagd. 16/9-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
JyskeVestkysten
AF: HEIDI BJERRE-CHRISTENSEN
Publiceret 21. juni 2018 kl. 06:00

''Venstres afgående folketingsmedlem og kandidat til Europa-Parlamentet, Søren Gade, retter voldsom kritik mod sin egen regering og Folketing i sagen om de gigantiske højspændingsmaster gennem Sydvestjylland. Find nu spaden frem, lyder opfordringen.''

"....Så lad mig være klar i spyttet: Få nu de ledninger i jorden - ikke i luften! Det kan ikke være rigtigt, at vores natur og beboere må ofre sig til stor skade for turismen, fordi Finansministeriet og Energinet.dk har sparekniven fremme og går efter den billigste løsning. Og det kommer fra en stolt jyde, som bedst kan lide at have pengepungen liggende tungt i lommen..."

Og videre: "...Men jeg begriber ikke, at man kan finde på at etablere en elektrisk motorvej i luften gennem Vestjyllands smukke natur til gene for beboere, småbyer og landbruget. Derfor håber jeg, at regeringen og Folketinget kommer til fornuft, lytter til danskerne og vælgerne, henter spaden frem fra skuret og graver højspændingsledninger ned i jorden, der hvor de hører hjemme."

https://www.jv.dk/esbjerg/Top-profil-i-Venstre-leverer-lussinge..

Bemærkninger:
En farvel og tak hilsen fra Søren Gade kunne ikke være mere velplaceret. Vi jyder skal udnytte, at venstres energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, hans parti og regeringen er kommet under et uventet pres i sagen om at at rejse en ny højspændingsmotorvej ned gennem Vestjylland. For som Søren Gade så rigtig anfører, så kan venstre blive stillet til ansvar for beslutningen i det nært forestående valg. Som det er nu, er venstre udpeget som den store skurk, og det er ikke sikkert, at vælgerne har glemt det, når krydset skal sættes.

Ifølge INGENIØREN er det ikke et problem at grave 400 kV kabler ned i jorden. Løsningen hedder JÆVNSTRØM. Transitstrøm over store afstande transporteres som jævnstrøm, den er ufarlig og strømtabet er minimalt sammenlignet med vekselstrøm.
Teknologien er særdeles velkendt og anerkendt. I Danmark findes den nedgravet på Østfyn, da Sjælland og Fyn-Jylland skulle kobles elektrisk sammen via Storebælt. På Sjælland er transitledningen nedgravet fra Bjæverskov v. Køge til Gedser, den kaldes for KONTEX-forbindelsen og er en strækning på over 100 km. På Læsø findes et kort stykke nedgravet på statens ejendom, ikke på de private matrikler. Kablerne er nedgravede ved Stensnes på Vendsyssels østkyst. Resten af ledningen fra Laden ved Langerak og til Stensnes og via Læsø er bygget på en 2-faset jævnstrømsledning på gittermaster omkring 1950.

I Nordjylland er bygget transitforbindelsen kaldet Konti-Skan til Norge, dvs. fra Mosbæk i Himmerland via Aggersund til Bulbjerg. Denne transitforbindelse er bygget som en jævnstrømsforbindelse på gittermaster, bortset fra de sidste 5-6 kilometer før Bulbjerg og hvor forbindelsen krydser Aggersund.

Formålet med at etablere transitforbindelser er jo ønsket om, at energisektoren kan tjene penge. Derfor SKAL sådanne forbindelser altid kabellægges uden gener for lodsejerne og miljøet. Valget er let: Jævnstrømskabler lægges i jorden.

Jeg fatter ikke, at Energinet.dk stirrer sig blind på kun at ville have vekselstrøm hængt op på høje master: Eaglemasterne, donoumasterne, juletræsmasterne og mange, mange flere designs.
Master hører hjemme på lossepladsen, ikke i Danmarks smukke have !
Vis mere

Ny højspændingsmast til fremtidens elforsyningd. 8/9-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
''Når der skal etableres stærkstrømsforbindelser i Syd- og Vestjylland i de kommende år, forventer Energinet, at ledningerne bliver båret af den nye mastetype Thor-gi.''

Bemærkninger:
Hvorfor skal elforbrugerne betale for nye master, som er komplet overflødige?
Det er meget udgiftskrævende at designe nye master hver gang Energinet.dk skal lave en ny elmotorvejs-linieføring. Det er et tilbageslag at vende tilbage til gitterkonstruktionen. Rørpælene, som ses bl.a. ved Haverslev har klart et fortrin: Der kan kun hænges ét sæt luft-ledninger på dem!

Vi skal slet ikke have flere transitforbindelser. Vore nabolande er IKKE interesseret i at udvide deres net for at dansk vindmøllestrøm kan sælges i udlandet. ('Flaskehalsproblmer' ses ved den dansk-tyske grænse)

https://www.licitationen.dk/article/view/603286/ny_hojspaending..
Vis mere

Danmark er med til at rydde verdens skove, som brændes af som biobrændsel!d. 30/8-2018
Kategori: Andet
Politiken
Den Korte Avis
D. 30. august 2018 af Jonna Vejrup Karlsen

''Efter COP21 i Paris i 2015, hvor politikerne gav løfter om at reducere udledningen af CO2, fik de travlt med at indfri løfterne og omdøbte importerede træpiller til klimavenlig bioenergi som backup til sol og vind. Biobrændsel er hverken klimavenlig eller bæredygtig, da man ikke planter lige så mange nye træer, og desuden tager de år om at vokse op.''

''Vi er ved at rydde verdens skove, som omdannes til træpiller og flis og afskibes fra bl.a. Ghana, Brasilien eller Indonesien til andre lande inkl. Danmark for at brænde i kraftværkerne. The Guardian (14.12.17): EU må ikke brænde verdens skove af som ’vedvarende energi’.''

''Den grønne omstilling er et svindelnummer og mere sort end grøn. Danmark er med til at skabe en klimakatastrofe ved at bruge en statsstøttet vedvarende energi, der for ca. 70% vedkommende består af biobrændsel, som mest kommer fra levende træer i naturen! Iflg. NASA Earth Observatory og Building Green 20.11.17 bliver 90% af de fældede træer brugt som biobrændsel i kraftværker, og siden 2000 er der sket en stigning på 1500% i energi fra importeret træ. Int. Chef i Verdens Skove, Jakob Kronik: Det er tvivlsomt, om energiproduktionen reelt er klimavenlig og CO2 neutral.''

''Dansk Energi og Dong Energy har investeret i ombygning af de danske kulkraftværker, så de kan fyre med træpiller. Amagerværket er også indblandet, da der ikke er nok affald, så der suppleres med 1 mio. ton importeret træflis om året (Ing. 21.8.18). Politikerne bør stå til ansvar for at rydde så mange skove, hvilket øger en global opvarmning. Dette svindelnummer med den grønne omstilling, som fjerner de levende træer, er ødelæggende for klimaet og en forbrydelse mod menneskeheden!''

Bemærkninger:
Jonna gjorde det igen. Hun er skarp og slagfærdig med dokumentationen i orden. Dansk energipolitik hviler på en fed løgn.
Vis mere

Maste-vrede med høj spændingd. 25/8-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
AF: FLEMMING MØNSTER FLMO@JFMEDIER.DK
Publiceret 19. august 2018 kl. 19:30

https://www.jv.dk/indland/Maste-vrede-med-hoej-spaending/artike..

''Ikke bare vindmøller skaber vrede hos dem, der skal se på dem. Det gør også de højspændingsledninger- og master, der skal transportere strømmen ud til os. Vestjyder i stort antal protesterer mod opførelsen af 500 master fra Holstebro til grænsen.

.....Det kom til udtryk, da mellem 450 og 500 vestjyder i tirsdags troppede op til borgermøde i Ribe med energiminister Lars Christian Lilleholt (V) og direktør i det statslige forsyningselskab Energinet, Henrik Riis. Og det kommer uden tvivl til udtryk igen, når et tilsvarende møde holdes i Varde 27. august.''

TRANSITFORBINDELSE:
''De skal opføres på en 170 kilometer lang strækning fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse ved Tønder. De skal bringe den grønne strøm, der produceres, ud til forbrugerne i Danmark og andre lande.''

''En af dem, der deltog i mødet i Ribe og også har tænkt sig at deltage i det næste i Varde, er Jeanette Henningsen fra Ølgod.''

'' ''Den grønne energi er noget, der kommer hele samfundet til gavn, og så bør alle være med til at betale regningen. Nu er det os, der står med den alene, det er ikke rimeligt.
Jeanette Henningsen, Ølgod'' ''

''- Det er en alvorlig situation. Hvis masterne bliver så generende, at vi vælger at flytte herfra, bliver det med tab. Eller også kan vi bare ikke komme herfra. Det rammer ikke kun os; jeg er meget bekymret for, at masterne vil betyde personlig konkurs for mange mennesker, siger Jeanette Henningsen.''

''- Ja, for så vidt står vi ikke helt alene; der er også en natur og et dyreliv, der får konsekvenserne at mærke. Der bør tænkes og forskes i alternative muligheder, siger Jeanette Henningsen.''

BEMÆRKNINGER:
Jeg gentager gerne. KONTEX-forbindelsen (transitforbindelse) på Sjælland fra Bjæverskov til Gedser (ca 107 km lang) blev oprindelig godkendt som en 400 kV vekselstrøms-luftledning, men protester fra sjællænderne gjorde, at projektet blev omgjort til fordel for nedgravede 400 kV jævnstrøms-kabler. Fordelene er klare. Ingen skadelige magnetfelter og ingen skade på naturen og menneskers trivsel.
Vil man ikke gentage det gode eksempel fra Sjælland, fordi Energinet.dk allerede har indkøbt master og ledninger m.m.?
Vis mere

Transport af strøm er en kompliceret størrelsed. 20/8-2018
Jysk Fynske Medier: Danmark 20 08 2018
Transport af strøm er en kompliceret størrelse
Det danske elnet skal udbygges som led i den grønne omstilling i Europa. Det betyder, at der skal transporteres mere strøm over lange afstande. Det drejer sig om strøm fra vindenergi, når det blæser kraftigt, fra solen, når der er vindstille og fra traditionelle kraftværker, når der hverken er vind eller sol. Det medfører, at Tyskland, Danmark og England bliver forbundet med el-motorvej heraf 170 kilometer fra Holstebro til den dansk-tyske grænse. Det rejser en række problemstillinger:

Havvindmølleparker leverer en stor del af fremtidens strøm, hvorved Vesterhavet og Vestjylland bliver central. Herfra skal energien samles op og sendes videre til forbrugerne - i hele Danmark og til en række nabolande. Det kræver, at det nuværende forsyningsnet bliver styrket med en 400 kilovolt-forbindelse. (…) Det skal ske via kabler bundet sammen af 500 højspændingsmaster ned gennem Vest- og Sønderjylland. Masterne bliver knap 33 meter i højden og 37 meter i bredden.

Ud over at jordkabler er en betragteligt dyrere løsning end luftbårne kabler, har vurderingen hidtil været, at det ikke er teknisk muligt at transportere strømmen over så lang afstand via nedgravede kabler.

Teoretisk set kunne jordkabel-transport etableres, hvis man brugte jævnstrøm. Problemet her er, at en jævnstrømsforbindelse ikke kan aflevere strøm "undervejs" til distribuering i de lokalområder, forbindelsen går igennem. Det svarer til en motorvej, der har en startlokalitet og en slutlokalitet - uden til- og frakørsler undervejs. Af reguleringstekniske grunde kan man ikke regne med at kunne bruge andre landes el-net som øjeblikkelig reserveforsyning ved driftsforstyrrelser.

Husejere inden for en afstand fra 80 til 280 meter fra nærmeste ledning vil få tilbudt en erstatning på op til 50 procent af boligens handelsværdi. Husejere inden for 80 meter vil få tilbudt, at Energinet køber husene til den aktuelle handelsværdi, alternativt en erstatning på 50-75 procent af handelsværdien.

Bemærkninger:
170 kV-forbindelsen fra Holstebro til den dansk-tyske grænse er en del af Viking Link TRANSITforbindelsen.
1. Derfor er Energinet.dks påstand om, at mastesystemet ikke er en transitforbindelse forkert.
2. Energinet.dk påstår, at der skal være stikledninger fra hovedledningen ind i landet.
Spørgsmålet er derfor:
Hvem kommer til at mangle strøm, såfremt stikledningerne ikke etableres?
Der findes INGEN beregninger i ansøgningen, der dokumenterer, at stikledningerne er nødvendige for at forsyne borgerne med strøm. Derfor er evt. stikledninger ulovlige.
De findes INGEN beregninger i ansøgningen, der dokumenterer, at 400 kV maste-projektet er nødvendigt for at forsyne danske borgere med strøm. Derfor er projektet ulovligt.

Masteprojektet er uden nogen form for diskussion et transitprojekt, hvis eneste formål er en mulig indtægtkilde til statskassen ved at sælge vindmøllestrøm OG transportere sort tysk strøm til England.

Derfor er det ulovligt at ekspropriere til et projekt, der udelukkende skal bruges til at tjene penge på. Det er IKKE ''almenvellet'' at ekspropriere jord til en forretning, der måske kan tjene lidt penge til statskassen.

Jylland har den ØSTJYSKE ELMOTORVEJ, der er bygget med DONAUmaster med en effektoverførsel på 2000 MW + 1 gange 400 MW = 2400 MW
Jylland har den MIDTJYSKE ELMOTORVEJ, der er bygget med EAGLEmaster med en effektoverførsel på mindst 2 gange 2000 MW = 4000 MW
Jylland har snart den VESTJYSKE ELMOTORVEJ, der skal bygges på en ny-udviklet mastetype Thor-gi. Effektoverførsel mindst 2 gange 2000 MW = 4000 MW
Hele Danmarks behov (ca. 5000 MW) er mere en rigeligt dækket ind med væsentlig mindre effektoverførsel.

Sjælland får al deres højspænding lagt i jorden. Således også transitledningen fra station Bjæverskov til Gedser (jævnstrøm), men forbindelsen blev først godkendt som et vekselstrømsanlæg. Voldsomme protester fra sjællænderne gjorde, at projektet blev ændret fra 400 kV vekselstrøms-luftledninger til 400 kV jævnstrøm i jorden.
På Sjælland lægger man kablerne i jorden, de vil ikke have flere luftledninger.

GODE RÅD:
Vestjydernes 'våben' mod Energinet.dk er SAMMENHOLD. Ingen lodsejer må indgå en såkaldt frivillig aftale med Energinet.dk.
Energinet.dk kan ikke holde til ulovlige ekspropriationer med samtlige vestjyske lodsejere.
Vis mere

Medierne og atomkraftd. 20/8-2018
Kategori: Thorium
Berlingske 21 08 2018
Medierne og atomkraft
Af Finn Gyntelberg, Hørsholm
Berlingskes leder 19/ 8 lyder »Kun en tåbe frygter ikke klimaforandringer«. Svært at være uenig, men hvorfor debatterer vores etablerede medier som Berlingske stort set ikke atomkraft som CO2-neutral energikilde? Oven i købet i et land, hvor Niels Bohr var en af fædrene til den fredelige udnyttelse af atomkraft.

Dette års usædvanlige tørkesommer har tydeligt vist, at mangel på vind, regn og få solenergianlæg gør anden grøn energi uden atomkraft som løsning på menneskehedens energiproblemer urealistisk. Bør vi i Danmark som i Indien, Kina og Norge forske i og måske anvende atomkraft med Thorium som brændstof?

Bemærkninger:
Før eller siden bliver Danmark nødt til at ændre kurs og komme væk fra sine tvangstanker om skatteyderbeskyttet vindenergi, solenergi, biogas m.m. Thorium har en fremtid i lande, som vil klodens og befolkningens bedste.
Vis mere

Energiminister lover uvildig vurdering af elmaste-projektd. 16/8-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Energy Supply 16 08 2018
Energiminister lover uvildig vurdering af elmaste-projekt
Op mod 500 borgere var tirsdag aften mødt op i Ribe til det første af to møder, som energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt har inviteret til i det vestjyske. Temaet på begge møder er selvfølgelig den 170 kilometer linjeføring af elkabler fra Idomlund til grænsen.

Udfordringen for ministeren og Energinet er, at en stor del af befolkningen på strækningen vil have kablerne gravet ned - og det er der ingen steder i verden, man har gjort – i hvert tilfælde ikke over 170 kilometer.

Derfor understregede ministeren på mødet, at det skal undersøges grundigt om det overhovedet er teknisk muligt.

Energinet er netop i gang med at udarbejde en analyse af både det økonomiske og tekniske aspekt ved at grave kablet ned i stedet for det planlagte - med linjeføring over jorden.

Bemærkninger:
www.elijorden.dk modtager gerne et alternativt referat fra en af de masteramte!
Vis mere

Atomkraft, ja takd. 10/8-2018
Kategori: Thorium
Politiken 17 08 2018
Af Jonna Vejrup Carlsen, København

I Politikens tema om klimaet 8. august var der en side 4 med 9 mænd (ingen kvinder), der udtalte deres mening om, hvad der skal gøres for klimaet (…)

Ikke en af de 9 personer nævnte atomkraft, som i dag er den eneste energitype, der kan erstatte de fossile brændstoffer inkl. den russiske gas.

De moderne avancerede atomreaktorer med thorium kan ikke nedsmelte og kan genbruge det gamle atomaffald, og de er på vej i bl. a. Kina og Indien.

Hvis forskning og udvikling af thorium fik samme støtte som sol, vind og bio, kunne vi for længst have været i gang med at bremse den globale opvarmning.

Frankrig har f. eks. 80 procent mindre udledning af CO2 end Danmark pga. landets brug af atomkraft.

Bemærkninger:
Lobbyisterene har gode vilkår, når skatteyderne bare betaler ved kasse 1 til energiformer, som ALDRIG bare tilnærmelsesvis kan løse Jordens problemer med alt for meget CO2 i atmosfæren.
Hvorfor vil politikerne ikke forske i den ufarlige og billige THORIUM energi ?
Vis mere

Minister klar til mastemøde i Ribed. 7/8-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Tirsdag 14. august lægger Ribe Fritidscenter hal til det første af to store borgermøder i sagen om store højspændingsmaster igennem Vestjylland.

Miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen fra Endrup vil være en af deltagerne ved borgermødet i Ribe. Han håber, der kommer et kæmpe fremmøde fordi han mener der er en voksende bevidsthed om, hvad masterne vil gøre ved det område, hvor masterne placeres, men samtidig nærer han ikke de store forventninger til mødets indhold.

JydskeVestkysten 07 08 2018
Vis mere

Højspænding: Minister vil have kabler i jorden hvis teknisk muligtd. 4/7-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
JydskeVestkysten
AF: HEIDI BJERRE-CHRISTENSEN
Publiceret 28. juni 2018 kl. 17:12
''Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) måtte svare på spørgsmål i to samråd torsdag om højspændingsforbindelsen fra Idomlund til den dansk-tyske grænse''

''Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) har nu erklæret sig positiv over for nedgravning af højspændingsforbindelsen fra Idomlund til den dansk-tyske grænse, hvis de tekniske muligheder findes.''

''Hvis det teknisk kan lade sig gøre at nedgrave det statsejede Energinets omdiskuterede højspændingsforbindelse fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse, er regeringen og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) klar til at finde pengene inden for forsvarlige, økonomiske rammer.

Det var konkret, hvad der kom ud af to samråd i Folketinget torsdag eftermiddag, som henholdsvis Enhedslisten og Socialdemokratiet havde indkaldt til.''

Kommentarer:
Carsten Sohl
Der skal uvildige eksperter til for at finde ud af hvad der er fup og fakta i mastesagen. Ministeren og Energinet kan man ikke regne med i denne sag. Det folkelig pres er nødt til at blive fastholt, der er heldigvis snart Folketingsvalg.
Gentager ingen kandidater kan blive valgt i Vest og Sydjylland før denne sag er løst på tilfredsstillende vis for lokalbefolkningen.
PSO forliget skal naturligvis genåbnes, og det kommende energiforlig skal se helt anderleders ud med decentrale løsninger af VE med lagring af vindmøllestrøm til fjernvarme og varmepumper lokalt. Så bør lokalbefolkningen også har mulighed for at eje dele af den vedvarende energi, så giver det ikke voldsomme protester lokalt og på landsplan.
Endelig bør energibesparelser igen indgå som en central del af løsningen, den er helt væk i øjeblikket i regeringens energiudspil.

Hanne S Christensen
Godt svar. Hvem er det igrunden der ansætter disse mennesker i Energinet.dk og Energistyrelsen. Det går ikke for godt.Energiministeren har Lars Løkke Rasmussen jo ansat, det går heller ikke for godt.
Synes godt om · Svar · 5 d

Asger Brodde
Heldigvis er der mange borgmester inkl. Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmusen der er direkte imod luftledninger. Det vægter heldigvis rigtig meget. Også stor respekt til de befolkningsgrupper der har rejst sagen imod luftledninger. Sammenhold gør stærk.
Synes godt om · Svar · 2 · 5 d

Andreas Stenger
Kablerne skal selvfølgelig i jorden, alt kan lade sig gøre hvis viljen er til sted, man kan jo også flyve til månen.

Bemærkninger:
www.elijorden.dk 's medarbejdere ved med 100 % sikkerhed, at kabellægning på 400 kV´s niveau er samfundsmæssigt økonomisk muligt.
Spørg ''INGENIØREN''. Her lyder svaret, at ALT kan lade sig gøre.
Energiministeren bør dykke ned i sammenlignelige projekter som eksempelvis KONTEX-forbindelsen, der er nedgravet fra station Bjæverskov v. Køge til Gedser.
I øvrigt findes der mange steder nedgravede 400 KV kabler (jævnstrøm) i Danmark, fordi Sjælland bruger 'en slags strøm' og Fyn og Jylland en 'anden slags strøm'. Og Danmark er elektrisk forbundet med Norge og Sverige, der bruger 'en slags strøm' og Tyskland, der bruger 'en anden slags strøm'.
Carsten Sohl efterlyser uvildige eksperter til at vurdere fup og fakta i mastesagen fra Vestjylland. Det har elijorden.dk gjort mange gange. Vi skal have en TEKNISK OMBUDSMANDSINSTITUTION.

https://www.jv.dk/esbjerg/Hoejspaending-Minister-vil-have-kable..
Vis mere

Borgerforslag.dkd. 21/6-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Borgerforslaget hedder: Højspændingskabler i jorden.

HUSK:
Din støtte til borgerforslaget registreres først, når du registrer dig med NemID og cpr-nummer.
Du støtter anonymt, så dit navn kommer ikke til at fremgå nogen steder.
Hver en støtte tæller.

1. Klik ind på Folketingets side ''borgerforslag.dk'' og giv din underskrift, så forslaget kan blive behandlet i Folketinget.
Link til forslaget:
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01070
2. Din støtte til borgerforslaget registreres først, når du bruger din NemID og cpr-nummer.

Der kræves 50.000 støtter inden for en bestemt tid for at forslaget skal behandles i Folketinget.

Har du husket at sende opfordringen videre til dit NETVÆRK, som ud over familie og venner kan være foreninger og klubber ?
Vis mere

Energiminister i offensiv: Nye borgermøder i mastesagd. 21/6-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
JyskeVestkysten
AF: HEIDI BJERRE-CHRISTENSEN
Publiceret 21. juni 2018 kl. 12:20

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) holdt tidligt torsdag morgen møde med en række borgmestre i sagen om højspændingsforbindelsen i Sydvestjylland. Efter sommerferien bliver der holdt nye borgermøder, siger minister.
En række politikere var særdeles tidligt på færde torsdag morgen, hvor energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), administrerende direktør for Energinet Eltransmission, Henrik Riis, samt fire borgmestre og en viceborgmester holdt møde på Hotel Scandic i Kolding om den kommende og stærkt omdiskuterede højspændingsmotorvej gennem Sydvestjylland.

- Vi er enige om, at der i august-september skal holdes to store borgermøder i Vestjylland, hvor jeg deltager, og hvor Energinet også giver en gennemgang af situationen. Jeg er der for at lytte til borgerne og høre alle deres forslag og bekymringer, ligesom jeg i forbindelse med hvert borgermøde vil mødes med borgmestrene i de berørte kommuner. Hver en sten skal og vil blive vendt, og hver en holdning vil der blive lyttet til, siger Lars Chr. Lilleholt til JydskeVestkysten.
Vis mere

Energinet: Ny rapport vil næppe ændre på udskældt 170 kilometer lang elledningd. 14/6-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
POLITIKEN
POLITIK 13. JUN. 2018 KL. 19.33
"Mulighederne for at grave et langt elkabel ned skal gennemgås igen. Men svaret forventes at blive det samme."

https://politiken.dk/indland/politik/art6582426/Energinet-Ny-ra..
Vis mere

Minister efter forhandlinger om højspænding: Eksterne eksperter skal ind i sagend. 12/6-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
JyskeVestkysten
AF: HEIDI BJERRE-CHRISTENSEN
Publiceret 12. juni 2018 kl. 19:50

''Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) sad tirsdag sammen med forligskredsen bag PSO-forliget til forhandlinger om en løsning på masteballaden i det sydvestjyske. Energinet skal foretage yderligere undersøgelser, men resultaterne skal trykprøves af eksterne eksperter.''

''Tirsdagens forhandlinger mellem Venstre, De Konservative, Liberal Alliance, DF, Socialdemokratiet, De Radikale og SF endte således uden et afgørende resultat, men som følge af det statsejede Energinets redegørelse på mødet er det nu besluttet, at der også skal kobles eksterne eksperter på sagen.

- Det er Energinets vurdering, at det ikke er muligt at kabellægge strækningen på 170 km, og at det kun er muligt at kabellægge i begrænset omfang. Jeg har nu bedt Energinet se på hver en mulighed, og derefter vil jeg have Energinets vurderinger og anbefalinger trykprøvet ved eksterne, uvildige eksperter, siger ministeren til JydskeVestkysten.

Energinet er i den forbindelse blevet bedt om at udarbejde en rapport, der skal forklare, hvorfor Energinet mener, at der ikke kan kabellægges mere, herunder ved mulige alternativer til 400 kV-ledninger og alternativ linjeføring gennem havet.''

https://www.jv.dk/politikesbjerg/Minister-efter-forhandlinger-o..

Bemærkninger:
Endelig bliver vestjyderne taget alvorligt. Sagen er politisk og politikerne er ansvarlige for rigtige løsninger. Den hurtige løsning fås hos INGENIØREN. ALT KAN LADE SIG GØRE. KABELLÆG MED JÆVNSTRØM. Den er ufarlig, og sjællænderne, læsøboerne, fynboerne og nordjyderne har erfaring med den teknologi.
Forslag: Opret et uvildigt klagenævn, en TEKNISK OMBUDSMANDSINSTITUTION (ide fra professor Henrik Lund AAU), hvor masteramte borgere kan henvende sig, når statsselskabet Energinet.dk finder de værst tænkelige løsninger.
Vis mere

Energiministeren kommer og er nu klar til mastesnak med seks borgmestred. 11/6-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
AF: HENRIK REINTOFT
Publiceret 11. juni 2018 kl. 12:37
JyskeVestkysten d. d.

Vestjylland: Energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) fik på puklen, da han brændte seks borgmestre fra Tønder, Esbjerg, Varde, Holstebro, Herning og Ringkøbing-Skjern af den 7. maj.

Dagen før mødet med borgmestrene i Næsbjerghus ved Varde så meldte Lars Chr. Lilleholt afbud - til stor fortrydelse for borgmestrene, der gerne ville have en snak med ministeren om de planlagte og vedtagne 400 kilovolt højspændingsledninger fra Idomlund via Endrup og videre til grænsen. En samlet strækning på 170 kilometer.

Men nu har Lars Chr. Lilleholt meldt sin ankomst en gang i august. Det oplyser borgmester Erik Buhl (V) fra Varde Kommune.

- Det er jeg rigtig glad for. Det er stadig i høringsfasen, og vi har brug for en snak med ministeren, siger Erik Buhl.

På det seneste har ministeren selv været med til at skabe stor usikkerhed om fakta og muligheden for at lave en nedgravet kabeløsning, som alle seks borgmestre taler for. Men den løsning er ikke gangbar og opfylder ikke behovet for at transportere strøm, ifølge Energinet. Den endelige dato, og hvor mødet med ministeren skal foregå, er ikke aftalt endnu.
Vis mere

Er der underskrevne kontrakter?d. 5/6-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Relevant spørgsmål:

Er der underskrevne kontrakter?
AF: JAN SØRENSEN, KIRKEVEJ 9, ØSTER HØJST, LØGUMKLOSTER
Publiceret 04. juni 2018 kl. 12:55

Læserbrev: Energiminister Lars Christian Lilleholt (V) er kaldt i samråd af Henning Hyllested (EL), hvor han skal forklare sig vedrørende højspændingsmaster. Herunder håber jeg, at der bliver spurgt ind til følgende spørgsmål: Foreligger der underskrevne forhåndsaftaler/kontrakter på køb af luftledninger/isolatorer/master og/eller opsætning af disse?

Dette er væsentlige spørgsmål at få besvaret, for ud fra den iver, der ligger for dagen, kunne det tyde på, at svaret er ja i alle disse forhold.

Man kunne i samme åndedrag spørge samtlige forligspartier indenfor dette område, om vest-syd og sønderjyder er mindre værd end eksempelvis nordsjællændere, for den tanke kunne fås, eftersom forligskredsen har besluttet at nedgrave højspændingskablerne i Nordsjælland for dernæst at forlange master i vest. Dette nærmer sig komiske Ali, hvis ikke det lige var til at græde over.

BEMÆRKNINGER:
I sagen om de totalt overflødige og derfor ulovlige transitkabler til Kattegat Havmøllepark på 400 MW fortalte de kommunale sagsbehandlere mig dagen efter lodsejerne fik besked om at lægge jord til projektet, at kablerne m.m. allerede var bestilt hos et fransk selskab, og jeg kunne lige så godt opgive med det samme, for det hele var afgjort. Punktum. Slut.
Samtlige borgermøder var udelukkende et spil for galleriet og et forsøg på at køre lodsejerne trætte, så de opgav al modstand mod statsselskabet Energinet.dk.
Herefter blev lodsejerne godtgjort med en latterlig lille erstatning !!
Demokrati i Danmark ?
Vi har netop fejret Grundlovsdagen den 5. juni med demokratiets indførelse. Det betyder, at folket også skulle have en form for medbestemmelse med at sætte en dagsorden. Det er ukendt land for statsselskabet Energinet.dk Her gælder loven: Vi alene vide, hold kæft og gør som vi siger.
Vis mere

Venstrefolk vil have regeringen til at droppe elmasterd. 1/6-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
175 kilometer jyske luftledninger skal graves ned. Pengene kan hentes fra elafgift, mener Venstre-politikere.

FREDAG D. 1. JUNI 2018 KL. 05:02
https://www.b.dk/politiko/venstrefolk-vil-have-regeringen-til-a..

''Fra Idomlund ved Holstebro til den tyske grænse planlægger det statslige Energinet at opstille over 500 højspændingsmaster på 35 meters højde. Masterne på den 175 kilometer lange strækning skal bære 400 kV-kabler. Systemet skal kunne optage mere grøn el fra danske vindmøller og transportere strøm mellem Tyskland og Storbritannien via Viking Link-kablet i Nordsøen.''
Claus Fisker/ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix

''De planlagte højspændingsledninger fra Holstebro til den tyske grænse skal graves ned. Sådan lyder kravet fra et voksende antal Venstre-folk.

Pengene kan findes ved at sænke elafgiften mindre, end regeringen lægger op til i det nylige energiudspil. Det foreslår både folketingsmedlemmer og borgmestre i det berørte område.

Merudgiften ved at lægge kablerne i jorden anslås af det statslige selskab Energinet til mellem 3,4 og 7,6 milliarder kroner.''

''»Det vil være en katastrofe for Vestjyllands natur, når man sætter de her højspændingsmaster op,« siger Anni Matthiesen.''

Bemærkninger:
Naturligvis ved det statslige selskab Energinet.dk, hvad det koster at kabellægge en 400 kV forbindelse som JÆVNSTRØM og som vekselstrøm. At anslå en pris med en usikkerhed på 4,3 mia. kroner, er utroværdigt. Det er på høje tid at åbne op for priskataloget og sammenlignelige anlægsarbejder, så svaret ikke skal blafre i vinden.
Vis mere

Hvad vil maste-minister, Lilleholt ?d. 29/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
JydskeVestkysten 29 05 2018
Hvad vil maste-minister, Lilleholt
Af Anders Kronborg (S), folketingskandidat
Efter energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) igangsatte processen om at placere en 170 kilometer strækning med tårnhøje 400 kV-master på strækningen fra Idomlund til grænsen, som blandt andet går gennem flere Natura 2000 områder og meget tæt på boligbebyggelse, så har ministeren ikke givet problematikken meget opmærksomhed.

Han har været fraværende på informationsmøderne, og da seks borgmestre fra Esbjerg, Varde, Tønder, Holstebro, Herning og Ringkøbing-Skjern gik sammen og inviterede politikerne fra Christiansborg til en inspektionstur i de følsomme naturområder, hvor de nye 400 kV-luftledninger planlægges opført, så kunne energiministeren heller ikke afse tid.

Politiske iagttagere undrede sig da også over ministerens manglende tilstedeværelse. Ikke mindst, fordi alle ved, at I ministerens egen valgkreds har man gravet selvsamme luftledninger ned.

(…) Men så skete det! Den 24. maj 2018 meddelte ministeren, at han nu ville indkalde forligspartierne til en drøftelse. Det var der naturligvis glæde over, men folk, der er nogenlunde velbevandret i politisk kommunikation, kunne også se, at ministeren blot bestilte en redningskrans. For hvad vil ministeren egentlig konkret? Det var der ingen melding om.
Vis mere

Minister indkalder til forhandlinger om højspændingsmaster i Sydjyllandd. 25/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
AF: HEIDI BJERRE-CHRISTENSEN
Publiceret 24. maj 2018 kl. 21:17
https://www.jv.dk/esbjerg/Minister-indkalder-til-forhandlinger-..

''Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) bekræfter over for JydskeVestkysten, at han snarest indkalder forligspartier til drøftelse af alternativ løsning til master gennem Sydjylland.''

SAGEN KORT
''Energinet planlægger en ny, 400kV og 175 km lang linjeføring langs den jyske vestkyst fra Idomlund ved Holstebro via Endrup ved Esbjerg og over grænsen ved Tønder. Projektet betyder, at der på strækningen skal opstilles over 500 elmaster med en højde på op til 35 meter. Projekter har skabt stor bekymring og modstand blandt borgerne i de berørte kommuner.''

FORSKØNNELSESRAPPORT
''Bedre blev det ikke, da en rapport fra 2009 kom til offentlighedens kendskab. I den rapport beskrev Energinet og By & Landskabsstyrelsen under Miljøministeriet den negative påvirkning af natur- og landskabelige værdier på seks strækninger med 400 KV-master, og derefter blev det vedtaget af kabellægge disse - en af dem er helt op til 11 kilometer. De seks områder er Kongens Nordsjælland, Roskilde Fjord, Årslev Engsø, Lillebælt, Vejle Ådal og Aggersund, og det ene område ligger påpegede folketingskandidat for Socialdemokratiet i Esbjerg By og på Fanø, Anders Kronborg, i Lars Chr. Lilleholts egen valgkreds.''

BEMÆRKNINGER
Hvorfor er Energinet.dk lodret imod at kabellægge med JÆVNSTRØM til transit af strøm, når metode er velafprøvet på Sjælland: Fra station Bjæverskov til Gedser, mere end 100 km jordkabler med kapacitet på 400 kV. ?
Er man i tvivl om kabellægningen, så vil INGENIØREN sikkert gerne hjælpe ministeren til den rette forståelse.
Vis mere

Herborg-borgere optimister efter møde på Christiansborgd. 24/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
AF: LARS KRYGER LKLK@DAGBLADETRINGSKJERN.DK
Publiceret 24. maj 2018 kl. 17:40
https://www.jv.dk/regionalt/Herborg-borgere-optimister-efter-mo..

Bent K. Søndergaard og Niels Henrik Vad fik foretræde i energiudvalget.

''- Vi fik en klar indikation af, at der kommer til at ske noget, siger Bent K. Søndergaard efter møde med Folketingets energi- og miljøudvalg om højspændingsforbindelse.''

'' -Vi fornemmer på politikerne, at der er meget røre i det. Det har betydning, at vi er ét år før et valg. Vi fik en klar indikation af, at der kommer til at ske noget. Vi tror helt sikkert, der bliver gravet mere ned. Der bliver en anden løsning end bare luftledninger på de 175 kilometer, siger Søndergaard.''

1 kommentar:
Sigrid Bluhme · Folkeskolelærer
Sjællænderne løste problemet med en 400 kV forbindelse fra Station Bjæverskov til Gedser med medgravning af forbindelsen som JÆVNSTRØM. En strækning på over 100 km. Transitforbindelsen kaldes for KONTEX-forbindelsen. Læs mere på www.ejijorden.dk.
Vis mere

Master og kabler til samme prisd. 21/5-2018
Kategori: Mastemodstandernes ABC
VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT
ALBORG 28. september 2002 08:00
Af: Niels Brauer
https://nordjyske.dk/nyheder/master-og-kabler-til-samme-pris/f3..

''Eltra beskyldes for oppustede priser til ugunst for kabelprojekt''

''AALBORG: Et prisfald på hele 62 procent på kraftige jordkabler til højspænding har fået modstanderne af en omstridt 400 kV-forbindelse gennem Vesthimmerland til sammen med Nørager Kommune at klage til Folketingets Ombudsmand.''

Ebbe Münster: ''Vi kan nu konstatere, at der blev opereret med oppustede kabelpriser, da politikerne skulle vælge mellem de to projekter, og det var til ugunst for det alternativ, vi stor bag, fordi det indebar yderligere 10 kilometer kabellægning, siger talsmand for de såkaldte højspændingsgrupper i Nørager og Arden, Ebbe Münster. Ved licitationen for de jordkabler, der indgår i det projekt, som daværende energi- og miljøminister Svend Auken besluttede sig for i begyndelsen af 2001, lød billigste tilbud for en kilometer jordkabel på 4,7 mio. kr. I beregningerne for de to projekter var en kilometer jordkabel prissat til 12,5 mio. kr. pr. kilometer.''

BEMÆRKNINGER:
I 1998, hvor Energistyrelsen havde godkendt en ansøgning fra Midtjyske Net om etablering af en 400 kV forbindelse på 42 meter høje ''juletræs-gittermaster'' fra station Mesballe til Grenaa Nord (Åstrup), blev en uvidende befolkning oplyst, at alternativet med nedgravning af forbindelsen ville koste ca 1 milliard, mens luftledningerne kostede godt 100 mio. kr.
Lodsejerne kan ikke, som det fremgår af ovenstående, finde et supermarked med jordkabelpriser. Kapelprocenterne VIL / MÅ IKKE UDLEVERE DERES PRISKATALOGER. Direktøren for NKT Cables fortalte mig telefonisk, at HVIS de oplyste / udleverede deres prislister, så ville den danske energibranche ikke handle med NKT.
Aktindsigt i tidligere kabellagte projekter er overfyldt med sletning af jordkabelpriser.
Det er mit klare indtryk, at når energibranchen er for belastet med manipulerende og usande oplysninger, så ændres deres navne, men med de samme mennesker i elselskaberne.
Desværre findes der ikke en TEKNISK OMBUDSMANDSINSTITUTION, hvor frustrerede lodsejere kan få reelle oplysninger om lovligheden i samtlige luftbårne el-transmissioner.
Vis mere

Motorvej af elledninger vil give ragnarok af døde fugle langs Skjern Enge og Vadehavetd. 18/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
FREDAG 18. MAJ 2018
Af Jan Skriver
http://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1652

''Dansk Ornitologisk Forening (DOF) frygter massedød blandt sjældne ynglefugle og talrige trækfugle, hvis en planlagt højspændingsledning med 500 kæmpestore master kommer til at skære igennem et af Danmarks fuglerigeste områder, Skjern Enge. Også Vadehavets trækfugle vil blive truet af elledningen, der vil løbe som en motorvej parallelt med et af Nordeuropas vigtigste fugleområder.''

''Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i Vestjylland forudser et ragnarok af døde svaner, gæs og andre vandfugle i et af Danmarks vigtigste fugleområder Skjern Enge, hvis planerne om en 176 kilometer lang højspændingsledning fra Holstebro til den dansk-tyske grænse ved Tønder bliver ført ud i livet som luftledning.''

''De 35 meter høje og ligeså brede master, der skal bære 400 kilovolt ledningen gennem det åbne vestjyske landskab inde i landet parallelt med Vestkysten, vil komme til at krydse Skjern Enge, hvor Skjern Å og Omme Å mødes i et vådt og meget fuglerigt delta.

Her i den østlige udkant af vådområdet Skjern Enge, skal de store højspændingsmaster efter planen afløse den nuværende og meget mindre 150 kilovolt ledning, som i forvejen har krævet mange fugleliv.

I årene 1999-2003 brugte staten og EU 300 millioner kroner på at genoprette naturen i Skjern Enge.''

''Kabler i jorden vil redde fugleliv
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) mener, at højspændingsledningen på hele strækningen fra Holstebro til Tønder bør lægges som kabler i jorden.

”Luftledningen er et meget voldsomt anlæg i forhold til det åbne vestjyske landskab. Visuelt vil højspændingsmasterne ødelægge store landskabelige værdier. Men det værste i linjeføringen er dog alligevel, at ledningen skal krydse Skjern Enge, som er et af Danmarks mest værdifulde naturområder. Denne strækning af højspændingsledningen bør ubetinget lægges som kabler i jorden. Både af hensyn til fuglelivet og de store landskabelige og rekreative værdier”, siger Marianne Linnemann.

Naturområdet Skjern Enge er udpeget som Natura 2000-område, og i kommuneplanen for Ringkøbing-Skjern Kommune er engene udlagt som et bevaringsværdigt landskab af national værdi og betydning.''

Bemærkninger:
Når EU omkring år 2000 donerede penge til genopretning af Skjern Enge, så kan den samme myndighed 20 år senere ikke vende det blinde øje til ødelæggelsen af de samme naturværdier.
Den aldrende 150 kV luftledning har allerede masser af mord på samvittigheden. Hvorfor er den ikke kabellagt for længe siden?
Vis mere

Skal elnettet i luften eller i jorden?d. 17/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
KRONIK 16.05.2018 KL. 17:40 i Jyllands-Posten
SØREN BØYE OLSEN, LEKTOR | METTE TERMANSEN, PROFESSOR | JETTE BREDAHL JACOBSEN, PROFESSOR
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE10607578/skal-elnett..

''Landskabelige værdier bør inddrages i de samfundsøkonomiske konsekvensanalyser, når vi udbygger elnettet, skriver dagens kronikører, der alle arbejder ved Sektion for Miljø og Naturressourcer ved Københavns Universitet.''

''Når det skal besluttes, om nye større infrastrukturprojekter skal igangsættes, skal der foretages en samfundsøkonomisk konsekvensvurdering. God samfundsøkonomi handler om at skabe mest mulig værdi for borgerne. Dette inkluderer både de værdier, som vi er vant til at sætte kroner og ører på, og de, som vi ikke er vant til at gøre det med. Sidstnævnte kan for eksempel være naturværdier og landskabelige værdier, som vi sjældent betaler for, men som de fleste af os alligevel tillægger stor værdi.''

''I Finansministeriets nyligt opdaterede vejledning til samfundsøkonomisk konsekvensvurdering står der, at man skal »klarlægge og synliggøre tiltagets effekter på mest omhyggelig vis og inddrage alle væsentlige effekter«. Dette betyder, at de æstetiske landskabelige konsekvenser af at opsætte luftledninger bør værdisættes og inddrages, også selv om de ikke har nogen markedsværdi og derfor normalt ikke indgår i de budgetøkonomiske kalkuler.''

''I Norge har man for nylig igangsat nye, store forskningsprojekter for at se på konsekvenserne af en storstilet satsning på vindenergi – herunder også værdisætning af de negative landskabsmæssige påvirkninger af nye luftledninger og elmaster. Nordmændene har god erfaring med dette fra tidligere. I 2008 gennemførte man en værdisætning af de landskabsæstetiske effekter af luftledninger og elmaster. Her fandt man, at tabet af landskabsmæssige værdier blev værdisat omtrent tre gange højere end den budgetmæssige besparelse ved ikke at grave elkablerne ned.''

''Man kan nemt få den tanke, at det er belejligt at undlade at værdisætte tabet af landskabsværdier, da de samlede samfundsøkonomiske omkostninger ved projektet ellers risikerer at blive større end de samlede gevinster – og måske vil regnestykket så pege på jordkablerne som den rigtige løsning for det danske samfund? Vælger man luftledningerne, kan man altså spare penge, og hvem vil ikke gerne det? Her skal man blot huske på, at det er penge, som måske nok kan spares på elregningen, men som i sidste ende kommer til at koste de danske borgere i form af tabte landskabsværdier.''
Vis mere

Højspændingsledninger er ødelæggende for Sydvestjyllandd. 17/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
AF: ANDERS KRONBORG (S) - FOLKETINGSKANDIDAT FOR SOCIALDEMOKRATIET, RENSDYRVEJ 5, 6715 ESBJERG N
Publiceret 14. maj 2018 kl. 06:25

''Læserbrev: Carl Holst (V) og Hans Chr. Schmidt (V) havde den 9. maj et fælles læserbrev i JV. I læserbrevet har de to folketingsmedlemmer flere rigtig gode argumenter om, hvorfor højspændingsledningerne bør graves ned i jorden.''

''Carl Holst og Hans Chr. Schmidt har begge siddet i folketinget, da beslutningen blev truffet om at anlægge - som udgangspunkt - hele strækningen som luftledning. Selvom staten har haft et meget stort fokus på en række forskønnelsesprojekter andre steder i landet, hvor man graver ledninger ned, så skal Sydvestjylland have hundredvis af master på størrelse med Rundetårn.

Man kan mistænke de to politikere for at have sovet godt og grundigt i timen - men det er da dejligt, at de er vågnet op her i sidste øjeblik. Tak for det!''
Vis mere

Et ødelæggende og unødvendigt kabelprojektd. 16/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
AF: MARIA REUMERT GJERDING, PRÆSIDENT, DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING, MASNEDØGADE 20, KØBENHAVN Ø.
Publiceret 15. maj 2018 kl. 09:25
https://www.jv.dk/laeserbreve/Et-oedelaeggende-og-unoedvendigt-..

''Læserbrev: Det planlagte projekt med opstilling af 170 km højspændings-luftledning har med skabt stort postyr blandt beboerne i de mange berørte områder. Og det er med god grund.''

...'' fordi det endnu ikke er lykkedes for nogen at forklare, hvorfor dette anlæg overhovedet er nødvendigt.''

''Et så massivt anlæg som dette vil være et 170 kilometer langt, åbent sår ned igennem noget af den smukkeste danske natur i Vest- og Sønderjylland. Det 35 meter brede anlæg vil bugte sig lige igennem ikke færre end otte såkaldte Natura 2000-områder - altså noget af den mest beskyttede natur, vi har i Danmark - og det vil tangere yderligere 15 Natura 2000-områder med en afstand på nogle ganske få kilometer. Det er faktisk vanskeligt at forestille sig en placering af et så markant anlæg, der kunne være meget værre end den, der er planlagt her.''

''Et kabelprojekt bør kun gennemføres, hvis det meget klart kan dokumenteres, at det overhovedet er nødvendigt. Og hvis det er nødvendigt, må Folketinget finde de nødvendige midler til at sikre naturværdierne.''

Bemærkninger:
Tusind Tak til Danmarks Naturfredningsforening for endelig at udtale sig. Vi har brug for DN's hjælp, fordi vi er rigtig mange, der har kæmpet længe mod dette syge projekt.
Vis mere

Fakta om højspændingsledningerd. 15/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Jyllands-Posten 15 05 2018
Fakta om højspændingsledninger
Af Lars Chr. Lilleholt, energi-, forsynings- og klimaminister (V)
Energiministeren kommenterer artiklen i JP-lederen ''Nok er nok''

BEMÆRKNINGER:
Hvem siger at transitstrøm skal transporteres som vekselstrøm?
På Sjælland løser man opgaven med transit=eksport af strøm som en nedgravet jævnstrømsforbindelse. Den hedder KONTEX-forbindelsen. Den er over 100 km lang. Den er nedgravet fra Bjæverskov v. Køge og helt til Gedser.
Det gør man, fordi sjællænderne skal behandles ordentligt, så der ikke er noget at komme efter juridisk.
Når sjællænderne kan få nedgravet en 400 kV forbindelse, så kan jyderne også. Hvis der er problemer med at løse opgaven, så skriver INGENIØREN, at selvfølgelig kan strækningen nedgraves, hvis viljen er til stede.
Vis mere

Nok er nokd. 14/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
LEDER 08.05.2018 KL. 21:00
https://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE10586595/nok-er-nok/

'' ''Ingen kan bebrejde vestjyderne, hvis de føler, at de skal bære en stor del af belastningen ved, at Danmark med statsministerens ord skal være »en af verdens bedste klimanationer«.

Virkeligheden er nemlig, at ”verdens bedste klimanation” er en sandhed med betydelige modifikationer – især, når det gælder belastningerne ved disse ”verdensmesterskaber”.

Den konkrete anledning er oplysningerne om, at statsejede Energinet står i begreb med at ville opføre en ny 176 km lang højspændingslinje med ledninger hængende i 25 meter høje master fra Holstebro og hele vejen ned til Tønder ved den dansk-tyske grænse.

Det skal ske på trods af, at alle partier i Folketinget – minus Enhedslisten – i 2008 besluttede, at alle højspændingsledninger skulle i jorden, hvilket er teknisk muligt.

»Regeringen har besluttet, at alle højspændingsledninger ved byerne skal være lagt i jorden senest i 2020, mens resten skal være gravet ned senest i 2030 på nær nogle store ledninger. Alle ledninger, som det er teknisk muligt at grave ned, skal i jorden,« udtalte daværende klima- og energiminister Connie Hedegaard, der kort efter blev udpeget til at være EU’s klimakommissær.

Som omtalt i avisen forklarer Energinet, at den bebudede højspændingsledning ned gennem Vestjylland vil gøre elektricitet mikroskopiske 0,7 øre billigere pr. kilowatttime for forbrugerne. Ikke mindst set i forhold til den landskabelige destruktion er de fleste forbrugere sikkert bedøvende ligeglade, da de i gennemsnit betaler 225 øre pr. kWh.

Den bebudede højspændingslinje er en del af det såkaldte ”Viking Link” – en højspændingslinje, der skal forbinde Danmark med Storbritannien. Kun én sølle procent af den elektricitet, der skal sendes gennem ”Viking Link”, ventes at være vindmøllestrøm. Resten vil være elektricitet fra Tyskland; for en stor dels vedkommende fremstillet på kulkraftværker, der via Danmark skal sendes til Storbritannien.

Den nye højspændingslinje skal graves ned, som lovet af det massive flertal i Folketinget. Vestjylland repræsenterer noget af den mest vidunderlige natur i Danmark, og landsdelen skal ikke undgælde yderligere for energipolitiske ambitioner, der kan synes aldrig smukke i København, men tager sig ganske anderledes ud, når de skal virkeliggøres. Nok er nok.

Vi under gerne statsministeren en politisk succes.
Efterhånden er der så langt imellem dem, at der er tale om samlerobjekter.'' ''

Bemærkninger:
Sandt er det, at selvfølgelig kan det lade sig gøre at kabellægge hele strækningen som JÆVNSTRØM. Præcis som man gjorde på Sjælland med KONTEX-forbindelsen fra Bjæverskov til Gedser og fortsættelse igennem det tidligere DDR.
INGENIØREN skriver også. at det kan lade sig gøre at kabellægge hele strækningen, det er et spørgsmål om VILJE og PENGE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Og ja, det er en nem sag at kabellægge strækningen.
Vis mere

Nationalpark Vadehavet: Højspændingskabler skal i jordend. 11/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
AF: HEIDI BJERRE-CHRISTENSEN
Publiceret 11. maj 2018 kl. 10:18

SAGEN KORT:
''Energinet planlægger en ny, 400kV og 175 km lang linjeføring langs den jyske vestkyst fra Idomlund ved Holstebro via Endrup ved Esbjerg og over grænsen ved Tønder. Projektet betyder, at der på strækningen skal opstilles over 500 elmaster med en højde på op til 35 meter. Projekter har skabt stor bekymring og modstand blandt borgerne i de berørte kommuner.''

''Bestyrelsen i Nationalpark Vadehavet tilslutter sig nu mastemodstandere i Sydvestjylland: Højspændingsmaster vil påvirke nationalparken negativt og stride mod EU-aftaler, siger formand.''

''Esbjerg/Varde/Tønder kommuner: Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet tilslutter sig nu de politikere og mastemodstandere, der har protesteret massivt over udsigten til at få rejst 30-35 meter høje, 400 kV-master fra Idomlund ved Holstebro til den danske-tyske grænse.''

https://www.jv.dk/esbjerg/Nationalpark-Vadehavet-Hoejspaendings..
Vis mere

Grav højspændingsledningerne nedd. 10/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
AF: CARL HOLST (V, MF) NORDHAVEN 5, RØDDING OG HANS CHR. SCHMIDT (V, MF) FRIGGSVANG 3, VOJENS
Publiceret 08. maj 2018 kl. 10:58

''Når vi nu har en løsning, der er til mindre gene og som forskønner landskabet så væsentligt, så er det den rigtige vej at gå. Vi skal handle, og det skal ske hurtigt. Grav dem ned!'' skriver Carl Holst og Hans Chr. Schmidt i deres læserbrev i JyskeVestkysten.

https://www.jv.dk/laeserbreve/Grav-hoejspaendingsledningerne-ne..
Vis mere

Ansøgning om tilladelse til stablering af 400 kV forbindelse i Vestjyllandd. 9/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej

Business Case, 400/150 kV Endrup-Idomlundd. 9/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej

Kronik: Viking Link er en risikofyldt investering, der bør udskydesd. 8/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Danmark har planer om at bygge en kabelforbindelse til England ved navn Viking Link. Dette er et investeringsprojekt til 11 milliarder kroner. Vi har tidligere forholdt os kritisk til ikke blot selve investeringen, men også processen bag investeringsbeslutningen, der er foregået, uden at offentligheden har kunnet få indblik i beslutningsgrundlaget.

Af Brian Vad Mathiesen, Henrik Lund og Søren Djørup, hv. professorer og adjunkt, Aalborg Universitet
Altinget Energi & Klima 08 05 2018

Bemærkninger:
1. Særdeles risikofyldt projekt for de danske elforbrugere.
2. Beslutningsgrundlaget er foregået som et tys-tys projekt uden offentlig indblik og diskussion.
3. Mangelfuld analyse af alternativerne.
4. Investeringen er ikke 'grøn' !
5. Projektet er koblet sammen med gennemførelsen af Idumlund - Niebüll 400 kV forbindelsen
Vis mere

Bekymringen er lige så høj som manglen på svar er manged. 8/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
6 borgmestre + flere folketingsmedlemmer deltog i besigtigelsen af 400 kV luftledningens fremtidige placering i Vestjylland.

Bemærkning:
Men den vigtigste deltager glimrede ved sit fravær: Energiminister Lars Chr. Lilleholt (V)
Vestjyderne kan med rette føle sig svigtet af en minister, der mangler situationsfornemmelse og respekt for de bekymringer, som befolkningen udsættes for.
JydskeVestkysten 08 05 2018
Vis mere

Professor: Højspændingsmaster skal IKKE transportere GRØN energid. 5/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
''Professor i energiplanlægning inden for vedvarende energi og energisystemer, Brian Vad Mathiesen på Aalborg Universitet København.'' udtaler til JyskeVEstkysten:

''Professor i energiplanlægning bakker op om Esbjerg-socialdemokraternes påstand om, at højspændings-projektet med forbindelsen til England og kæmpemaster fra Idomlund til grænsen som en transportvej for sort, tysk energi. Han kritiserer Energinet for at sætte opbakning til vindmøller på spil.''

''Esbjerg/Varde: Mens borgerne i det sydjyske raser over udsigten at få 30-35 meter høje master med 440 kV-kabler trukket gennem landskabet, omtales Energinets projekt som en grøn investering, der skal kunne sende dansk vindkraft til England og hjælpe den grønne omstilling. Men sådan hænger det ikke sammen, siger professor i energiplanlægning inden for vedvarende energi og energisystemer, Brian Vad Mathiesen på Aalborg Universitet København.''

- Beslutningsgrundlaget for udbygningen af nettet er sort. Der er ingen CO2-konsekvensberegninger, ingen forholden sig til, hvordan investeringen på et tocifret milliardbeløb passer ind i den grønne omstilling frem mod 100 procent vedvarende energi i 2050, og der er intet, der tyder på at man laver 400 kV-forbindelsen eller Viking Link på grund af grøn energi fra vindmøller. Kun én procent af tiden vil kablet bruges til grøn vind-strøm ifølge Energinet selv, siger professor Brian Vad Mathiesen. Han erklærer sig "enormt ærgerlig" over Energinets måde at argumentere for projektet på:

- Jeg kommer selv fra Varde, og vi har så enormt brug for, at lokale vil stille flere møller op i fremtiden, og med den adfærd sætter man tilliden, ejerskabet og opbakning til vindmøller på spil. 400 kV-ledningerne er ikke nødvendige på grund af vindmøller. Det fremgår klart af Energinets eget materiale, at der findes et fravalgt, kabellagt alternativ, siger professoren og fortsætter:

- Med hensyn til Viking Link skal det i høj grad transportere strøm fra tyske kul- og brunkulsfyrede værker - igen ifølge Energinet selv, siger professor Brian Vad Mathiesen, der samtidig påpeger, at der - ud over konsekvenserne for borgerne i forhold til masterne, der skal sættes op - også er en risiko, som elforbrugerne nu pålægges at løbe.

- Det er elforbrugere - både private og det danske erhvervsliv - der løber en risiko her i forhold til den to-cifrede milliardinvestering. Det er svært at sige, om det på sigt bliver eller ikke bliver en økonomisk god ide, for usikkerhederne er enormt store. Det står dog klart, at Energinet og Energistyrelsen først efter 2040 i beregningerne bag ser, at indtjeningen starter, forklarer han.

Men er forbindelsen nødvendig for den nationale forsyningssikkerhed?

Jeg mener ikke, at flere master med tilhørende elledninger giver mere forsyninssikkerhed.
- Allerede i dag kan vi dække 100 procent af vores elforbrugs spidsbelastning med de udenlandske kabler, vi har nu. Det er meget højt - også i international sammenhæng. Jeg er ikke modstander af, at vi forbinder os med andre lande, tværtimod - det synes jeg bestemt, vi skal gøre - men det her kabel betyder, at vi går fra at kunne dække 100 procent af vores eget spidstime-elforbrug til at kunne dække 140 procent. Så det er ikke holdbart at bruge forsyningssikkerhed som argument for Viking Link, siger professoren.

BEMÆRKNINGER:
Energistyrelsen samt Energinet.dks eneste ÆRLIGE argument for vanvittige og ulovlige milliard-investeringer i smadrede naturområder hos vestjyderne handler om:

Beskæftigelse af folk i Energinet.dk og Energiministeriet og en usynlig udskrivning af skatter i milliardstørrelsen.
Stort set alle love i Danmark bliver lavet for at få flere nye skatter og afgifter.

TUSIND TAK til: Professor i energiplanlægning inden for vedvarende energi og energisystemer, Brian Vad Mathiesen på Aalborg Universitet København.
Vis mere

Borgermøde om 400 kV højspændings-luftledning fra ldomlund –til Endrupd. 1/5-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Følgende Udviklingsråd gået sammen om et borgermødet:
Udviklingsråd Helle Øst, Claus Vestland Jeppesen
Udviklingsråd Helle Vest, Finn Ladegaard
Udviklingsråd HHST, Anton Peder Nørgård Nielsen

Torsdag den 3. maj 2018 kl. 19.00 i Næsbjerghus, Næsbjerg

Claus Vestland Jeppesen
Formand Udviklingsrådet Helle Øst
Hellevej 50
Vrenderup
6818 Årre
tlf. 20 29 59 55

Du kan læse om arrangementet her: http://helleoest.dk/id/6488/borgermode-om-400-kv-hojspaendings-..
Vis mere

Grav kablerne ned i havbundend. 30/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Læserbrev i JyskeVestkysten

AF: BO BEJER, FRILANDSGRISEPRODUCENT, KRUSÅVEJ 11, LØGUMKLOSTER
Publiceret 30. april 2018 kl. 17:24

Læserbrev: ''Befolkningen i det vestlige Jylland har talt, når det gælder den såkaldte elmotorvej fra Holstebro og ned til grænsen: Nej tak, ingen ønsker de høje master i landskabet, og når det kommer til stykket, er der faktisk heller ikke mange, som vil være tilfredse med at få gravet kablerne ned i jorden.

Det bliver dyrt og griber fortsat ind i mange menneskers tilværelse - der, hvor kablerne skal ligge. Mange landmænd frygter jordstrøm, som er kendt for at spille en rolle i staldene.

Til gengæld kan det være en tilfredsstillende løsning, hvis kablerne graves ned i havbunden. Linjeføringen går i forvejen langs med kysten fra Holstebro-området og ned til Brunsbüttel vest for Hamborg, og det bliver ikke noget stort problem at forskyde linjeføringen nogle kilometer vestpå - ud i havet.''

https://www.jv.dk/laeserbreve/Grav-kablerne-ned-i-havbunden/art..
Vis mere

Regeringens energiudspil burde inkludere atomkraft med thoriumd. 30/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
''Vi bør udnytte ny teknologi og ikke prioritere landskabsødelæggende vindmøller og HØJSPÆNDINGSLEDNINGER til gene for mennesker og dyr – især fugle. For nylig blev en havørn lemlæstet og dræbt af en vindmøllevinge. Vi bør kun sætte vindmøller op langt ude i havet, hvor de generer mindst.''


''Alle Folketingets partier ønsker flere vindmøller, selvom de står stille ca. 100 dage om året – så flere vindmøller vil være mest til gavn for vindmølleindustrien.''
''Politikerne hævder, at Danmark er i en førerposition mht. grøn energi. Vi har måske flest vindmøller, men det har kostet over 40 mia. kr. og vil fortsat koste mange mia., der kunne bruges til velfærd og velstand.''
''Under debatten på DR2 var der ikke et ord om udvikling i thorium kernekraft, som danske forskere arbejder med i Seaborg Technologies, hvor de er ved at udvikle en thorium reaktor, der kommer til at veje 35 t og kan være i en container og levere strøm og varme til ca. 200.000 husstande.''
https://denkorteavis.dk/2018/regeringens-energiudspil-burde-ink..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis d. 30. april 2018

Peter Kjerte skrev som kommentar i DKA:
''vi er omgivet af tåber i folketinget. det var frygtelig at høre Pia Dyhr Olsen i Debatten. Hvor har disse politikkere deres tilsyneladende store viden fra om energi og energifremstilling. Jeg tror det er udenadslære. Pia Dyhr rodede da gevaldig rundt i MW og MWH - sådan lidt i flæng''

Bemærkninger:
Højspændingsledninger og landvindmøller er først og fremmest til gavn for en pengegrisk 'grøn' energi-elite, men til uhyre stor skade for naturen og menneskene.
Vis mere

Seks borgmestre inviterer til besigtigelse af højspændingsprojektd. 26/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
''Seks borgmestre i de kommuner, der bliver berørt af den planlagte strækning med 400 kilovolt luftledning, har nu inviteret energiministeren og andre relevante udvalg til besigtigelse. Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen, håber på at få Folketings-politikerne i tale.''
''Esbjerg: Mandag den 7. maj kan energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) sammen med andre relevante udvalgspolitikere få at se, hvilken påvirkning en 175 kilometer lang linjeføring af en ny 400 kV luftledning vil have på den jyske vestkyst.''

''Vores ønske er, at vi i den tid der ligger foran os, får en afbalanceret debat, hvor faglige og politiske argumenter og borgernes bekymringer får den nødvendige plads. Vi er en bred kreds af vestjyske borgmestre, der fuldt ud anerkender projektets betydning for forsyningssikkerheden ... Men vi er samtidig også meget opmærksomme på behovet for at et sådant projekt nødvendigvis bør og skal sikres lokal vestjysk opbakning", lyder det blandt andet i pressemeddelelsen.''

JyskeVestkysten, AF: ANNA HUSTED KRISTENSEN , Publiceret 25. april 2018 kl. 15:29

https://www.jv.dk/esbjerg/Seks-borgmestre-inviterer-til-besigti..
Vis mere

Carl Holst vil grave omstridte elledninger nedd. 25/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Modstanderne af højspændingsmaster langs den jyske vestkyst får nu en hjælpende hånd fra Venstres Carl Holst. Han vil have kablerne ned i jorden.

Et stort flertal i Folketinget besluttede i 2016, at elledningerne skal hænge i master og ikke graves ned, som der ellers var enighed om i 2008. Men Carl Holst vil have ledningerne i jorden:

''- Jeg vil få ændret det her ved, at vi får en drøftelse af, hvad de tekniske og økonomiske udfordringer er ved at få dem i jorden. Nogle af de tal, der har været begrundelsen for, at man ville have dem i luften, er der stillet spørgsmålstegn ved, siger Carl Holst (V), der er folketingsmedlem og medlem af Energi- Forsynings- og Klimaudvalget, til TV SYD. ''

''Onsdag aften er 500 borgere samlet i Ribe Fritidscenter til møde om den 400 kilovolts luftledning, der skal strække sig 175 kilometer langs den jyske vestkyst. De kommende naboer til højspændingsmasterne vil have dem gravet ned i jorden.''

AF SARA SKOVHAVE RASMUSSEN TV SYD
https://www.tvsyd.dk/artikel/carl-holst-vil-grave-omstridte-ell..
Vis mere

Ingeniøren, Bemærkninger til 170 kV luftledningen d. 24/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Michael Mortensen kommenterer:
''Selvfølgelig kan de graves ned, det er kun et spørgsmål om pris.

Der er ikke en opgave vi ikke kan løse, det er kun et spørgsmål om vi vil finde pengene til det.

Jernbane tunnel under storebælt.
En bil i kredsløb om jorden.
Kabler nedpløjes i havbunden.

Rent udfordringsmæssigt hører nedgravning af ledninger i dansk jord til i småtings afdelingen.
Det er dog billigst at plastre det hele til med store grimme master og luftledninger.''

Mogens Skotte
Re: En usaglig indvending mod jordkabler:
Klares med jævnspænding/jævnstrøm.
Vis mere

1.400 MW-forbindelsen Viking Link: Hvad ligger bag?......grådighedd. 24/4-2018
Kategori: Andet
Bemærkninger sakset i Ingeniøren af Karl Vogt-Nielsen:
''Forbindelsen handler stort set alene om at aktører i DK kan tjene penge på at vi fungerer som transitland for tysk strøm der eksporteres til England. Forbindelsen har stort set ingen betydning for det danske elsystem.''
...''Hvis det nu viser sig, at forbindelsen om 30-40 år alligevel ikke giver det forventede samfundsøkonomiske overskud er det kun elforbrugerne der får en lang næse. Samtidig hænger den tvivlsomme samfundsøkonomiske beregning kun sammen fordi man fjerner vor politik om at nedgrave kabler.
Hele projektet er alene udtryk for den grådighed vi kender fra bankverdenen - det handler alene om at score nogle indtægter, og lade andre tage risikoen og generne ved nye højspændingskabler....''
Vis mere

Bemærkninger til 400 kV-luftledningen vedr. magnetfelterned. 24/4-2018
Kategori: Magnetfelter
Ebbe Münster skriver i Ingeniøren:

''Bemærk dog disse to forhold:
Den foreslåede mastetype er ikke optimeret mht. magnetfelter. Det kræver at afstanden mellem de tre ledere minimeres i en trekant-konfiguration.

Det viste eksempel på magnetfelter ved en '132 - 400 kV' luftledning i brochuren savner oplysning om den benyttede belastning. De belastninger som planlægges benyttet ved Viking Link kan meget nemt være en størrelsesorden højere - og dermed er magnetfelterne også en størrelsesorden højere.

Tilsammen betyder de to forhold at værdien 0,4 micro Tesla, som WHO angiver som mulig kræftfremkaldende for børn, ofte vil forekomme i op til f.eks. 200 m afstand fra linien.''
Vis mere

»Grotesk«, »mærkeligt«, »ulogisk«: Politikere modsætter sig nye luftledningerd. 24/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
''Et stort flertal af partierne i Folketinget valgte først at gå til milliard-dyr kamp mod luftledninger og master - for at droppe samme kamp blot otte år senere. Det har banet vej for nye master og luftledninger på en 170 km lang strækning i Jylland. »Vi havde ikke overblik over konsekvenserne,« siger Dansk Folkeparti.''


''Efter den danske stat de seneste ti år har brugt flere milliarder på at pille fungerende luftledninger ned af hensyn til forskønnelse, og imens nye lignende milliardprojekter stadig er planlagt, kan borgere i Syd- og Vestjylland se frem til omkring 500 nye master, der skal bære luftledninger fra den dansk-tyske grænse og 170 km op gennem Jylland.

Den situation beskriver en række energiordførere på tværs af folketingssalen nu som henholdsvis grotesk, mærkelig og ulogisk, mens flere partier ønsker at få mere af den planlagte strækning lagt i jorden.

Læs også: Efter kabellægning for milliarder: 170 km nye luftledninger på vej

»Der kan være grunde til, at der ikke er råd til at lægge forbindelser i jorden i nogle sammenhænge. Men ligefrem at hænge nye luftledninger op, mens man lægger eksisterende forbindelser i jorden andre steder i landet - det kan jeg ikke se nogen logik i,« siger Mikkel Dencker (DF)''

Ingeniøren. Af Kristoffer Lassen Jørgensen 24. apr 2018 kl. 12:23
https://ing.dk/artikel/grotesk-maerkeligt-ulogisk-politikere-mo..
Vis mere

Formand for Folketingets energiudvalg åbner for mere kabellægningd. 23/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Thomas Danielsen (V) vil se på nye oplysninger om prisen på kabler i forhold til luftledninger.

Ringkøbing-Skjern: Protester fra borgere og politikere mod Energinets plan om at trække 400 kilovolts luftledninger fra Idomlund og til grænsen er blevet hørt på Christiansborg.

Thomas Danielsen, der er valgt i Vestjyllands Storkreds og er formand for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg, vil nu tage sagen op med energiminister Lars Chr. Lilleholt (V).

''- Lars Chr. Lilleholt og jeg er enige om, at vi skal have kigget på de nye oplysninger, der er kommet frem i sagen og have en drøftelse om det, siger Thomas Danielsen.

Han peger her på nye oplysninger om prisen for at kabellægge forbindelsen.''

https://www.jv.dk/tarm/Formand-for-Folketingets-energiudvalg-aa..

Af Lars Kryger, JyskeVestkysten, Tarm, Skjern
Vis mere

AAU-professor i spidsen for stort projekt: Energisystemet skal nytænkesd. 22/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
''Når Danmark i 2050 har som mål at være 100 procent uafhængig af fossile brændstoffer, kommer sol- og vindenergi til at spille en stor rolle. Men det er ikke nok bare at investere i flere vindmøller og solceller, lyder det fra en professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.''

''- Visionen er at anbefale robuste, omkostningseffektive investeringer, der skaber job og vækst for Danmarks energiindustri og ikke pålægger befolkningen og samfundet unødigt høje udgifter, forklarer Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet og leder af RE-Invest-projektet''

https://www.tv2nord.dk/artikel/aau-professor-i-spidsen-stort-pr..
nyhedsbrev, d. 13. feb. 2017
Vis mere

'Viking Link' forbindelsen bør genovervejesd. 21/4-2018
''Et planlagt 473 km (761 km) elektricitetskabel mellem Lincolnshire og Danmark bør tages op til fornyet overvejelse, siger en vedvarende energikyndig.

Professor Brian Vad Mathiesen, fra Danmarks Aalborg Universitet, stillede spørgsmålstegn ved omkostninger og gennemførlighed.''

News, d. 21. april 2018
'Viking Link' forbindelsen fra Revsing i Vestjylland til Boston i England
Vis mere

Efter kabellægning for milliarder: 170 km nye luftledninger på vejd. 20/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
ENERGY SUPPLY:
Landet over er højspændingsledninger erstattet med jordkabler af æstetiske grunde. Nu er nye master på vej over en 170 km strækning i Syd- og Vestjylland. Vi begår samme fejl igen, frygter borgmester.

https://www.energy-supply.dk/article/view/597869/efter_kabellae..
Vis mere

Er vi blevet misinformeret og ført bag lyset?d. 19/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
''Hvad et rigtigt, og hvad er forkert om prisen på jordkabler i stedet for en 400 kilovolt højspændingsledning fra Endrup til Idomlund. Ifølge chefprojektleder Christian Jensen fra Energinet, så er prisen knap 4 milliarder kroner og ikke mellem 5,4 og 9 milliarder kroner som hidtil antaget.''

''(…) Men hvorfor ikke, som Landsforeningen for Elkabler i jorden foreslår, lade ejerne af vindmøllerne betale en højere pris for at bruge kabellagt elmotorvej. Som lastbiler, der betaler vægtafgift for blandet andet at kunne køre varer ud til kunderne? -Det er et spørgsmål, som er interessant at drøfte, siger Troels Ravn(V).''
Vis mere

Efter kabellægning for milliarder: 170 km nye luftledninger på ved. 19/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Journalist Kristoffer Lassen Jørgensen skriver i INGENIØREN bl.a.

''Statens energiselskab erstatter flere steder i landet velfungerende højspændingsledninger med jordkabler alene for at slippe for synet af dem. Samtidig vil selskabet rejse nye master på en 170 km strækning i Syd- og Vestjylland. Vi begår samme fejl igen, frygter borgmester.''

''En situation uden sammenhæng
Han var oprindelig tilhænger af kabelhandlingsplanen.

»Den var – i den oprindelige form – et logisk udtryk for, at vi som samfund havde nået et punkt, hvor vi ikke længere ville acceptere master,« siger han:

»Den situation, vi har nu ... Det virker, som om det ikke indgår i nogen større sammenhæng.«

Princippet i at bruge milliarder på at fjerne velfungerende luftledninger af æstetiske grunde blev allerede for ti år siden åbent kritiseret af daværende chefkonsulent i Energinet Jørgen Munk Hansen:

»Selvfølgelig skal nettet udbygges efterhånden, og så kan man kabellægge i takt med det, men bare systematisk fra den ene ende at pille ledninger ned, som fungerer, det syntes vi godt nok var noget tåbeligt noget,« siger han i dag.

Energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) vil ikke svare på Ingeniørens spørgsmål om logikken i statens investeringer i kabler. Han nøjes med gennem sin pressechef at konstatere, at de nye kabler til Viking Link først kommer op efter en VVM-høring.''
Vis mere

Politisk udvalg skærper tonen: Højspænding skal graves nedd. 18/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
JyskeVestkysten
AF: HEIDI BJERRE-CHRISTENSEN
Klip fra artiklen:
''Der skal overhovedet ikke rejses master igennem Esbjerg Kommune, mener Plan & Miljøudvalget, der dermed skærper tonen i høringssvaret til Miljøstyrelsen.''

''Plan & Miljøudvalget kræver nu hele strækningen med Energinets kommende, 400 kV-forbindelse gennem Esbjerg Kommune nedgravet i et nyt høringssvar til Miljøstyrelsen. Dermed står det tidligere Plan & Miljøudvalgs alternative forslag om østligere linjeføring på master ikke længere ved magt.''

''BEGRUNDELSEN
I udkastet til høringssvar til Miljøstyrelsen argumenteres der for, at det ansøgte projektforslag fra Energinet.dk på en række væsentlige punkter er til stor ugunst for både lokalbefolkning, turisme og landskab i Esbjerg Kommune. Det gør sig isærgældende i området ved Ribe, hvor det foreslåede tracé vil gribe meget forstyrrende ind og skabe stor risiko for tab af væsentlige rekreative og økonomiske værdier i form af bl.a. tabte turismeindtægter, skriver forvaltningen.''

''Klima- og energimister Lars Chr. Lilleholt (V) har tidligere oplyst, at der ikke råd til den meget dyre og angiveligt teknologisk usikre løsning, som det er at grave en ønsket højspændingsledning ned mellem Idomlund ved Holstebro tværs gennem Varde Kommune og videre til Endrup og ned til grænsen. Otte milliarder kroner vil det koste ekstra at grave højspændingsledningerne ned, ifølge ministeren, der også tidligere har oplyst, at 400 kilovolt jordkabler ikke er teknologisk muligt, da vekselstrøm efter 20-30 kilometer ædes op i kablet.''

BEMÆRKNINGER til artiklen i JyskeVestkysten:
Helle Carlsen
Jeg har efterspurgt oplysninger om nettilslutning ved Kriegers Flak, som alene sker ved kabellægning! Det er over kortere afstand end hele linjeføringen herovre, og det koster 3,5 mia. kr., men på Sjælland er det så helt ok at bruge afsindigt mange penge på en nettilslutning via jordkabler, men ikke i Jylland på en linjeføring, som årligt?? skal gøre til en indtjening på mere end 4 mia. kr.??

Sigrid Bluhme
Helle, har du kunnet få fat i Energinet.dks ansøgning og Energistyrelsens godkendelse til Den Vestjyske Elmotorvej ?
www.elijorden.dk vil meget gerne have dem lagt ind på hjemmesiden med kommentarer.
Du oplyser, at transitlinien skal indbringe 4 mia. kr årligt, så er det jo ikke muligt at ekspropriere lovligt til projektet, da linieføringen skal tjene valuta hjem og ikke være et projekt, der handler om at give vestjyderne strøm i stikkontakten.
Hvem vil mangle strøm i stikkontakten, såfremt projektet IKKE gennemføres ??????????
Vis mere

Jordkabler er teknisk muligt og langt billigere end oplystd. 18/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
JyskeVestkysten
AF: HENRIK REINTOFT
Varde
''Det er denne nyudviklede højspændingsmast på 30-35 meter, som Energinet vil opføre fra Idomlund via Endrup og helt ned til Niebüll. Men en kableløsning er ikke nær så dyr som tidligere antaget, hvorfor folketingsmedlem Carl Holst (V) vil have en ny faglig vurdering af ministeren.''

''Det koster kun det dobbelte og ikke tre til fem gange mere at lave en kabellagt højspændingsledning mellem Endrup og Idomlund.''

Kommentarer:
Karsten Vetter
Hvorfor vil man ikke oplyse prisen for kabler i jorden?

Mike Jensen · Network administrator hos Undervisningsministeriet
Hvorfor ikke bare droppe projektet? Formålet er alene en yderst tvivlsom export, og ikke forsyningssikkerhed.

Sigrid Bluhme
Kabelproducenterne har mundkurv på overfor borgerne, hvis de spørger indtil priserne. Hvis borgerne var bekendt med, hvor relativt lidt mere det koster at kabellægge, så blev det et folkekrav at få KABELLAGT HELE DANMARK.
Energistyrelsen vil heller ikke offentliggøre de sande priser på jordkabler.

https://www.jv.dk/varde/Jordkabler-er-teknisk-muligt-og-langt-b..
Vis mere

DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING: Opgave for den nye naturfredningspræsidentd. 14/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Læserbrev
JONNA VEJRUP CARLSEN, FORFATTER, KØBENHAVN Ø skriver et debatindlæg i JyllandsPosten, at
''Danmarks Naturfredningsforenings nye præsident Maria Reumert Gjerding vil forhåbentlig sørge for, at den planlagte højspændingsforbindelse, der skal føre energi fra vindkraft ned gennem Jylland til Tyskland, lægges ned i jorden. Vi er sluppet af med de tidligere telefonpæle langs vejene, men i dag ødelægges naturområder af vindmøller og højspændingsmaster. Hvad med trækfuglene?
Man burde i stedet lægge solceller på flere hustage og måske endda ned i vejene.''

Bemærkninger:
JONNA VEJRUP CARLSEN har fuldstændig ret i, at det er vanvittigt først at bygge skæmmende masteførte elledninger for senere at vælte dem, hvis de står i vejen for 'respekterede' borgere. Vindmøllerne er også forhadte og mange borgergrupper kæmper indædt imod, at vores land plastres til med kraftværker i mastehøje og så senere sende strømmen ud af landet via master så høje som rundetårn.

Hvorfor skal det være så dyrt at lægge solceller på hustagene, hvor den grønne energi ikke SKADER noget menneske? Er det fordi borgerne IKKE MÅ FREMSTILLE EGEN STRØM for senere, med en bedre teknologi, at lagre noget af strømmen til solfattige tider?
Vis mere

Beboere: Højspændingslinje skal i jorden - ellers skal den helt vækd. 13/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
''Familien Hattens er ved at flytte ind i en landejendom beliggende Blåbjerg mellem Sølsted og Ellum. Det er lige præcis her, at Energinets nye højspændingslinje med stor sandsynlighed vil krydse over de stille marker og det åbne land. Men planerne mødes nu af kraftig modstand fra familien, der har travlt med at sætte det nedlagte stuehus i stand. Om to uger flytter parret med to børn ind i Peter Hattens fødehjem.''

Bemærkninger:
Højspændingsmaster er så forhadte, at absolut ingen mennesker ønsker den slags grimme og sundhedsskadelige naboer.
Energinet.dks masteprojekt er ulovligt, fordi transitledningen skal føres til Niebüll i Tyskland, hvor den danske overskuds- vindmøllestrøm skal sælges. Profitprojekter kan staten ikke lovligt ekspropriere til. Derfor kan lodsejerne forlange, at projektet gennemføres som KONTEX-forbindelsen fra Køge til Gedser, der i parentes bemærket er en ufarlig jævnstrømsforbindelse.
Vis mere

Brug fornuftend. 12/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Erik Dam-Madsen, Årre:
''Kommentar til den 170 km lange 400kV luftledning, som planlægges i disse dage mellem grænsen i syd ved Tønder henover Endrup ved Bramming til Idomlund i nord ved Holstebro Vindmøller skæmmer naturen, hvad gør vi så? Vi flytter dem ud på havet i store farme, hvor ingen mennesker kan se eller høre dem. Hvad sker der så? Jo vindmøllerne producere forhåbentligt en masse billig (gratis) grøn strøm.''

Bemærkninger:
Forslag: De mennesker, der er ansvarlige for rejsning af 400 kV master i den unikke vestjyske natur, burde have sådan et anlæg som nabo i et år og efterfølgende få målt deres immunforsvar (antallet af hvide blodlegemer). Og resultatet skal offentliggøres.
Så var der måske en mulighed for, at myndighederne ville tænke sig om, inden de vil tvinge vestjyderne til at acceptere flere vekselstrøms transitforbindelser?
Vis mere

Medlemmer strømmer til Facebook-gruppe mod højspændingsledningerd. 11/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Cirka 1700 mennesker er blevet medlem af Facebook-gruppen 'Højspænding i jorden'. Siden fredag er medlemstallet blevet firedoblet, og især i weekenden er det strømmet ind med medlemmer, der ønsker at give deres mening offentligt til kende.

Bemærkninger:
TILLYKKE med den gigantiske opbakning hos lokalbefolkningen.
Et godt råd: Sammenhold er nøgleordet. Det betyder, at ingen lodsejer må indgå en aftale med en erstatning af Energinet.dk. Sagen er, at skal Energinet.dk i gang med at foretage mange, mange hundrede ULOVLIGE ekspropriationer for at gennemføre en transitledning til Tyskland, så stopper projektet.
På Djursland blev 2 lodsejere ulovligt eksproprieret til 170 kV kablerne. Og 7 lodsejere blev ulovligt eksproprieret til nedgravningen af 245 kV luftledningerne. Forhandlerne fra Energinet.dk syntes det var mere end nok!
Vis mere

Varm velkomst til Energinet på Endrup Krod. 10/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
''Ikke mange, om nogen, blandt de mere end 200 fremmødte gæster, der rummede alt fra lodsejere og lokalbefolkning til politikere fra hele Syd- og Sønderjylland, havde sympati for Energinets planer, og det lå i den tætte luft i salen, at det ville blive en hed aften for gæsterne fra Energinet.'', skriver JyskeVestkysten
Vis mere

1700 mennesker er blevet medlem af Facebook-gruppe mod højspændingsledningerd. 10/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Facebook-gruppen ''Højspænding i jorden'' vokser og vokser:
Debatten raser inde i gruppen, som blev startet tilbage i marts 2016 af Foreningen for elkabler i jorden, der ligeledes har startet en UNDERSKRIFTSINDSAMLING, for at højspændingsledningen mellem Idomlund og ned til Niebüll skal graves ned i jorden.

- Det er i hele Danmark, at elkabler skal graves ned i jorden. Så vi skal stå sammen fra nord til syd og støtte hinanden, så ingen står alene med problemet, forklarer Ellen Margrethe Karlsen, der dog ikke selv ser ud til at blive påvirket af linjeføringen, men alligevel betegner sagen som et mareridt.

Bemærkninger:
Ellen Margrethe Karlsen har prøvet det før, nemlig sidst Energinet.dk havde Den Vestjyske Elmotorvej som dagsorden. Ellen ved om nogen, at det er et sandt helvede at kæmpe mod Energistyrelsen og Energinet.dk

Endrup Kro var fyldt med højspændt vrede fra gæsterne.
Vis mere

Folketingskandidat angriber ministerd. 10/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Folketingskandidat Anders Kronborg (S) langer berettiget ud efter energi-, klima og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt (V).
''Hvorfor kan det lade sig gøre at fjerne 400 kV-master ved blandt andet Middelfart -der i parentes bemærket er valgkreds for energi-, klima og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt (V) -når det ikke kan lade sig gøre at kabellægge andet en småstrækninger i de jyske projekter fra Idomlund ved Holstebro til grænsen?''

Energi er en kompliceret størrelse, og det kræver energi at sætte sig ind i lovgivningen og lave udregninger på, hvorfor der nu lige skal spenderes flere milliarder til endnu en ny 400 kV transitledning.

Eksempel på, hvor vanvittigt der ødsles penge ud til elledninger, som der hverken er behov for eller er lovlige, og hvordan man får omgjort en politisk beslutning af en elmotorvej på 400 kV:

Djursland med Grenaa som yderste punkt mod øst forsynes af:
3 x 60 kV masteført luftledninger med en samlet el-overførsel på ca 100 MW nogenlunde ligeligt fordelt på de tre luftledninger. Plus 2 x 170 kV nedgravede kabler i år 2000 med en samlet effekt på ca. 400 MW. Plus nedgravede luftledninger fra Grenaa til el-knudepunktet Trige v. Aarhus med en samlet effekt på ca. 530 MW (forbinder Kattegat hav-mølle-park). De nedgravede luftledninger bruges ikke på Djursland, de sender den producerede vindmøllestrøm til Trige og derfra videre ad 400 kV el-motorveje.

Grenaa kan altså få leveret strøm fra 3 stk. 60 kV luftledninger (effekt 100 MW) + 2 stk. 170 kV jordkabler (effekt 400 MW) men, men, men...Grenaa's behov er sølle 27 MW.
Hvem skal dog bruge så vanvittigt meget el-overførsel? INGEN
Behovet for strøm i stikkontakten i Grenaa er 2 stk nedgravede 60 kV kabler. Det ene kabel skal levere strøm og det andet kabel er et reservekabel. Nedgravede kabler er forsyningssikkerhed og langt billigere end luftledninger set over et åremål.

En væsentlig årsag til, at det lykkedes Djursland at få omgjort den politiske beslutning at bygge en 400 kV el-motorvej fra Grenaa til Mesballe (Midtdjursland) var vores SAMMENHOLD.
Politikerne i kommunalbestyrelsen og i Århus Amt, bl.a Lotte Hornemann (V) og bygherren Midtjyske Net var så fulde af løgn og vedblev at lyve, at selv et skolebarn mistede enhver respekt fra det sammenrend.
Energistyrelsen godkendte 400 kV-masterne i 1992, uden lovhjemmel! Projektet havde været så længe undervejs, at de berørte lodsejere troede, at projektet var glemt og skrinlagt.

Denne ulige kamp fandt sted i 1998 og først i april 1999 meddelte politikerne, at masterne var væltet og nu skulle der kabellægges. IKKE flere grimme master på Djursland, men derimod masser af vindmøller!

Når der bygges overflødige og ulovlige 400 kV- elmotorveje, så skal de betales over samtlige danske elregninger. Sådan kradser man skattekroner ind uden at danske elforbrugere aner uråd om, at dette er den skjulte dagsorden.
Vis mere

Ny 400 kV højspændingsforbindelse fra Idomlund til Niebüll i Nordtysklandd. 10/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Referat af Anne Boesen, tidligere kæmpet mod den gamle 400 kV højspændingsluftledning i Vestjylland, skriver bla.:
Chr. Jensen fra Energinet.dk fortæller, ''at forbindelsen mellem Idomlund og Endrup skal forstærke det vestjyske net, og forbindelsen fra Endrup til Tyskland alene tjener til salg af strøm til Tyskland. Energinets repræsentant gjorde det meget klart, at forbindelsen ikke kunne kabel lægges i sin helhed, men lokale forhold kunne gøre, at kortere strækninger kunne.''

Videre skriver Anne Boesen:
''Endvidere gjorde Energinets repræsentant meget ud af at gøre os forståeligt, at ethvert ANSVAR FOR
MASTERNE LIGGER HOS POLITIKEREN, og at det da var synd for de berørte beboere og naturen, men åbenbart ikke nok til at finde pengepungen frem og kabel lægge med de løsninger, der pt er muligt.''

Beth Lauridsen fra 'Højspænding i jorden' tog ordet.
Beth har tidligere kæmpet mod den gamle vestjyske 400 kV luftledning.
''Facebook gruppen er naturligvis modstander af den nye masteforbindelse og forstår ikke behovet, ligesom gruppen heller ikke kan forstå, at forskønnelses projekter på linjeføringer går Jyllands næse forbi. Alle danskere får grøn energi men Jylland betaler med grimme forbindelser. Og Energinet afsætter strømmen til Tyskland'', skriver Anne Boesen.

''Det kom ligeledes frem, at det er Tyskland, der kræver leverancer af strøm i vekselstrøm. Vi i Jylland betaler så ved at få vores liv, vores livsværk, vores helbred og vores unikke natur ødelagt. Vi vil ikke betale for, at Energinet.dk kan tjene penge. Det må simpelthen høre op. Vi skal stå sammen og gøre oprør. Sammen er vi stærke.
Husk at møde op til de planlagte infomøder og stil spørgsmål.''

Bemærkninger:
Energistyrelsens repræsentant gav intet svar på, om der overhovedet var et BEHOV for endnu en 400 kV forbindelse. Der blev heller ikke kastet lys over, hvor stor profitten blev med en 400 kV el-motorvej til Niebüll.
Det blev heller ikke nævnt, at projektet burde gennemføres som KONTEX-forbindelsen, fordi det er tyskernes behov, der primært skal dækkes, ikke danskernes og oven i købet med dansk vindmøllestrøm!
Vis mere

Folketingskandidat i hårdt angreb på maste-ministerd. 9/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Folketingskandidat Anders Kronborg (S) langer berettiget ud efter energi-, klima og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt (V).
''Hvorfor kan det lade sig gøre at fjerne 400 kV-master ved blandt andet Middelfart -der i parentes bemærket er valgkreds for energi-, klima og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt (V) -når det ikke kan lade sig gøre at kabellægge andet en småstrækninger i de jyske projekter fra Idomlund ved Holstebro til grænsen?''

Energi er en kompliceret størrelse og det kræver energi at sætte sig ind i lovgivningen og lave udregninger af, hvorfor der nu lige skal spenderes flere milliarder til endnu en ny 400 kV transitledning.

Eksempel på, hvor vanvittigt der ødsles penge ud til elledninger, som der hverken er behov for eller er lovlige og hvordan man får omgjort en politisk beslutning af en elmotorvej på 400 kV:

Djursland med Grenaa som yderste punkt mod øst forsynes af:
3 x 60 kV masteført luftledninger med en samlet el-overførsel på ca 100 MW nogenlunde ligeligt fordelt på de tre luftledninger. Plus 2 x 170 kV nedgravede kabler i år 2000 med en samlet effekt på ca. 400 MW. Plus nedgravede luftledninger fra Grenaa til el-knudepunktet Trige v. Aarhus med en samlet effekt på ca. 530 MW (forbinder Kattegat hav-mølle-park). De nedgravede luftledninger bruges ikke på Djursland, de sender den producerede vindmøllestrøm til Trige og derfra videre ad 400 kV el-motorveje.

Grenaa kan altså få leveret strøm fra 3 stk. 60 kV luftledninger (effekt 100 MW) + 2 stk. 170 kV jordkabler (effekt 400 MW) men, men, men...Grenaa's behov er sølle 27 MW.
Hvem skal dog bruge så vanvittigt meget el-overførsel? INGEN
Behovet for strøm i stikkontakten i Grenaa er 2 stk nedgravede 60 kV kabler. Det ene kabel skal levere strøm og det andet kabel er et reservekabel. Nedgravede kabler er forsyningssikkerhed og langt billigere end luftledninger set over et åremål.

En væsentlig årsag til, at det lykkedes Djursland at få omgjort den politiske beslutning at bygge en 400 kV el-motorvej fra Grenaa til Mesballe (Midtdjursland) var vores sammenhold.
Politikerne i kommunalbestyrelsen og i Århus Amt, bl.a Lotte Hornemann (V) og bygherren Midtjyske Net var så fulde af løgn og vedblev at lyve, at selv et skolebarn mistede enhver respekt fra det sammenrend.
Denne ulige kamp fandt sted i 1998 og først i april 1999 meddelte politikerne, at masterne var væltet og nu skulle der kabellægges. IKKE flere grimme master på Djursland, men derimod masser af vindmøller!!
Vis mere

Én lovlig løsning: Kabellægning af TRANSITFORBINDELSEN: ENDRUP i Danmark til NIEBÜll i Tysklandd. 8/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Citat fra JyskeVestkysten 6/4-2018, artikel om borgerne, der stadig er lidt i chok:

''Ejendommen Vibækvej 12 ved Endrup er nabo til Natura 2000-område i Sneum Ådal, er et af de steder, der kan se frem til at få elmaster ind igennem stuehuset, hvis Energinets planer om at opføre rundetårnsstore elmaster på strækningen mellem Endrup og Niebüll bliver virkeliggjort.''

###BEMÆRKNINGER - AFGØRENDE FOR KRAVET OM KABELLÆGNING
JyskeVestkysten skriver klokkeklart, at FORMÅLET med transitforbindelsen er at føre strømmen fra ENDRUP i DANMARK og sydpå til NIEBÜll i TYSKLAND.
Da masternes formål er, at Energinet.dk skal eksportere vindmølle-strømmen, så handler det her IKKE om ALMENVELLET (forsyningssikkerhed for at vestjyderne ikke mangler strøm i stikkontakten).
Derfor skal linieføringen gennemføres som en JÆVNSTRØMSFORBINDELSE i stil med den sjællandske KONTEX-forbindelse fra BJÆVERSKOV v. Køge til GEDSER og videre ned i TYSKLAND.###
Vis mere

Energinet.dk: Nye el-motorveje bygges med luftledningerd. 6/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Bemærkninger:
Har de ramte lodsejere fået tilsendt en dokumentation for behovet af endnu en elmotorvej i Danmark? Nå ikke, så vil vi her på hjemmesiden opfordre lodsejerne til at få fat i sådan en udregning. Måske kan Aalborg Universitet hjælpe med at regne på tallene, så lodsejerne ikke snydes for sådan en udregning. Sagen er nemlig, at når der på et tidspunkt bliver eksproprieret til luftledningen, så kan det alene gøres på lovlig grund, hvis ledningen handler om ALMENVELLET. Altså, at ledningen er nødvendig for at mennesker i Vestjylland har strøm i stikkontakten.
Nå, ledningen var også på Energinet.dks dagsorden for en halv snes år siden, men blev opgivet (selvfølgelig uden dokumentation for behovet for elmotorvejen) vel sagtens fordi Energinet.dk ikke havde styr på hvilke lodsejere de ville skade med ledningen. Folketingspolitikere, advokater og pengestærke mennesker har vist aldrig haft problemer med at få en skæmmende, larmende og sundhedsfarlig nabo som en 400 kV vekselstrømsluftledning. Hvis Vestjylland skal skæmmes med kraftige strømførende højspændings luftledninger, så forlang at strømmen er jævnstrøm: Den er ufarlig og stort set uden tab af strøm ved transmissionen fra punkt A til punkt B.

Da masternes formål er, at Energinet.dk skal eksportere vindmølle-strømmen, så handler det her IKKE om ALMENVELLET. Derfor skal linieføringen gennemføres som en JÆVNSTRØMSFORBINDELSE i stil med den sjællandske KONTEX-forbindelse fra KØGE til GEDSER og videre sydover.

Link til linieføringen:
https://endk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=17..
Vis mere

Borgerforeninger vil presse elmaster i jorden ved byerned. 6/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
JyskeVesgkysten skriver bl.a.
''De langt større og mere effektive vindmøller er den mest væsentlige årsag til, at Energinet opfører en kombineret 400 kilovolt og 150 kilovolt luftledning fra Endrup og tværs gennem Varde Kommune og videre op til Idomlund ved Holstebro.''
Bemærkninger:
Der findes altså ingen dokumentation for at 400 kV luftledningsmotorvejen er begrundet i ALMENVELLET. Derimod er begrundelsen, at der er bygget alt for mange vindmøller uden at den gamle ledning kan rumme flere vindmøller, så derfor skal strømmen sendes videre i en ny ledning. Har lodsejerne set de beregningerne, der bygger på for stor udbygning af vindmøller?
Vis mere

Erstatning, køb, placering og krav: Det skal du vide om de nye højspændingsmasterd. 6/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
JydskeVestkysten 06 04 2018 skriver bl.a.
''Kan man risikere at skulle gå fra hus og hjem, hvis den nye højspændingsledning kommer til at ligge lige op ad ens hus. I princippet nej, da der ifølge projektleder Christian Jensen fra Energinet ikke er en minimumsafstand. Han vil dog ikke helt udelukke, at ekspropriation i nogle enkle tilfælde kommer på tale. Men som udgangspunkt er det båret af frivillighed.''
Bemærkninger:
Både Sverige og Norge har grænseværdier for, hvor tæt el-ledninger må bygges ved beboelserne.
Grænseværdien hedder 0,4 mikroTesla og den skal være lavere, hvis huset ligger i Norge el. Sverige. Danmark har ingen grænseværdier. Lodsejerne orienteres ikke om, at der er grænseværdier i vore nabolande, fordi vekselstrøm er sundhedsfarligt for alt levende. Energinet.dk mener, at kraftige vekselstrømsanlæg er ufarlige i Danmark. Ellers havde de jo en grænseværdier ligesom vore nordiske naboer ?
Vis mere

Energinet udvikler ny og væsentligt lavere højspændingsmastd. 6/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
''Vi regner med at sætte den nye mastetype op. Det er en lavere mast på 30-35 meter, fortæller Christian Jensen, der er projektleder hos Energinet.''

Bemærkninger:
Elmaster hører ikke hjemme i den smukke vestjyske natur, men på lodsepladsen. Det er ganske enkelt en skandale at fortsætte med at bygge nye luftledninger i 2018, når begrundelsen er, at antallet af vindmøller er for stort.
Linieføringens formål er EKSPORT af vindmøllestrøm. Projektet handler ikke om sikre danskerne strøm i stikkontakten (forsyningssikkerhed), og derfor er hele projektet ulovligt.
JydskeVestkysten 06 04 2018
Vis mere

Ægtepar: Vi føler os lidt stavnsbundet med fire møller bagvedd. 6/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
''- Vi føler os lidt stavnsbundet med fire møller bagved, siger Bjarne Christensen, hvis ord lyder fra telefonen på spisebordet.

(…) Og grundlæggende føler ægteparret sig afmægtige, da den demokratiske proces for dem er svær at få øje på. Masterne er en Folketings- og ikke mindst en ministerbeslutning.
....
- Vindmølleejerne må da betale for at kunne komme af med deres strøm. De må betale for nogle flere jordkabler, siger Bjarne Christensen.''
Vis mere

Endrup-borgere rammes af elmaster: Vi er stadig lidt i chokd. 6/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Borgermøde på Endrup Kro, mandag den 8. april 2018.

''Ejendommen Vibækvej 12 ved Endrup er nabo til Natura 2000-område i Sneum Ådal, er et af de steder, der kan se frem til at få elmaster ind igennem stuehuset, hvis Energinets planer om at opføre rundetårnsstore elmaster på strækningen mellem Endrup og Niebüll bliver virkeliggjort.''

###BEMÆRKNINGER - AFGØRENDE FOR KRAVET OM KABELLÆGNING
JyskeVestkysten skriver klokkeklart, at FORMÅLET med transmissionslinien er at føre strømmen fra ENDRUP I DANMARK og sydpå til NIEBüll i TYSKLAND.
Da masternes formål er, at Energinet.dk skal eksportere vindmølle-strømmen, så handler det her IKKE om ALMENVELLET.
Derfor skal linieføringen gennemføres som en JÆVNSTRØMSFORBINDELSE i stil med den sjællandske KONTEX-forbindelse fra KØGE til GEDSER og videre sydover.###

''- Hvis beslutningen er taget, og de ingen intentioner har om at grave kablerne ned, hverken her eller andre steder, så kan de ligeså godt melde det klart ud. Så bliver det bare en skinhøring, og jeg mener alle politiske partier er nødt til at stå sammen, hvis vi skal vinde denne kamp, siger Anders Kronborg.

Lars Brinch Thygesen mener desuden det fremadrettet bliver vigtigt, at de lokalvalgte politikere nu kommer på banen med deres holdninger, selvom størstedelen formentlig ikke tør sige andet end at de skal graves ned, og han afslutter med en for ham vigtig pointe.

- Nu ser vi på min grund i dag, og hvad det vil betyde for mig. Men dette handler ikke kun om mig. Det handler om Endrup, om hele lokalområdet og om ikke at ødelægge Danmarks natur, som vi har kæmpet så hårdt for, siger Lars Brinch Thygesen.''
JyskeVestkysten
AF: KÅRE WELINDER , KWE@JV.DK
Publiceret 06. april 2018 kl. 07:00

https://www.jv.dk/esbjerg/Endrup-borgere-rammes-af-elmaster-Vi-..
Vis mere

Energinet offentliggør linjeføring af master på højde med Rundetårnd. 5/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
''Projektleder hos Energinet, Christian Jensen, sagde for nylig til JydskeVestkysten, at rapporten fra 2009 og principperne heri bestemt ikke er glemt, ligesom arbejdet med forskønnelse af det eksisterende 400 KV-net kører efter planen, der blev vedtaget i november 2016 i Folketinget.

”Principperne er fastholdt, så der, hvor masterne vurderes at få en væsentlig indflydelse på natur og landskab eller hvor vi er tæt på byerne, skal der tages højde for det,” sagde han bl. a.

Anders Kronborg undrer sig: ”Hvis man virkelig ville følge de principper, så har jeg svært ved at se, at den foreslåede linjeføring kan gennemføres, uden at man graver kablerne ned på meget lange strækninger. Og det påstår man jo, ikke kan lad''

Bemærkninger:
Ros til Anders Kronborg for sin udtalelse om, at han har svært ved at se en gennemførelse af 400 kV ledningsprojektet uden kabellægning af meget lange strækninger.
Netop fordi strøm er en kompliceret størrelse, kan Energinet.dk slippe af sted med at påstå hvad som helst med store fede løgne.
Hvorfor kunne sjællænderne få kabellagt 400 kV transitforbindelsen fra Bjæverskov v. Køge til Gedser som går under navnet KONTEX-forbindelsen (ændret til en jævnstrømsforbindelse)? Fordi der var lodsejere, der satte sig ind i lovgivningen og ikke ville acceptere meningsløs ødelæggelse af naturen !!!!!!!
Eksempelvis påstod bygherren Midtjyske Net i feb. 1998 på Mesballe Hotel på Djursland, at når masterne kaldtes 'juletræer' med en højde på 42 meter, så var det 'kun' 150 kV ledninger. Og Energistyrelsen supplerede løgnen ved at kalde projektet for noget med 'en 150 kV forbindelse', alt sammen løgne, der bedre skulle få 400 kV masterne til at glide ned i halsen på godtroende djurslændinge.
Et simpelt research i 'Den Blå Bibel' beskrev mastehøjderne til de forskellige ledningstyper. Hvis der skal tages hensyn til miljøet, så hænger man aldrig ledninger op i højere master end nødvendigt.
Vis mere

Roager vandt over vindmøllerne - nu kommer kæmpemasterned. 5/4-2018
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
''For byrådsmedlem Alex Sørensen (V) fra Roager vil det være godt, gammeldags træls, hvis det ender med, at Energinet opfører de mere end 40 meter høje master tæt på Roager, men han mener det endnu er for tidligt at sige, hvad man vil gøre for at kæmpe imod elmasterne.

-Jeg har kun lige set tegningerne, så nu skal vi til at sætte os ind i, hvor meget modstand, der vil komme herudefra, efterhånden som informationerne om projektet begynder at komme ind. Det skal være mere konkret, før vi tager endeligt stilling til det, siger Alex Sørensen, der mener der er stor forskel på kæmpevindmøllerne og de måske kommende elmaster.

-Jeg vil være ked af det, hvis de nye master sættes op her, men jeg er bange for, at det vil blive en ulige kamp.''

Bemærkninger:
Byrådsmedlem Alex Sørensen (V) fra Roager har ret i, at kampen mod masterne er en ulige kamp. Alex Sørensen taler mastesagen NED. Staten har alle midlerne og skyr intet for bare at tromle deres beskæftigelses-projekter igennem. Staten tager let på begreber som lovlighed, retssikkerhed og ekspropriationer, fordi masterne placeres i områder, der er relativt tyndt befolkede. Hvor skal de forsmåede lodsejere finde en advokat, der ikke er i lommen på Energinet.dk?
Kampen mod den ulovlige forbindelse fra Kattegat Havmøllepark blev betroet DAHL advokaterne, som pludselig også havde Energinet.dk som kunde!!!!!
Måske kan advokatoplysningen nederst i venstre margen bruges?
Da masternes formål er, at Energinet.dk skal eksportere vindmølle-strømmen, så handler det her IKKE om ALMENVELLET. Derfor skal linieføringen gennemføres som en JÆVNSTRØMSFORBINDELSE i stil med den sjællandske KONTEX-forbindelse fra KØGE til GEDSER og videre sydover.
Vis mere

Storken i kornmarken og andre molbohistorier – fra Christiansborgd. 4/4-2018
Kategori: Andet
Jonna Vejrup Carlsen tager afsæt i molbohistorien om storken, der trampede kornet ned og sammenligninger den med Christiansborg politikernes ageren:

''Den danske folkeskole har problemer, og nogle elever forlader skolen uden de mest elementære forudsætninger for at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Se til Finland, der har en velfungerende folkeskole med respekt for lærerne, der har en akademisk uddannelse. De finske børn får tilsyneladende den bedste grunduddannelse, der danner basis for deres efterfølgende tilværelse.

Der diskuteres evt. forbud mod burka og niqab, og man burde gøre som i Frankrig, hvor burka, niqab og også tørklæder er forbudt i skoler, på universiteter o.l. Franske kvinder ligestilles med de mandlige studerende, så de kan uddanne sig til et fælles samfund i stedet for et parallelt samfund. I Frankrig var der modstand i begyndelsen, men nu fungerer det. Hvorfor ikke bruge samme model i Danmark i stedet for at lave en molboagtig udgave med forbud mod maskering inkl. nisseskæg.

En besynderlig dansk lov nr. 268 af 22. maj 1974 drejer sig om arbejdsmarkedets feriefond, hvis midler stammer fra ikke hævede feriepenge, som burde indsættes på lønmodtagernes konti. Det drejer sig om rigtig mange penge, som folk snydes for. Bl.a. kritiserede Rigsrevisionen i 1987 fonden for at have tilgodeset det LO-ejede Dansk Folkeferie med 547 mio. kr. mens kun 15 mio. kr. blev givet til andre formål. Denne lov er til gene for både arbejdstagere og arbejdsgivere, der skal håndtere, registrere og næsten kontrollere, at folks egne penge bliver brugt til ferie og ikke til andet.

Hvorfor har vi ikke lige så mange elbiler som i Norge? Hvorfor sætter vi ikke cigaretpriserne op som i vore nabolande, som i dag har færre unge rygere, og hvorfor er rygeloven indrettet, så man må ryge i små restaurationslokaler men ikke i store, osv.?

Politikerne bruger megen tid på detaljer og ikke så megen tid til at planlægge de store linjer for Danmarks fremtid – bl.a. kystsikring af de danske kyster. Havet æder sig ind – ikke blot på private husejeres ejendom men på alle danskeres ejendom, da Danmark formindskes hver gang, havet tager nogle meter af kystlinjen. Hvis vandet stiger pga. klimaændringer, vil det kun blive værre!''
Den korte Avis, d. 4. april 2018
Vis mere

Den Grønne Atomkraft – Opgør med de farveblinde miljøforkæmpere d. 21/3-2018
Kategori: Thorium
Thomas Grønlund Nielsen fortæller i bogen Den Grønne Atomkraft, at nye reaktortyper baseret på thorium kan udvikle sig fra en ’atomælling’ til en smuk hvid ’thoriumsvane’ som i H. C. Andersens berømte eventyr om den grimme ælling, og Danmark kunne bidrage til at skaffe verden ny, ren, stabil, billig og rigelig energi.

Bogen om den grønne atomkraft er en vision om, hvad vi kan gøre for at skabe en energi, der kan anvendes 24 timer i døgnet uafhængig af vind og vejr. Vi bør leve op til arven fra Niels Bohr og kan bidrage med ideer til design og opførelse af små thoriumreaktorer, der kan skabe billig energi til Danmark og andre lande – både til energi og til afsaltning af havvand. Danmark har allerede vist vejen med stor succes ved design af små og mere ’menneskelige’ robotter. Bogen er også et forsøg på at definere en dansk drøm baseret på vor stolte arv indenfor videnskab, tankefrihed og afvisning af politisk korrekthed og tomhed.

Thomas Grønlund Nielsen har med sin gode fortælling om grøn CO2-fri atomkraft ydet et bidrag til, at man som lægmand kan sætte sig ind i udviklingen af de forskellige energiformer og tage stilling til fremtidens atomkraft med thorium og hvad det er, som adskiller thorium fra konventionel atomkraft. Vi er nødt til at begrænse vort fodaftryk på naturen, som har vist sig mere sårbar, end vi troede.
Boganmeldelse af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 21. marts 2018
Vis mere

Ulandshjælp kan være en medvirkende faktor til overbefolkningd. 15/3-2018
Kategori: Andet
Jonna Vejrup Carlsen bringer i Den Korte Avis en artikel om fattige lande, der ingen glæde har af økonomisk hjælp uden at den kædes sammen med familieplanlægning.

''Der har igen været indsamling til Folkekirkens Nødhjælp, som fik 11 mio. kr. i kassen til trods for TV serien Liberty, der ikke fortæller positivt om dansk ulandshjælp i Afrika i 1980erne. Jeg traf dengang Danida folk og deres familier på de bedste hoteller i Zimbabwe og følte mig ikke overbevist om deres indsats. Hjælpen var ofte langvarig men ikke altid holdbar, da nødhjælp hurtigt spises op, så en familie med mange børn ikke kan klare sig selv bagefter. Ulandshjælp nedbringer børnedødelighed men øger befolkningen, hvis man ikke samtidig indfører familieplanlægning.''
Vis mere

Cape Town – mangel på vand kan føre til konflikter, krige, hungersnød og flere flygtninge!d. 8/2-2018
Kategori: Thorium
Problemet skulle have været løst for mange år siden – med familieplanlægning – for 100 personer bruger nu engang dobbelt så meget vand som 50 personer. Den store befolkningstilvækst er grunden til det større vandforbrug, som også er steget pga. flere daglige bade, pools, vanding af golfbaner m.m. Man skal indføre familieplanlægning – og vand kan genbruges, selv urin kan drikkes igen efter filtrering. En viden der er skabt ved rumprogrammer, hvor vand skal genbruges.

Afsaltningsanlæg af havvand bliver nødvendigt mange steder, hvilket allerede anvendes i nogle rige arabiske lande, for det er dyrt og kræver megen energi. Det er derfor nødvendigt at skaffe rigelig, billig og stabil energi, hvilket vindmøller ikke kan levere. Vindenergi dækker i dag kun ca. 0,8% af den globale energi. Vindmøller er dyre – også i drift, og skal have back-up, da de ikke producerer el ca. 100 dage om året. Man kan heller ikke anvende vindkraft i rumfarten med små vindmøller sat på raketterne. Solenergi er bedre, ødelægger ikke landskabet og anvendes i rumfart. Som backup satser man udover bioenergi på gas, men gas udleder CO2 – dog kun halvdelen af kul. Der bruges i EU mange penge på at installere rør til fordeling af gas – bl.a. fra Rusland.

Vor civilisation er afhængig af rigelig, billig og stabil energi, og i dag er det nødvendigt at inkludere kernekraft, som kunne dække det globale energibehov og erstatte de fossile brændstoffer. Der forskes og udvikles kernekraft med thorium, som kunne løse verdens energibehov i over 1000 år. Samtidig vil thorium ikke efterlade det problematiske affald, som har skabt problemer med uran.

2,4 mia. mennesker har i dag ikke adgang til rent drikkevand, og ca. 700 mio. mennesker lever i ekstrem fattigdom. Overbefolkning øger problemerne og kan føre til konflikter, krig, sult og død. Problemet med overbefolkning kan løses med familieplanlægning. Overbefolkning er i dag det største problem, og mange andre problemer vil være lettere at løse uden så mange mennesker.

I Biblen (Johannes’ åbenbaring) er Verdens Endeligt beskrevet som Apokalypsen – 4 ryttere rider på en hvid, rød, sort og bleg hest og skal symbolisere krig, erobring, hungersnød og død. Vi bør vende udviklingen og stoppe de fire ryttere, der ødelægger livet for mennesker på jorden!
Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk
Den Korte Avis, d. 8. feb. 2018

https://denkorteavis.dk/2018/mangel-paa-vand-kan-foere-til-konf..
Vis mere

RED Jorden, så vi ikke er nødt til at finde en anden beboelig planet!d. 17/1-2018
Kategori: Thorium
''I 1517 reformerede Martin Luther den kristne kirke og mente, at det iflg. Biblen ville være Verdens Ende om 500 år (2017)! Det skete ikke, men flere steder på Jorden vil blive ubeboelige, hvis vi fortsætter vor nuværende levevis. Iflg. den eng. fysiker Stephen Hawking vil menneskelige aktiviteter resultere i en global opvarmning, der kan gøre Jorden ubeboelig om 100 år. NASA o.a. forsker i rumfart for at finde en planet, hvor man kan overleve som menneske.
De menneskeskabte aktiviteter med udledning af drivhusgasser i atmosfæren skaber en global opvarmning, der får havvandet til at stige, så lavtliggende områder vil ’drukne’. Opvarmningen vil også give mere regn, så grundvandet stiger, hvilket allerede sker i Danmark. Det betyder, at landmænd ikke kan dyrke den ’vandfyldte’ jord, hvilket går ud over fødevareproduktionen!
Hvis vi skal bekæmpe den globale opvarmning, der er ved at ødelægge vor Jord, er vi nødt til at bruge kernekraft som thorium, der kan erstatte alle fossile brændsler Der er flere thorium ressourcer end kul, olie og gas til sammen – tilstrækkeligt til et globalt energiforbrug i over 1000 år. Fysikeren Niels Bohr, der var med til at udvikle atombomben, mente, at en så stor kraft burde kunne anvendes til fredelige formål, men modstanden mod kernekraft er stadig stor. Mange mennesker er mere bange for kernekraft end for en global opvarmning, der kan gøre jorden ubeboelig?
Det er nødvendigt at bremse den globale opvarmning. Vi skal alle tage ansvar og starte i nærområdet. Det er ikke godt at overbefolke Danmark og Verden, for mange flere mennesker resulterer i mere forurening og udledning af CO2 og kan være med til at gøre jorden ubeboelig.''
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 17-01-2018
Vis mere

Naboer jubler: Slut med højspænding på masterd. 10/1-2018
Kategori: Mastemodstandernes ABC
''Strækningen på i alt 50 kilometer luftledninger mellem Struer og Bedsted i Thy er del af en plan om kabellægning af 150 kilovolt-nettet i Nordvestjylland.

-Vi er i gang med at grave kabler ned på strækningen. I løbet af efteråret begynder vi så at fjerne 33 kilometer højspændingsmaster og luftledninger mellem Bedsted og Nors, fortæller hovedprojektleder Svenn Rye fra Energinet.''

Bemærkninger:
Energinet.dk kabellægger mastesystemer på 150 kV og det er glædeligt.
Men hvordan går det med kabellægningen af 60 kV mastesystemet, som de lokale elselskaber har ansvaret for? Disse master med tilhørende luftledninger er særdeles synlige mange steder i Jylland.
Hvorfor er kabellægningen af 60 kV masterne i det åbne land nærmest gået i stå?
Er der nogen, der har indsigt i elselskabernes planer for kabellægning af 60 kV masterne, der ikke er nær så omkostningstunge som mastesystemer på 150 kV?
Vis mere

Energipolitik: Politiske beslutninger bør baseres på fremtidens udfordringer i stedet for nutidigt behov!d. 12/12-2017
Kategori: Thorium
''Vi tager ikke krystalkuglen i brug men baserer ofte politiske beslutninger ud fra nutidens behov. Der er bestilt 27 dyre kampfly, men man tænkte ikke på, at fremtidige krige måske vil blive udkæmpet med droner i stedet. De bestilte kampfly er desuden så støjforurenende, at folk nær flyvestation Skrydstrup måske skal ’evakueres’. Det holdt man hemmeligt i 2 år!

Nu vil man lægge et kabel fra Danmark til England for at overføre el fra vindmøller, for når vinden ikke blæser i Danmark, blæser det måske i England. Det kan være usikkert med vindforhold, så der skal stadig være backup energi til vindstille perioder. Elkablet koster 11 mia. kr. og vil først give en fortjeneste i 2040. Der blev ikke kigget i krystalkuglen, for da vil vindmøller måske være yt.

Man kan i dag ikke lagre vindenergi men satser på store batterier, og Tesla er i gang med et stort anlæg i Australien. Hvis man ikke finder nye typer batterier, vil ressourcerne til dem af bl.a. kobolt og grafit blive udtømt. Der bruges i dag et stigende antal batterier – selv til kunstige stearinlys!

Den forhenværende amerikanske energiminister og Nobelpristager i fysik Steven Chu har udtalt, at der er olie og gas til 50-100 års forbrug, men brugen af dem vil medføre endnu større klimaændringer, så man er nødt til at bruge energikilder som sol og vind eller kernekraft, som stadig har problemer med bl.a. affald. Det er derfor vigtigt at kunne håndtere det radioaktive affald og støtte den danske forskergruppe Seaborg Technologies, der arbejder på at skabe en thoriumbaseret waste burner (affaldsbrænder) til at omdanne det gamle uranaffald til ren energi. Thorium har desuden den store fordel, at ved brug efterlades kun lidt affald (ca. 2%) i modsætning til uran (ca. 98%). Der er thorium ressourcer til over 1000 års globalt energiforbrug – en stor del i Grønland.''
Den Korte Avis, 12-12- 2017 af Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk
Vis mere

Det er utopi at tro, verdens energibehov kan dækkes af ustabil vind- og solenergi!d. 19/10-2017
Kategori: Thorium
Jonna Vejrup Carlsen skriver i DKA d. 19. okt. 2017 blandt andet:
''Der bruges stadig meget kul i verden, og 7. okt. 2017 var der demonstrationer i Australien mod oprettelse af en ny kulmine i Queensland, hvilket betyder mere CO2 udledning og skader verdens største koralrev Great Barrier Reef. 30% af korallerne er døde. Årligt indbringer turismen til Great Barrier Reef 30 mia. australske dollars – og beskæftiger ca. 64.000 personer direkte eller indirekte.

Ingen kan være imod ren sol og vind. Men selve produktionen er ofte uren og omtales aldrig. Omkostninger til såkaldt CO2 fri energi bør inkludere alt fra produktion til skrot. Problemerne omtales nødigt, som da folk blev syge af giftstoffer, der blev brugt under produktion af vindmøller. Alle omkostninger bør nævnes, og problemerne løses. Der skal være mere åbenhed. Det er også mærkeligt, at Københavns energiselskab HOFOR opsætter vindmøller i Jylland og andre steder for at gøre hovedstaden CO2 neutral. Københavns Kommune har som mål at blive CO2 neutral i 2025 og forsøger at gøre det ved at investere og genere andre steder end København!

Vindindustrien har været aggressiv og opnået fordele med deres forbindelse til Christiansborg. Der er så mange penge i vindindustrien, at den betaler millioner til folk for ikke at klage over støjen og køber ejendomme for at opstille vindmøller. Skatteborgernes penge cirkulerer. Energiordførerne på Christiansborg burde læse: Besat af vind – skyggesider af en grøn industri af Peter Skeel Hjorth og VESTAS – Verdensmester for enhver pris af Birgitte Dyrekilde og Johan Christensen.''

Bemærkninger: I følge Australsk TV (Perth udgaven) er man ikke imod sol og vind, men borgerne kan ikke betale store regninger til en lobby, som ikke gavner ret meget og som mange australier ikke har råd til at betale. Derfor vil Australien fortsat satse på den mest konkurrencedygtige energiform.
Vis mere

Den globale opvarmning bør bremses – hvis muligt, så fremtidige orkaner ikke bliver værre!d. 21/9-2017
Kategori: Thorium
Den globale opvarmning er en realitet i hele verden, selvom nogle med USA’s præsident Trump i spidsen siger, det er svindel. Ligegyldigt hvad man mener, sker der ting med klimaet, som vi skal forholde os til. Klimaet bør have første prioritet, hvilket inkluderer spørgsmål om overbefolkning, forurening og ren energi! Ting man kan gøre noget ved, hvis der er politisk vilje til det!

Danske politikere og medier priser ’væksten’ med flere børn, som globalt set er en belastning og resulterer i mere forurening og udryddelse af flere dyr. Selv dyr som bier til at bestøve vore afgrøder er i fare! Det bliver også vanskeligt at brødføde den stigende globale befolkning, og samtidig stiger CO2 udledningen pga. de 10.000 flere mennesker, verdens øges med hver time.

Vedvarende energi kan ikke give Danmark forsyningssikkerhed men gør os afhængige af nabolande med bl.a. atomkraft fra Sverige og vandkraft fra Norge. Vindindustrien har haft kronede dage i Danmark og regner med, at når der er vindstille i Danmark, kan det måske klares med et kabel til et sted med blæsevejr. Man følger i Tvinds vindfodspor, der er en pengegenerator til gavn for investorer, men man burde i stedet følge i Niels Bohrs fodspor og satse på teknologien.

MÆRSKs olieeventyr er forbi, og det er rettidig omhu at forlade de fossile brændsler!
MÆRSK begyndte for 51 år siden at bore efter olie i Nordsøen, da skibsreder A. P. Møller syntes, olieeventyret også skulle foregå i Danmark. Nu er de fossile brændsler ikke længere fremtiden, og DONG er solgt til det franske firma TOTAL. Det ville være rettidig omhu, hvis MÆRSK nu gik ind i udvikling af thorium energi, som vil blive en stor del af fremtidens energi. Grønland har store thorium ressourcer, og MÆRSK kunne skaffe ekspertisen og skabe et nyt dansk energieventyr

Thorium kan erstatte de fossile brændsler, så verdens ledere burde gå sammen om forskning og udvikling af kernekraft med thorium for at bremse den globale opvarmning! Det haster!

Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 21. sep. 2017
Link til artiklen
Vis mere

Den globale opvarmning bør bremses – hvis muligt, så fremtidige orkaner ikke bliver værre!d. 21/9-2017
Kategori: Thorium
Den globale opvarmning er en realitet i hele verden, selvom nogle med USA’s præsident Trump i spidsen siger, det er svindel. Ligegyldigt hvad man mener, sker der ting med klimaet, som vi skal forholde os til. Klimaet bør have første prioritet, hvilket inkluderer spørgsmål om overbefolkning, forurening og ren energi! Ting man kan gøre noget ved, hvis der er politisk vilje til det!

Danske politikere og medier priser ’væksten’ med flere børn, som globalt set er en belastning og resulterer i mere forurening og udryddelse af flere dyr. Selv dyr som bier til at bestøve vore afgrøder er i fare! Det bliver også vanskeligt at brødføde den stigende globale befolkning, og samtidig stiger CO2 udledningen pga. de 10.000 flere mennesker, verdens øges med hver time.

Vedvarende energi kan ikke give Danmark forsyningssikkerhed men gør os afhængige af nabolande med bl.a. atomkraft fra Sverige og vandkraft fra Norge. Vindindustrien har haft kronede dage i Danmark og regner med, at når der er vindstille i Danmark, kan det måske klares med et kabel til et sted med blæsevejr. Man følger i Tvinds vindfodspor, der er en pengegenerator til gavn for investorer, men man burde i stedet følge i Niels Bohrs fodspor og satse på teknologien.

MÆRSKs olieeventyr er forbi, og det er rettidig omhu at forlade de fossile brændsler!
MÆRSK begyndte for 51 år siden at bore efter olie i Nordsøen, da skibsreder A. P. Møller syntes, olieeventyret også skulle foregå i Danmark. Nu er de fossile brændsler ikke længere fremtiden, og DONG er solgt til det franske firma TOTAL. Det ville være rettidig omhu, hvis MÆRSK nu gik ind i udvikling af thorium energi, som vil blive en stor del af fremtidens energi. Grønland har store thorium ressourcer, og MÆRSK kunne skaffe ekspertisen og skabe et nyt dansk energieventyr

Thorium kan erstatte de fossile brændsler, så verdens ledere burde gå sammen om forskning og udvikling af kernekraft med thorium for at bremse den globale opvarmning! Det haster!

Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 21. sep. 2017
Link til artiklen
Vis mere

Den globale opvarmning bør bremses – hvis muligt, så fremtidige orkaner ikke bliver værre!d. 21/9-2017
Kategori: Thorium
Den globale opvarmning er en realitet i hele verden, selvom nogle med USA’s præsident Trump i spidsen siger, det er svindel. Ligegyldigt hvad man mener, sker der ting med klimaet, som vi skal forholde os til. Klimaet bør have første prioritet, hvilket inkluderer spørgsmål om overbefolkning, forurening og ren energi! Ting man kan gøre noget ved, hvis der er politisk vilje til det!

Danske politikere og medier priser ’væksten’ med flere børn, som globalt set er en belastning og resulterer i mere forurening og udryddelse af flere dyr. Selv dyr som bier til at bestøve vore afgrøder er i fare! Det bliver også vanskeligt at brødføde den stigende globale befolkning, og samtidig stiger CO2 udledningen pga. de 10.000 flere mennesker, verdens øges med hver time.

Vedvarende energi kan ikke give Danmark forsyningssikkerhed men gør os afhængige af nabolande med bl.a. atomkraft fra Sverige og vandkraft fra Norge. Vindindustrien har haft kronede dage i Danmark og regner med, at når der er vindstille i Danmark, kan det måske klares med et kabel til et sted med blæsevejr. Man følger i Tvinds vindfodspor, der er en pengegenerator til gavn for investorer, men man burde i stedet følge i Niels Bohrs fodspor og satse på teknologien.

MÆRSKs olieeventyr er forbi, og det er rettidig omhu at forlade de fossile brændsler!
MÆRSK begyndte for 51 år siden at bore efter olie i Nordsøen, da skibsreder A. P. Møller syntes, olieeventyret også skulle foregå i Danmark. Nu er de fossile brændsler ikke længere fremtiden, og DONG er solgt til det franske firma TOTAL. Det ville være rettidig omhu, hvis MÆRSK nu gik ind i udvikling af thorium energi, som vil blive en stor del af fremtidens energi. Grønland har store thorium ressourcer, og MÆRSK kunne skaffe ekspertisen og skabe et nyt dansk energieventyr

Thorium kan erstatte de fossile brændsler, så verdens ledere burde gå sammen om forskning og udvikling af kernekraft med thorium for at bremse den globale opvarmning! Det haster!

Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 21. sep. 2017
Link til artiklen
Vis mere

Slut med luftledninger i det nordvestjysked. 4/9-2017
Kategori: Mastemodstandernes ABC
''Strømmen er slukket på den sidste 10 kV-luftledning hos Jysk Energi, der har investeret cirka 700 mio. kr. i kabellægning for at styrke leveringssikkerheden til erhvervsliv, familier og turister. Lemvigs borgmester roser selskabet for at udvikle i stedet for at afvikle.''

Bemærkninger: Er Nordjylland mon ikke det sidste sted i Danmark, hvor kabellægning af lavspændingen stadig er aktuel? Hvornår bliver man færdig med at kabellægge 60 kV ? Den er omfattet af samme lovgivning, som 10 kV systemet.

http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2017/September/17_09_01..
Vis mere

Energirevolution med thorium er på vej i Holland! Hvad med Danmark?d. 24/8-2017
Kategori: Thorium
Verdens første thorium reaktor – siden 1970 – bliver nu testet i Holland.
Der forskes i thorium energi overalt i verden. Norge er langt fremme, og Holland er nået så langt i forskning og udvikling, at man kan begynde reaktorforsøg (tests), inden det for alvor går i gang.

Mange lande vil følge efter for at skaffe ren energi til erstatning for de CO2 udledende fossile brændstoffer, der kan resultere i en global opvarmning. Udviklingen, som NRG i Holland har sat i gang, øger konkurrencen om at komme hurtigt på markedet i lande som Indien, Kina, Indonesien o.a. I USA kan præsident Trump måske forhale udviklingen af hensyn til arbejdspladser i bl.a. kul- og olieindustrien, men de fleste amerikanere vil nok hellere bremse den globale opvarmning.

Kernekraft med thorium kan bringe verden ud af en energikrise og erstatte brug af kul, olie, gas o.a., der udleder CO2. Verden har brug for ren, billig og rigelig energi, der kan forsyne fattige og rige lande med energi hele døgnet – uden fx at være afhængig af vejret med sol og vind!

Kernekraft med thorium kan bringe verden ud af en energikrise og erstatte brug af kul, olie, gas o.a., der udleder CO2. Verden har brug for ren, billig og rigelig energi, der kan forsyne fattige og rige lande med energi hele døgnet – uden fx at være afhængig af vejret med sol og vind!

Europa er med NRG i Holland gået ind i kapløbet om thorium energi, og endelig sker der noget, der kan løse problemerne med verdens klima, miljø og fattigdom. Det har været længe undervejs, men nu kan man i Holland gå i spidsen for en ny æra på energiområdet. Det er det fantastiske gennembrud, verden har ventet på!

Det nye energiforlig, som skal forhandles i det danske folketing her i efteråret, bør inkludere kernekraft med thorium, hvilket man hidtil har afvist uden anden grund end idealistiske holdninger, der kører i den gamle rille: Hvad skal væk, Barsebäck! Hvad skal ind, sol og vind! Ved folketingsbeslutningen i 1985, at Danmark ikke skulle have atomkraft, var der tilføjelsen ”med den nuværende teknologi” – og ny teknologi med thorium har ikke de samme problemer som uran!

Det hollandske NRG’s gennembrud på thorium området burde være breaking news for aviser og medier, som interesserer sig for miljø og klima!

Link til artiklen, der er bragt i Den Korte Avis d. 24. august 2017 Af Jonna Vejrup Carlsen
Vis mere

Verdens ressourcer kan ikke længere dække verdens behov!d. 15/8-2017
Kategori: Andet
Vi bliver ca. 10.000 flere mennesker på jorden hver time – årligt ca. 80 mio., hvilket næsten svarer til Tysklands befolkning. Der er grænser for vækst, og da vi med vor pesticid behandling af afgrøder er ved at udrydde bierne, vil fødevareproduktionen formindskes og resultere i mindre mad til flere mennesker. Når bierne er væk, hvem skal så bestøve blomster og afgrøder? Et sted i Kina forsøger man med menneskehånd, og i USA har man kørt rundt med bistader fra mark til mark. Pesticider og anden gift er stadig i brug, for penge og økonomi er vigtigere end mennesker og miljø!

http://denkorteavis.dk/2017/verdens-ressourcer-kan-ikke-laenger..
Af Jonna Vejrup Carlsen. Den Korte Avis (gratis netavis)

Bemærkninger: I Danmark er det allerede svært at holde liv i bierne, dels pga warroa miden og dels pga sprøjtegifte, som er umådelig giftige for bierne, når de bruges i kombination.Uden bier på Jorden, vil mængden af fødevarer reduceres i et omfang, at racen mennesket stort set er en saga.
Vis mere

Mørkelygte i vindmølle-regnskabd. 14/8-2017
Kategori: Andet
Tårerne presser sig på, når man læser om Danmarks Vindmølleforenings problemer. Vindenergi skulle fjerne behovet for atomkraft, give billig grøn strøm, fremme eksporten, udkonkurrere fossile brændsler samt gøre Danmark til foregangsland, så resten af verden kunne bidrage med grøn energi.

I dag har vi så mange vindmøller, at overproduktion af strøm på det nordiske marked betyder, at prisen er så lav, at støtte synes påkrævet. Samtidig betyder den lave markedspris, at vindmølleejerne af skræk for havari, efter at støtteperioden er ophørt, bliver nødt til at sælge møllerne til Italien.

Efter salg kan projektmager nu opstille nye større møller, der igen skal have støtte. Udover høj støtte i hele møllens levetid ønsker industrien nu kabler til Italien, så den kan opnå højere markedspriser.

For at forstå noget af ovenstående kræves en mørkelygte. Det sparer også strøm.

Berlingske 14 08 2017
Af Peter Prinds, Christiansfeld
Vis mere

Klimabalance er tippet overd. 10/8-2017
Kategori: Thorium
Klimabalancen er tippet over til den forkerte side. Temperaturer op til 40 grader; betyder flere skovbrande, tørke og oversvømmelser. Et forøget brug af aircondition vil fordoble elforbruget. Verdens politikere snakker, men gør ikke nok for at stoppe befolkningstilvæksten og brugen af fossile brændstoffer. De lover at handle i 2030 eller 2050, og så er det for sent.

Verdens biodiversitet er i stor fare, og der går dagligt mange arter til grunde. Sol og vind vil aldrig kunne levere tilstrækkelig energi til kloden.

Frankrigs nye præsident Emmanuel Macron har netop valgt Nicolas Hulot som miljøminister. Han lover at lukke alle kulkraftsværker i 2022 og er gået i gang med at lukke alle 59 atomkraftværker for at erstatte disse med Thorium-kraftværker, der skal skabe den meget stabile energiforsyning, som vi har behov for i fremtiden.

Den seneste udvikling, hvor klodens klimabalance er tippet over, er en forbrydelse med mennesker og dyr, fordi vore politikere ikke har taget ansvar og handlet i tide.

Nordjyske Stiftstidende 10 08 2017
Af Thure Barsøe-Carnfeldt
Vis mere

Skovbrande hærger og isen smelter på Grønland – det ender galt, hvis vi ikke gør disse to ting!d. 1/8-2017
Kategori: Thorium
Det ender galt, hvis vi ikke bremser overbefolkningen og indfører energiproduktion med thorium.

Den globale opvarmning kan kun bremses ved kernekraft (der ikke kan bruges til bomber)
Der skal i fremtiden bruges endnu mere energi, og samtidig skal de miljømæssige problemer løses, hvilket kun kan ske gennem avanceret teknologi – og et frit marked, da økonomien spiller en stor rolle. Kernekraft med thorium som brændsel kan opfylde behovet for rigelig og billig energi, så man i stedet for de fossile brændsler kan bruge thorium, som allerede blev udviklet i 1960erne i USA – men stoppet af præsident Nixon, da thorium ikke kunne bruges til bomber, som uran kunne.

Robert Hargraves: Thorium energy cheaper than coal.

Ustabile energiformer som sol og vind kan kun supplere og leverer i dag kun et par procent af den globale energi, så drømmescenarier om vind og sol er fremkaldt af naive mennesker, der ikke vil se fakta i øjnene. Heller ikke biobrændsel er CO2 neutral. Iflg. afdøde professor i geologi på KU, formand for den danske atomenergikommission Henning Sørensen kunne thorium kernekraft have dækket verdens energibehov i år 2000, så vi ikke havde haft de nuværende klimaproblemer.

Det er ikke kun i Afrika, at der er et overskud af mennesker, som emigrerer, da der ikke er arbejde eller mad til alle. I dag er de fleste lande overbefolkede og ikke længere bæredygtige. Japan har dog en nedgang, men landets nuværende indbyggertal på 126 mio. er langt over tallet i 1950 med 83 mio. mennesker. I 1950 var verden bæredygtig med 2,5 mia. mennesker – nu 7,6 mia.

Hvis man vil bremse den globale opvarmning, skal der handles nu!
Det er en forbrydelse mod menneskeheden, at de politiske ledere ikke gør mere for at bremse den globale opvarmning. Med deres tøven er de medskyldige i, at der i fremtiden vil dø millioner af mennesker af sult, forurening og pga. den globale opvarmning. Det er folkemord i moderne udgave.

Det ender galt, hvis vi ikke bremser overbefolkningen og indfører energiproduktion med thorium.

http://denkorteavis.dk/2017/isen-smelter-pa-gronland-og-skovbra..

Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, Den 1. august 2017
Vis mere

ENDRUP-IDOMLUND: FORSTÆRKNING AF ELNETTETd. 19/7-2017
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
Energinet planlægger at erstatte en eksisterende 150 kV luftledning mellem Karlsgårde og Idomlund med en ny 400 kV luftledning mellem Endrup og Idomlund.
Bemærkninger:
Energinet.dk har som opgave at kabellægge samtlige 150 kV forbindelser, men det ser ud til, at statsselskabet har sin egen måde at kabellægge på: At bygge nye overflødige el-motorveje og så skrotte de ellers funktionsdygtige 150 kV - forbindelser!!!
Planlægningen af 'Den Vestjyske El-motorvej' blev skrottet efter voldsomme protester i 90´erne, men nu vil Energinet.dk igen forsøge at plastre Jylland til med nye luftbårne el-motorveje. Loven foreskriver, at behovet skal dokumenteres i et behov for danskernes forsyningssikkerhed, men det kunne man ikke i 90´erne og det kan man heller ikke i dag.
Regningen for nye transit-muligheder betales af de i forvejen hårdt beskattede elforbrugere.
Energinet.dk er et politisk organ og jeg kan kun sige: ''Politik er råddent''
Link til Energinet.dks planer:
https://www.energinet.dk/Anlaeg-og-projekter/Projektliste/Endru..
Vis mere

Borgmester opfordrer Energinet til at skåne Endrupd. 19/7-2017
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
JydskeVestkysten 19 07 2017
Borgmester opfordrer Energinet til at skåne Endrup.
Det er en kendt sag, at Energinet ønsker at opføre en ny 400 kilovolt højspændingsledning mellem Idomlund ved Holstebro og ned til Endrup, og det har for længst udløst voldsomme protester fra borgere i nabokommunen Varde.

I Endrup er man ligeså lidt begejstret, hvilket har affødt et brev fra borgmester Johnny Søtrup (V) til Energinet, hvori han beder selskabet om at skåne landsbyen for yderligere gener ud over dem, der allerede er en realitet i forbindelse med opførelsen af den store nye højspændingsstation ved Endrup.

"... borgerne i Endrup er meget generet af dels transformatorstationen, der er blevet opført ved Endrup, og ikke mindst de mange luftledninger, der er ført til transformatorstationen. (…) I forlængelse heraf skal jeg på det kraftigste opfordre til, at Energinet.dk finder en løsning til de kommende ledninger, der generer lokalbefolkningen mindst muligt. Helst så jeg, hvis der kunne findes en løsning, hvor ledningerne nær Endrup blev kabellagt", skriver Johnny Søtrup blandt andet til Energinet med kopi til energiminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Der er dog ingen kære mor, hvis det står til ministeren og et Folketings-flertal. Sidste år skrottede regeringen sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti aftalen fra 2008 om, at al fremtidig højspænding skal i jorden.

Borgmesteren har ikke fået svar på sit brev til Energinet. dk endnu, men ifølge Christian Jensen, chefprojektleder hos Energinet er det undervejs. Der vil dog hverken være løfter eller det modsatte i svaret. ”Vi vil svare, at vi som altid inddrager dem, som kan blive berørt af nye anlæg, og vi går selvfølgelig i dialog med både lokale myndigheder og enkeltpersoner, som kan blive berørt, for sammen at finde den bedst mulig løsning. Den vil ikke altid blive bedømt som godt nok, det ved vi godt,” siger Christian Jensen.

Han slår dog konkret fast, at det ikke kommer på tale at grave hele linjeføringen ned, og at det heller ikke vil ske på lange strækninger.
Vis mere

Nedfalden 60 kV højspændingsledning standsede togened. 28/6-2017
Kategori: Mastemodstandernes ABC
En nedfalden højspændingsledning med 60.000 volt øst for Vinderup betød, at togtrafikken mellem Struer og Skive var indstillet i fire timer tirsdag aften.

(…) Da højspændingsledningen var lige ved jernbanen, var der risiko for, at den kunne røre skinnerne, og derfor fik man hurtigt advaret banestyrelsen, der indstillede togene mellem Struer og Skive.

- Ellers var det en rolig opgave for os. Vores opgave i sådan en situation er at spærre området af, holde øje med at ingen kommer for tæt på og sikre, at der ikke opstår farlige situationer, siger indsatsleder Morten Gräs Jensen fra Nordvestjyllands Brandvæsen.

- Efter der var slukket for spændingen, så vi efter, at der ikke var ild i noget, og så kom elselskabet og satte højspændingsledningen på plads, siger indsatslederen
Dagbladet Holstebro-Struer 28 06 2017

Bemærkninger:
Kabelhandlingsplanen fra 1995 af eksisterende 60 kV luftledninger er forlængst afløst af planer UDEN kabellægning af 60 kV luftledningernettet.
Når vores elregninger er forsynet med op til 70 % afgifter, så er det et folkekrav af få noget for pengene: Kabellægningsplaner for alle luftledninger under 150 kV, mindre kan ikke gøre det!
Vis mere

Donald Trump fokuserer på økonomi og jobs før klimaet! Det gør man også i Polen!d. 15/6-2017
Kategori: Thorium
Vi skal både redde klimaet – og økonomien!
EU’s ledere er forargede over Donald Trumps udmelding af klimaforliget fra COP 21 i Paris 2015, men Trump har ikke tillid til EU og faktisk kan USA gøre det bedre end EU ved at udskifte fossile brændsler med kernekraft med thorium, som blev udviklet i USA ca. 1960 men forkastet af præsident Nixon, da thorium ikke kunne anvendes til bomber.

Der er flere thorium ressourcer i verden end kul, olie, uran og gas til sammen – til over 1000 års globalt energiforbrug. Med thorium vil der ikke ske en atomkatastrofe. Reaktoren vil være sikker, selv ved strømsvigt (Ill.Vid.13-2016

EU lederne må feje for egen dør først
Ca. 70% af Danmarks energiforbrug kommer stadig fra fossile brændstoffer, og den polske formand for det europæiske råd Donald Tusk burde ikke kritisere USA – med Polens store forbrug af kul, som udover CO2 sender luftbårne giftstoffer op over de nordiske lande – helt til Grønland!
AF Jonna Vejrup Carlsen
Den Korte Avis, d. 15. juni 2017
Link til artiklen i 'Vis mere'
Vis mere

Dansk Energi godt tilfreds med ny plan for højspændingsnettetd. 8/6-2017
Kategori: Mastemodstandernes ABC
Regeringen og en række partier i Folketinget har besluttet at kabellægge og forskønne det nuværende højspændingsnet...

Af Torben Hvidsten
Teknologi, Transmission7. november 2008
Regeringen og en række partier i Folketinget har besluttet at kabellægge og forskønne det nuværende højspændingsnet. Aftalen fokuserer på det mellemlange sigt (ca. frem til år 2040) på en forskønnelse af 400 kV nettet, og en kabellægning af 132-150 kV.
http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2008/November/08_11_07A..
Vis mere

Elmaster skal væk fra Læsød. 11/5-2017
Kategori: Mastemodstandernes ABC
Måske bliver højspændings-masterne på Læsø erstattet af kabler.

Energinet er ellers langt med planerne om at renovere de 52 master, men efter et møde med kommunen mandag vil Energinet overveje, om renoveringsarbejdet kan udskydes. I mellemtiden vil Læsø så forsøge at få bevilget penge fra Folketinget til en kabellægning i stedet.

Det oplyser formanden for teknikudvalget på Læsø, Folmer Hjort Kristensen: "Læsø er en ø med en unik natur, som vi lever af som turist-destination. Derfor er det vigtigt, at el-forbindelsen kabellægges nu, hvor chancen byder sig, i stedet for igen at blive renoveret," siger Folmer Hjort Kristensen til DR Nordjylland.

EnergiWatch 10 05 2017
Vis mere

Større omkostninger ved kabellægningd. 5/5-2017
Kategori: Mastemodstandernes ABC
I 2009 stod et flertal i Folketinget bag en såkaldt kabelhandlingsplan til 384 millioner kroner med retningslinjer for den fremtidige udbygning af det overordnede eltransmissionsnet. Af planen fremgik det, hvordan det eksisterende 132-150 kV-net skulle omlægges fra luftledninger til kabler i løbet af ca. 30 år, eller når ledningerne skulle fornyes.

Nordjyske Stiftstidende 05 05 2017
Vis mere

Højspænding over Læsød. 5/5-2017
Kategori: Mastemodstandernes ABC
Det er mere end 50 år siden, læsøboerne nødtvungent måtte acceptere, at det daværende Elsam rejste et halvt hundrede højspændingsmaster med ca. 18 km ledninger tværs over øen for at kunne lede strøm fra Jylland over Læsø til Sverige.

Nu tyder meget på, at masterne også kommer til at være synlige på Læsø de næste 40-50 år i modsætning til at blive kabellagt, altså gravet ned, som det sker andre steder i landet. Energinet.dk sendte i marts en skrivelse til alle lodsejere på Læsø, der har ejendomme under ledningerne, med information om en større renovering af ledningerne på øen.

(…) Kirsten og Sven Thyø på Egegårdsvej er nogle af de mange lodsejere, som har højspændingskabler over deres ejendom. De er langt fra begejstrede over, at Energinet.dk vil fremtidssikre den luftbårne højspændingsførelse for de næste 40-50 år. Lige som mange andre læsøboere havde ægteparret Thyø sat deres lid til, at ledningerne ville blive gravet ned, når de skulle fornyes, og Kirsten Thyø har velbegrundede argumenter for en kabellægning:

- Master og ledninger skæmmer vores smukke naturområder.

- Ledningsføringen løber over særlige følsomme og skrøbelige naturområder, der fra anden offentlig instans ofres mange midler på at bevare og skærme.

(…) - Siden Maste-krigen i 60’erne findes der stadigt et stort og reelt ønske fra Læsøs beboere om, at ledningsføringen kabellægges også over øen, så vore naturskønne områder - uden knitrende luftledninger – opgraderes såvel til glæde for øens beboere som for turisterhvervet, som Læsø i fremtiden skal basere en del af sine indtægter på.
Nordjyske Stiftstidende 05 05 2017

Bemærkninger: Turisterne har fordel af transit-masternes placering. På statens naturområder er jævnstrømsforbindelsen selvfølgelig nedgravet, mens de private lodsejere absolut skal have master med tilhørende summende ledninger gjort så synlige som muligt. Der er forskel på, om naturen tilhører staten eller den lille mand!
Læsøboerne kæmpede bravt mod forskelsbehandlingen i 60'erne, og det ser ud til, at Staten er ligeglad med øboernes argumenter for en kabellægning i det næste halve århundrede.
Vis mere

Naive politikere og klimabevægelser er medskyldige i den globale opvarmningd. 27/4-2017
Kategori: Thorium
''Atomkraft er i dag den eneste energiform, der kan erstatte de fossile brændsler. Grønland har store thorium ressourcer, og Danmark kan levere forskerne. Den sidste formand for dansk atom-energi­kommission Henning Sørensen sagde, at vi kunne have haft thorium kraftværker allerede i år 2000 men blev bremset af den naive venstrefløj med folketingsbeslutningen i 1985, at vi ikke i Danmark skulle have atomkraft – med den nuværende teknologi! Der er dog sket meget med teknologien siden 1985! Faktisk kunne ca. 3.175 atomkraftværker dække verdens energibehov.''
Med denne salut skriver Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk i Den Korte Avis d. 27.april 2017, at det er på tide, at vi sadler om.

http://denkorteavis.dk/2017/naive-politikere-og-klimabevaegelse..
Vis mere

Hvor skal strømmen komme fra på en tåget og vindstille vinterdag?d. 3/2-2017
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Paul-Frederik Bach er konsulent og tidligere underdirektør for Energinet.dk's jyske forgænger; Eltra. Han er yderst kritisk over for den danske strategi: »Jeg mener grundlæggende, at vi gambler med danskernes elforsyningssikkerhed ved at gøre os så afhængige af udlandet og af kabelprojekter, hvis tidsplaner er tvivlsomme,« siger han og tilføjer, at det er op til politikerne at afgøre, om vi skal gamble.

Også professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen kalder udviklingen bekymrende. Han mener, at det efterhånden står klart, at produktionen af strøm på basis af vedvarende energi vil ske på samme tid i en lang række lande, og at vi derfor kommer til at mangle termiske kraftværker i Europa, der kan levere strøm, når det ikke blæser:

»Vi er kommet bagefter med at tilpasse vores energisystem til en maksimal udnyttelse af de fluktuerende vedvarende energikilder. Det vil kræve fleksible kraftværker på for eksempel naturgas, der er klar til at tage over, men som totalt set ikke kommer til at køre ret mange timer,« siger han.

Ingeniøren 03 02 2017
Bemærkninger: Uanset hvor mange vindmøller og solceller vi bygger, så giver de ingen forsyningssikkerhed. Intet land har til dato fundet en metode til at lagre strømmen på en samfundsmæssig økonomisk forsvarlig måde!
Vis mere

Pyt med den globale opvarmning – når Langkildes hest pruster!d. 19/1-2017
Kategori: Thorium
''100 års storme kan komme oftere og voldsommere pga. global opvarmning
Danmark kan blive lidt mindre for hver storm, hvis vi ikke sikrer kysterne tilstrækkeligt. Stormen URD kostede 10 mia. kr. i skader, og hvad med de fremtidige storme, hvor vandet igen vil erodere kysterne. Er det ikke bedre at bruge 10 mia. til kystsikring end til skadesdækning efter stormen?

DR1 burde lave en indsamling til at kystsikre Danmark. Man kunne derved skaffe nogle af de mange penge, som Anholt og resten af landet har brug for til sikring af de danske kyster! Man kunne også starte crowd-funding til kystsikring. Hvis 1000 personer giver 20 kr. pr. md. i et år vil det blive til: 240.000 kr. Hvis 100.000 personer giver 20 kr. pr. md. i et år vil det blive 24 mio. kr.

Familieplanlægning og thorium kunne hjælpe til at bremse en global opvarmning
Hvis vi i 1950, hvor verden var bæredygtig med 2,5 mia. mennesker, havde holdt befolkningstallet i ro, ville der ikke være så mange konflikter og flygtninge, for som med dyr er der altid ballade, når for mange slås om det samme territorium. Og hvis udviklingen af thorium var fortsat i 1960erne – bremset af præsident Nixon i 1973 – havde vi ikke heller ikke haft problemer med CO2 udledning.

Den engelske dronnings lillesøster Margaret skrev i 1980 til premierminister Margaret Thatcher, at det var bedre, hvis atomkraftværker ikke hed noget med ”atom”, for det ord får folk til at tænke på atombomben. (M. B. Broberg 4.1.17 i JP: Frigivne breve …) Niels Bohr var fortaler for atomkraft til fredelige formål, men for at overbevise danske politikere, skal thorium kernekraft først vise, at det fungerer. Det fungerer hos Thor Energy A/S i Norge, som gerne vil have en dansk partner!''
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 19. januar 2016

http://denkorteavis.dk/2017/pyt-med-den-globale-opvarmning-nar-..
Vis mere

Kabel-forhandlinger er nu brudt helt sammend. 19/12-2016
Kategori: Andet
Forhandlingerne om vilkårene for at nedgrave Kriegers Flak-elkabler tværs gennem den sjællandske muld er endegyldigt brudt sammen.

Forleden kunne avisen fortælle, at Energinet.dk har valgt at droppe de frivillige forhandlinger med de sjællandske lodsejere, man ikke kunne nå til enighed med. I stedet sætter Energinet.dk en proces i gang om ekspropriation af arealer hos de pågældende lodsejere.

Men sideløbende har Energinet.dk og Landbrug & Fødevarer forhandlet på et overordnet niveau. Det har de gjort i håb om at blive enige om de standard-vilkår, som Energinet.dk’s forhandlere lægger på bordet ude hos den enkelte lodsejer. Nu har Energinet.dk også valgt at droppe de forhandlinger, fordi man ikke kunne nå til enighed

Dermed er den sidste mulighed for at nå en forhandlingsløsning og undgå ekspropriation gået tabt.

Bemærkninger:
Det er ikke overraskende, at lodsejerne IKKE kan finde en forhandlingsløsning på Energinet.dks store forbrug af elmotorveje.
På Djursland nægtede 7 lodsejere at bøje sig for Energinet.dks diktat til en såkaldt frivillig ordning.
Transitanlægget var meget kraftigere end behovet, transitanlægget var ikke et kabel, men 'et nedgravet luftledningsanlæg', transitanlægget skulle forsyne områder langt væk fra Djursland og for det fjerde havde området en ca. 10 år gammelt fuldstændigt ubrugt nedgravet transit-kabel-forbindelse som ALDRIG havde gjort gavn hos én eneste elforbruger, og som var grundlaget for den 400 MW strore havvind-møllepark i Kattegat.

Ja, lodsejerne skal bare bøje sig for samtlige usaglige tiltag fra Energinet.dk
Det er en af grundene til, at din elregning er væsentlig højere end nødvendigt.
Nordvestnyt 18 12 2016
Vis mere

Der er turbulens i orkanens øje!d. 13/12-2016
Kategori: Thorium
Jonna Vejrup Carlsen, der er en særdeles seriøs skribent hos Den Korte Avis, skriver i dagens avis, d. 13. december 2016, under overskriften

Hvis du stikker snuden for langt frem, får du tæv!
bl.a.
''og når det drejer sig om energi, vil ikke mange debattere kernekraft, for danske politikere og medier har besluttet, at energi fra vindmøller er bedst!''

'Det er næsten for meget at forlange, at de politisk korrekte, jounalister og medier kom ned fra pedestalen og satte sig ind i, hvor fremtidens energi skal komme fra og ikke bare vente på, at Kina bliver verdens supermagt, fordi de sidder på energien.' Red.
Vis mere

Den ny regering vil fjerne barrierer for forskning i thorium – godt nyt for ren kernekraftd. 29/11-2016
Kategori: Thorium
''Danmark kan måske – som på Niels Bohrs tid – komme i front med naturvidenskab og fysik!
For et år siden (27.11.2015), blev den første thorium høring afholdt på Christiansborg arrangeret af LA, og interesserede fra hele landet mødte op for at høre om fremtidens super energi. Grønland har store ressourcer af thorium, og vi kan samarbejde med Norge, der har udviklet thorium brændsel. Unge danske forskere, der i dag på privat basis arbejder med at udvikle en thorium waste burner, kan nu fortsætte deres forskning og udvikling af en reaktor, der kan anvende atomaffald.

Frankrig er klimaduks – med 70-80% af energien fra kernekraft, men da mange af reaktorerne er ved at være gamle, skal der tages stilling til, om man fortsat skal satse på kernekraft. Europa tøver, Tyskland lukker for A-kraft, mens Kina, Indien, USA og mange andre lande satser på CO2 fri kernekraft, da vedvarende energi kun kan supplere men ikke klare verdens udfordringer mht. energi.

Klimaudfordringen og forsyningssikkerheden kan ikke klares ved sol, vind og bio! Selvom vi får 100% vindkraft til el-energi, dækker det kun 20% af al energi.

Familieplanlægning og kernekraft med thorium er nødvendig
Det er ikke nok at afhjælpe skaderne ved den globale opvarmning, det er vigtigere at bremse de klimaændringer, der er katastrofale for hele verden. Vi skal være færre mennesker på jorden, og vi skal bruge ren og billig energi, der også kan skaffe mere drikkevand ved afsaltning af havvand.


Thorium omtales som det grønne atom – atomkraft uden risiko! (thoriumenergyworld.org)
Til sol- og vindenergi anvendes sjældne jordarter (REE), der kun findes i begrænset omfang. De udgraves sammen med thorium, som bliver lagt til side som affald. I Frankrig ligger der 10.000 t thorium, som med 60 t pr. år kunne dække landets energiforsyning i langt over 100 år. I Grønland ligger der thorium, der kunne dække dansk energi i flere tusinde år.

VLAK regeringen ønskes til lykke – med den positive holdning til fremtidens energi kernekraft med thorium. Det giver håb for en fremtid med økonomisk vækst både til rige og fattige lande.''

http://denkorteavis.dk/2016/breaking-news-vlak-regeringen-vil-f..

Udpluk fra Jonna Vejrup Carlsens artikel i den gratis netavis 'Den Korte Avis' d. 29. november 2016
Vis mere

Regering åbner for at forske i a-kraftd. 29/11-2016
Kategori: Thorium
Det skal være muligt for danske forskere at udvikle en ny type atomkraft, som bruger grundstoffet thorium som brændsel, mener den nye VLAK-regering. I regeringsgrundlaget står, at »regeringen vil fjerne eventuelle barrierer for forskning i thoriumbaserede teknologier«. (…) Forsyningsordfører Villum Christensen (LA) er derfor glad for, at det nu er regeringens politik: »Vi skal have ændret den gamle folketingsbeslutning eller de forhold, som det lægger op til, så pengekasserne ikke bliver smækket i, hvis bare der står "kernekraft" i ansøgningen. Ellers er det jo pinligt at sige, at vi vil være et innovativt land,« siger han.

Den nye uddannelses-og forskningsminister, Søren Pind (V), som skal gennemføre det, er dog endnu ikke klar til at svare på, hvorfor det er en god idé, og om der skal være testreaktorer i Danmark. »Det er simpelthen for tidligt for mig at sige noget håndfast omkring regeringsgrundlaget. Den helt konkrete baggrund for, hvorfor det er kommet med, kender jeg simpelthen ikke.« Er du enig i, at Danmark skal forske i atomkraft? »Jeg er altid enig i det, der står i regeringsgrundlaget.«

JyllandsPosten, d. 29. 11.2016
Vis mere

Energinet.dk: Nye el-motorveje bygges med luftledningerd. 26/11-2016
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
De retningslinjer for udbygning af højspændingsnettet, Folketinget vedtog i 2008, er tilpasset.

Fremover bygges nye 400 kV-forbindelser med luftledninger. Det er en ændring i forhold til de retningslinjer om kabellægning og tranmissionsnet, som Folketinget besluttede i 2008. Her var der lagt op til, at nye 400 kV-forbindelser fremover skulle lægges som kabler i jorden, hvis det var teknisk muligt.

Nye forbindelser på 150/132 kV-niveau skal fortsat være kabler i jorden.

Den nye aftale er en del af de aftaler regeringen har lavet med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i samme ombæring, som afskaffelse af PSO-tariffen blev besluttet.

Et forslag om at tilpasse retningslinjerne har været på vej siden 2015.

Læs mere hos Energinet.dk

Bemærkninger:
Det er vanvittigt at fortsætte udbygningen med vindmøller og andre ustabile energikilder, fordi grænsen for hvor meget ikke-styrbar vedvarende energi, der kan være i det nuværende danske energinet, er ved at være nået.
Vis mere

Nu venter vi på, om Donald Trump forstår betydningen for klima og miljø af kernekraft med thoriumd. 15/11-2016
Kategori: Thorium
''Skal valget stå mellem kernekraft eller global opvarmning?
Det bliver interessant at se, hvad der kommer til at ske i England og USA mht. miljø, klima og energiudvikling efter Brexit og Donald Trump. Det bliver også interessant at se, om danske politikere, der i dag er indædte modstandere af A-kraft, vil skifte holdning, når kernekraft med superbrændslet thorium i stedet for uran vinder indpas i mange andre lande – bl.a. i Norge!''
Jonna Vejrup Carlsen i den gratis netavis ''Den Korte Avis'' den 15. november 2016

http://denkorteavis.dk/2016/brexit-i-england-og-donald-trump-so..
Vis mere

200 lande indgik lørdag en klimaaftale i Rwanda, men kan den bremse temperaturstigningen?d. 18/10-2016
Kategori: Thorium
Skal Danmark have vindmøller og højspændingsmaster overalt?
Dansk natur bliver ødelagt af kystnære vindmøller eller landvindmøller, men biodiversiteten i skovene foreslås nu også ødelagt af vindmøller.

I Kenya leverer Vestas 365 møller til en vindmøllepark – placeret blandt lokale hyrdefolk, der ikke blev spurgt, og dertil kommer 500 km højspændingsledninger til at lede strømmen – og måske gederne – væk. Denne 5 mia. kr. investering vil nok mest være til gavn for investorerne. I Afrika ville det være bedre med solceller, hvor man kunne starte med små blomsterlygter Little Sun designet af Olafur Eliasson. De lades op om dagen og bruges om aftenen. I Afrikas sol er solenergi ideel!

Vi burde have valgt Niels Bohrs spor og satset på kernekraft – nu med thorium
Vore politikere har i stedet valgt sporet efter Tvinds Amdi Petersen med vindmøller og snablen dybt nede i statskassen. Det er en fejlbeslutning, især da dygtige danske forskere er i færd med at lave en thorium wasteburner, der skal omdanne gammelt atomaffald til ren energi.
Nogle af de 13.500 mia. US dollars, der er sat af til energiinvestering inden 2030, burde bruges til denne forskning.

’Kjernekraft er ’idiotsikkert’, fossilt brensel må fases ut’
Sådan skrev den norske forfatter Truls Sevje i september i norske Dagbladet i en artikel. Det ville hjælpe klimaet og afskaffe fattigdom, hvilket kun kan ske ved ren, rigelig og billig energi.

Truls Sevje skriver også om miljøpåvirkningen af forskellige energiformer. Solceller producerer 30-60 gange mere CO2 end kernekraft, og vindmøller 4 gange mere i løbet af sin levetid fra produktion til skrot.

Kernekraft bandlyses i Danmark – mere af politikerne end af befolkningen
Danmark har valgt vindkraft som den bærende energi, men det vil blive dyrt og skade vækst og velfærd. At omlægge PSO til finansloven gør det ikke billigere men skjules for befolkningen.

I en elregning på 584,16 kr. er el kr. 60,17 og PSO 49,74 – resten er afgifter til staten. Der skal ske en holdningsændring til kernekraft, hvilket er nødvendigt, hvis man vil stoppe temperaturstigningen. Selv FN har slået fast, at kernekraft vil være en nødvendig del af løsningen!

http://denkorteavis.dk/2016/200-lande-indgik-15-10-16-en-klimaa..
Vis mere

Statsministeren glemte klima og bæredygtighed i sin plan for et stærkere Danmarkd. 1/9-2016
Kategori: Thorium
''Illustreret Videnskab nr. 13/2016 har en 8 siders artikel om thorium kernekraft, som vil være i stand til at skaffe verden den nødvendige energi. Artiklen ’Radioaktivt vidunderstof giver ENERGI TIL ÅRTUSINDER’ burde læses af enhver, der er interesseret i klima og miljø: 3,8 tons thorium kan dække Danmarks årlige strømforbrug på 33,6 TWh – til sammenligning ville vi skulle bruge 950 tons uran – og denne nærmest uudtømmelige energikilde findes på Grønland!

Hvis ikke man som statsminister inkluderer klima og bæredygtighed i dag, så er man ikke ansvarlig. Folketinget pegede fingeren nedad for udvikling af thorium – undtagen Liberal Alliance, som havde bragt det på banen, mens de andre partier blæser på klimaet ved at kræve sol og vind, som er dyr og ustabil og kun kan levere et par procent af global energi. Ved at gå i Niels Bohrs fodspor og udvikle thorium energi, kunne vi ikke blot gøre Danmark stærkere – men det ville også gavne hele verden!''
Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 1. september 2016
http://denkorteavis.dk/2016/statsministeren-glemte-klima-og-bae..
Vis mere

Stop udbygningen af vindmøller – nud. 25/7-2016
Kategori: Mastemodstandernes ABC
''Medens vi i Danmark diskuterer. om vi skal have tre, fire eller måske fem kystnære vindmølleparker, er det helt andre ting, der kommer på banen nede sydfra. Det er den ”lidt ubehagelige” diskussion om, hvad man skal gøre med alt den vindmøllestrøm, der ikke kan transporteres og dermed ikke bruges. Strømmen har fået den poetiske betegnelse ”smid væk-strøm”.

Når et supermarked må smide gamle frugter ud, er det for egen regning, men sådan er det selvfølgelig ikke for producenterne af vindmøllestrøm. Der står skatteyderne klar med pungen fremme. Alene i Slesvig-Holsten blev der i 2015 udbetalt 200 mio. euro for ”smid væk-strøm”. Vi tager den lige igen – 200 mio. euro, der kunne have gjort god gavn andre steder, bliver brugt til at betale for strøm, ingen bruger.''
Jyllands-Posten 25. juli 2016, af Severin Sivesgaard
Bemærkninger:
Energinet.dk har allerede brugt milliarder til udbygning af elmotorveje uden der er det mindste behov for dem. Regningen glider bare ned hos elforbrugerne.
Vi trænger til en uvildig teknisk ombudsmandsinstitution, der en gang for alle kunne beregne, hvor mange overflødige højspændingsforbindelser, der er bygget, og hvad det har kostet elforbrugerne!
Vis mere

Dyr elflaskehals til Tyskland er snævret yderligere indd. 13/7-2016
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
DR Syd 13 07 2016 viser historisk, hvordan danske elforbrugere siden 2003 har måttet betale milliarder af kroner til elmotorveje i mindst 42 meters højde uden at der har været det mindste behov for hverken donau- masterne eller eagle-masterne.
Bemærkninger:
Elforbrugerne har ingen steder at klage over mega-svineriet med miljøet og resurserne, fordi Energistyrelsen giver tilladelse til ALT byggeri, som Energinet.dk = staten ønsker!
Et ansvarligt Folketing vil omgående stoppe enhver form for tilladelser til fortsat etablering af flere vindmøller.
Vis mere

Den globale opvarmning skal stoppesd. 11/7-2016
Kategori: Thorium
Jonna Vejrup Carlsen skriver bl.a.:

''To faktorer kan bremse den globale opvarmning, men den politiske vilje mangler:
1. Befolkningstilvæksten kan stoppes ved familieplanlægning
2. Ren stabil, billig og rigelig thorium energi kan erstatte de fossile brændstoffer

Den tyske Energiewende fra a-kraft til vind, sol og bio + beskidte brunkul har betydet mere CO2 udledning. Kun kernekraft kan stoppe udledningen af CO2, men frygten for kernekraft – endda med det ufarlige thorium – er åbenbart større end frygten for en katastrofal global opvarmning!

David Attenborough (britisk naturforsker, 1926-): Alle miljøproblemer bliver sværere, og til sidst umulige at løse med stadig flere mennesker. ''

Læserbrev i Jyllands-Posten den 11. juli 2016
Vis mere

DONG tjener tykt på den grønne omstilling – skatteyderne betalerd. 30/5-2016
Kategori: Thorium
''I EU er det ikke politisk korrekt at gå ind for atomkraft, men Der Spiegel har 21. maj offentliggjort et dokument fra EU om fremtidens mini-atomkraftværker (SMR Small Modular Reactor, 50-300 MW) (Ing. 24.5.16) og mener, EU bør gå foran. Kommissionen betragter dokumentet som et udspil.

USA ønsker at gå i spidsen, for som USA’s energiminister Steven Chu siger: ”Enten udvikler vi selv disse teknologier i dag, eller også importerer vi dem i morgen.” USA’s kongres har bevilget 600 mio. kr. til at udvikle SMR reaktorer, og det amerikanske energiministerium har siden 2012 betalt 2,5 mia. kr. til forskning og udvikling af små reaktorer – i 2025 (prognose).

DONG kunne deltage i udvikling af thorium reaktorer eller indgå partnerskab med norske Thor Energy A/S, men ved at satse ensidigt på havvindmøller bygger DONG på det luftige grundlag, at vinden altid blæser, og at de politiske vinde fortsat vil blæse til gunst for firmaets havvindmøller. De satser på støtte, og det er risikabelt i en tid, hvor mange politikere skifter holdning efter tidligere statsminister Jens Otto Krags devise: Man har et standpunkt, til man tager et nyt!

Goldman Sachs: Ingen grønne drømme – kun cool cash!
Investeringsselskabet Goldman Sachs gør som andre investeringsselskaber: køber billigt og sælger dyrt. Goldman Sachs købte billigt af DONG, og efter værdistigningen hersker en euforisk stemning fra politisk hold, der støtter grøn omstilling uden at spørge nærmere til substans og finansiering.

Omkring 1800, da elektriciteten blev opfundet, var der frygt for den farlige teknologi. Frygten forsvandt, da den danske fysiker H. C. Ørsted i 1820 opdagede elektromagnetismen, og ikke mange ville i dag undvære elektrisk lys o.a. Danske Niels Bohr havde samme succes i 1930erne med atomkraft og ønskede at bruge den til fredelige formål, men frygten for teknologien skal overvindes.

Skal verden ødelægges af global opvarmning pga. frygt, når vi ved, at de fossile brændstoffer kan erstattes med thorium energi og ufarlig teknologi? Det er en vision, der kan og skal lykkes, og det er ærgerligt, at Danmark ikke er med i udviklingen.''

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk
Den Korte Avis, d. 30. maj 2016
http://denkorteavis.dk/2016/dong-tjener-tykt-pa-den-gronne-omst..
Vis mere

Debat i Folketinget om dansk forskning i thoriumbaseret teknologid. 16/5-2016
Kategori: Thorium
''Den 11. maj 2016 var skelsættende, da Villum Christensen fra Liberal Alliance fremlagde et lovforslag i Folketinget, at thoriumbaseret teknologi burde indgå i dansk forskning og udvikling af energi. For 1. gang i 30 år blev atomkraft debatteret i Folketinget – i Niels Bohrs fødeland!

Villum Christensen sagde, at man i et vidensamfund burde forske i ny viden om ny teknologi og ikke kun understøtte gammel viden. Ved at ignorere danske forskere, der på privat basis forsker i thorium, risikerer vi, at deres forskningsresultater går til udlandet til skade for dansk økonomi.

Villum Christensen mente også, at frygten fra fortiden hindrer os i at komme videre. Efter ulykken ved Fukushima, besluttede Tyskland fra 2022 at stoppe for atomkraft og satse på grøn omstilling. Nu bruger man i stedet flere brunkul, der forurener mere end kul – en brun omstilling.

Allerede i 2013 skrev 4 af de førende klimaforskere bl.a. James Hansen, Columbia University, ”at modstand mod atomkraft truer menneskehedens evne til at modvirke farlige klimaforandringer.”

På nettet under ’atomdrevet bil’ findes en Cadillac fra 2010 produceret af Loren Kulesus: 1 g thorium svarer til 28.000 l benzin, og 8 g thorium kan køre bilen i 100 år. Danmark har traditioner: M/S Selandia var 1. dieselmotorskib i 1912! Hvad med et thoriumdrevet Mærsk tankskib i dag?''
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis (gratis netavis) d. 16. maj 2016
http://denkorteavis.dk/2016/debat-i-folketinget-om-dansk-forskn..
Vis mere

Hun ‘vågnede op’ efter otte års isolation – en solstrålehistorie om demensd. 11/5-2016
Kategori: Andet
http://denkorteavis.dk/2016/kan-der-stadig-ske-mirakler-en-lill..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 11. maj 2o16
Læs venligt også webmasterens kommentarer
Vis mere

En helt særlig form for kernekraft kan løse vort klima- og energiproblem. Beslutningen skal træffes nu!d. 28/4-2016
Kategori: Thorium
''Man bør ikke sige NEJ til en ren energikilde, der kan erstatte alle fossile brændsler

Det kan undre, at SF med Pia Olsen Dyhr, DF med Mikkel Dencker m.fl. er modstandere af en ny ufarlig kernekraft med thorium, der bl.a. vil komme de fattige lande til gavn, for uden billig, rigelig og ren energi kan man ikke hjælpe dem ud af deres nød og elendighed.

I England, der også har høje energipriser, taler mange fattige om at vælge mellem Heat or Meat (varme eller mad). Også i Danmark belaster energiafgifterne husholdningsbudgettet både hos de rige men mest hos de fattige.

Hvis vi skal skabe økonomisk vækst gavner det ikke, at PSO energiafgifterne er så dominerende, at virksomheder som fx gartnerier vil have svært ved fortsat at drive virksomhed i Danmark.

Hvordan kan nogle politikere forestille sig ustabil vindkraft som hovedleverandør til Danmarks energiforsyning, når de nuværende mange vindmøller kun leverer ca. 10% af hele energien (ca. 50% af elenergien) og koster 5-7 mia. kr. årligt?

Hvis vi fortsætter med flere vindmølleparker for at komme op på 100% vil det jo blive en PSO afgift på 50-70 mia. kr. om året. Der vil ikke blive råd til mange bleskift på plejehjemmene – der vil ikke engang blive råd til en ble!

Hvis vi vil bremse den globale opvarmning og gavne økonomien, skal vi sige JA til kernekraft!''
http://denkorteavis.dk/2016/kernekraft-kan-lose-vort-klima-og-e..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 28/4-2016
Vis mere

Folketinget skal nu tage stilling til dansk forskning i kernekraft med thoriumd. 20/4-2016
Kategori: Thorium
''Valget står mellem global opvarmning eller kernekraft!
Der findes ikke vigtigere sag end at bremse den globale opvarmning. Et JA til thoriumforskning vil betyde, at Danmark kan være med til at nedbringe udledningen af CO2 samt skaffe verden ren, billig og rigelig energi. Det haster, for klimaændringerne er en trussel mod verdens befolkning.''
http://denkorteavis.dk/2016/folketinget-skal-i-maj-tage-stillin..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 20/4-2016
Vis mere

Det lyder ikke godt for retssikkerheden: Justitsministeriet sætter igen i år absolut rekord i kritik fra ombudsmandend. 19/4-2016
Kategori: Andet
''Man skulle tro, at Justitsministeriet i kraft af sit ansvar for retssikkerheden og dermed også korrekt embedsførelse ville være det ministerium, der modtog mindst kritik fra Folketingets Ombudsmand.

Sådan forholder det sig imidlertid ikke. Tværtimod har Justitsministeriet gennem de senere år været det af samtlige ministerier, der suverænt har rekord i påtaler og kritik fra Folketingets Ombudsmand.''
http://denkorteavis.dk/2016/det-lyder-ikke-godt-for-retssikkerh..
Af Poul Erik Andersen, Den Korte Avis, d. 19/4-2016
Vis mere

Den nye energikommission bør være visionær og inkludere kernekraft med thorium – ellers vil det nok være umuligt at droppe de fossile brændstoffer i 2050d. 4/4-2016
Kategori: Thorium
Den første formand for en dansk atomenergikommission var Niels Bohr, der var fortaler for kernekraft til fredelige formål, og den sidste formand for atomenergikommissionen, der aldrig blev nedlagt, var tidligere nu afdøde professor i geologi ved KU Henning Sørensen, der gik ind for thorium og udtalte, at hvis vi havde haft thorium som energi, havde vi ikke haft de nuværende klimaproblemer pga. udledninger af CO2 i atmosfæren.

Nu står verden i en situation, hvor en global opvarmning er en større trussel end IS (Islamisk Stat).

DONG burde benytte lejligheden i en olienedgangstid til at blive partner med Thor Energy A/S i Norge – som er klar med thorium i 2018 – og udnytte Grønlands thoriumressourcer til at udvikle en reaktor – en waste burner med thorium, som kan omdanne det gamle uranaffald til ren energi. En ren win-win situation, som Danmark bør udnytte ved at ændre beslutningen fra 1985 og støtte de unge danske forskere, der pt. på privat basis bruger alle deres kræfter på at følge efter Niels Bohr.

Danmark kunne igen blive førende indenfor ren og billig energi ved kernekraft med thorium!
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis 4/4-2016
http://denkorteavis.dk/2016/den-nye-energikommission-bor-vaere-..
Vis mere

Kernekraft med thoriumd. 3/4-2016
Kategori: Thorium
Det ville være i Danmarks interesse at forske i thorium i samarbejde med Grønland, der har verdens 14. største ressource af thorium med 86.000 tons. 100 g thorium er nok til én persons livslange energiforbrug - hvilket næsten svarer til Rundetårn fuld af kul. Grønland har ovenikøbet fået tilladelse til minedrift af uran - som ligger sammen med thorium i Kvanefjeldet. Der er mere thorium i verden end kul, olie, gas og uran tilsammen - og det er langt mindre farligt end uran.

I Danmark er unge forskere på privat basis i gang med at udvikle en "thorium waste burner" til at omdanne gammelt uranaffald til ren energi. Det kunne betyde, at Danmark igen kom i en førerposition som i Niels Bohrs tid, hvor København var verdens centrum for forskning i bl.a. kernekraft.

Den tidligere Greenpeace formand i Storbritannien Stephen Tindale var tidligere modstander af atomkraft, men har indset, at skal verden undgå en global opvarmning, så er thorium i dag midlet til at stoppe de store udledninger af CO2, som medvirker til klimaændringer - men det haster.

Danmark bør være med i forskning og udvikling af kernekraft med thorium, men først skal folketingsbeslutningen fra 1985 om ikke at have atomkraft i Danmark ændres. Heldigvis var der tilføjelsen »med den nuværende teknologi« - og der er sket meget siden 1985.

Jyllands-Posten 03 04 2016
Af Jonna Vejrup Carlsen, København Ø.
Vis mere

Ny type atomkraft giver grønt håb, men skal Danmark tillade det?d. 28/3-2016
Kategori: Thorium
''Det har været rasende kontroversielt for danskerne i over 40 år. Kombinationen af farligt affald og risikoen for en nedsmeltning fik i 1979 over 50.000 danskere på gaden for at demonstrere mod kernekraft, og siden 1985 har atomkraftværker været udelukket i Danmark. Men i dag banker klimaforandringerne for alvor på døren, og især en ny type atomkraftværk bliver fremhævet af forskere som det nye grønne håb.

»Det er en spændende, ny teknologi, som kan forbedre bæredygtigheden af kernekraftværkerne og imødekomme problemet med affald og sikkerhed,« siger Bent Lauritzen, som er afdelingschef ved DTU Nutech og arbejder med at følge udviklingen i atomkraft i udlandet. Den nye teknologi kaldes "thorium smeltet salt-reaktor" og genopfinder atomkraftteknologien fra bunden for at forsøge at løse problemerne med nedsmeltninger og radioaktivt affald. Kraftværkerne kan ikke nedsmelte ved strømafbrydelse som det for eksempel skete i japanske Fukushima.''
Jyllandsposten, 28. marts 2016
Vis mere

Den nuværende dyre energipolitik kan flytte arbejdspladser til udlandet og skaber ikke forsyningssikkerhed – med mindre man kan ’låne’ hos naboerne!d. 17/3-2016
Kategori: Thorium
''Der udledes mere CO2 end nogensinde, og forurening af jord, vand og luft fortsætter. Det kan ende med en miljøkatastrofe med global opvarmning, hvis energipolitikken ikke ændres.

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt vil efter sigende ikke røre ved det nukleare, før det ’ligger klar på hylderne’, men det gør det allerede i dag hos Thor Energy i Norge, der fra 2018 kan levere på kommercielt plan – og gerne vil have en dansk partner. Norge og Sverige, der sammen med Danmark fortsatte den nukleare forskning efter Niels Bohr, har fortsat sin forskning i atomkraft, mens Niels Bohr i Danmark er glemt til fordel for vindkraft, som ikke kan garantere forsyningssikkerhed. De ca. 30.000 arbejdspladser, vindindustrien skaber, støttes med milliarder i PSO, og selvom vindkraft kommer op på 100% af elenergien, svarer det kun til 20% af al energi.

Billig, stabil CO2 fri energi er nødvendig, hvis man skal undgå en global opvarmning
Der forskes i thorium i mange lande, og i USA har man gang i en thorium reaktor placeret nede i jorden – ca. 30 m nede, som ikke kan nedsmelte men bare lukkes ned. Denne ThorCon reaktor kræver færre ressourcer end et kulkraftværk og vil kunne levere stabil CO2 fri elektricitet til 3-5 cents (ca. 20-30 øre) pr. kWh ().''
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis 17/3 - 2016
Vis mere

Dansk el-net skal udbygges for 11 milliarder kroner!d. 16/3-2016
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
''Energinet.dk vil sammen med engelske National Grid forbinde de to landes elnet med et over 740 km langt søkabel og kabel gravet i jorden, Viking Link.'' Læs hele artiklen ved klik på Vis mere nedenstående.
Energy Supply

Den Midtjyske Elmotorvej på nye EAGLE master erstattede den gamle motorvej på 420 kV. Energinet.dk (staten), der er ejer af ledningen, kan kun udnytte forbindelsen stærkt begrænset, fordi Tyskland ikke vil opgradere deres luftledningsnet sådan, at danskerne kan sælge deres alt for store vindmølleproduktion. Energinet.dk kalder fænomenet for et flaskehalsproblem, at tyskerne ikke bare udvider og udvider nettet i det uendelige.

Nu vil Energinet.dk igen forsøge at få en vestjysk elmotorvej (ukendt spænding) på master og i et nyt tracé til trods for, at strømmen skal være til eksport.
Ingen må forbavses, når der igen eksproprieres til et masteprojekt, hvis formål er at sælge strøm til udlandet!
Ingen eksproprierede lodsejere må blive forbavset over IKKE at være klageberettiget.
Den erfaring har 7 familier på Djursland, som blev eksproprieret til et nedgravet luftledningsprojekt, som var 100 % overflødigt. Vi kunne ikke køre retssag mod staten, fordi staten ikke ville give lodsejerne fri proces.
GRUNDLOVEN er god, hvis politikerne vil overholde den.
Danmark er ikke et retssamfund.
Vis mere

Gigantisk udvidelse af el-nettet i Vestjylland på vejd. 16/3-2016
Kategori: Den Vestjyske Elmotorvej
HOLSTEBRO
En gigantisk udvidelse af det danske el-net i Vestjylland er på vej de næste seks-syv år. Det skriver JydskeVestkysten.

Der skal således bruges 11 milliarder kroner på udvidelse af højspændingsnettet, hvor en del er på strækningen fra Idomlund til Endrup ved Esbjerg og videre til Niebüll i Tyskland.

Tirsdag blev borgmestrene og forvaltningerne i de fem berørte vestkyst-kommuner - Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Varde, Esbjerg og Tønder - underrettet om planen.

Over de kommende år vil der blive brugt milliarder på at udbygge højspændingsnettet fra Idomlund til Endrup ved Esbjerg

http://dagbladet-holstebro-struer.dk/holstebro/gigantisk-udvide..

Af Michael Sand Andersen
Dagbladet Holstebro, onsdag den 16. marts 2016
Vis mere

Thorium kan redde verden fra global opvarmning - muligheden er der, men vil politikerne udnytte den?d. 18/2-2016
Kategori: Thorium
''Dyr vedvarende energi som sol og vind er ikke stabil og dækker i dag kun cirka 2,4 procent af verdens energiforbrug og kan supplere. Indien vil satse på thorium og solenergi, og Kina vil gøre thorium til løsningen i sin ’krig mod forurening’.

Ved thorium-høringen 27. november 2015 på Christiansborg med Liberal Alliance som vært var Lands­tingssalen fyldt med interesserede fra hele landet, men kun få politikere og journalister deltog.

Hovedtaler var Øystein Asphjell, CEO Thor Energy, Norge, som fortalte om deres positive thoriumudvikling.

I Norge er man så langt fremme med forskning i og udvikling af thoriumenergi, at man kan starte allerede i 2018 med at sælge og anvende thorium som brændstof til reaktorer.

Thor Energy A/S ville gerne have haft en dansk partner, men danske politikere vil kun have sol, vind og bio. Når vindmølleboblen brister, vil de sikkert ændre holdning.''
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 18. februar 2016
Vis mere

BEDRAG og tomme løfter giver tillidskrise mellem folk og myndighederd. 13/1-2016
Kategori: Andet
TV serien BEDRAG på DR1 kom godt fra start, bortset fra en faktuel fejl i 2. afsnit. Der blev sagt, at vindkraft dækker 30% af dansk energi, men det er kun 30% af elenergien, som igen kun er 20% af al energi (- skibstransport), dvs. at vindkraftens 30% svarer til ca. 7% af al energi. Også på TV reklameres der nu for grøn strøm til sort pris, som om man med en særlig knap kan få grøn strøm!

BEDRAG er, når en person snyder Danmark i SKAT for 5-9 mia. kr. Eksisterer der virkelig ikke et retssystem, der kan bremse for svindel med CO2 kvoter, moms, skat o.a.?

BEDRAG, som Jonna Vejrup Carlsen nævner mange eksempler på, er ikke udtømmende. Eksempelvis nævnes ikke den EU-politiske studehandel med billig olie til gengæld for at vi aftager deres befolkningsoverskud - med fatale omkostninger for klimaet og europæsik kultur.(red)
Jonna Vejrup Carlsens, Den Korte Avis 13. januar 2016
Vis mere

Sultkatastrofe er på vej i Afrika – det kan forstærke folkevandringen til Europad. 6/1-2016
Kategori: Thorium
Et nytårsfortsæt for 2016 bør være, at man satser på bæredygtighed og familieplanlægning – og at man koncentrerer sig om at få gang i thorium kernekraft, som kan erstatte de fossile brændstoffer. Thorium kernekraft, hvis funktionsdygtighed allerede blev bevist i 1960erne af Alvin Weinberg på Oak Ridge i Tennessee, vil kunne levere global energi i over 1000 år til en pris billigere end kul.

Danmark er ikke med til forskning og udvikling af thorium energi men overlader det til udlandet – bl.a. Norge. Det er ubegribeligt, at der efter thorium høringen på Christiansborg den 27. nov. 2015 ikke var flere journalister eller medier, der skrev om dette energimirakel. Landstingssalen var fyldt med interesserede mennesker fra hele landet. Er kernekraft et tabu i Niels Bohrs fædreland?

Vågn op Holger Danske fra kasematterne på Kronborg og hjælp politikerne til at træffe de rigtige beslutninger, inden Danmark bliver oversvømmet af den globale opvarmnings havstigninger.
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis 6. januar 2016
Vis mere

Ved COP21 nævnte man ikke to afgørende faktorer, som kunne redde planeten fra global opvarmningd. 14/12-2015
Kategori: Thorium
Ved COP21 nævnte man ikke to faktorer, som kunne redde planeten fra global opvarmning:
Overbefolkningen – kan stoppes ved familieplanlægning
Kernekraft med thorium (og senere fusion) kan erstatte fossile brændsler

Man kaldte klimaaftalen ved COP21 i Paris en succes, da alle 196 lande skrev under på et løfte om at holde temperaturstigningen under 2 grader. Det var ikke en juridisk bindende aftale, og den amerikanske klimaforsker James Hansen kaldte resultatet et stort bedrag, da det ikke ville bringe en løsning på selve problemet med udledningen af CO2. En bedre løsning på problemet ville være at stoppe befolkningstilvæksten og standse brugen af fossile brændstoffer.
Den Korte Avis, af Jonna Vejrup Carlsen , 14. dec. 2015
Vis mere

Historisk høring om energiproduktion ved hjælp af thorium, der er ufarlig kernekraftd. 30/11-2015
Kategori: Thorium
Der er gået 30 år, siden Folketinget i 1985 med et lille flertal besluttede, at der ikke skulle være atomkraft i Danmark – men med tilføjelsen ’med den nuværende teknologi’ – og der er sket meget på det teknologiske område siden 1985 – og dertil kommer en truende global opvarmning.

Thoriumhøringen den 27. november 2015 i Landstingssalen på Christiansborg viste, at der er interesse for at erstatte de fossile brændstoffer med en stabil, rigelig og ren energi fra thorium kernekraft. Der kom ca. 160 interesserede deltagere fra hele landet samt nogle medlemmer fra Folketinget – især fra de ’yngre’ partier som Liberal Alliance, Alternativet og Enhedslisten, hvorimod energiministeren og forskningsministeren (V) glimrede ved deres fravær!
Den Korte Avis v. Jonna Vejrup Carlsen 30. nov. 2015
http://denkorteavis.dk/2015/horing-om-thorium-kernekraft-pa-chr..
Vis mere

740 kilometer elkabel skal sende dansk strøm til Englandd. 30/9-2015
Kategori: Andet
Til foråret starter Energinet.dk havbundsundersøgelser af traceet til et 740 kilometer langt elkabel til England. Pris 15 milliarder kroner. Efter planen kan kablet transportere den første strøm mellem de to lande i 2022.
Ingeniøren
http://ing.dk/artikel/740-kilometer-elkabel-skal-sende-dansk-st..
Vis mere

Dansk energiplan baseret på mere vind er helt utilstrækkelig – der er en løsning, som ingen vil tale omd. 17/9-2015
Kategori: Thorium
''Det er fornuftigt af Lars Christian Lilleholt at tøve med at sætte flere vindmøller op, som ifølge det europæiske kvotesystem vil betyde, at lande som for eksempel Polen kan anvende mere kul.

Er det fornuften, der driver vor energiminister til at indse, at Danmark ikke kan fortsætte med at støtte en ustabil og dyr vindenergi med mange milliarder, som bl.a. driver energitunge virksomheder ud af landet.''
http://denkorteavis.dk/2015/dansk-energiplan-baseret-pa-mere-vi..
Jonna Vejrup Carlsen, Den korte Avis, 17. september 2015
Vis mere

Jonna Vejrup skrev et personligt brev til præsident Obama om de ting, han gør forkert - læs brevet her d. 31/8-2015
Kategori: Thorium
''Den nye historiske klimaplan annonceret fra Det Hvide Hus kan kun blive historisk, hvis den inkluderer familieplanlægning og thorium energi – langt mindre problematisk end uran mht. affald.

Den globale befolkning vokser med ca. 80 mio. mennesker hvert år, hvilket resulterer i mere forurening og mere CO2 i atmosfæren. Der er samtidig årligt ca. 80 mio. uønskede graviditeter, hvilket resulterer i uønskede børn, som mange fattige familier ikke kan brødføde – hvilket igen resulterer i flere flygtninge!

Forskning og udvikling af thorium energi begyndte i USA, men Kina og Indien er nu foran i deres udvikling af thorium energi. Vil de overhale USA''

http://denkorteavis.dk/2015/brev-til-praesident-barack-obama-de..
Vis mere

Dansk reaktor brænder farligt atomaffaldd. 20/8-2015
Kategori: Thorium
En britisk rapport anbefaler en atomreaktor baseret på grundstoffet thorium, der er designet af danske Seaborg Technology. Men firmaet har svært ved at få støttekroner i Danmark.

Thorium bliver kaldt fremtiden for atomkraft. Grundstoffet findes stort set overalt på Jorden – blandt andet i Grønland – og det kan ifølge støtterne levere billig, ren og risikofri energi.

Og så kan det være løsningen på vores problemer med atomaffald.

Af Søren Bjørn-Hansen den 20. august 2015 kl.19:02
http://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/dansk-reaktor-bra..

Af Simone Skyum Jyllandsposten, den 21. august 2015 kl. 10:08
»Det er absurd, at Danmark ikke satser på det her område, når markedet er så stort. De er jo i gang med udviklingen i Kina, så der skal reageres lidt hurtigt, hvis Danmark vil være med,« siger Troels Schönfeldt fra Seaborg Technologies
http://finans.dk/live/erhverv/ECE7949924/Danskere-opfinder-sikk..
Vis mere

Atombomberne over Hiroshima og Nagasaki ændrede verden – også for 18-årige Kazuod. 11/8-2015
Kategori: Thorium
Det blev en Thorium-reaktor
På Oak Ridge Laboratorierne i USA fortsatte fysikeren Alvin Weinberg sit arbejde. Han havde samarbejdet med Rickover, støttet af præsident Kennedy, men skiftede fra uran til thorium for at få energi uden de problematiske problemer med stråling og affald.

Kernekraft er ren energi
Niels Bohr kunne have forklaret, at kernekraft ikke bare kan anvendes i ondskabens men også i fredens tjeneste – som ren CO2 fri energi – med ressourcer til globalt energibehov i over 1000 år. Man bør også huske, at kulforurening har dræbt millioner af mennesker, hvorimod ulykkerne med atomkraft har været få med færre døde.
Menneskeheden bør aldrig igen opleve bomber som Little Boy, der faldt over Hiroshima den 6. august 1945 og Fat Man over Nagasaki 9. august, men fordi et redskab kan dræbe, kan det også anvendes til gode formål som energi og medicinske formål (bl.a. røntgen).
Efter Hiroshima har vi taget et stort skridt tilbage i energiteknologisk udvikling i stedet for at bruge den teknologiske viden og skaffe verden ren energi for at bremse udledningen af CO2 og en farlig klimaændring.

Thorium energi kan skabe velstand i fattige lande
Det er ofte enkelte mænd, der har betydning for verdens skæbne, og den forskning af thorium, som startede på Oak Ridge Laboratorierne i Tennessee i USA (oprettet 1943) og udviklet under Alvin Weinberg (1915-2006), bliver nu videreudviklet i mange lande, hvor man arbejder intenst på at skaffe en energitype, som kan erstatte de fossile brændstoffer.

Thorium energi kan skabe velstand og velfærd i fattige lande og samtidig bremse en global opvarmning. Det vil være til gavn for en fredelig udvikling i verden, og det må være arven efter Hiroshima!

http://denkorteavis.dk/2015/atombomberne-over-hiroshima-og-naga..
Af Jonna Vejrup Karlsen, Den Korte Avis, 11/08/2015
Vis mere

Skal Danmark ’drukne’ i vindmøller uden, at borgerne er blev spurgt?d. 3/8-2015
Kategori: Thorium
"Det er uansvarligt, at klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt bryder løftet om at ændre dansk energipolitik, som er dyr og ustabil og ikke giver forsyningssikkerhed.

Klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt viser som sine forgængere ingen interesse for fremtidens energi thorium. Hverken Lykke Friis, Martin Lidegaard eller Rasmus Helveg Petersen var interesserede i at deltage i IThEO’s thorium konferencer i London 2010, New York 2011, Shanghai 2012 og Geneve 2013, hvor jeg i de 3 første konferencer var eneste danske deltager!

Thorium er et fredens projekt (tidl. svensk udenrigsminister Hans Blix, Geneve 2013)
Hans Blix, Geneve 2013)
Næsten 10 år har det taget at lave en aftale med Iran om kun at bruge kernekraft til fredelige formål, men det kunne have været gjort bedre og mere sikkert, hvis man havde besluttet at skifte uran ud med thorium, som ikke kan bruges til atomvåben. Så ville der slet ikke være et problem!"

http://denkorteavis.dk/2015/skal-danmark-nu-drukne-i-vindmoller..
Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, 3. august 2015
Vis mere

Alle kyster synes truet af kystnære havvindmøllerd. 24/7-2015
Kategori: Andet
Hvor er det godt, at JP nu interesserer sig for det ødelæggende angreb på de skønne danske kyster, som et hæmningsløst politisk flertal i Folketinget agter at gennemføre i de kommende år. Her tænker jeg ikke så meget på de planer om at indskrænke kystfredningen, som den nye "vandlandsminister" Troels Lund Poulsen allerede er i gang med - det er også skræmmende - men mere på opstillingen af op til 200 meter høje industrimøller ganske tæt på kysten.

JP fortalte glimrende om de planlagte industrimøller ud for Holmsland Klit og de massive protester. Hvordan nogen ansvarlig politiker kan få sig selv til at tage ansvar for et så groft naturødelæggende indgreb, går over min forstand. For borgmester Iver Enevoldsen (V) handler det om penge, naturligvis, det gør det altid for kommunalfolk, og det er præcis derfor, at de ikke skal have ansvar for at forvalte nationale værdier.

Ganske vist har statslige myndigheder udpeget seks kystområder, der skulle være særligt egnede til at blive omdannet til vindindustriområder, men sagen er, at det samtidig er muligt for enhver kapitalstærk investor - i Aarhus Bugt er det NRGi; i Jammerland Bugt er det European Energy A/ S med udenlandsk kapital i ryggen - at udpege næsten et hvilket som helst sted i de danske farvande og påbegynde et projekt, altså uanset at området ikke hører til blandt de udpegede.

Politikerne kan ikke få vindmøller nok. Den nyligt afgåede klimaminister Rasmus Helveg Petersen ville således opstille 1.500 ekstra møller i de danske farvande. De ville til eksempel fylde hele Øresund fra Helsingør til Møn. De kystnære møller er Venstres idé, så man kan sige, at partiet med sit forslag om at ophæve planloven visse steder nu angriber kysterne fra både hav-og landside.

Lilleholt indledte sin karriere med et eklatant løftebrud, idet han pludselig ikke længere ville genforhandle energiforliget, som regulerer de nævnte forhold.

Der er kun en vej at gå: Vi skal blive mange nok, så vores protester kan høres. Politikerne er i færd med at smadre de danske kyster, den eneste uberørte natur, der er tilbage. Det er ikke blot en sag for lokale beboere. Den vedrører os alle og er alt for alvorlig til at overlade til tidens tilfældige politikere. Horisonten tilhører os alle, også den over Holmsland.
Jyllands-Posten 24 07 2015, Af Sven Weel Jensen, Knebel
Vis mere

Havvindmøller overalt i den danske natur!d. 19/7-2015
Kategori: Thorium
Havvindmøller på land jager folk langt væk fra disse larmende kraftværker højt til vejrs. Havvindmøller til vands producerer meget dyr strøm til overpris, som betales af modtagere af strømmen. Havvindmøller langs vore strande er intet mindre end en skandale. Hvis et politisk flertal vil have 350 MW stående langs vore kyster, så er det vel for at skræmme turisterne bort! Overalt i Danmark vil politikerne have disse rædseler til at skæmme naturen.

Beboerne langs Aarhus Bugt er heldigere, idet HÅB A/S ser ud til at være ved at lukke ned.
Nordmændene kan glæde sig over, at den sidste vindmølle er rejst i Norge!
Vi andre holder vejret og venter på energiløsningen, hvor Thorium ser ud til at skulle løse verdens energibehov.

Imens stiger vreden hos ganske almindelige mennesker over at få spoleret naturen langt uden for udpegede områder. Intet sted i Danmark kan vide sig sikker på ikke at få et kraftværk i baghaven!!!
http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/vedvarende-energi/vindkr..
http://www.jv.dk/artikel/2066857:Varde--Byraad-skaber-utryghed-..
Vis mere

Energiminister Rasmus Helveg Petersen glemmer, at klima, energi, vækst og velstand er forbundne kar!d. 16/6-2015
Kategori: Thorium
Den norske regering støtter i dag et forskningscenter til udvikling af thorium energi!
I Norge er det gået op for firmaet Statkraft, at vindkraft i dag ikke er rentabel, så selskabet har opgivet deres vindprojekter i Norge og nogle i Sverige.
Det vil koste firmaet 200 mio. kr. at opgive planlagte projekter, men det betragtes åbenbart som billigere end at fortsætte med dyr vindkraft.

Bliver det danske vindmølleeventyr en finansiel boble?
Finansmanden Erik Damgaard har nu sat sit vindmølleeventyr i Tyskland til salg. Manglen på vind er årsag til, at Erik Damgaard risikerer at miste en formue på vindmølleparken.
I Danmark vil det blive staten (du og jeg), der kommer til at miste en formue, hvis/når vindmølleboblen brister!

Thorium kan blive verdens fremtidige grønne og vedvarende energi
Dansk vindmølleeventyr kan blive en boble af de helt store, når thorium kommer på banen, og det er tåbeligt, at Danmark ikke deltager i udvikling af grønlandsk thorium.
Undtagelsen er gruppen Copenhagen Atomics, der på privat basis er ved at udvikle en thorium reaktor. Formanden Thomas Jam Petersen holdt 3. juni en forelæsning på TEA thorium konferencen i Californien om sin Waste Burner, som udvikles til at bruge brændsel fra gamle atomkraftværker. Ideen er genial.
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
Vis mere

Kan det ikke gøres lidt bedre – med hensyn til politik og klima?d. 24/5-2015
Kategori: Thorium
"Politikerne tør ikke drøfte kernekraft, som i dag er eneste mulighed til at erstatte de fossile brændstoffer. Kernekraft med thorium har ikke urans affaldsproblemer."
Jonna Vejrup Carlsen skriver, at Danmark burde deltage mere aktivt i forskning og udvikling af thoriumenergi, der på sigt måske kan erstatte de fossile brændstoffer.
Under overskriften "Elbiler over hele landet" skriver Jonna Vejrup Carlsen bl.a.:
"En amerikansk film, ”Pandora’s Promise” (præmieret i USA), er bevidst ikke vist på tv i Europa, da EU’s holdning er antinuklear, og man ikke vil tage fokus fra de vedvarende, men yderst ustabile energiformer. Filmen viser, at modstandere har manipuleret med sandheden om a-kraft."

"Norge går til thorium
I Tyskland skal atomkraften slukke i 2022, og denne Energiwende gør, at der åbnes flere nye brunkulslejre med brug af flere fossile brændstoffer og udledning af mere CO2.
I Norge er man mere fornuftig, og ud over vandkraft og olie har de startet udvikling af thorium, som vil blive fremtidens forsyningskilde af billig, rigelig og ren energi. Norge har verdens ottendestørste thoriumressource – men vi danskere glemmer, at Grønland er nr. 14.
Norge har allerede færdigudviklet sit thoriumprojekt og arbejder nu på at få det i handlen. Thor Energy A/S udtalte på et møde i august 2014, at de faktisk gerne ville have en dansk partner. Hvad venter vi på?"

Debatindlæg i JP
af JONNA VEJRUP CARLSEN, LANGELINIE ALLÉ 5, 3.3, KØBENHAVN Ø
http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE7729634/Kan-det-ikke-g..
Vis mere

Økonomer og sund fornuft efterlyses i dansk politik – især indenfor energi!d. 31/3-2015
Kategori: Thorium
"100 g thorium kan dække en persons livslange energiforbrug
Copenhagen Atomics er en gruppe danske forskere, der kan være med til at redde miljø og klima, men vore politikere vil kun støtte energiformer som sol og vind, der kun kan dække få procent af den globale energi. Grønland har masser af thorium, og en golfkugle stor mængde thorium svarer energimæssigt til Rundetårn fuld af kul. Copenhagen Atomics og andre er i færd med at forske og udvikle thorium, så man også kan genbruge det gamle atomaffald i en waste burner, der kan omdanne affaldet til ren energi. Der er økonomi i det, så verden kan få billig, rigelig og ren energi i over tusind år og bremse de klimaændringer, der er i fuld gang. Thorium er på vej i mange lande, og i Norge er det allerede i gang hos Thor Energy A/S.

Energi er ikke bare et spørgsmål om forsyningssikkerhed, men også om økonomi.
Hvis fattige lande skal hjælpes ud af fattigdom skal de have billig, rigelig og ren energi. Danmark med energi- og klimaminister Rasmus Helveg Petersen i spidsen vil gerne fremstå som førernation indenfor klima og energi – men det kan ikke lade sig gøre med dyr og ustabil vind og sol, der højst kan bremse den globale opvarmning et par timer og vil koste forbrugerne dyrt samt drive flere industrier ud af landet (gartnerier o.a.), hvorimod vi med billig og rigelig thorium kernekraft kunne stå i spidsen som sand efterkommer efter Niels Bohr. Det ville være et rigtigt eventyr!
Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk"
http://denkorteavis.dk/2015/okonomer-og-sund-fornuft-efterlyses..
Den Korte Avis, d. 31. marts 2015
"Thorium i stedet for fossile brændstoffer - atomenergi uden problemerne"
Vis mere

Stik mig 100 mio og atomaffaldet: Så får I billigere strømd. 12/3-2015
Kategori: Thorium
"Med en Thorium Waste Burner Reactor, vil Thomas fra Copenhagen Atomics løse problemet med atomaffald og samtidig producere overskudsenergi. Men de skal bruge ca, 100 millioner i udviklingsomkostninger.
Brugt atombrændsel bliver til billig strøm
- Vores teknologi gør det muligt at brænde brugt atomkraftbrændsel i en salt-opløsning, og samtidig lave strøm.
- Vores langsigtede mål er at producere affaldsbrændere i en 40 fods shippingcontainer på samlebånd."
Elijorden.dk glæder sig over, at Thorium er ved at komme på dagsordenen.
Ekstra Bladet, 12-03-2015
Læs mere i 180grader
http://ekstrabladet.dk/nationen/stik-mig-100-mio-og-atomaffalde..
Vis mere

Debatten og Detektor – Fup og Faktad. 4/3-2015
Kategori: Thorium
"Vi bør i Danmark være stolte af, at Copenhagen Atomics prøver at løfte arven efter Niels Bohr, men vore politikere – og medier – vælger i stedet at ignorere dem.
Det vil betyde, at udlandet får gavn af deres viden og ekspertise. Her i landet er man mere interesseret i at vide, hvad Bonderøven nu har fundet på! Det er Fakta!
PS: Copenhagen Atomics is a Danish group that was established in 2014. The group comprised of physicists and chemistry professionals including DTU (Danish Technical University) and Niels Bohr Institute staff. The current goal of the group is to collaborate with the UK government to build a 50 MW waste burner pilot plant, which can burn spent nuclear fuel from Light Water Reactors (LWR). There is approx. 100,000 Ton of LWR spent nuclear fuel in the world which need a solution.
Copenhagen Atomics has been invited to participate in the project alongside with other global players in the emerging Molten Salt Reactor industry such as Flibe Energy, Transatomic Power, Terrestrial Energy and Thorcon Power. (itheo.org)"
http://denkorteavis.dk/2015/debatten-og-detektor-fup-og-fakta/
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, d. 4. marts 2015
Vis mere

Vi må ikke glemme klimatruslen! Det haster, hvis vi skal bremse den globale opvarmning, før klimaet løber løbskd. 17/2-2015
Kategori: Thorium
"Tidligere professor i geologi ved Københavns Universitet Henning Sørensen (1926-2013) var i 1970erne formand for Dansk Atomenergikommission, formand for Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd (1978-82) og præsident for Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab 1994-96. Han sagde, at havde den politiske vilje været til stede, kunne vi have haft thorium kernekraft allerede fra år 2000. Så havde vi ikke haft de nuværende klimaproblemer.
Henning Sørensen skrev i Politiken i 2007: Atomkraft er svaret på klimatruslen: Glem tidligere tiders modstand og automat­­reaktionerne. A-kraft må og skal på den politiske dagsorden igen, hvis det globale klima skal gå en bedre fremtid i møde. – Alle energikilder har fordele og mangler. Forkerte valg kan skabe uoprettelige tilstande. Men energien fra a-kraften er vores stærkeste kort på hånden, både hvis det lykkes at opbremse den globale opvarmning, og hvis det ikke lykkes."
http://denkorteavis.dk/2015/vi-ma-ikke-glemme-klimatruslen-det-..
Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
Vis mere

Danmark er på gal kurs i miljø- og klimapolitikkend. 13/1-2015
Kategori: Thorium
Energiminister Rasmus Helveg Petersen praler af, at 39% af dansk el-energi i dag kommer fra vindkraft, men el dækker kun 20% af al energi (varme, transport o.l. samt skibsfarten), så 39% el-energi svarer til ca. 8-9% af den totale energi! Hvorfor spørger man ikke Rasmus H. P., hvor resten af energien skal komme fra – altså de resterende ca. 90%? Hvad så, når vindmøllerne står stille, som Middelgrundens vindmøller gjorde juleaftensdag, hvor and og flæskesteg skulle i ovnen?

Hvorfor følger vi ikke andre landes planer for energi og forsyningssikkerhed. Kina, Indien, Japan, England, Rusland, Tjekkiet og mange andre lande er i gang med udvikling af thorium kernekraft (itheo.org/global-alarm.dk), der globalt kunne dække energiforbruget i over 1000 år – til en billig pris og uden CO2 udledning.

I Danmark er en gruppe unge forskere i Copenhagen Atomics i gang med at udvikle en thorium reaktor – i fritiden og for egne penge, mens regeringen fortsætter med at støtte ustabil vind og sol, som aldrig kan dække et nationalt eller globalt behov.

http://denkorteavis.dk/2015/statsministeren-undlod-det-vigtigst..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis d. 13/01-2015
Vis mere

Tysk energimotorvej skal hjælpe dansk vindkraftd. 8/1-2015
Kategori: Anholt Havmøller
Børsen skriver om flaskehals-problemerne ved den dansk-tyske grænse:
"Der mangler en motorvej i Tyskland, mener EU-parlamentsmedlem Jeppe Kofod (S). Manglen på strømkabler betyder nemlig, at de tyske energiselskaber i dag blokerer for dansk vindstrøm i perioder med stor produktion. Det sker, fordi de nordtyske energiselskaber er bange for at brænde inde med deres egen vindstrøm, og dét kan en udbygning af det tyske energinet afhjælpe."

Først bygges der vindmøller for milliarder af kroner, staten foretager ulovlige ekspropriationer hos lodsejerne til overflødige elmotorveje for så at vågne op til den virkelighed, at vi slet ikke kan bruge 'vindenergiprojektet' til andet end være til grin for egne penge.

Hvem sagde 'Die dumme Dänen'? Vi satser 100 pct. på en dyr vindenergi, vi ikke har brug for, når den produceres, og fjerner os fra den billige energi, som i årtier har været forudsætning for klodens vækst og velstand.
Vis mere

Overbefolkningen og manglende familieplanlægning er en vigtig del af årsagen til krigen i Syriend. 7/1-2015
Kategori: Andet
Overbefolkning på jorden er årsagen til store problemer med forurening af luft, vand og jord, hvor hvert eneste menneske i gennemsnit udleder ca. 4 t CO2 årligt – danskerne endnu mere og amerikanerne mest. Det er overbefolkning, der gør, at vilde dyr udryddes, når flere og flere mennesker overtager deres levesteder for at dyrke landbrug eller kvægdrift. Det er overbefolkning, der forbruger flere af jordens resurser, end der kan regenereres. Det er overbefolkning, der er årsag til de flygtningestrømme, som ingen ønsker at modtage.

Det er en forbrydelse mod menneskeheden, at politikerne ikke gør nok for at bremse global opvarmning. Klimakonferencerne er overflødige, så længe man ikke drøfter overbefolkning. Vor civilisation er i fare, og politikerne taler kun om penge til afhjælpning af klimaforårsagede skader.
http://denkorteavis.dk/2015/overbefolkningen-og-manglende-famil..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis 7. januar 2015
Vis mere

Thorium kan løse Grønlands økonomiske og sociale problemer og samtidig gavne klimaetd. 10/12-2014
Kategori: Thorium
"Thorium, hvad er det? spørger mange stadig i dag, og hvor kan man få mere at vide om thorium?
Den norske præst Hans Morten Thrane Esmark fandt i 1828 i Sydnorge en sten med et sølvagtigt metal og sendte den til den svenske kemiker Jöns Jakob Berzelius, der opdagede det let radioaktive grundstof thorium (Th90) opkaldt efter den nordiske gud Thor. Omkring 1900 blev thorium anvendt i gadelamper, da metallet havde lang levetid (Samuelsens leksikon, 1926)." Sådan indleder Jonna Vejrup Carlsen sin historiske redegørelse om grundstoffet thorium.
Læs mere om Thorium:
www.the-weinberg-foundation.org
www.itheo.org
www.thorenergy.no
www.flibe-energy.com
www.thoriumenergyalliance.com
www.energyfromthorium.com
www.global-alarm.dk
Den Korte Avis den 10/12-2014:
http://denkorteavis.dk/2014/thorium-kan-lose-gronlands-okonomis..
Vis mere

Arbejd videre med arven efter Niels Bohrd. 27/11-2014
Kategori: Thorium
"Men nu har et hold unge fysikere og ingeniører i
København taget sagen i egen hånd. De vil ligesom
Churchill-gruppen i Århus under den tyske besættelse
ikke være passive og resignerede, og har stiftet
gruppen Copenhagen Atomics. Det sker ved, at de
arbejder gratis og selv investerer deres beskedne
sparepenge. De vover det, som må synes utænkeligt
og unævneligt på den politiske korrektheds
parnas, men som for mange af os, der tillader os at
have vores egen mening, synes helt naturligt: At
Danmark igen som i Niels Bohrs dage skal forske
i atomkraft og kernefysik ligesom vi også burde
bygge på andre styrker såsom vores førerposition
inden for fjernvarme.
DET ER PÅ tide, at vindmonopolet i dansk energipolitik
brydes og at andre CO2-frie energikilder
som atomkraft og solceller tages med i overvejelserne.
Det er på tide, at vi bryder 30 års stigmatisering
af atomkraft og får en ny åben og saglig debat
der inviterer alle med. En ny samtale om dansk
energipolitik og -forskning. De nye generationer
har demokratisk krav på også at få mulighed for
at deltage i en diskussion af disse så livsvigtige
spørgsmål."
Thomas Grønlund Nielsen, cand.scient i Fysik fra
Niels Bohr Institutet og forfatter til
bogen »Niels Bohr må vende sig i sin grav«
Vis mere

Danske politikere tror, de ved bedre end FN’s klimapaneld. 18/11-2014
Kategori: Thorium
"% mere atomkraft frem til 2040.
Sådan lyder prognosen fra Det Internationale Energiagentur (Ingeniøren 13.11.14), men Rasmus Helveg Petersen vil have dyr ustabil vindkraft!
Kernekraft er vejen frem
Hvis vi skal have færre drivhusgasser i atmosfæren, er kernekraft ikke til at komme udenom, uanset hvor mange forklaringer om vedvarende energi, folk i energiindustrien kommer med. Det har man indset i mange lande, hvor forsyningssikkerhed drejer sig om ren, rigelig og stabil energi til overkommelige priser – og det kan thorium indfri som fremtidens SUPER brændstof."
Jonna Vejrup Karlsen, Den Korte Avis (gratis netavis)
Vis mere

Taksationsforretning til et 220 kV landkabel ifølge brev af 5. september 2014d. 14/11-2014
Kategori: Anholt Havmøller
Kommissionsformand Karsten Revsbech

Fredag den 14. november 2014 blev der afholdt taksationsforretning til efterprøvelse af de af Statsekspropriationskommissionen for Jylland afsagte erstatningskendelser på min ejendom til et 220 kV landkabel Trige – Grenaa Nord.

Jeg fremlagde billeddokumentation for, at der er nedgravet 3 ledere i flad forlægning på 245 kV og ikke et landkabel på 220 kV.
Energinet.dks repræsentant og jeg redegjorde for nødvendigheden af, at et kabel ikke kunne anvendes.
Magnetfelterne omkring et vekselstrømsanlæg i flad forlægning er lige så stor som var anlægget synligt på høje master.
Der er ingen forskel i udbredelsen af magnetfelter i anlæg med flad forlægning og så synlige ledere.
Ifølge Energinet.dks hjemmeside er kun jævnstrøm (ligestrøm) frikendt for at være kræftfremkaldende.

Jeg fremviste på mødet mit måleudstyr, der er analogt med det som Energinet.dk bruger, og som fremviste udslag på aktivitet fra det nedgravede "luftledningsanlæg". Jeg forklarede, at så snart vindhastigheden var på 10 m/s og opefter kunne jeg i stuehuset måle en forhøjelse af eloverførselen i mikrotesla.

Statsekspropriationskommissionen beså min biavl i produktionsbygningen og jeg redegjorde for omfanget på 35 familier, der er blevet besværliggjort efter ibrugtagning af ledningsanlægget pga magnetfelterne.
Anvendelsen af min ejendom med biavl er reduceret, idet bierne IKKE kan leve i så stærkt et magnetfelt som findes i forbindelse med 245000 volt "luftledningsanlæg".
Biavl bliver af myndighederne betegnet som hobby på 15 familier og mindre.
Min biavl er erhvervsbetonet, uanset en udsalgspris under produktionsomkostningerne, idet jeg gjorde gældende, at mit mål med biavl er at gøre samfundsnytte: Bestøvning og oplæring af kommende generationer i bihold. Mennesker kan ikke leve på Jorden uden bier.
Jeg nævnte, at ejendommens biavl vil blive videreført af næste generation.

Jeg er tidligere blevet tilbudt en erstatning på kr. 10.000 for ulemper og begrænsninger som anlægget medfører.
Jeg udtrykte på mødet, at beløbet skal være ‘mest muligt’.
Jeg fastholder pga ovennævnte, at en erstatning bør være væsentlig højere.

Med venlig hilsen
Sigrid Bluhme
Skindbjergvej 45
8500 Grenaa
Vis mere

’Bedre fremtid for kernekraft med thorium’ – vil give bedre fremtid for klimaet!d. 29/10-2014
Kategori: Thorium
"Baronesse Worthington fra House of Lords indledte mødet og påpegede, hvor svært det er at blive enige om en fælles energikurs i EU. Fx består Polens energiforsyning af 50% forurenende kul, og landet er bekymret for kulindustriens 100.000 arbejdspladser. Danmark taler for dyr og ustabil vindkraft, der betyder 25-30.000 arbejdspladser – og investorerne venter svar på, hvilke statsstøttede virksomheder, der giver mest afkast – pga. subsidierne.
Thorium kernekraft og avancerede reaktorer er helt nødvendige, hvis man skal bekæmpe global opvarmning og opnå forsyningssikkerhed af energi. Hvis vi ikke bruger mere kernekraft i løbet af de kommende 5 år, vil verden være ’in big trouble’ pga. CO2 udledninger. Man kan sige det rent ud: Kernekraft eller global opvarmning med mere ekstremt vejr!"
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
Bemærkninger: Når Thorium bliver en del af hverdagen findes nye arbejdspladser ved skrotning af overflødige eltransitforbindelser.
Vis mere

Kabelfejl stopper Anholt Havmøllepark på andet døgnd. 1/10-2014
Kategori: Anholt Havmøller
"Energinet.dk, som ejer og driver ilandføringsanlægget, sætter helikoptere inde for at finde fejlen, der satte parken ud af drift tirsdag morgen." skriver Ingeniøren
Som nærmeste nabo til ledningsnettet kan oplyses, at der er observeret én helikopter flyver én enkelt tur rundt i landskabet, og det kommer da bag på mig, at helikopteren er på "arbejde".
Ingeniøren, den 01/10-2014
Vis mere

Vi har ideerne, men sender dem til udlandet på grund af politikernes holdningerd. 23/9-2014
Kategori: Thorium
10 lande i EU samt Norge støtter kernekraft for – udover at få stabil energi – at bekæmpe den globale opvarmning, men hvorfor er det danske flag ikke med?
De lande, der anvender kernekraft har mindre udslip af CO2 og renere luft – modsat fremtidens Tyskland, der vil ose af brunkul!
Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
Vis mere

Kostbar og forkvaklet energipolitikd. 18/9-2014
Kategori: Anholt Havmøller
Niels Gundersen skriver i et læserbrev i Den Korte Avis om økonomien i Anholt Havmøllepark på baggrund af oplysninger om det første års el-produktion og PSO-tilskud.
Vis mere

Der findes nuklear forskning i Danmarkd. 4/9-2014
Kategori: Thorium
Men det lader til, at der fremover kommer til at ske noget på området, hvis danske politikere ellers vil støtte de kommende projekter.
Sammen med 16 andre lande deltager Danmark i et nyt forskningscenter – ganske vist i Sverige, men danske forskere vil uden tvivl yde deres bidrag til verdens største neutronforskningsanlæg i Lund. Desuden kommer der et datacenter i København. Man forventer årligt besøg af ca. 3000 forskere fra hele verden. Nogle kalder det et nyt CERN (The European Organization for Nuclear Research – atomforskningscenter i Geneve).
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
Vis mere

Danmark sakker bagud i den nukleare forskningd. 2/9-2014
Kategori: Thorium
Den 21. august 2014 var jeg til møde hos Thor Energy A/S i Oslo, der udvikler thorium brændsel til kerne-kraftværker. Thorium er stabil energi til en verden, der forventes at fordoble sit energibehov i de kommende år. Modsat Norge er Danmark gået i stå, hvad angår nuklear forskning.
http://denkorteavis.dk/2014/danmark-sakker-bagud-i-den-nukleare..
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis
Vis mere

ABB's nye superkabel slår verdensrekord for HVDCd. 22/8-2014
Kategori: Magnetfelter
ABB har udviklet et HVDC-jævnstrømskabel, som kan sende 2.600 MW over 1500 kilometer med et tab på blot fem procent.
Selv Energinet.dk anerkender, at jævnstrømskabler er fritaget for mistanken om at være cancerfremkaldende i modsætning til vekselstrømskabler.
Hvorfor vil det statsejede selskab Energinet.dk ikke bruge jævnstrømskabler i transport af strøm, når Folketinget prioriterer bekæmpelsen af cancer højt?
Vis mere

Formanden efterlyser mere åbenhed omkring magnetfelter.d. 7/8-2014
Kategori: Magnetfelter
I forbindelse med planlægningen af den nye havmøllepark Horns Rev 3 efterlyser formanden Anne Boesen tekniske oplysninger på de kabler, der skal fremføre strømmen på land fra Blåbjerg og til Endrup. Hun stiller spørgsmål ved de beregninger, der er anført i VVM redegørelsen. En sådan usikkerhed kunne undgås, hvis de tekniske data for det nye 220 kV kabelsystem var offentlig tilgængelige, så foreningen selv kunne beregne de faktiske værdier for magnetfeltet. Hun finder ikke, at Energinet dk. har foretaget nye beregninger, der tager højde for, at der er sket en optimering af overførselsevne og transmissionstal, og at disse faktorer desværre resulterer i større magnetfelter.
Det er på tide, at der ved hver ny linjeføring bliver foretaget nye beregninger med udgangspunkt i de kabler, der anvendes til den pågældende linjeføring? Beregningerne skal altid være up to date, og
det tilgængelige materiale skal give informationer om alle de data, vi skal bruge for at kunne beregne et konkret magnetfelt. Oplysninger som Energinet.dk desværre ikke har villet oplyse om på forlangende.
Endvidere er det på tide, at lodsejerne holdes skadesløse for de gener, de påføres også ved kabellægninger.
I forbindelse med etableringen af forbindelsen Horns Rev 3 over land, arbejdes der med et hovedforslag og et alternativt forslag. Hovedforslaget er 50.000.000 kr. billigere og 10 km kortere.
Vis mere

Overbefolkning truer fremtiden – politikerne gør ingentingd. 6/8-2014
Kategori: Thorium
12 lande i Europa går ind for kernekraft - Danske politikere vil stadig ikke høre om (den ufarlige) kernekraft, men i andre lande er man mere positiv over for den rene energi, som kernekraft kan levere.
I EU er der dannet en gruppe af 12 lande – EUROPE’S NUCLEAR DOZEN – med UK, Frankrig, Tjekkiet, Spanien, Holland, Finland, Polen, Ungarn, Slovakiet, Bulgarien, Rumænien og Litauen – med kontakt til Thor Energy i Norge, der med sin Halden reaktor er i gang med at udvikle thorium energi (opkaldt efter tordenguden Thor). Hverken Tyskland eller Danmark er med på dette elitehold?
Jonna Vejrup Carlsen skriver vedholdende om Jordens fremtidige energiforsyning, THORIUM, i Den Korte Avis. Link til artiklen i 'Vis mere'
Hvornår vågner danske politikere og journalister op til virkelighedens verden?
Vis mere

Sats på generatord. 23/7-2014
Kategori: Thorium
"Det grønne alternativ Thorium-generatoren, som uden risiko kan producere al den energi, som vi i fremtiden har behov for, bliver i disse dage demonstreret i Norge. Norge er blevet foregangsland for fremtidens grønne energiforsyning. Danmark burde gå sammen med de andre skandinaviske lande for i fællesskab, at introducere og indføre grøn Thorium elektrisk energi til økologisk og økonomisk fordel for os alle." skriver Thure Barsøe-Carnfeldt, Dronninglund
Nordjyske Stiftstidende 23 07 2014
Vis mere

Det kan blive EU, som får stoppet den helt vanvittige statsstøtte til vindmøllerned. 23/6-2014
Kategori: Andet
Niels Gundersen, næstformand i Frie Elforbrugere, har forfattet nedenstående artikel om den vanvittige skatteopkrævning, PSO-afgiften, til en vindmøllebranche, der med sine lobbyister har formået at fastholde politikerne og befolkningen i en illusion om, at vinden kan redde Klodens elbehov.
Et af vindmøllernes biprodukt er stærkt forurenende elmotorveje, som yderligere presser verdens højeste elpriser i vejret. 'Lov om Energinet.dk' er så vanvittig, at lodsejerne ikke engang er klageberettiget over ekspropriation til vindmølle-elmotorvejene. Retssikkerhed eksisterer ikke hos vindmølle-mafiaen.
Link til artiklen, som er bragt i Den Korte Avis og som eksempelvis Jyllands-Posten ikke kunne bekvemme sig til at bringe.
http://denkorteavis.dk/2014/eu-laegger-bombe-under-danske-vindm..
Vis mere

Professor Henrik Møller er langtfra den eneste, der er udsat for uretfærdig behandligd. 4/6-2014
Kategori: Andet
Magtmisbrug ?
Med et godt kendskab til vindmøllebranchen og dens magtfulde ageren i dette land gennem ihærdig lobbyisme samt nedgøring af modstandere og deres kritik bliver man sjældent overrasket over branchens formåen.
Fyring af professoren var forventelig.
Magtfulde vindmølleorganisationer har prompte udnyttet et rektorskifte på Aalborg Universitet til fyring af professor Henrik Møller.
Nære forbindelser mellem Vindmølleforeningen og Aalborg Universitet mere en antyder, at “møllemafien” på den måde slap af med en særdeles kompetent, men yderst besværlig person i form af professor Henrik Møller.
Professoren er ekspert i måling af lyd og har kritiseret Miljøministeriets fastsættelse af lydgrænser og målinger af lyd fra møllerne, til stor utilfredshed for branchen.
Danmark har en vanvittigt energipolitik, der kritikløst kræver vindmølleenergi, som ingen kan aftage, og elkabler også selvom der intet behov er for flere forbindelser.
Eksempelvis er 245 kV ledninssystemet til Kattegat havmøllerne mellem Trige og GrenaaNord overflødig, og eneste begrundelse for etablering af systemet er beskæftigelse og opkrævning af PSO-afgiften (som igen udløser mere beskæftigelse).
Ingen journalist har til dato turdet lave en undersøgelse af de udokumenterede elforbindelser i Danmark med dertil hørende ulovlige ekspropriationer.
Ingen fornuftige lodsejere vil ofte penge på en retssag mod staten!
Artiklen er bragt i Den Korte Avis.
Vis mere

Kulminetragedien i Tyrkiet har krævet 301 ofre – men man fortsætter med kul, selv om alternativet er lige om hjørnet!d. 20/5-2014
Kategori: Thorium
Tragedien i Tyrkiet viser endnu en gang, at kul koster menneskeliv - og kul ødelægger også klimaet. Man burde i stedet investere i forskning og udvikling af kernekraft med thorium, som er på vej i mange lande. Men Danmark snorksover ...
Vis mere

EU vil være en stormagt – men ser man på realiteterne, så magter EU ikke sine opgaverd. 14/5-2014
Kategori: Thorium
Energi og grænseoverskridende klima er også EU projekter:
Man bør blive uafhængig af russisk gas i stedet for som nu at blive mere afhængig pga. den tyske beslutning om at stoppe A-kraft i 2022. Den tyske Energiwende fra kernekraft til vedvarende energi holder ikke, og gas er ikke vedvarende energi!
Beslutningen om at skrotte A-kraft vil vise sig som en stor fejl og kan betyde nedgang for den tyske økonomi samt mere – og ikke mindre udslip af CO2. Kernekraft kunne gøre EU helt uafhængig af Rusland og andre lande. EU kunne være med i front med kernekraft med thorium, som den 8. maj af The Fordham Political Review blev omtalt som “the total solution to Earth’s Energy Crisis (safer, cleaner, cheaper)”.
100 g thorium kan dække én persons livslange energiforbrug – og der er ca. 90.000 t thorium i Grønland.
Den Korte Avis, 14. maj 2014 af Jonna Vejrup Carlsen
Vis mere

Kernekraft skubber vinden udd. 12/5-2014
Kategori: Thorium
Verdens naturressourcer er uudtømmelige, vindmøller er et midlertidigt fænomen, mens atomkraft drevet af thorium er det næste store. Men måske når kernefusionsteknologien at overhale indenom. Sådan lyder meldingen fra storinvestor Lars Tvede.
"Der er mange spændende projekter inden for kernefusion. Lockhead Martin, der er et meget stort flyfirma, forsøger at lave minireaktorer på størrelse med et køleskab. Skal man bruge dem i kommerciel skala, er de dobbelt så store, og kompleksiteten vil være som at bygge en flymotor, man kan producere dem på samlebånd, og man kan producere flere om dagen og transportere dem på en lastbil," siger Lars Tvede for at understrege, at der intet sprængfarligt er ved dem, og at mulighederne kan blive kolossale.
"Hvis det lykkes at kunne bruge dem kommercielt, ændrer alt sig. Geopolitik, økonomi, miljø – alt ændres! Det oplever man nogle gange i sit liv, som da internettet kom," siger han og tilføjer, at langt de fleste forpasser de oplagte investeringsmuligheder ved en sådan nyhed.
Lars Tvede er også opmærksom på solenergi og har meget lidt tilovers for vindenergi.
"Vindmøller er formentlig en forbigående periode i menneskets historie, hvis ikke vi kommer til at opleve det, så vil vores børn nok opleve, at man piller alle vindmøller ned," siger han og anser solenergi for mere lovende og mere miljøvenligt på sigt.
"Desuden kan der ske det med solpaneler som med informationsteknologien – først har man en dims, men senere bliver den "afdimset", altså integreret i f.eks. mobiltelefoner. Et solpanel skal ikke være en dims ude i haven, men en del af noget byggemateriale eller en del af din bil eller båd," siger Lars Tvede, der er aktuel med bogen "Det kreative samfund".
"Folk tror, man løber tør for ressourcer, men det kan ikke passe. Man skal ikke investere ud fra den hypotese, for vi på flere plan nærmer os uendelige ressourcer," siger han og peger på det radioaktive stof thorium, der er en sikker energikilde – verdens thorium-reserver har et potentiale til at forsyne verden med energi i 100.000 år, mens man med kernefusion kunne forsyne den i milliarder af år.
Børsen 14 05 12
Vis mere

En ’rigtig’ skidt dansk energipolitikd. 10/5-2014
Kategori: Andet
I JP den 2. maj var der en advarsel fra ledere fra 13 store firmaer i vindindustrien om ikke at røre ved den indgåede energiaftale, der for dem har store økonomiske fordele. Aftalen vil øge udbygning af vindkraft på land og til havs samt skabe arbejdspladser. Det er en meget kostbar aftale, der vil øge udgifterne for mange virksomheder, der kan blive nødt til at flytte til udlandet. Vindenergi er ikke konkurrencedygtig, så længe den kræver så store subsidier – og så skal vinden jo helst blæse!
Ved udbygning af endnu to store havmølleparker vil man i 2020 kunne dække halvdelen af det danske elforbrug – men da elforbruget kun er ca. 20% af det totale energiforbrug, vil halvdelen kun være 10% - og det er jo ikke særlig imponerende! Hvad med de 90%?
Hvis de samme ledere virkelig ville være fremsynede, så burde de som anbefalet af FN’s klimapanel IPCC kigge på A-kraft især efter forskning og udvikling af kernekraft med thorium. I Norge er Thor Energy langt fremme, og den nye norske regering har planlagt et nyt thorium forsknings- og udviklingscenter – for norske oliepenge! Det burde være indlysende, at Danmark i samarbejde med Grønland deltog i forskning og udvikling af thorium, da der er så meget thorium i Grønland.
Det kan vel ikke være meningen, at man kun skal have vindenergi for de mange arbejdspladsers skyld. Det vil da være bedre med billig, rigelig, ren og driftsikker energi – som thorium vil være, så der bliver råd til at skabe bedre velfærd og velstand ikke kun i Danmark men også i verdens fattigste lande.
Som hovedgevinst kunne det effektivt hjælpe med at stoppe den globale opvarmning og redde jorden fra de farlige klimaændringer.
Jonna Vejrup Carlsen, Jyllands-Posten, Aarhus afd. 10.maj 2014
Vis mere

Nye højspændingskabler for 500 mio i Nordvestjyllandd. 3/5-2014
Kategori: Mastemodstandernes ABC
Kabellægning af alle 132 kV og 150 kV luftledninger skal ifølge kabelhandlingsplanen kabellægges og det er Energinet.dks ansvar, at opgaven udføres.
Kabelhandlingsplanen omfatter også 60 kV nettet, som de regionale elselskaber står for, men pudsig nok, så er det langt fra alle, der har udarbejdet en plan for 60 kV luftledningernes endeligt. Elselskaberne har generelt mere lyst til at bruge pengene på forretningsområder, der IKKE forbedrer miljøet.
Dansk Energi, den 3. maj 2014
Vis mere

Et gammelt kneb skal få folk til at elske kæmpevindmøllerd. 29/4-2014
Kategori: Andet
Kernekraft med thorium skal gøres populær – gerne med festlege!
Modstanden mod vindmøller er stor for virksomhedsejere og private, der ser elregningen stige. Når man så kender alternativet med kernekraft (anbefalet af IPCC), som er på vej i mange lande med det ufarlige thorium brændsel, der vil kunne levere ren, billig, rigelig og driftsikker energi – og erstatte de fossile brændstoffer, så burde det nye statsstøttede rejsehold også lave arrangementer for danskere, der gennem mange år er blevet indoktrineret mod kernekraft.
For at redde klimaet burde alle kræfter sættes ind for at udvikle thorium i stedet for kun at arrangere ’festlege’ for vindmøller.
Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis den 29. april 2014
Vis mere

FN har en klimaplan med kernekraftd. 21/4-2014
Kategori: Andet
Eksperterne fra FN’s klimapanel har givet deres anbefalinger til fremtidens energisatsning. Vedvarende energi og med ansvarlighed vedholdende kernekraft til at dække ethvert underskud af vedvarende brændsel. Så er vi blevet så kloge. Kernekraft kan indeholde anvendelsen af brændslet thorium, men indtil anlæggene er i drift i tilstrækkelig mængde, bliver uran som brændsel indtil videre det vedholdende brændsel.
Læserbrev af John Emil Piper i DKA den 21. april 2014
Vis mere

Den danske energipolitik er dyr, dårlig og ineffektivd. 14/4-2014
Professor i økonomi ved Københavns universitet, overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen siger: ”Den grønne energipolitik gavner ikke klimaet”, og når FNs klimapanel siger, at man bør anvende atomkraft i forsvarlige mængder, så bør man lytte, ellers vil Danmark sakke agterud mht. energi og økonomi.
Det er forkert at ansætte radikale energi- og klimaministre, der har en nærmest religiøs holdning til vindkraft, som er dyr og ikke driftsikker, men som hele tiden skal have en back-up energi (kul, olie eller bio), når vinden ikke blæser.
Det er korrekt, at vindmølleindustrien giver tusindvis af arbejdspladser, men det samme siges om kulindustrien, som giver hundredtusindvis af arbejdspladser.
Som Thomas Grønlund Nielsen så rigtig siger med titlen på sin nye bog: Niels Bohr må vende sig i sin grav.
Jonna Vejrup Carlsen
Strandvejen 120 D
8000 Aarhus C
Jyllands-Posten, den 14. april 2014
Vis mere

FN’s klimapanel foreslår kernekraft – men ved de, at der findes en fantastisk form for ufarlig kernekraft?d. 9/4-2014
Kategori: Andet
FNs klimapanel IPCC anbefaler i sin seneste rapport, at vi skal droppe vor afhængighed af kul og olie, bruge vedvarende energi og benytte atomkraft i forsvarlige mængder.
Klimapanelet bør gøre opmærksom på, at der findes en anden og helt enestående form for kernekraft med thorium, som om få år vil kunne tages i brug i mange lande.
Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis, den 9. april 2014
Vis mere

FN’s klimapanel offentliggjorde i går sin store rapport – men glemte det vigtigsted. 1/4-2014
Kategori: Andet
FN’s klimapanel IPCC fremlagde i går den 31. marts 2014 en ny rapport om den globale opvarmning: Hvad gør vi, når temperaturen stiger, og vi får tørke og oversvømmelse, som vil begrænse de dyrkbare områder.
Vis mere

Krim-krisen kan få indflydelse på EU’s energi- og klimamåld. 24/3-2014
Kategori: Andet
"Indien starter i 2016 med sin første thorium reaktor som en 300 MW prototype, der kan holde i 100 år. I 2050 vil 30% af Indiens elforsyning komme fra thorium (IThEO.org). Kina har fremrykket sin forskning, så man om 10 år kan få energi fra thoriumreaktorer og fjerne Beijings smog.

Det er rent ud sagt dumt af EU at være afhængig af russiske Gazprom, så er det bedre at arbejde sammen med Norge, som allerede er godt i gang med forskning og udvikling af thorium energi.

Efter 28 år er Danmark ikke længere selvforsynende med olie og gas fra Nordsøen. Vi skal tænke visionært, vi skal tænke thorium sammen med Grønland, så vi helt kan stoppe udledning af CO2!

I klimadebatten bør de politiske ledere huske menneskepligterne, artikel 7: ……. Alle har pligt til at beskytte luften, vandet og jorden af hensyn til nuværende og fremtidige generationer."
Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk
Den Korte Avis, den 24. marts 2014
Vis mere

Befolkningen i Afrika vil være fordoblet i 2050 – en ny kurs er helt nødvendigd. 5/3-2014
Kategori: Andet
Børnecheck er dårlig for klimaet, hvis den får folk til at føde flere børn. Flere børn betyder flere mennesker, der vil udsende CO2 og bidrage til den globale opvarmning! Siden 1950 er verdens befolkningstal steget med over 4.700.000.000 flere mennesker til stor skade for natur og miljø!
Af Jonna Vejrup Carlsen, Den Korte Avis 5/3-2014
www.global-alarm.dk
Vis mere

Klimadebatten lukker øjnene for en helt afgørende energikilded. 24/2-2014
Kategori: Andet
Energikilden, der ikke kan undværes.
England, Polen og andre lande satser også på atomkraft, og i det engelske parlament har man oprettet en tværpolitisk energigruppe, der vil satse på a-kraft med thorium i stedet for uran, idet thorium ikke har de affaldsproblemer, som uran har.
Thor Energy i Norge har gennem flere år arbejdet på udvikling af thorium-energi og er langt fremme i deres forsøg. I USA investeres milliarder af kr. i udvikling af små og mellemstore reaktorer.
I Sverige arbejdes der på at udvikle en lille reaktor, der vil kunne udnytte det brugte uranbrændsel, hvorved affaldsproblemet kan løses. Reaktoren skal opføres i Oskarshamn, og flere lande – dog ikke Danmark – deltager i projektet.
Førende amerikanske klimaforskere med James Hansen i spidsen siger: Fornybar energi som vind, sol og biomasse kan helt sikkert bidrage til verdens energiforsyning, men kan ikke opskaleres hurtigt nok til at levere billig og pålidelig strøm. Selv om det måske teoretisk er muligt at stabilisere klimaet uden kernekraft, er der ingen troværdig vej til klimastabilisering i den virkelige verden, som ikke omfatter en betragtelig rolle for kernekraft.
Den Korte Avis v. Jonna Vejrup Carlsen 24/2-2014
Vis mere

Vi betaler for lys i Flensborgd. 18/2-2014
Kategori: Andet
Richard Churruca, civilingeniør:
" Hvad mange ikke ved er, at selv efter vi har foræret strømmen til Tyskland eller Norge med tab, stadigvæk kan have en overproduktion på ca. 200MWh. Det kan koste op imod 70 kr/ kWh at komme af med den. Den tager vi lige en gang til, en blæsende vinternat kan koste forbrugerne et højt 2 cifret millionbeløb. Forbrugerne betaler ekstra for den grønne strøm, og de betaler også for at komme af med den."
Det sker igennem et forurenende jysk luftledningsnet. Danske elforbrugere betaler milliarder over elregningen til ekspropriation og etablering af et højspændingsnet, der er i strid med dansk lovgivning uden at lodsejerne har den retssikkerhed, der giver dem en jordisk chance for at sige fra.
Vis mere

Bayerns smukke bjerge kan drille dansk elmotorvejd. 7/2-2014
Kategori: Andet
"Men hvis den bayerske minister lykkes med sit forehavende, kan det også være med til at besværliggøre udvekslingen af el mellem Danmark og Tyskland. Som EnergiWatch tidligere har beskrevet, er der nemlig en massiv flaskehals på forbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland."
Vis mere

Tysk flaskehals koster danske energiselskaber en halv mia. kronerd. 22/1-2014
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Hvis Energinet.dk IKKE investerede borgernes penge i et urentabelt transitnet, så var der ingen jammer. Det kan aldrig være et tysk problem, at die dumme Dänen investerer i blinde.
Den Midtjyske Elmotorvej kostede 3,5 mia.kr. og nyt transitkabel til Anholt Havmøllepark kostede 1 mia. kr. To udokumenterede projekter som kun var mulige, fordi Lov om Energinet.dk tilsidesætter danskernes retssikkerhed. Retssager mod staten er umuliggjort uden 'fri proces'.
Børsen, den 22. januar 2014
Vis mere

Flaskehals til Tyskland koster op mod halv milliard i tabt eleksportd. 16/1-2014
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Den Midtjyske Elmotorvej er etableret på Eaglemaster, dvs. højere master end de tidligere og derfor også mulighed for at operere med spænding på 500 kV. Etableringen med luftledninger og ekspropriationer er alene gjort for at kunne eksportere mere vindel til Tyskland, der er et højprisområde. MEN Energinet.dks projekt kan ikke flaske sig, fordi Tyskland ikke ønsker at ødelægge deres natur med højere master med højere spænding for at hjælpe Danmark af med deres overskuds-vind-el. Danmark har foretaget en milliardinvestering uden sikkerhed for at Tyskland udvider deres transitnet.
På Sjælland lægges der jævnstrøm i jorden, når formålet er eksport. Jylland er afskrevet som lovløst land, når ekspropriationsformålet er eksport af strøm!
Vis mere

Kronprinsesse Mary taler om problemerne, mens politikerne tier!d. 14/1-2014
Kategori: Andet
"Ligestilling for kvinder og familieplanlægning kunne gøre jorden mere bæredygtig, betyde færre konflikter og flygtninge, give mere plads til de vilde dyr, som i dag er i fare for udryddelse – og betyde en reducering i udledning af CO2 og dermed en opbremsning i den globale opvarmning.
Politikerne bør ved fremtidig bistandshjælp sætte betingelser til gavn for befolkningerne, ellers er det som at hælde vand i et bundløst kar!" skriver Jonna Vejrup Carlsen i Den Korte Avis
http://denkorteavis.dk/2014/kronprinsesse-mary-taler-om-problem..
Vis mere

Danmark er blevet mindre efter ''Bodil''d. 15/12-2013
Kategori: Andet
Brev til DMI:
"Vi har fået at føle, hvordan havet er lige så farligt hos os som for lande som Thailand og Bangladesh, der jævnligt oversvømmes.
Vi talte om, at vi befinder os MIDT I THE TIPPING POINT og hvad nu?
Hvor længe vil den periode vare? Vil Golfstrømmen vende og en ny istid dække hele Danmark og hvor kan vi så være på Jorden, der er meget overbefolket?
Vi står med ryggen mod muren og kan som enkelt-individ ikke foretage os noget fornuftigt.
Kan vi vende udviklingen? Hvor meget blev Danmark mindre som følge af stormfloden? Hvad mener DMI?"
Vis mere

Martin Lidegaard ønsker ikke at debattere THORIUMd. 10/12-2013
Kategori: Andet
Klimaudviklingen har nået 'the tipping point' – og det er ikke sikkert, at vi kan vende udviklingen. Men de politiske ledere taler kun om tilpasning til de klimatiske ændringer i stedet for at prøve at stoppe de CO2 udledninger, der er årsag til, at vi får en global opvarmning med mere ekstremt vejr. Resultatet kan være, at vi hvert år vil opleve ’århundredets’ storm, som netop har raseret Danmark.
Jonna Vejrup Carlsen bragte en artikel i Den Korte Avis om nødvendigheden af omstilling til den ufarlige Thorium kernekraftenergi.
"Det kræver politisk vilje at ændre udviklingen. De såkaldte vedvarende energiformer kan ikke dække det stigende energibehov men kun supplere.
Den rene og ufarlige kernekraft thorium kan til gengæld spille en vigtig rolle. Og mange steder har man forstået det. I april 2013 havde Thor Energy i Halden i Norge et vellykket forsøg med thorium, hvilket vakte opsigt. BBC var på pletten, mens de danske medier stadig er påvirkede af anti-nuklear bevægelsen og ikke til at rokke.
Den danske energiplan vil blive ekstrem dyr for Danmark i form af energiafgifter og i form af reparationer efter de kommende stormskader. Som dronning Margrethe ville sige: Gud bevare Danmark!"
http://denkorteavis.dk/2013/martin-lidegaard-onsker-ikke-at-deb..
Vis mere

Om 30 år: Forureningsfri Energi til varme og el kommer fra Thorium generatorer:d. 10/12-2013
Kategori: Andet
Den Korte Avis, læserbrev af Thure Barsøe-Carnfeldt:
"Fossile brændsels teknologier er afskaffet, det samme gælder vindmøller og andre alternative kostbare mekaniske energiformer. Thorium generatorerne producerer el som sammen med brint vil være de eneste energikilder tilbage på jorden. Generatorerne placeres i de allerede eksisterende kraftværker således at tilslutning til elnettet bliver en let sag. Alle øer vil have deres egen Thorium generator. Mange steder vil elektrisk energi ikke længere blive transporteret gennem kabler, men sendes via Tesla-antenner rundt til elforbrugerne."
Vis mere

Naturens budget er ved at være brugt opd. 5/12-2013
Kategori: Andet
Nobelpristageren i fysik Carlo Rubbia, tidligere leder af CERN og thoriumforsker gennem mange år udtalte: ”Det vil være uansvar­ligt ikke at bruge en visionær energi som thorium, der baseres på sikkerhed og økonomi".
Vis mere

Danmark bør satse på thoriumd. 5/12-2013
Kategori: Andet
Den nye norske regering med Erna Solberg i spidsen har planlagt at etablere et thorium forskningscenter i Norge for de norske oliepenge. Det vil være klogt af Danmark at bede om lov til at deltage i dette projekt.
Information den 5. december 2013
Læserbrev af Thure Barsøe-Carnfeldt, Dronninglund
Vis mere

Vejen frem for et bedre klimad. 23/11-2013
Kategori: Andet
Bjørn Lomborg, Direktør i Copenhagen Consensus Center 23. november 2013 skriver efter COP 19 i BERLINGSKE
Vis mere

En billig og driftsikker energi vinder frem i verden, bare ikke i Danmarkd. 14/11-2013
Kategori: Andet
Der er flere former for kernekraft. En af dem, som kan erstatte de fossile brændstoffer er i modsætning til andre former for kernekraft en sikker energi. Det er netop blevet drøftet blandt forskere fra 32 lande. Læs om et vigtigt stykke fremtid ...
Vis mere

Resumé - Mejlflak havvindmølleparkd. 11/10-2013
Kategori: Andet
Der "gives et overordnet resume af de tiltag, der er foretaget i det, der kun kan betragtes som en skandaløs tilblivelse og yndighedsbehandling af et projekt med en kystnær havvindmøllepark ved Mejlfalk i Århus Bugt."
Læs mere: www.aarhusbugtenog-kyster.dk
Vis mere

'Lov om Energinet.dk' kritiseres af læser i Den Korte Avisd. 25/9-2013
Kategori: Anholt Havmøller
Sjællænderne mærker også Energinet.dks udemokratiske metoder uden at lokalpolitikerne eller borgerne kan stille noget op.
"Vi oplever Naturstyrelsen lægge sig fladt ned på ryggen og forklaringen er nok, at man med “lov om Energinet.dk” har givet Energinet.dk carte blanche til at gennemføre de projekter de lyster – koste hvad det vil – borgerne betaler. Lov om energinet.dk sætter de sædvanlige klagemuligheder ud af kraft, og borgerne bliver tromlet flade – læs evt skriverier om Anholt Vindmøllepark – der nu kommer til at koste borgerne, og hvis effektivitet, der hersker tvivl om." skriver Belinda Ahrenkilde i Den Korte Avis
Vis mere

Teknisk Ombudsmands ønskesd. 18/9-2013
Kategori: Anholt Havmøller
Link til artikel i Den Korte Avis den 18. september 2013
http://denkorteavis.dk/2013/teknisk-ombudsmands-institution-ons..
Ombudsmanden er involveret i sagen om, at "Lov om Energinet.dk" ingen eksistensberettigelse har i et demokratisk samfund. Borgerne er frataget deres Grundlovssikrede retssikkerhed.
Vis mere

Vindmølleminister Martin Lidegaardd. 17/9-2013
Kategori: Andet
Jonna Vejrup Carlsen har fostret endnu en opsigtsvækkende artikel om den forhadte vindmafia.
Link til artiklen, der er gengivet i Den Korte Avis 17/9-2013 http://denkorteavis.dk/2013/67215/
"Martin Lidegaard støtter skabelsen af en vindkraftindustri, der som Tvind udnytter det danske skattesystem, der slet ikke er indstillet på kringlede fiduser. Forskellen mellem Amdi Petersen og Martin Lidegaard er dog, at Amdi udnyttede det til egen fordel, mens liden Martin ikke får en øre ud af, at vindkraftindustrien malker statskassen for milliarder af gode danske kroner."
"Martin Lidegaard har leveret statsligt guld til mange sol og vindkraftspekulanter, men han har ikke som den kalkulerende Amdi Petersen fået andet ud af det end en næse, som vil blive fulgt af flere næser, når fadæsen om vindkraftens lyksaligheder går op for regeringen."
Vis mere

Lov om Energinet.dk har ingen eksistensberettigelsed. 4/9-2013
Kategori: Anholt Havmøller
Ulovligt kabelprojekt til 1,3 mia. kr.
Udgør tilliden til myndighederne ikke den energi, som holder demokratiet levende?
Det vil jeg mene, og derfor må jeg med beklagelse konstatere, at tilliden til myndighederne bygger på fiktion.
Det har jeg og 6 andre lodsejere konstateret, efter at vi er blevet eksproprieret til et ulovligt el-ledningsprojekt til 1,3 mia. kr. til Anholt Havmøllepark.
Grundlaget er eksisterende 2 kabler, som aldrig - ifølge dokumenter -har leveret så meget som en eneste kWh til nogen borger. Og de indkøbte el-ledninger har en overkapacitet i forhold til tilladelsen på mindst 25 %.
Derfor er det ulovligt.
Så selvfølgelig har vi klaget - ud fra en forestilling om, at i et demokratisk samfund lytter myndighederne til borgerne. Vi har imidlertid ingen lydhørhed mødt - men kun hån og arrogance.
Danmarks største og mest udskældte havvindmøllepark invies i dag i regnvejr og næsten vindstille!!!
En sorgens dag for 7 tvangseksproprierede lodsejere.
Vis mere

Fakta om vindkraftd. 13/8-2013
Kategori: Andet
Jonna Vejrup Carlsen, www.global-alarm, har igen i dag et læserbrev i Jyllands-Posten:
Det er ingen sag for København at nedbringe sit CO2 udslip, når det tørres af på sagesløse borgere i Varde Kommune!
"vindindustrien udnytter politikernes goodwill over for vedvarende energi og placerer vindmøller i nærheden af folk, som får ødelagt deres nattesøvn, samtidig med at de bliver stressede, blodtrykket stiger, huspriserne falder, eller husene bliver usælgelige." skriver Jonna Vejrup Carlsen
Vis mere

Dansk Energipolitik d. 11/7-2013
Kategori: Andet
"Vindenergi er en skattefidus, som forsker Ben Lieberman fra the Heritage Foundation siger: Hvis vindkraft gav mening, hvorfor skal den så have statstilskud? Det er en boble, der brister, så snart regeringens tilskud ophører. Vind, sol og bio kan kun supplere en driftsikker, rigelig, billig og ren energi som thorium og senere fission og fusionsenergi. Det varer kun få år, før thorium vil kunne anvendes i små og store reaktorer. Det kræver politisk vilje, men det haster for klimaets skyld."
Skrevet af Jonna Vejrup Carlsen i Berlingske tidende, dagens brev, den 11. juli 2013
Dansk Energipolitik - når den er værst!
Vis mere

USA: 14000 vindmøller ude af driftd. 4/7-2013
Kategori: Andet
Sandheden om vindmøller er, at vindenergi er en skatte-fidus. Ben Lieberman, en seniorpolitik analytiker og med fokus på energi-og miljømæssige forhold spørger:

»Hvis vindkraft gav mening, hvorfor skal den have statstilskud? Det er en boble, der brister, så snart regeringens tilskud ophører."

Og deri ligger en lærestreg for dem, der søger at gøre formuer ud af skatteyder tilskud og for dem, der ønsker at leve i en drømmeverden af ren energi". Den vedvarende energiindustri af sol, vind og biomasse er blot en kunstig boble, der er ude af stand til at overleve uden subsidier fra regeringer og skatteydere. De Grønne evangelister, der presser hårdt på at få flere vindmølleparker, har som sædvanligt ikke tænkt hele ideen igennem.
Vis mere

Svindel i Energiministeriet!d. 29/6-2013
Kategori: Anholt Havmøller
Lars Christian Lilleholt (V) har fået nok af embedsmændene i Energiministeriet.
Det koster elforbrugerne milliarder i ulovlige PSO-afgifter at have politiske embedsmænd til at varetage andre interesser end at overholde loven.
'Lov om Energinet.dk' sætter RETSSIKKERHED og al kritik skak-mat og hører hjemme i diktaturstater og ikke i et land, der vil være et demokrati.
Læs mit indlæg på Lars Chr. Lilleholts hjemmeside.
Vis mere

Vindkraft som supplementd. 25/6-2013
Kategori: Andet
Jonna Vejrup Carlsen bragte igen et indlæg om Thorium, der vil kunne erstatte de fossile brændstoffer.
Den Korte Avis, 25/06 2013
Vis mere

ADVARSEL: Fortsat afbrændig af kul, olie, og gas kan betyde mere ekstremt vejr!d. 6/6-2013
Kategori: Andet
Vågn op Holger Danske, selvom du er flyttet til Skjern og er kommet længere væk fra Christiansborg!
Med denne salut slutter Jonna Vejrup Carlsen sin artikel
"ADVARSEL: Fortsat afbrænding af kul, olie og gas kan betyde mere ekstremt vejr!" i DEN KORTE AVIS.
http://denkorteavis.dk/2013/advarsel-fortsat-afbraending-af-kul..
Hvad skal vindmølle- og solcelleproducenterne så lave? Politikerne vil partout have ødelagt Danmarks smukke have med megavindmøller megasolcelleanlæg.
Vis mere

Enhedslisten vil tage dit hus - helt demokratiskd. 5/6-2013
Kategori: Andet
Pressen har berøringsangst overfor Enhedslistens kommunistiske tilbøjeligheder og Pressen har absolut berøringsangst overfor Energinet.dk, der med Lov om Energinet.dk har uindskrænket magt til at etablere hvad som helst af højspænding i den baghave UDEN at du er klageberettiget og UDEN at behovet er dokumenteret! Føj for et Danmark uden demokrati.
Bemærkninger i anledning af Ole Birk Nielsens blog i JyllandsPosten den 5. juni 2013
Vis mere

Offentlighedslov begrænser vort demokratid. 31/5-2013
Kategori: Andet
Offentlighedsloven er sammenlignelig med 'Lov om Energinet.dk'.
Begge love begrænser demokratiet og sætter det reelt ud af kraft.
'Lov om Energinet.dk' giver statsmonopolet uindskrænket magt til at etablere hvad som helst af højspænding overalt i Danmark UDEN AT DER ER ET DOKUMENTERET BEHOV FOR NY HØJSPÆNDING OG UDEN AT LODSEJERNE KAN STANDSE PROJEKTET. Retssikkerheden er en by i Rusland i et forhen så åbent og demokratisk samfund som det danske. Er det mon EU, der vil sætte vores demokrati på standby?????
Erstatningerne ved ulovlige ekspropriationer er så ringe, at lodsejere spises af med 2000 kr. for eksempelvis at få 245.000 volt i entrehaven!!!
http://denkorteavis.dk/2013/nu-far-vi-en-offentlighedslov-der-b..
Vis mere

Ideoplæg til Krigers Flakd. 25/5-2013
Kategori: Andet
Sjællænderne skal tage stilling til en vindmøllepark i et område, der grænser op til Sverige og Tyskland.
Desværre er alle de tiltag, der berører lodsejerne, ikke med i oplægget. Det er de landfaste dele, der for alvor gør ondt.
Hvorfor er Tyskland og Sverige ikke økonomisk interesseret i Danmarks vindmølleprojekter?
Har vore nabolande mon læst bogen 'Besat af vind'?
Vis mere

Besat af vind - Den store vindmølleskandaled. 23/5-2013
Kategori: Andet
Journalisten Peter Skeel Hjorth sætter i en ny bog store spørgsmål ved, hvor grøn og energivenlig, vindmøller på land er i et land som Danmark. Og han afdækker skandale efter skandale.
Peter Skeel Hjorth: Besat af vind. Skyggesider af en grøn industri. 350 sider. 250 kroner. Sax
Vis mere

Tåbeligheder i dansk energipolitik IIId. 10/5-2013
Kategori: Andet
Civilingeniør, seniorforsker Peter Schouby, skriver i det nye nummer af Weekendavisen, at »Danmark bliver ikke det store grønne forbillede for verden, men et skræmmebillede på politisk dumhed.«
Læst i Berlingske d.10/05/2013 af Claus Kastholm Hansen i "Groft sagt"
Vis mere

Horns Rev 3 Havmøllepark - debatoplægd. 21/4-2013
Kategori: Andet
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har pålagt Energinet.dk at igangsætte forundersøgelser og udarbejde en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) for projektet Horns Rev 3 Havmøllepark. Energistyrelsen og Naturstyrelsen har derfor i fællesskab igangsat planlægningen af projektet.
Dette sker ved at afholde en 1. offentlighedsfase, hvor der indkaldes idéer og forslag til projektet fra lodsejere, borgere, øvrige myndigheder og interessenter. I den forbindelse er der udarbejdet et debatoplæg, som beskriver projektet overordnet. Der vil desuden blive afholdt borgermøder, hvor myndighederne vil fortælle om baggrunden for projektet og den videre planlægning, og hvor Energinet.dk vil fortælle om projektet.
Borgermøderne bliver afholdt:
Den 23. april 2013, kl. 19-21 i Grimstrup Forsamlingshus, Egedalvej 1, Grimstrup, 6818 Årre og,
Den 24. april 2013, kl. 19-21 i Nørre Nebel Idrætscenter, Klintingevej 21, 6830 Nørre Nebel.
Da I kan have en interesse i projektet sender vi derfor debatoplægget direkte til jer. I kan læse mere om baggrunden for projektet, omfang af anlægsaktiviteter, miljøundersøgelser samt den videre proces i debatoplægget.
Hvis I har spørgsmål til projektet, er I velkomne til at henvende jer til:
Betina Haugaard Heron på tlf. 2949 4299 eller e-mail bhh@energinet.dk, eller Sif Zimmermann på tlf. 2949 4267 eller e-mail szi@energinet.dk.
Vis mere

Energi fra vindmøller er ikke konkurrencedygtigd. 12/4-2013
Kategori: Andet
Jonna Vejrup Carlsen skriver i DEN KORTE AVIS:
"Vindkraft er ikke gratis, og der gives mange penge i støtte til den."
"Mange energitunge virksomheder er flyttet fra Danmark (stålværk, skibsværft, togbyggeri). Vi satser på dyr og ineffektiv vindenergi – mere eller mindre af ideologiske grunde med en outdated angst for A-kraft.
I 1970erne var folk bange for atomkraft, men i dag, hvor uran kan udskiftes med det sikre thorium uden problemer med affald, bør man tage en debat, der belyser problematikken. Det kræver politisk mod og vilje."
"I sin livscyklus er vindkraft dyr og har svært ved at tjene sig selv ind i møllernes “levetid”.
Læs hele artiklen:
http://denkorteavis.dk/2013/energi-fra-vindmoller-er-ikke-konku..
Vis mere

Købt solcelleanlæg på falske vilkår?d. 20/3-2013
Kategori: Andet
Elbranchen ønsker, at solcelleejerne skal betale for at bruge allerede betalt net til "opbevaring" af ikke anvendt VE-produktion i strid med indgåede vilkår for etableringen af solkraftanlægget.
Samtlige politiske ordførere er orienteret om løftebruddet. Er hele Borgen ikke til at stole på og radikale hele vejen igennem eller hvad?
Vis mere

Grønland kan få kolossal betydning for verdens energiproduktiond. 7/3-2013
Kategori: Andet
"Thorium (Th90) kan erstatte de fossile brændstoffer samt bruges i
stedet for uran i kraftværker og blive fremtidens, rene, driftsikre og billige brændstof." skriver Jonna Vejrup Carlsen i en artikel i DEN KORTE AVIS.
Link: http://denkorteavis.dk/2013/gronland-kan-fa-kolossal-betydning-..
Vis mere

Tåbeligheder i dansk energipolitik IId. 16/2-2013
Kategori: Andet
Vindmøllevanvid af Niels Gundersen, ingeniør, Frie Elforbrugere
Vis mere

Tåbeligheder i dansk energipolitik Id. 14/12-2012
Kategori: Andet
Påstand: Udskudte udlandsforbindelser skader Danmark!
Først bruger Danmark milliarder på etablering af vindmøller og bagefter håber Energinet.dk på, at vi kan lave et eksporteventyr på vindmøllestrømmen. Eneginet.dk tror åbenbart, at vore nabolande ikke selv har rigelig med vindmøller!
Pr. 5. dec. 2012 er etableret i Danmark:
solenergi 279 MW
Vindmølle-energi 4079 MW
Andet 9468 MW
MEN
Danmarks behov er min. 2004 MW og max. 6230 MW
Hvem kan se logikken i flere vindmøller? Det er altså ikke alle danskerne, der er idioter.
Vis mere

Værdiløs el-vindmøllestrøm! d. 4/12-2012
Kategori: Andet
Altinget Energi & Klima 12 12 04
Tysk el-prop bremser dansk energi-drøm
Hvorfor skulle vore nabolande dog købe den danske vindmøllestrøm, når de selv kan producere strømmen i rigelige mængder til en bedre pris?
Vindmøller gør folk syge og strømmen al for dyr.
Vis mere

Nyt 1400 MW søkabel mellem Norge og Tysklandd. 3/12-2012
Kategori: Andet
Elnet: Samarbejdsaftale mellem den tyske systemansvarlige Tenne T og den tyske statsejede bank KfW betyder etablering af et nyt søkabel på 1400 MW mellem Norge og Tyskland. Idrifttidspunktet forventes at blive 2018.
Kablet vil koste mellem 1,5 mia. og 2 mia. Euro
Aftalen betyder, at det danske systemansvarlige Energinet.dk indtil videre har investeret mange milliarder i et nyt 520 kV Eaglemastesystem uden nytteværdi, som den eksisterende 420 kV ikke kunne klare.
Vis mere

Thorium energi vil løse fremtidens energiudfordringerd. 15/11-2012
Kategori: Andet
"I England, USA, Tjekkiet, Sydafrika, Japan, Kina, Indien, Rusland, New Zealand, Norge og andre lande arbejdes der på offentlig og privat basis på at producere større og mindre thorium reaktorer (MW-GW), der i løbet af 5-10 år vil kunne sættes i masseproduktion og erstatte kul, olie og gas – til el, varme og transport."
Referat af Jonna Vejrup Carlsen
Thorium energi vil gøre de forhadte vindmøller og eltransitforbindelser overflødige.
Vis mere

Vindmøller på landd. 31/10-2012
Kategori: Andet
Link til Naturstyrelsens rapport, incl. energiforliget i 2012: http://www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Aarstal/2012/Vindmoelle..
Det var ønskeligt, at Revision af vindmøllecirkulæret også indeholdt danske grænseværdier, men sådanne grænseværdier må vi se langt efter, ligesom vi må konstatere, at intet efterhånden er helligt, når det drejer sig om placering af vindmøller.
Vi finder Arbejdsgruppens anbefalinger for vege, også når det drejer sig om retningslinjer for grundlaget for beregning af skyggekast m.v.
Vis mere

150 kV nettet er solgt d. 27/8-2012
Kategori: Andet
Energinet.dk overtager 150 kV nettet i Danmark for ca. 5,7 mia. kr., heraf er NRGí's andel 362 mio. kr.
Energinet.dk overtager ejerskabet af 150 kV nettet ( 132 kV og 170 kV) med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2012.
HUSK: Vestre Landsret har den 10.oktober 2005 afgjort spørgsmålet om nærføringserstatning for kabler. Landsretten gav lodsejerne medhold i, at de var berettigede til erstatning som følge af den værdinedgang, der kunne henføres til debatten om, hvorvidt magnetfelter fra højspændingsanlæg kan være cancerfremkaldende.
Vis mere

Kapacitet på elforbindelser til Tyskland hæves en smuled. 17/8-2012
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Dansk Energi den 17.august 2012: Importkapaciteten hæves fra 950 MW til 1500 MW og eksportkapaciteten hæves fra 1500 MW til 1780 MW.
Hvad er det nu lige ganle Den Midtjyske Elmotorvej ikke kan levere af kapacitet som den nye kan? Absolut intet
Den nye elmotorvej i Midtjylland er ganske overflødig og et rent beskæftigelsesarbejde som koster elforbrugerne dyrt.
Vis mere

Energinet.dks projekter tåler ikke dagens lys.d. 10/8-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Ombudsmanden, Energiklagenævnet og Sikkerhedsstyrelsen er garant for borgernes manglende retssikkerhed inden for statens regi.
Lodsejer Ejner Bomholt skriver: "I det hele taget er der noget tys-tys over den måde, som hele denne proces forsøges lusket igennem systemet uden at lodsejernes protester overhovedet må blive hørt og tages alvorligt.
Herunder hører, at lodsejerne ikke får noget at vide om tilladelsen af 19. januar 2011 og da slet ikke noget om klagemulighederne. Selvfølgelig er Energiklagenævnet vidende om, at tilladelsen mangler en beregning på, hvad det koster at slutte offshore møllerne direkte til det bestående net, men Energiklagenævnet svigter totalt lodsejerne og loven og giver bare Energinet.dk lov til at rulle deres ulovlige kabel ud. Det er forfærdeligt, at Energiklagenævnet er ligeglad med, om der eksproprieres til noget ulovligt og om elforbrugerne pålægges ulovlige PSO-afgifter til at finansiere kablet. Og lodsejerne kan ikke engang gå til domstolene og få prøvet sagen, fordi sagen først skal syltes hos Energiklagenævnet så længe, at Energinet.dk får rullet deres ulovlige kabel ud!!"
Vis mere

Indlæg til Energiklagenævnet d. 26/7-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Helle Carlsen (H) har endnu en gang afvist Energinet.dks påstande om nødvendigheden af et nyt anlæg til 1,3 mia. kr som udokumenteret. Energistyrelsen optræder som en "nyttig idiot" for statsmonopolet Energinet.dk i hele sagen!
Vis mere

Den lille mand mod systemetd. 17/7-2012
Kategori: Andet

Klagesystemet over et 245 kV anlæg er ikke uvildigtd. 16/7-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Energiklagenævnet behandler lodsejerklager over et 245 kV anlæg, der er etableret uden godkendelse fra Klima- og Energiministeriet eller andre statsinstitutioner.
Til trods for, at anlægget ikke skal være driftsklar før 1. januar 2013, så har Energinet.dk etableret anlægget længe før Energiklagenævnet har taget stilling til projektets evt. lovlighed.
Retssikkerhed inden for ekspropriation og Energinet.dks interessefære er et fy-ord.
Vis mere

Ekspropriationer til haver !!!d. 6/7-2012
Kategori: Andet
Furesø kommune varetager privatøkonomiske interesser højere end borgernes retssikkerhed.
Suzanne de Mosedamgaard har fostret en bog om magtmisbrug, korruption og ulovlig ekspropriation til fordel for Kuben Byg, der har givet ofrene som er lodsejere en regning på 1,8 mio.kr og beriget Kuben Byg med 1,2 mio. kr. Medierne må ikke skrive om urimelighederne. Det er den kendte historie om, at så vil kommunen ikke annoncere i deres aviser....
Medierne og den danske befolkning er ligeglade med, at Folketinget og retssystemet er korrupt som i en bananrepublik.
Familien står på gaden om 1½ måned.
Vis mere

Båltale 2012 i Skindbjergd. 23/6-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Energinet.dk og Midtjyske NET/N1 er den ultimative ondskab. Desværre er det ikke alle lodsejere, der bliver reddet ud af flammerne af Energinet.dks utidige maste- og jordkabelplaner.
Vis mere

Belgiske 170 kV kabler har en effekt på 245 MVA - 290 MVA (MW)d. 23/6-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Det har 170 kV jordkaber også i NKT's produktkatalog og ved uvildige beregninger.
Men ikke i Energinet.dks betændte verden. Energinet.dk misinformerer, og så klarer deres mafiaorganisation resten..
I Skindbjerg sendes Energinet.dk og deres medsammensvorne N1 til Bloksbjerg som det rigtigste kirurgiske indgreb mod den ultimative ondskab.
Vis mere

Hvorfor HVDC Light ?d. 22/6-2012
Kategori: Magnetfelter
Hvorfor ABB og HVDC Light ®?
HVDC Light ® er en ABB nyskabelse, der gør det muligt for store mængder af energi skal transporteres over lange afstande via ubåd og jordkabler. Dets evne til at stabilisere ofte store udsving i vindkraft kvalitet uden yderligere erstatning eller netforstærkning gør det entydigt velegnet for store offshore vindmølleparker. Power tab er minimal og miljøpåvirkning ubetydelig. "ABB er verdens førende leverandør af el udstyr og tjenester til vindkraft industrien."
Vis mere

Energinet.dks sidste øjebliks taloplysninger er udokumenterede og misvisended. 20/6-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Adv. Helle Carlsen har ikke skrevet og tilsluttet sig, at de bestående kabler ikke har nok kapacitet. Energinet.dk's forudsætninger i budgettet fremstår udokumenterede. Energinet.dk's talmateriale er i strid med tilligere tilsendte oplysninger fra N1 og NRGí. Bilag.
Vis mere

Energiklagenævnet skal tage stilling til lovligheden af et 245 kV ledningssystem tværs over Djurslandd. 22/5-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Advokat Helle Carlsen skriver, at projektet er ugyldigt:
Hele sagens forløb har været grotesk at gennemleve for klagerne, som har været uden sædvanlig retssikkerhedsgarantier.
Det bestrides, at Energinet.dk som statslig institution kan påberåbe sig tertiære momenter med henblik på at opretholde meddelt tilladelse.
Det fremhæves i den forbindelse, at den ugyldigt meddelte tilladelse i ond tro er anvendt til at få eksproprieret klagernes ejendomme, hvor kablet nu er etableret.
Det bestrides, at den enkelte borgers ejendomsret, som i udgangspunket er ukrænkelig, jfr. grundlovens § 73, skal vige for Energinet.dk's tilsyneladende "egen" interesser - helt uafhængigt af institutionens etableringsgrundlag.
Det fremhæves, at Energinet.dk stedse har været vidende om indsigelserne, hvilket ministeriet ligeledes har været.
Til trods herfor har begge statslige institutioner valgt at tilsidesætte klagernes adgang til at fremsætte indsigelser, og ikke taget dem i betragtning i såvel undersøgelses- som tilladelsensfasen.
Energinet.dk har endog strakt sig så langt at lade ledende ingeniør Jens Christian Højbjerg i Energinet.dk's navn på indlæg i lokalpressen på klagernes læserbreve, jfr. vedlagte kopi heraf.
Vis mere

Lov om Energinet.dk sætter Grundloven skakmatd. 7/5-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Hvis lodsejerne vil have efterprøvet tilladelsens grundlag, så er Lov om Energinet.dk skruet sammen efter principperne for diktaturstater, og 1. klageinstans, Energiklagenævnet, dømmer derfor lodsejerne ikke-klageberettigede.
Bragt i netavisen 180GRADER den 7/5-2012 kl.09:59
Vis mere

Monopol koster elkunder millionerd. 13/4-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Private elkunder er tvunget til at betale opskruede priser til selskaber, som har monopol på leveringen af el.
Berlingske 13/4-2012 med overskriften Monopol koster elkunder millioner.
Vis mere

Energinet.dk er en mafiad. 13/4-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Klima- og Energiministeriet har henholdt sig til, hvad statsmonopolet og bygherren Energinet.dk har vurderet er i almenvellets interesse og vupti: Så får Jylland endnu et transitforbindelse, der ikke er vurderet af andre end bygherren selv.
Energinet.dk er dokumenterbar inhabil i forhold til at rådgive Energiministeriet/Energistyrelsen, fordi den har forsøgt at få ændret lovgivningen, så det ikke blev nødvendigt at bygge et overflødigt ledningsanlæg til mindst 1,3 mia. kr. Energinet.dk er den eneste, der har vurderet behovet for at bygge en ny transitforbindelse.
Kommissarius retter ind efter Energinet.dks krav og eksproprierer på 7 ejendomme ulovligt til et anlæg, der ingen steder er nævnt i nogen tilladelse fra Energiministeriet. Mafiaen har kontrolen, elforbrugerne må betale ved Energinet.dks kasse ét.
Den fri presse, Netavisen180GRADER 31/3-2012
Vis mere

Justitsministeriet er ingen garanti for retssikkerhedd. 12/4-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Statsmonopolet Energient.dk har ubegrænset magt til at formøble elforbrugernes penge uden den mindste form for tilladelser og overholdelse af Grundloven.
Etablering af et overflødigt 245 kV ledningsanlæg, der skal kobles til et søkabel, koster elforbrugerne 1,3 mia. kr. i ulovligt indkasserede PSO-afgifter.
Dette ulovlige projekt er godkendt af berørte kommuner med lokalplaner, Energiministeriet, Energiklagenævnet, Natur- og Miljøklagenævnet, Sikkerhedsstyrelsen, Transportministeriet og Kommissarius på grundlag af VURDERINGER, som er er foretaget af Energinet.dk, som er dokumenterbar inhabil til at vurdere sig selv!
Ingen af ovennævnte, som er garant for at Energinet.dk kan fungere som Danmarks el-mafia, har på noget tidspunkt tænkt sig at overholde GRUNDLOVENS § 73, der er ingen interesse for om ekspropriationerne er i almenvellets interesse.
Medierne har også solgt deres journalistiske troværdighed til mafiaen, selvom sagen er særdeles interessant for menigmand. Et lille forkølet host kan der komme fra lokalpressen, men først EFTER at skaden er sket!
Netavisen 180GRADER er Danmarks frie presse.
Derfor fastholdes retssagen mod Klima- og Energimnisteriet, der handler om ekspropriationsparagraffen og retten til at klage skal efterleves mere i landet eller om borgerne skal tage loven i egen hånd.
Folketingsmedlemmerne hygger sig!
Deres vælgere ledes ved dem.
Vis mere

Energinet.dk har styr på godt samarbejde, retssikkerhed for hvem? d. 10/4-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Hvad vil du sige til, at gravemaskiner begyndte at grave i din baghave mod din vilje – også selvom der er en klagesag i gang, der skulle afgøre, om de havde lov til at grave eller ej?
Er det OK at starte gravemaskinerne og lade dem holde ædegilde i baghaven, selvom der er en klagesag i gang?
Jo, siger Energinet.dk, for vi har jo fået lov en gang.
Nej, siger haveejerne og lodsejerne.
Hvad siger justitsministeren?
Hvad siger politikerne?
Energinet.dk ved chefforhandler Jens Chr. Hygebjerg: "Vi har jo et grundlag, som har givet os tilladelse til at etablere det her anlæg og så længe der ikke er en anden afgørelse, så har vi et lovligt grundlag til at etablere anlægget og den udnytter vi."
Energinet.dk kan ikke se, at det retssikkerhedsmæssigt er et problem, at Energinet.dk begynder at grave i forhold til om ekspropriationerne er OK eller ej.
Jens Chr. Hygebjerg: "Det, det (stammer og pauser) kan jeg et eller andet sted ik’ , for der er jo muligheder for selv, hvis man skulle finde ud af, hvis der er noget som ikke er helt i orden omkring sådan noget som procedurerne eller orientering omkring tidsfrister, så er det muligt stadigvæk at lovliggøre anlægget, men Vi har jo sikret os, at alle de her ting er opfyldt i godt samarbejde med myndighederne, så jeg tror vi skal sige, at denne eksamen vil vi bestå."
Det er altså i Danmark, at der ikke eksisterer retssikkerhed for borgerne.
Hvem kunne tro, at det står så grelt til?
De sagesløse elforbrugere betaler gildet i form af ulovlige elafgifter.
Vis mere

Energinet.dk holder lønfest og storlyverd. 7/4-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Med gennemsnitslønninger for de 572 ansatte på små 700.000 kroner i gennemsnit er de ansatte villige til at storlyve over for Klima- og Energiministeriet og statens Kommissarius, for at nettet skal være urimeligt stort og dyrt UDEN den mindste form for lovlighed i deres projekter. Rigsrevisionen er bedt om at vende hver en sten hos Danmarks/statens værste cancerfremkaldende og lovløse mafia med krav om fyringer i toppen.
Energinet.dks hær af ansatte er i konstant beskæftigelse med lovløse projekter i JYLLAND med etablering af spændinger over 170 kV.
Berlingske tidende, Jydske Vestkysten bringer sindene i kog.
Politikerne er godt klar over, at den er helt gal, men så længe pressen leger strudsejounalistik, så sker der ikke noget og tyveriet og lovovertrædelserne fortsætter.
Staten er den absolut værste lovovertræder, der findes i Danmark.
Energinet.dk er så magtfuld, at den også har indflydelse på lovgivningen, så retssikkerheden ligger hos Energinet.dk, og ikke hos borgerne.
Danmark er ikke et retssamfund med Energinet.dk ved roret.
Oplyste elforbrugere hader staten!
Vis mere

Statsmonopolet er en stat i staten:d. 7/4-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Løgn overfor ekspropriationstruede lodsejere og tyveri via din elregning til ulovlige transitforbindelse og PSO-afgifter er dagligdagen hos Energinet.dk
Kommentarer til artiklen:
"Elkunder betaler endnu en lønfest i staten" i Berlingske Business 7/4-2012
Vis mere

Energinet.dk styres af grådighed, borgernes retssikkerhed kommer i anden rækked. 5/4-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Hvad vil du sige til, at gravemaskiner graver i din baghave UDEN at din klagesag er behandlet?
Er det OK?
Det er, hvad statsmonopolet Energinet.dk gør lige nu, selvom lodsejerne først har fået status som klageberettigede for få dage siden.
Vis mere

Energiklagenævnet nægter at give opsættende virkningd. 2/4-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Energiklagenævnet mener ikke, at oplysningen om, at der nu er eksproprieret til et projekt, der ikke er nævnt med et eneste ord i en tilladelse ligesom Energiministeriets definition af almenvellet, er så afgørende betydning, at sagen selvfølgelig skal have opsættende virkning. Lodsejerne har ikke haft mulighed for at få deres sag klagebehandlet inden ekspropriationerne fandt sted og dermed er retssikkerheden alene på systemets side!
Føj for en mafia.
Vis mere

Kommissarius i Jylland er systemets mand, ikke lovensd. 1/4-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Kommissarius er fløjtende ligeglad med, om der findes en tilladelse som grundlag til at ekspropriere efter. I Jylland gælder ikke lov og orden. Kommissarius er garant for, at det hele er en cirkusforestilling og jyderne kan da bare flytte, hvis de ikke synes det er sjovt at få cancerfremkaldende "nedgravede luftledninger" fra 245 kV liggende kun 42 meter fra dørtrinnet. Grænseværdierne gælder kun hos sjællænderne.
Læs Kommissarius's flabede ubegrundede svar 22/3-2012 på advokat Helle Carlsens anmodning om udsættelse af 7 ulovlige ekspropriationer.
Jyderne må da ikke få deres klagesag behandlet i systemet. Jyderne bør da vide, at loven ikke gælder i Hovedlandet og deres berettigede klager er for døve øren.
Ombudsmanden og samtlige folketingsmedlemmer har fået et stort hold kæft bolche af mafiaen!
Læs også i 180GRADER under boblerne:
"Kommissarius i Jylland bør fyres på gråt papir" 29/03-2012 kl.17:09
"Energinet.dk er en mafia" 31/03 kl.11:58
Vis mere

Kommissarius i Jylland bør fyres på gråt papird. 29/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Efter at Kommissarius har eksproprieret ulovligt på 7 jyske landejendomme, vil jeg opfordre danskerne til ikke at overholde flere love end staten selv gør.
Hvad vil du sige til at staten bryder ind i den entrehave og maltrakterer den med dokumenterbare cancerfremkaldende tykke ledninger, hvor staten kun har tilladt dig at klage i sølle 5 dage over beslutningen???
Du tror det er løgn, men sådan er danskernes såkaldte demokrati i år 2012.
"Det er en mafia-skandale i Klima- og Energiministeriets historie, at absolut ingen uvildige må undersøge behovet for et anlæg, der koster elforbrugerne 1,4 mia. kr. i overflødige PSO-afgifter!"
Retssikkerheden er til for systemets skyld, ikke for danskernes.
Rigsrevisionen er bedt om også at se på Kommissarius's deltagelse i den beskidte Energinet.dk sag.
Folketingsmedlemmerne er gjort bekendt med, at de er fuldstændig ligeglade med overholdelse af den GRUNDLOV, de selv har underskrevet.
Helle Thorning-Schmidt er gjort bekendt med det mange gange!
Vis mere

Østjyllands radio P4 kl. 7:15 onsdag d. 28. marts 2012d. 29/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Er det i orden af lade gravemaskinerne æde løs i din baghave, når der er en klagesag i gang?
Vi får svaret på SMS og det er her:
"Jo" siger Energinet.dk ved Jens Chr. Hygebjerg
"NEJ" siger borgerne.
Lyt selv til indlægget fra Østjyllands radio.
Jeg vil lige hviske dig ind i øret:
Energinet.dk agerer som en mafia og det sanksioneres af Klima- og Energiministeriet. Jeg har meldt Energinet.dk til rigsrevisionen og bedt om at få vendt hver en sten!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Selvfølgelig vil Kommissarius ikke udskyde ekspropriationen og selvfølgelig vil Energinet.dk ikke vente med at grave løs hos de sagesløse lodsejere til klagesagen er afgjort om 2 måneder.
Fordi Energinet.dk er en mafia.
Vis mere

Retssikkerheden bør ligge på borgernes side og ikke på systemetsd. 28/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
http://www.dr.dk/P4/Aarhus/Nyheder/Norddjurs/2012/03/28/054626...
http://www.dr.dk/radio/player/?AR4
Den 28. marts 2012 Østjyllands Radio P4 kl. 7:15
Det er ikke muligt at kæmpe mod - DEN DANSKE EL-MAFIA
Mafiaens projekt koster de danske elforbrugere i gennemsnit 500 kr. i unødvendige PSO-afgifter alene til ilandføring af strøm fra havmøllerne ved Anholt.
Vis mere

Ekspropriationen gennemføres "uanset hvad" d. 28/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Længe før ekspropriationsdagen oprandt, kunne Energinet.dk proklamere, at den gennemføres "uanset hvad".
Dermed er det godtgjort, at Kommissarius ikke er uafhængig men i lommen på Energinet.dk (den danske el-mafia).
P4 østjyllands radio den 28. marts 2012 kl. 7:15
"Men klagesagen annullerer ikke tilladelsen til at ekspropriere, så tirsdag morgen begynder eksproprieringen af Sigrid Bluhmes og de andre lodsejeres jord uanset hvad."
Derefter må Energinet.dk's gravemaskiner sætte skovlen i jorden, og det gør de formentlig snart.
Vis mere

En ny vindmøllepark hver dag eller Thorium Energid. 27/3-2012
Kategori: Andet
DEN KORTE AVIS. Læserbrev bragt den 27. marts 2012.
Vis mere

Lodsejerne er klageberettigeded. 22/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Energiklagenævnet, der er første klageinstans, har afgjort, at lodsejerne er klageberettigede i forhold til Klima- og Energiministeriets tilladelse af 19. januar 2011 til et nyt landkabel på 220 kV, som pludselig er vokset til et 245 kV "landkabel" i flad forlægning.
En selvfølgelig afsmitning af denne kendelse bør være, at Kommissarius's ekspropriationsforretning om 5 dage aflyses, idet spørgsmålet om et dokumenteret behov for et nyt anlæg til 1,3 mia. kr. ikke er undersøgt af andre instanser end af bygherren= Energinet.dk, jævnfør tilladelsen af 19. januar 2011 !
At bygherren tillige er åbenlys inhabil i forhold til at undersøge sig selv gør, at også habilitetslovene er groft tilsidesat.
Reelt er der INGEN UVILDIG instans der har dokumenteret behovet for et 56 km "kabelanlæg" til den formidable sum af 1,3 mia. kr.
Vis mere

Rigsrevisionen skal se på Energinet.dks regnskaberd. 18/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
"Jeg har længe undret mig over, at Energinet.dk så let som ingenting kunne få kommunerne til at ændre planloven til Energinet.dks projekter uden der er det mindste behov for projektet (eksempelvis et 220 kV landkabel til 1,3 mia. kr. på Djursland, og som pludselig er vokset til et 245 kV landkabel med lederne liggende i 40 cm's afstand).
Derfor er det under alle omstændigheder, også med DONG Energy skandalen i mente, piskende nødvendigt at få vendt hver en sten."
Vis mere

Fyringer på vej i toppen af Energinet.dk?d. 18/3-2012
Kategori: Andet
I søndagsudgaven i DEN KORTE AVIS er statsmonopolerne DONG Energy og Energinet.dk i et læserbrev (det sidste) gjort ansvarlige for at være årsag til de høje danske elpriser.
I årevis har Energinet.dk fået udokumenterede og overflødige tilladelser fra Energiministeriet til nye transitforbindelser på 170 kV og 400 kV´s niveau med dertil hørende ulovlige ekspropriationer.
Den seneste i denne række er tilladelsen til et 220 kV landkabel, der pludselig er vokset til et 245 kV "kabelanlæg".
Derfor er Klima- og Energiministeriet stævnet for deres definition af almenvellet som en vurdering og ikke en beregning.
Derfor er Energiklagenævnet stævnet for ikke at ville realitetsbehandle lodsejerklagerne over Energiministeriets overflødige tilladelse af 19. januar 2011.
Såfremt Kommissarius gennemfører 7 ulovlige ekspropriationer om 9 dage, vil lodsejerne ikke tøve med også at stævne Kommissarius i Jylland for overtrædelse af GRUNDLOVENs § 73.
Ejendomsretten er ukrænkelig, og kun når almenvellet kræver det, kan man tvinges til at afstå ejendom. Der kræves dokumentation som grundlag for en ekspropiration.
Tilsyneladende er Folketinet, den lovgivende magt, fuldstændig ligeglad med, om GRUNDLOVEN overholdes.
Danskerne har ingen retssikkerhed.
Danmark er ikke et retssamfund.
Vis mere

Energinet.dk begår selvtægt og politianmeldesd. 16/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Energinet.dks skrivelse på 7 linier viser tydeligt, at statsmonopolet er en dybt kriminel organisation!
Energinet.dk er totalt ligeglad med ejendomsrettens ukrænkelighed.
Energinet.dk er totalt ligeglad med, at lodsejerklagen er genoptaget i Energiklagenævnet ved Kammeradvokatens mellemkomst.
Energinet.dk er totalt ligeglad med, at der ikke er foretaget en ekspropriation.
Energinet.dk er totalt ligeglad med, at lodsejerne ikke har haft mulighed for at få prøvet statens definition af almenvellet i en retssal. Sagen er sat i bero, fordi Energiklagenævnet har genoptaget klagesagen.
Energinet.dk har ingen aftale med lodsejerne om landmålernes adgang til matriklen!
Energinet.dk er en stat i staten med "vi alene vide", hvordan vi får banket de modbydelige jordbesiddere på plads.
Energinet.dks værdiverden er stalinistisk.
Danmark må ikke være en retsstat.
Danskerne må ikke opleve retssikkerhed!
Det er Energinet.dk garant for.
Sover Folketinget fuldstændigt eller er den lovgivende magt også totalt ligeglad med, at ved lov skal land styres?????????
Virkelighedens verden er i al fald ikke gået op for Energinet.dk: Det er lagt retssag an mod Energinet.dks ulovlige projekt.
Vis mere

Ministersvar på spørgsmål 94d. 16/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Mikkel Dencker, DF har stillet Martin Lidegaard spørgsmål omkring de eksisterende 170 kV jordkablers nytteevne i forhold til Anholt Havmøllepark.
Svaret er fabrikeret af Energinet.dk (evt. også af N1).
Energinet.dk gør sig endnu en gang skyldig i at rådgive om kabler, som Energinet.dk ikke vil bruge, fordi de kun vil etablere landanlæg, som de selv får profitten af, når strømmen skal i land fra Anholt Havmøllepark. Energinet.dk er åbenlys INHABIL i forhold til at rådgive ministeren om specifikke spørgsmål.
Heldigvis har lodsejerne dokumentation for, at Ministerens "Energinet-svar" er lodret forkerte.
Hvorfor vil ministeren ikke have UVILDIG rådgivning, den findes på universiteterne?
Svaret rummer så mange usandheder, at det burde få folketingsmedlemmerne op i det røde felt og bede om et svar, der kommer fra uvildige og ikke er fabrikeret i Energinet.dks løgnestald.
Vis mere

Sådan besluttede staten at ekspropriere til 170 kV kablerned. 15/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
På det afsluttende møde i Elektricitetsrådet (=Sikkerhedsstyrelsen) måtte der ikke sættes spørgsmål ved lovligheden til ekspropriationen. Eftersom de to eksproprierede lodsejere ikke havde skrevet indsigelser og kablet ikke kunne "genere" dem, så godkendtes ekspropriationen.
Kablerne blev udrullet i 2000, men har 11 år senere aldrig været i brug, fordi der ikke har været behov for mere eloverførsel til landsdelen. Energiministeriets tilladelse til 170 kV kablerne har ingen dokumentation for deres evt. nytteværdi. Spild af elforbrugernes penge at indkøbe kabler uden at der er det mindste brug for dem.
Hvem sagde, at den lovgivende magt var den største lovovertræder i Danmark? Ejendomsretten er ikke ukrænkelig, der eksproprieres uden der er et dokumenteret behov for flere transitforbindelser. Grundloven håndhæves ikke. Danmark er ikke et retssamfund.
Læs aktindsigten.
Vis mere

Energiselskaber - offentlige monopoler for andre folks penged. 15/3-2012
Kategori: Andet
I 180grader raser vreden over elbranchens grådighed efter de sagesløse elforbrugeres penge. Såvel DONG Energy som Energinet.dk ledes som totalt lukkede statsmonopoler.
Politikerne har tilsyneladende givet op overfor retssikkerheden inden for elbranchen, måske fordi Ministerierne også er godt og grundigt fedtet ind i ulovlighederne.
Vis mere

DONG malker elforbrugerned. 15/3-2012
Kategori: Andet
Anders Eldrup, der som 63 årig er fyret på gråt papir som direktør for Dong Energy, er skolet i Finasministeriet. Anders Eldrup har i årevis været garant for, at danske elforbrugere har verdens højeste priser for el. Bestyrelsen, med Fritz Schur i spidsen, vågnede først op da krisetiderne nødvendiggjorde, at alle sider af samfundet skal anvise besparelser.
Forhåbentligt vil hovedrengøringen inden for de lukkede mure hos elbranchen resultere i, at Energinet.dks udokumentere brug af ressourser og skamfering af miljøet med transitforbindelser, vil medføre fyringer af toppen hos Energinet.dk!
DEN KORTE AVIS, torsdag den 15. marts 2012
Vis mere

Kommissarius i Jylland er kriminel ?d. 9/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Kommissarius afviser stædigt at ville efterleve egen vejledning om almenvellet, Grundlovens § 73, idet den henviser til, at grundlaget for en ekspropriation er til stede, når alle andre instanser har godkendt et nyt landkabelprojekt.
Kommissarius opfordrer i stedet lodsejerne til at forfølge lovligheden i sagen med henvisning til ekspropriationsproceslovens § 26.
Når/hvis Kommussarius afviser at ville overholde Grundloven ved at undlade at dokumentere behovet for en ny transitforbindelse, så er ekspropriations-kommissionen i Jylland i retslig forstand en kriminel organisation.
Netop fordi almenvellet ikke er dokumenteret af nogen af de tidligere velmenende instanser i forhold til monopolet Energinet.dk, så er Energiministeriet stævnet for deres definition af almenvellet med en ugyldig tilladelse.
Første klageinstans, Energeklagenævnet, er ligeledes stævnet for ikke at ville behandle lodsejerklagerne over den ugyldige tilladelse fra Energiministeriet.
Det nytter ikke noget for Kommissarius at vurdere at formalier skulle være overholdt i forhold til at godkende en ekspropriation, hvor alle forhold i processen er gennemført uden tanke for lovlighed og den mindste retssikkerhed for lodsejerne.
Kommissarius mener sig berettiget til med brevet af 1. marts 2012, at en gennemførelse af 7 ekspropriationer er i orden. Dermed vil den lovgivende magt blive Danmarks største lovovertræder!
Danmark er ikke et retssamfund.
Lodsejerne har ingen retssikkerhed.
Vis mere

Hvorfor vil Kommissarius overholde egen vejledning?d. 8/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Det er en skandale uden sidestykke i Danmarks historie, at systemet er sådan opbygget, at et inhabilt monopol, Energinet.dk, ikke på noget tidspunkt i beslutningsprocessen, tillader lodsejerne et gran af retssikkerhed.
Danmark er ikke en retsstat.
Vis mere

Retssikkerhed og almenvelletd. 3/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Jyllands Postens leder den 2. marts 2012 opfordrer i forbindelse med Roskilde Kommunes fortolkning af almenvellet politikerne til omgående at få borgernes retssikkerhed tilbage på sporet, så de ikke skal stå med en millionregning for at Danmark igen skal være en retsstat.
Læs mere om, hvad Sigrid Bluhme skrev på Roskilde Kommunes blog.
Vis mere

Rene hænderd. 2/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Staten såvel som kommunerne har et alt for afslappet forhold til Grundlovens § 73. Derfor eksproprieres der til alt for mange transitforbindelser. Endnu har vi tilgode at få afprøves paragraffen om ejendomsrettens ukrænkelighed i en retssal.
Jyllands Posten 2. marts 2012
Vis mere

Partshøring i sagen om det ulovlige 245 kV landkabeld. 1/3-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Hverken Klima- og Energiministeriet eller Sikkerhedsstyrelsen har dokumenteret Energinet.dks behov for et 56 km. langt 245 kV landkabel til et pris på 1,3 mia. kr.! Klagesagen smutter videre i klagesystemet under dække af, at Energistyrelsen har godkendt projektet med henvisning til anbefaling af bygherren, vel vidende at bygherren = Energinet.dk er åbenlys inhabil i sagen!
Vis mere

Myndighederne i Sverige forsker i magnetfelterd. 1/3-2012
Kategori: Magnetfelter
Professor Olle Johanson fra Karolinska Instituttet i Stockholm forsker bl.a. i de skadelige virkninger fra magnetfelterne. De grænseværdier, man anbefaler i Sverige, er 4 gange så højt som niveauet som fremkalder alvorlige sygdomme som hjernesvulster, børneleukemi, Alzheimers og andre alvorlige sygdomme. http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/myndigheterna-ti..
23. februar 2012
Vis mere

"For øvrigt mener jeg, at Cartago bør ødelægges"d. 27/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
En forhandling om en ekspropriationsstørrelse er en accept af projektet. Man kan IKKE fastholde, at projektet er ulovligt og så forhandle om erstatningerne.
Jeg kommer til at tænke på ...... “for øvrigt mener jeg, at Cartago bør ødelægges” ...... “for øvrigt mener vi, at kablet er ulovligt!”
Lodsejerne skal have is i maven og nægte at samarbejde med Kommissarius om enhver form for erstatninger til et ulovligt 245 kV/220 kV landkabel. Der henvises til stævningen af Energiministeriet og Energiklagenævnet. Landkablet er cancerfremkaldende og ingen andre steder i Danmark forlanger Energinet.dk sådanne stærkt forurenende kabler!
Vis mere

Offentligt røverid. 27/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Under denne overskrift opfordres Folketinget til at genoprette en retsstilstand i pagt med Grundloven.
I sagen om tilladelsen af 19. januar 2011 definerer Energiministeriet almenvellet som en vurdering og ikke en beregning. Denne vurdering hviler på oplysninger fra Energinet.dk, der som bygherre selv har en interesse i en løsning, de selv fremover vil få transitindtægten fra. Tilladelsen er ikke alene i konflikt med almenvellet, men i høj grad også med habilitetslovene. Den lovgivende magt kan ikke leve med at være den helt store lovovertræder, så Bevægelsen for Miljøvenlig Eltransmission skal med henvisning til den ulovlige tilladelse til 245 kV landkablet opfordre Folketinget til hurtigst muligt at få styr på retssikkerheden!
Vis mere

Kammeradvokaten ønsker retssagen mod Klima- og Energiministeriet udsatd. 26/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Aktindsigt omkring omstændighederne i genoptagelse af klagesagen mod det ulovlige landkabel nægtes ikke overraskende af Energistyrelsen. Aktindsigt kan ikke fås i sager, der er alslørende om magtarrogance og tilsidesættelse af Danmark som en retsstat. Retssikkerhed er en by i Rusland! Man græmmes som dansker!
Aktindsigten ønskes for at få belyst afvisningen af ønsket om opsættende virkning. Genoptagelse af sagen er en kæmpesejr for de ekspropriationstruede lodsejere, men uden opsættende virkning er det værdiløst.
Læs ansøgningen og svaret i mailen fra lørdag d. 25-02-2012-kl. 15:05
Vis mere

Retssikkerhed fíndes ikke i Danmark inden for elområdetd. 23/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Hvad vil statsministeren gøre for at få retssikkerhed og demokrati tilbage på sporet i sagen om det ulovlige landkabel til Anholt Havmøllepark?
Hvad vil statsministeren gøre for at stoppe den ulovlige ekspropriationsforretning den 27. marts 2012 ?
Åbent brev sendt som mail den23. februar 2012 kl. 19:52
Energinent.dk er bygherren og hovedansvarlig for ulovlighederne!
Vis mere

Virkeligheden modsiger Energinet.dkd. 22/2-2012
Kategori: Andet
Dansk Fjernvarme kritiserer Energinet.dk's rapport om naturgas contra fjernvarme.
Energinet.dk nøjes ikke bare med at manipulere inden for transmissionsforbindelser.
ing.dk ons. den 22/2- 2012
Vis mere

Hvorfor nyt landkabel på Djursland?d. 17/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Mikkel Dencker, energiordfører for Dansk Folkeparti, vil have ministeren til at redegøre for, hvorfor eksisterende infrastruktur ikke kan anvendes eller opgraderes i forbindelse med etableringen af Anholt Havvindmøllepark.
Vis mere

Ren Ebberød Bankd. 14/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Artikel om de lovløse tilstande, der findes inden for Energinet.dks interesseområde. Retssikkerheden er ikke eksisterende i Danmark.
Vis mere

Sikkerhedsstyrelsen agerer uforståeligt.d. 14/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Sikkerhedsstyrelsen mener ikke det ændrer noget, at Energiklagenævnet har genoptaget sagen som meddelt den 9. februar 2012. Sikkerhedsstyrelsen mener, det er i orden at ekspropriere til et kabel, der ikke er nævnt i nogen tilladelse, et kabel der er væsentlig kraftigere end forudsat i tilladelsen, til et kabelprojekt der i enhver henseende mangler samfundsøkonomisk ansvarlighed.
Sikkerhedsstyrelsen har eksproprieret ulovligt hos 2 lodsejere i forbindelse med etableringen af 170 kV kablerne, idet disse kabler er inderligt overflødige og aldrig har været brugt. Retssikkerheden eksisterer ikke inden for den offentlige administration.
Vis mere

Indlæg om klageberettigelse til Energiklagenævnetd. 13/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Under henvisning til Energiklagenævnets genoptagelse af klagesagen af 9. februar 2012 fra en gruppe lodsejere om Klima- og Energiministeiets tilladelse af 19. januar 2011 til et nyt landkabel til Anholt Havmøllepark, reassumerer adv. Helle Carlsen (H) lodsejernes synspunkter vedrørende spørgsmålet om klageberettigelse.
Vis mere

Lodsejere eksproprieret ulovligt til 170 kV kabler(1)d. 12/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Elekticitetsrådet og By- og Boligministeriet var vidende om, at det var en ulovlig ekspropriation, men hensynet til 'elbranchen' var vigtigere end overholdelse af Grundlovens §73. By- og Boligministeriet godtog en ulovlig ekspropriation af 2 lodsejere på Djursland.
Kablerne beskrives af ejeren Midtjyske Net som 2x3x1x800+95mm2 PEX-kabelanlæg. Ved hjælp af data fra NKT's kabelkatalog, s. 51, beregnes effekten i kablerne til 448 MW. Spildt investering, Energinet.dk interesser sig ikke for kabler, de ikke selv kan få den fremtidige transitindtægt fra.
Begæring af den første aktindsigt kan læses her
Vis mere

Lodsejere eksproprieret ulovligt til 170 kV kabler(2)d. 12/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Ekspropriationsmyndigheden Elektricitetsrådet og By- og Boligministeriet vidste, at ekspropriationerne var i strid med Grundlovens § 73
Vis mere

MED LOV SKAL LAND IKKE BYGGES (1)d. 12/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Ekspropriationsansøgninger behandles hos Sikkerhedsstyrelsen i dag, tidligere hed det Elektricitetsrådet. Sikkerhedsstyrelsen afviser at give ekspropriationsramte lodsejere aktindsigt i et møde, hvor Elektricitetsrådet kan have drøftet oplysningerne om, at kablerne ikke skal forøge forsyningssikkerheden på Djursland, men at kablerne ønskes fordi Midtjyske Net/Eltra har lavet en studehandel med Århus Amt og Nordjyllands Amt i forbindelse med et nyt 400 kV luftledningsanlæg! Hverken ansøgningen eller tilladelsen har beregninger på et behov for kablerne. Denne tilladelse er ligeså ulovlig som tilladelserne til 400 kV luftledningerne i Jylland. Redaktionen har ikke set en eneste lovlig godkendelse fra Energistyrelsen. RETSSIKKERHEDEN er ikke eksisterende i Danmark, takket været den systemansvarlige Energinet.dk og Energistyrelsen/sikkerhedsstyrelsen/By- og Boligministeriet/Transportministeriet og samtlige instanser, der behandler de ulovlige ansøgninger/tilladelser inden ekspropriationerne! Hvornår vågner politikerne op? Hvorlænge vil de deponere deres magt hos Energiministeriet.
Vis mere

MED LOV SKAL LAND IKKE BYGGES(2)d. 12/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Eltra, det senere Energinet.dk, gør opmærksom på i skrivelsen af 7. maj 1999, at etableringen ikke har noget med forsyningssikkerhed at gøre, men sagen handler om en studehandel med 2 Amter og 400 kV forbindelsen til Norddjyllandsværket!
Vis mere

Energiklagenævnet skal alligevel se på lodejerklagerd. 9/2-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Det er en OMMER. Efter foretrædet den 12. januar 2012 står det klart for politikerne, at Danmark IKKE er et RETSSSAMFUND på elområdet. Energinet.dk har tilsyneladende opnået den totale styring af embedsværket i Energiministeriet, så Danmark ikke mere kan kaldes et retssamfund.
MED LOV SKAL LAND IKKE BYGGES.
Det er en skamplet på Danmarks renomé, at Energinet.dk tilsyneladende har tilranet sig hals og håndsret over Danmarks transitnet, så Danmark i dag har verdens dyreste transitforbindelser.
"Bevægelsen for miljøvenlig eltransmission" håber på fyringsrunder i energiministeriet og udskiftning af hele Energinet.dks bestyrelsen. Den har skadet Danmark nok!
Vis mere

Ombudsmanden mener ikke at kunne hjælpe lodsejerne....d. 23/1-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Retssikkerheden og demokratiet har pillet totalt fallit med Ombudsmandstitutionen afvisning af sagen.
Siden den 19. januar 2009, hvor Energinet.dk med en farvestrålende folder bekendtgjorde deres "undersøgelse" af landkablet til Anholt Havmøllepark til et nyt 220 kV anlæg i fastlagt tracé, har Ombudsmanden været inddraget i en sand klagestorm over Energinet.dk/systemets fortielser og løgne omkring eksistensen af et 10 år gammelt 170 kV dobbelt jordkabelanlæg, der aldrig har leveret så meget som en eneste kWh til nogen elforbruger!
Ombudsmandens har afvist at behandle sagen med henvisning til klagemuligheder inden for systemet, og da de var opbrugt og lodsejerne valgte at stævne Klima- og Energiministeriet, så afviser Ombudsmanden lodsejernes klager grundet hans "manglende kompetence i forhold til domstolene".
Ombudsmandens skrivelsen har ikke engang et forslag til løsning af retssikkerheden inden for den udskældte elbranche.
Vis mere

Ombudsmandens fjerde klage om sagsbehandlingsfejl i Ministerietd. 22/1-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Lodsejer skriver i sin klage: "Når hverken Sikkerhedsstyrelsen eller Klima- og Energiministeriet har styr på dokumentationskravene til et nyt landkabel, så er det faglig set et gevaldigt svigt."
Energinet.dk anbefaler en kabelløsning med et landkabel over et spændingsniveau på 170 kV, fordi Energinet.dk så bliver den fremtidige ejer af kablet og dermed også af transitindtægterne. Denne interessekonflikt var Klima- og Energiministeriet bekendt. Klima- og Energiministeriet har på intet tidspunkt pålagt Energinet.dk at dokumentere sine skøn over alternative løsninger (2x170 kV etablerede kabler), fordi det ville medføre, at Energinet.dk IKKE blev ejer af landkablerne.
Energinet.dk tilsidesætter lov om Energinet.dk § 4, hvor Energinet.dk har tilsidesat kravet om at dokumentere behovet for et 220 kV/245 kV landkabel.
Vis mere

Klage til Ombudsmanden over sagsbehandlingsfejld. 18/1-2012
Kategori: Anholt Havmøller
"Når Klima- og Energiministeriet i deres tilladelse af 19. januar 2011 henholder sig til undersøgelsen af en inhabil instans (Energinet.dk), så skal Energiministeren meddele de politiske partier, at der skal foretages en ny undersøgelse af prisen og muligheden for at bruge de allerede etablerede kabler", skriver lodsejer.
Vis mere

Ombudsmanden ind i sagen om ulovlig administration d. 15/1-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Når hverken Energiministeriet eller Sikkerhedsstyrelsen har styr på dokumentationskravene til en tvangsekspropriering på 9 ejendomme, så er det fagligt set et gevaldigt svigt.
Fejl i sagsbehandlingen i Energiministeriet og hos Sikkerhedsstyrelsen til et 245 kV transitkabel, der savner enhver form for dokumentation for behovet.
Demokratiet har ikke en chance i hele processen.
Lodsejerne siger NEJ til en tvangsekspropriation og NEJ til erstatninger.
Energiministeren og energiudvalget behandler sagen.
Vis mere

Energiudvalget vil se på ''lovligheden'' i ekspropriationen til et 245 kV landkabeld. 14/1-2012
Kategori: Anholt Havmøller
"Det er rystende og helt ufatteligt, at Energiministeriet er storslemme lovovertrædere", sagde Sigrid Bluhme under foretrædet for Energiudvalget den 12. januar 2012.
Læs referatet fra foretrædet.
Vis mere

Spørgsmål 81 til minister i anledning af foretræde om ulovligt 245 kV landkabeld. 14/1-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Ministeren skal besvare spørgsmål om transitkablet til Anholt Havmøllepark. Grundlaget for spørgsmålet er, at Energiministeriet finder det helt i orden, at der etableres et 245 kV landkabel, der ikke er omtalt i nogen tilladelse, der har 25 % mere effekt end tilladt i tilladelsen, en pris der givet er højere end den "tilladte", et landkabel, der slet ikke er et dokumenteret behov for og som der derfor ikke kan eksproprieres lovligt til hos 9 protesterende lodsejere.
http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/keb/spm/81/1065654.pdf
Vis mere

Borgerne kæmper mod kablerned. 13/1-2012
Kategori: Anholt Havmøller
P4 Østjylland har i deres nyhedsudsendelse den 13. januar 2012 kl. 17:30 et direkte interview med Sigrid Bluhme, der havde foretræde for Energiudvalget. Sagen bliver på flere plan og af flere partier bragt helt til tops i Folketingets lovmaskine.
Link til udsendelsen, der også har fået et par ord med på vejen af journalist Palle Jensen: http://www.dr.dk/P4/Aarhus/Nyheder/Norddjurs/2012/01/13/174408...
Vis mere

Borgerne kæmper mod 245 kV kablerd. 13/1-2012
Kategori: Anholt Havmøller
P4 Østjylland bragte denne korte version af Sigrid Bluhmes foretræde for Energiudvalget:
"-Der ligger kabler i forvejen, og de har ligget i ti år i jorden uden at blive brugt. Kablerne har ligget og ventet på, at der skal komme en havmøllepark, og når havmølleparken så kommer, så vil man minsandten ikke en gang bruge dem", siger Sigrid Bluhme
Dansk Energi den 16. januar 2012
Vis mere

Lodsejere på Djursland stævner klagenævn og ministeriumd. 8/1-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Grundlovens § 73 skal være genstand for en retslig afgørelse af, om Energiministeriet kan tillade sig at definere almenvellet med et vurdering/skøn og ikke en beregning. Enten er behovet et 10 år gammelt ubenyttet sæt kabler til ca 20 mio. kr. eller også er behovet et helt nyt system til 1,3 mia. kr. Det er alene pengegriskhed hos Energinet.dk, der afgør sagen. De sagesløse elforbrugere betaler. Grundloven overtrædes af Sikkerhedsstyrelsen. Den vil gerne ekspropriere til hvad som helst, bare den ikke selv skal vurdere om det er i almenvellets interesse. Sikkerhedsstyrelsen mener ikke at have kompetence til at vurdere om ekspropriationen er i almenvellets interesse, den vil ikke tage ansvaret for om grundloven overholdes. Sidder folketingsmedlemmerne på hænderne efter valget d. 15. september 2011 ?
Vis mere

Sagsbehandlingsfejl i Energiministeriet om ulovligt 245 kV landkabel eksperimentd. 8/1-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Sagsbehandlingsfejl hos Energiministeriet og hos Sikkerhedsstyrelsen over et manglende dokumenteret behov til et 245 kV kabel får lodsejer til at bede Ombudsmanden om at gå ind i sagen og stoppe de ulovlige tvangsekspropriationer, der IKKE er i almenvellets interesse.
Vis mere

Foretræde for Energiudvalget 12. januar 2012d. 7/1-2012
Kategori: Anholt Havmøller
Lovgiverne i Energiministeriet er storslemme lovovertrædere. Ulovlige ekspropriationer til et overflødigt 245 kV kabel ønskes omgjort.
Dokumentet kan læses på Folketingets hjemmeside: www.folketinget.dk
Vis mere

De private elkunder malkes for milliarderd. 7/1-2012
Kategori: Andet
Siden 2005, hvor elmarkedet blev liberaliseret, har de danske husholdninger betalt kr. 2,4 mia. for meget for strømmen. Det viser en rapport, som konsulenthuset EA Energianalyse har udarbejdet for Energistyrelsen. Det frie elmarked skulle være en fordel for husholdningerne, men i stedet for et generelt fald i elregningerne er disse i perioden steget med 21 procent.
Her fra redaktionen spørger vi, hvorfor polikerne, som udmærket kender til problematikken, atter udøver passivitet mht. til at sikre en lovgivning, der beskytter forbrugerne. Endnu engang er det de magtfulde pengeinteresser, der suger kapital til sig, imens elforbrugerne bliver de store tabere.
Vis mere

Elendigt elmarked koster danskerne kr. 440 mio. i åretd. 7/1-2012
Kategori: Andet
En analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen konkluderer, at danskerne kan spare kr. 440 mio. i året, hvis konkurrencen bliver bedre. Dårlig lovgivning på området er medvirkende til, at elselskaberne ikke konkurrerer om kunderne. De gamle monopoler dominerer stadig på markedet. Kun tre etablerede selskaber, nemlig OK, Modstrøm og Naturstrøm, har taget kampen op imod de etablerede selskaber.
Atter engang må de danske forbrugere betale overpris for deres el pga. dårlig lovgivning på området. Politikerne er passive...
Vis mere

Salg af ti regionale elnet til Energinet betyder, at kunderne skal malkes i årevisd. 7/1-2012
Kategori: Andet
Ingeniøren kan afsløre, at den forestående milliardhandel, hvor ti regionale elnet pga. ny EU-lovgivning skal sælges til Energinet, vil betyde, at den danske stat skal betale ca. 2,5 gange så meget pr. km elledning som i Tyskland.
De regionale elnet blev oprettet og betalt af forbrugerejede selskaber før liberaliseringen af elmarkedet. Ved salget til Energinet kommer forbrugerne til at betale for elnettene igen, fordi Energinet skal afskrive på købssummen.
Hvor er lovgivningen, som skal beskytte forbrugerne. Politikerne gør som sædvanligt ikke noget for at sikre et optimalt opsyn med elmarkedet. Elkunderne har jo altid betalt overpriser, så hvorfor ikke fortsætte i samme spor.....
Vis mere

Folketingsmedlemmernes forhold til Grundlovens paragraf om almenvellet.d. 2/1-2012
Kategori: Anholt Havmøller
En fuldstændig overflødig transitforbindelse til 1,3 mia. kr. søger Energinet.dk at få kabellagt i strid med grundlovens ekspropriationsparagraf. Lodsejerne til 9 ejendomme nægter at lade sig ekspropriere til et projekt, der ikke er behov for og derfor ikke i almenvellets interesse.
Hvad vil de folkevalgte tingsmedlemmer gøre for at ikke at fremstå som de største lovovertrædere af den grundlov, de selv har underskrevet ?
Er lovgiverne i Energiministeriet de største lovovertrædere af egne love ?
Vis mere

Høringssvar til det ulovlige 245 kV landkabel til Anholt Havmølleparkd. 12/12-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Et 420 kV landkabel = en 400 kV forbindelse (enig med Energiministeriets praksis-fortolkning)
Et 170 kV landkabel = en 150 kV forbindelse (enig med Energiministeriets praksis-fortolkning)
Et 220 kV landkabel = en 200 kV forbindelse
Et 245 kV landkabel = en 225 kV forbindelse
At Ministeriet pludselig sætter lighedstegn mellem 220 kV landkabel og 245 kV landkabel og kalder hele molevitten for en 220 kV forbindelse er noget forbistret vrøvl.
Energiministeriets fortolkning er bevidst manipulation.
Mailhøringssvar den 12. december 2011 til Sikkerhedsstyrelsen
Vis mere

Rammer for anlægsprojekter - el - gælder kun op til 400 kVd. 10/12-2011
Kategori: Skagerak 4 – Danmarks første 500 kV
På trods af, at der i kapitel 3 i "Anlægsrapport 2011/12 - Rammer og perspektiver for udvikling af el- og gastransmission" ordret står følgende: "Energinet.dk skal som systemansvarlig virksomhed sikre, at der er sammenhæng imellem 400 kV-nettet og det underliggende regionale eltransmissionsnet på 132-150 kV-niveau", og at der på s. 18 er en figur visende den langsigtede netstruktur for eltransmissionsnettet, hvor Skagerrak 4 er vist som en 400 kV forbindelse, så har Energinet bestilt et 500 kV HVDC-kabel til denne strækning.
Vis mere

Energinet.dk Netdimensioneringsregler TF 2.1.1 gælder for 400 kV/220 kV/150 kV og 132 kV d. 10/12-2011
Kategori: Andet
På trods af, at der højt og tydeligt står følgende i Energinet.dk Netdimensioneringsregler TF 2.1.1: "Netdimensioneringsreglernes gyldighedsområde er transmissionsnettet i Danmark
på 400 kV, 220 kV, 150 kV og 132 kV niveau og gælder for nye og renoverede anlæg", så indfører Energinet et nye spændingsniveauer: 245 kV til Anholt Havvindmøllepark og 500 kV på Skagerrak 4-strækningen imellem Tjele og Norge. Hvad gavn gør Netdimensioneringsreglerne, når Energinet ikke overholder disse???
Vis mere

Netdimensioneringsregler TF 2.1.1 gælder ikke transmissionsnet på 245 kV og 500 kV d. 10/12-2011
Kategori: Andet
Netdimensioneringsregler TF 2.1.1 Appendiks 2 omhandler anvendelse af systemværn og jordingsforhold gældende for transmissionsnettet (400 kV, 220 kV, 150 kV og 132 kV). Nu har Energinet indført 245 kV på Djursland og 500 kV i Nordjylland. Mon de opfinder deres egne netdimensioneringsregler til disse spændingsniveauer??
Vis mere

45 elselskaber er tvunget til at sælge deres transmissionsnet til Energinet til en værdi af kr. 5,7 mia.d. 10/12-2011
Kategori: Andet
Milliardhandlen er en konsekvens af EU-lovgivning. Den forbyder, at
selskaber, som producerer strøm eller handler med det, ejer
transmissionsnettet.
Det tvinger de 45 elselskaber, som alle sælger strøm, til at skille sig af med deres regionale net. Ifølge loven kan køberen kun være staten.
I forvejen ejer Energinet højspændingsnettet på 400 kV. De
regionale net, som skal lægges oven i, har en spænding på 132 kV
på Sjælland og 150 kV på Fyn og i Jylland. Handlen omfatter i alt ca.
2.800 km luftledninger, 525 km. jordkabler og 100 transformerstationer.
Vis mere

Hvem ejer det nyindførte 500 kV-kabel fra Tjele til Kristianssand??d. 10/12-2011
Kategori: Skagerak 4 – Danmarks første 500 kV
Energinet står som ejer af 400 kV-transmissionsnettet i Danmark og alle forbindelser til nabo-områder. Men da der er tale om et 500 kV-kabel fra Tjele til Norge, og ikke et 400 kV-kabel, hvem er så egentlig ejer af dette?
Vis mere

Partshøring om et 245 kV landkablet til Anholt Havmølleparkd. 8/12-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Der er overhovedet ikke gennemført én eneste beregningsanalyse af noget alternativt.
Grundlaget for folketingsbeslutningen af Anholt Havmøllepark er et alternativ, som er et dobbelt 170 kV jordkabelanlæg fra år 2000. Et alternativt, der har rigelig med kapacitet til at transitere strømmen frem til det overordnede net i Trige. Et alternativ, som ejes af Midtjyske Net A/S.
Klima- og Energiministeriets tilladelse er ulovlig.
Vis mere

Per Clausen har stillet spm. ved, hvorfor en dyrere løsning mht. Kassø-Tjele 400 kV-linien er valgtd. 8/12-2011
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Per Clausen har spurgt Martin Lidegaard, hvorfor "man" har besluttet sig for en dyrere løsning ved at ombygge Kassø-Tjele 400-kV-forbindelsen til en 2-system-mast, når der findes en meget billigere løsning, som kunne have dækket behovet for overføringsevne 15-25 år frem. Som sædvanlig benytter en minister Energinets svar direkte uden at sætte spm. ved, om Danmark virkelig har behov for denne transitlinie, eller om det er en ren og skær transitlinie, som skal genere penge til de magtfulde pengeinteresser bag Energinet. Mon Ministeren i det hele tage ved, hvad N-1 kriteriet betyder? Og hvor stor sandsynligheden er for, at N-1 nogensinde vil opstå?
Vis mere

Energiministeriet stævnet for ulovlig tilladelse til et 245 kV kabeld. 5/12-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Energistyrelsen og Energinet.dk hverken kan eller vil dokumentere behovet for nye transmissionsforbindelser i Danmark, og det er i strid med lovgivningen. Derfor udskrives ulovlige PSO-afgifter til erhvervslivet og elforbrugerne. Politikerne og Ombudsmanden hverken kan eller vil sætte sig ind i transmissionsproblematikken og elforbrugerne er nægtet at få en hårdt tiltrængt TEKNISK OMBUDSMANDSINSTITUTION.
Ekspropriationsparagraffen, § 73, i Grundloven skal nu efterprøves.
Vis mere

ABB har fået ordre på 500 kV HVDC kabel til Skagerak 4 på trods af, at Energinet oplyser et 400 kV kabel til fire nordjyske kommunerd. 29/11-2011
Kategori: Skagerak 4 – Danmarks første 500 kV
På trods af, at Energinet i sit materiale omtaler et 400 kV jævnstrømskabel med en 700 MW overføringsevne, har de bestilt et 500 kV HVDC kabel. De indfører hermed en helt ny spænding i Danmark i nattens mulm og mørke. Læs ABBs nyhedsbrev.
Vis mere

Energinet giver fire nordjyske kommuner forkerte data omkring Skagerak 4d. 29/11-2011
Kategori: Skagerak 4 – Danmarks første 500 kV
I VVM-anmeldelse dateret 10. februar 2011 giver Energinet forkerte oplysninger til fire Nordjyske kommuner, idet de omtaler et 400 kV jævnstrømskabel med en overføringsevne på 700 MW. Dette skriver de, på trods af, at de allerede på dette tidspunkt havde indkøbt et 500 kV kabel hos ABB og Prysmian, hvilket nyhedsbreve fra disse dateret februar 2011 bevidner. Ligeledes skriver Stattnet Norge om et 500 kV kabel. Energistyrelsen udtaler i november 2011, at "Energinet.dk har sammen med Statnett i Norge valgt 500 kV som driftsspænding for jævnstrømsanlægget Skagerrak-4 mellem Danmark og Norge, fordi denne spænding udgør den teknisk og økonomisk optimale løsning for forbindelsen ved den overføringsevne på 700 MW, som anlægget er godkendt til. Behovet for overføringsevnen har som nævnt indgået i grundlaget for godkendelsen, mens den tekniske udformning af anlægget fastlægges af Energinet.dk. Det er således helt i overensstemmelse med tilladelsen, at Energinet.dk vælger at drive forbindelsen ved 500 kV.". Sjovt nok var det tydeligvis muligt at opnå en overføringsevne på 700 MW med et 400 kV kabel i VVM-anmeldelsen - se link: http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/51267995-9D90-4CC5-85..
Vis mere

Prysmian har fået anden del af ordre på 500 kV kabel til Skagerrak 4-forbindelsen på trods af, at Energinet oplyser 400 kV i VVM-anmeldelsed. 29/11-2011
Kategori: Skagerak 4 – Danmarks første 500 kV
Energinet har ordret et 500 kV jævnstrømskabel hos Prysmian til trods for, at de i deres VVM-anmeldelse dateret februar 2011 sendt til fire nordjyske kommuner oplyser om et 400 kV kabel med en overføringsavne på 700 MW. De havde på dette tidspunkt allerede købt et 500 kV kabel og har dermed misinformeret fire kommuner. Læs Prysmians nyhedsbrev.
Vis mere

Lodsejere på Skagerrak 4-linien får kun erstatning ift. et 400 kV kabel til trods for, at Energinet i nattens mulm og mørke lægger et 500 kV kabel i jordend. 29/11-2011
Kategori: Skagerak 4 – Danmarks første 500 kV
På trods af, at der ordret i Landsaftalen står på s. 4, at "Når der tillige pålægges et deklarationsareal ydes en erstatning på kr. 2,91 pr. m2. Deklarationsareal pålægges normalt over 50-400 kV-kabler", så udtaler Energinet i november 2011, at "Erstatninger for kabelanlæg udmåles i Landsaftalen i forhold til bredden af kabelanlægget samt størrelsen af det tilhørende deklarationsareal. Erstatningen udmåles ikke ud fra kabelanlæggets spændingsniveau. Landsaftalens afsnit 3 finder således også anvendelse for 500 kV jævnstrømskabler med tilhørende deklarationsareal." Energinet satser således på, at lodsejerne ikke har sat sig ind i den skrevne tekst i Landsaftalen og vildleder således disse til kun at acceptere erstatning ift. et 400 kV kabel. Men hvad er erstatningen egentlig for et 500 kV jordkabel? Det vides ikke, for denne spænding er ikke officiel i Danmark og dermed ikke med i Landsaftalen!!
Vis mere

Familier: affaldsstrøm- dirty electricity - ødelægger vores livd. 27/11-2011
Kategori: Magnetfelter
Elnettet er årsag til, at beboere plages af forhøjet blodtryk, hjerteflimmer, kramper og andre helbredsproblemer - men ingen vil hjælpe.
Elselskabet vil ikke montere et filter, der kan afhjælpe problemet, idet der henvises til, at alle grænseværdier er overholdt.
Læs artiklen: http://nordjyske.dk/artikel/10/5/12/4014954/3/familier%20affald..
Vis mere

Fornyet partshøring til et 220 kV landkabeld. 26/11-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Ekspropriationstruede Ejner Bomholt afslører, at Danmark på elområdet styres af løgnagtige embedsmænd og styrelser og nævn, hvis fornemste opgave er at fylde lodsejerne med løgne.
Ejner Bomholt anfører 10 veldokumenterede grunde til, at Sikkerhedsstyrelsen skal afvise at gennemføre 9 tvangsekspropriationer til et projekt, der ikke er givet tilladelse til.
Hvorfor vil medierne ikke afsløre løgne og bedrag, som vedrører samtlige elforbrugere i Danmark i form af overflødige PSO-afgifter?
Har journalisterne solgt deres troværdighed for ussel mammon til el-mafiaen?
Vis mere

Retssag mod Ekspropriationskommissiond. 21/11-2011
Kategori: Andet
Der er rejst et civilt søgsmål om rigtigheden af at ekspropriere til kæmpevindmøller i Østerild Klitplantage for at Vestas kan få mere profit.
Vis mere

Myndighedsgodkendelsen er ikke i orden til Kassø-Tjele forbindelsend. 17/11-2011
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Myndighedsgodkendelsen gælder en dobbelt 400 kV forbindelse med en kapacitet på langt mere end det dobbelte af den nuværende forbindelse! Det er i strid med folketingsbeslutningen om kabellægning af nettet.
Redaktionen kan kun få tallene til at passe til virkeligheden, såfremt Energinet.dk har til hensigt at indføre 520 kV som en tyv om natten. Lodsejerne bliver som sædvanligt godt og grundigt snydt for deres erstatninger, men ikke for en hidtil uset mængde sundhedsskadelige vekselstrøms-magnetfelter.
Vindmølle-Eksporteventyret kræver en enorm udvidelse af det tyske elnet. Skal danske elforbrugere også betale for det gilde?
På Sjælland foregår al transitudvidelser over landegrænserne med jævnstrøm efter 1995(KONTEK).
Dags dato er følgende blevet informeret om Energinet.dk ulovlige 500 kV jævnstrømskabel:
Samtlige miljøordførere, Klima- og Energiministeren, Dansk Energi, Landbrug og Fødevarer (Landsaftalen), TV Nord, Jammerbugt kommune, Viborg kommune, Himmerlands kommune, BT og Ekstra Bladet.
Vi håber, der findes en ildsjæl, der vil tage sig kærligt af Energinet.dks ulovlige metoder til at luske 500 kV forbindelser ind ad bagdøren. Skal misinformation og massiv løgn og snyd være kendetegnende for statsmonopolet Energinet.dk?
Vis mere

Verden blivr aldrig den samme som førd. 17/11-2011
Kategori: Andet
Thorium som energikilde kan tilsyndeladende løse verdens energibehov. Det er bare ikke en teknologi, danske forskere må beskæftige sig med. Skal vi hægtes af energitoget, så investerer vi i vindmøller, der er et hundedyrt beskæftigelsesprojekt i Danmark!
Læserbrev af jonna Carlsen sendt til Jyllands-Posten
Vis mere

Energinet.dk køber højspændingsnetd. 11/11-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Med et års forsinkelse overtager den danske stat, Energinet.dk, 150 kV-forbindelserne og dermed frigives 5,7 mia. kr.
Handelen kommer tilpas for sent til, at elforbrugerne blev skånet for overflødige udgifter med indkøb af 245 kV jordkabler med tilhørende specialfremstillede transformere til den i forvejen hundedyre Anholt Havmøllepark!
Jyllands-Posten 11.11.2011
Vis mere

Uvildige oplysninger om Tjele -Kassø luftedningend. 6/11-2011
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Alberta Energy beskriver på side 16 og s. 30, at en mastehøjde på 48,5 meter hænges der en dobbelt 520 kV luftledning op med en effektoverførsel på 3000 MVA =3000 MW.Canserrapport side 35 og gigantiske magnetfelter målt i mikroTesla i en graf side 35/37.
Eagle-masterne skulle netop have den højde, og selvfølgelig udnyttes Eagle-masternes potentiale fuldt ud.
Lodsejerne er kun orienteret om, at kapaciteten skulle fordobles og det stadig handlede om en 400 kV forbindelse (420 kV).
Snydt og fuppet er de stakkels lodsejere, der har ingået en frivillig aftale på et usandt grundlag med Energinet.dk. Lodsejerne er blevet betalt efter LANDSAFTALEN, men den omfatter ikke en helt ny spænding i Danmark.
Vis mere

Frit elmarked er fup og svindeld. 5/11-2011
Kategori: Andet
Det danske el-marked styres benhårdt af tre statsejede energiselskaber: Dong (DK), Vattenfall (S) og EON (D), som har delt det danske marked mellem sig og sat den frie prisdannelse ud af kraft.
Det såkaldt frie elmarked har betydet, at stort set alle danske elselskaber udnytter deres indtægtsramme og dermed er danske elregninger blevet 6 % dyrere som følge af liberaliseringen.
Eksta bladet 5. nov. 2011
Vis mere

Fornyet partshøring om ekspropriationd. 3/11-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Fokus er på, hvad der er givet tilladelse til. Intet andet. Giver Energistyrelsen(Klima- og Energiministeriet) tilladelse til et 220 kV kabel med en effekt på 400 MW og ikke til et kabel med en effektoverførsel på 498 MVA=498 MW, så er det, der skal indkøbes. Hvordan kablet belastes er tilladelsen ligegyldig. Sådan har det altid været og sådan skal det vedblive med at være.
Hvis Energinet.dk kunne slippe af sted med at luske en højere spænding og effektoverførsel i jorden i strid med tilladelsen igennem systemet, så gør Energinet.dk det, fordi de er vant til et snyde/forsøge at snyde lodsejerne og elforbrugerne med øgede PSO-afgifter for unødvendige prestige projekter. Lodsejerne snydes for al for små erstatninger, når de ikke kan stole på overholdelsen af tilladelser/godkendelser.
Deadline: 9. november 2011
Vis mere

Ny Kassø-Tjele luftledningd. 28/10-2011
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Midal Cables og Otra Danmark: "Opgradering af 400 kV luftledningen Kassø-Tjele fra den nuværende etsystemledning til en tosystemledning vil forøge kapaciteten på strækningen fra ca. 1150 megawatt til 2 gange 1800 megawatt."
Energinet.dk har ellers markedsført projektet med en kapacitetsforøgelse til det dobbelte, men en simpel lommeregner viser, at kapaciteten er mere end tre-doblet. Det kan selvfølgelig kun lade sig gøre, fordi de nye eagle-master både er højere og bredere end de gamle og dermed åbnes der mulighed for som en tyv om natten at luske en væsentlig højere spændig op i masterne end 400 kV!?!? Skal Danmark have en 520 kV luftledning?
24. oktober 2011
Vis mere

Partshøring - ilandføringsanlægget Anholt Havmølleparkd. 26/10-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Advokat Helle Carlsen skriver, at "Det er retslig sædvane, at borgerne i dette land ALTID har ret til at få prøvet ekspropriationsgrundlaget ved en administrativ klageinstans forinden dens gennemførelse."
Energinet.dk har ikke tilladelse til at etablere et 245 kV landkabel, som der er anmodet om en ekspropriation til.
Disse forhold skal Sikkerhedsstyrelsen påse, og den kan derfor ikke efterkomme Energinet.dks ønske om at fremme ekspropriationen.
Advokat Helle Carlsen (H) skriver endvidere, at Klima- og Energiministeriet har givet tilladelse på et udokumenteret grundlag og derfor tilsidesat sin pligt til at søge sagen oplyst mest muligt.
Sikkerhedsstyrelsen har kompetence til at søge sagen oplyst om alternative muligheder og derfor kan Sikkerhedsstyrelsen IKKE træffe afgørelse om ekspropriation på det foreliggende grundlag.
Vis mere

Partshøring ved. det ulovlige landkabel Anholt Havmølleparkd. 26/10-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Den 25. marts 1992 godkendte Energiministeriet et 400 kV luftledningsprojekt på 42-44 meter høje master uden dokumentation for behovet. Ministeriet godkendte et projekt uden at undersøge, om det var i almenvellets interesser. En folkerejsning i 1998 besejrede masternes endelige død på Djursland. Energiministeriet undersøgte heller ikke med godkendelsen af 19. januar 2011 om behovet var til stede. Borgerne har sammen med deres advokat dokumenteret, at godkendelsen er i strid med 'almenvellet'. Alligevel synes Sikkerhedsstyrelsen at være ligeglad med, om loven overholdes med hensyn til at få afklaret spørgsmålet om overholdelse af Grundlovens § 73, der handler om almenvellet, ved en domstol. Retssagen anlægges senest 7. december 2011.
Vis mere

Forening af kritiske elkunder vokser eksplosivtd. 13/10-2011
Kategori: Andet
Liberaliseringen af elmarkedet skulle gøre det billigere at være elkunde. Virkelighedens verden er den modsatte. Det er blevet dyrere og dyrere, fordi elselskaberne er en pengemaskine, der udnytter indtægtsrammen på 6 % og de penge ser forbrugerne kun, hvis der kompenceres i form af billigere abonnement eller en returcheck til kunderne. Utilfredse elkunder melder sig ind i uafhængige indkøbsforeninger som Elforbundet.dk, skriver Erhvervsbladet.dk
Vis mere

Totalitær strøm - en Ombudsmandssag d. 17/8-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Forhåbentlig er vanvidet kommet så vidt, at Ombudsmanden vil tage sig af sagen?
Jyllands Posten har i sin leder 16-08-2011 med overskriften TOTALITÆR STRØM ikke noget til overs for den hundedyre Anholt Havmøllepark, som ligner en 'svinestreg' overfor elforbrugerne.
Kablet SKAL være på plads INDEN lodsejerne kan starte en retssag! Det er bekvemt for Energinet.dk.

Det er en sag, der berører samtlige elforbrugere med ulovlige PSO-afgifter på minimum 1,3 mia. kr.
Det er en sag, der berører en uberørt natur med magnetfelter, som er lige så kraftige, som var lederne hængt op i højspændingsmaster.
Danmark er nemlig ikke et retssamfund.
Demokratiet findes ikke inden for el-sektoren.

Ombudsmanden har efter anmodning i en skrivelse af 7. september 2011 fået tilsendt flere dokumenter i sagen.
Vis mere

Totalitær strømd. 16/8-2011
Kategori: Anholt Havmøller
"Blandt månedens regninger er få så deprimerende læsning som elregningen. Selv om al belysning i huset sker med el-sparepærer, alle hvidevarer er mærket AA+, og teenagerne er blevet bevidstgjort om at spare på elektriciteten, er der tale om et alvorligt dræn i husholdningsbudgettet.
Smerten bliver ikke mindre i de hundrede tusinder af danske hjem, der fra vinduerne kan se vindmøller rotere og producere klimavenlig elektricitet, uden at det på nogen måde smitter positivt af på el-regningen. Tværtimod.
Leder i Jyllands Posten den 16.08.2011
Vis mere

Dong Energi kommer til at tjene fedt på Anholt Havmølleparkd. 11/8-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Fundamenter og møller bliver langt billigere end forudsat i udbuddet og analysen for Danmarks hidtil dyreste offshore møller.
Elforbrugerne betaler unødvendigt meget for VE-energien.
Vis mere

Demokratiet på vrangend. 9/8-2011
Kategori: Andet
Peter Rørdam, fhv. landsdommer: Tamil-sagen blegner i sammenligning med, hvad miljøministrene Troels Lund Poulsen og Karen Ellemann har præsteret under behandlingen af loven om et testcenter for store vindmøller i Østerild.
Sagen om Østerild er på mange måder sammenlignelig med sagen om de ulovlige 245 kV transitkabler på Djursland.
Vis mere

Ombudsmanden har berøringsangst overfor Energinet.dk's ulovlighederd. 19/7-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Ombudsmanden svarer den 11. juli 2011, at sager er forældet efter et år.
Om behovet for en ny transitforbindelse henviser Ombudsmanden Hans Gammeltoft Hansen til § 16, stk. 1, i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmansmand.
Ombudsmanden afgør selv, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse.
Ombudsmanden mener, at klagen over det manglende behov kan indbringes for en anden myndighed, men der er bare ikke flere !!
Energiklagenævnet og Natur- og Miljøklagenævnet har IKKE villet tage stilling til, om der skulle være et behov.
Derfor sendes sagen påny til Ombudsmanden med anmodning om anvisning af myndighed, som Ombudsmanden mener sagen kan påklages til.
Stævning forventes snart at være udarbejde.t
Vis mere

Pris for erstatning!!d. 28/6-2011
Kategori: Andet
Læs artiklen, hvor truede naboer til kæmpevindmøller i Billund skal betale 4000 kr. for måske at få værditabserstatning.
Endnu engang er der ingen grænser for, hvor korrupt hele el-branchen er - den danske mafia.
Vis mere

Retssag mod Miljøministerietd. 15/6-2011
Kategori: Andet
Sagen i Østerild Klitplantage følges med spænding.
Dommerne i Vestre Landsret udsatte sagen til den 14/8. Derfor ventes ekspropriationenerne at kunne indledes som planlagt den 28. juni 2011!!! Retssagen omkring "retlig interesse" er på ingen måde afklaret. Der har været retsforhandling d. 14. juni 2011 om lige præcist dette spørgsmål, og der foreligger og materialesamling på godt 1.300 sider bare om dette forhold !
Kammeradvokaten har personligt procederet på, at lodsejerne ingen retlig interesse har, men har dog erkendt, at direkte berørte parter / lodsejere har en retlig interesse.
På Djursland er overvejelserne, hvem det kan være mest hensigtmæssigt at inddrage i en retssag.
Vis mere

Magnetfelter for max 500 A - grafer for flad forlægningd. 29/5-2011
Kategori: Magnetfelter
Rapporten er udarbejdet af Energinet.dk for Elbranchens Magnetfeltudvalg fra 2009.
Desværre har rapporten kun medtaget belastninger på max 500 A(ampere).
Energinet.dks eksperimentkabel på 245 kV i flad forlægning og med en max strømbelastning på 1224 A i 1,3 meters dybde, 40 cm mellem faserne er desværre ikke medtaget og kan ikke fremskaffes. Hvorfor???
Vis mere

Ombudsmanden skal se på retssikkerheden og lovligheden i Energinet.dks 245 kV kabelprojektd. 27/5-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Miljø- og Energiminister Svend Auken besvarede den 2. juni 1998 spørgsmål omkring behovet af transmissionsforbindelser.
Spørgsmål 126:
"Kan et distributionsselskab ekspropriere til nye linjeføringer uden at kunne dokumentere et reelt behov?"
Svar:
"Nej. Ifølge Lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel kan boligministeren, når almenvellet kræver det, tillade ekspropriation til anlæg for produktion, transmission og distribution af elektricitet."
Sikkerhedsstyren kan derfor ikke bare henvise til et nævn, når det får en anmodning om at foretage en ekspropriation. Når Sikkerhedsstyrelsen ved, at der er en tvist omkring en ekspropriation, så må man afvente en domstolsafgørelse, alt andet er ulovligt efter Stærkstrømsloven.
Vis mere

Magnetfelter er farlige - bare ikke i Danmarkd. 26/5-2011
Kategori: Magnetfelter
I Danmark har myndighederne kun vejledende grænseværdier for elektriske og magnetiske felter. Og disse grænseværdier er udelukkende baseret på termiske virkninger samt evt. kortslutninger i organismens nervesignaler. Langtidseffekterne af strålingerne er ikke vurderet og dermed reguleret i de danske regler. Mange andre andre lande har fastsat væsentlige lavere grænseværdier, fx har Schweiz værdier der er 10000 gange lavere end de tilsvarende danske.
Link til artikel: http://feltmester.wordpress.com/magnetiske-felter/
Vis mere

Energinet.dk forsøger at skræmme lodsejer til at indgå et "frivilligt forlig"d. 21/5-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Lodsejer skriver: "På baggrund af ovenstående må det stå klart for enhver, at der slet ikke er grundlag for at anmode om ekspropriation.
Du skriver til slut at, som det ser ud er der ikke basis for forlig. Hertil kan jeg kun sige, at det kun er Energinet.dk der har modvilje mod forlig, vi vil gerne indgå forlig når blot loven og forsigtighedsprincippet følges."
Bemækninger: Så længe sagen behandles af klageinstanser, er det 100% ulovligt at manipulere lodsejerne til at indgå et såkaldt "frivilligt forlig".
Energinet.dk er magtens arrogance og derfor er Energinet.dk fløjtende ligeglad med, hvor meget loven overtrædes. Energinet.dk er totalt blottet for empati og ansvarlighed.
8 lodsejere fra Ramten, Kastbjerg, Skindbjerg og Emmelev finder så mange mangler ved dokumentationen for behovet og manglende erstatning for værdiforringelse/ekspropriation, mangler og fejl i Landbrugsaftalen samt tilsidesættelse af forsigtighedsprincippet, at lodsejerne ikke kan indgå et forlig på de betingelser, som Energinet.dk ønsker.
Energinet.dk's vildledende rundsendelse af et billede med kabelnedgravning den 28/4-2011 er IKKE et 245 kV kabel, men snarere et uskyldigt 60 kV kabel!
Vis mere

Lodsejer klage til Ombudsmanden , Sikkerhedsstyrelsen og Energiklagenævnet d. 20/5-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Energinet.dk bruger desperate metoder til at lokke lodsejerne til at indgå et forlig om et ulovligt kabelprojekt.
Sålænge der klages over projektet, har Sikkerhedssstyrelsen ingen lovlig mulighed for at foretage nogen form for ekspropriation. .
Derfor opfordrer en lodsejer med økologisk drift Ombudsmanden til at se på de totalt lovløse tilstande, som Energinet.dk er garant for.
Vis mere

Energinet.dks afpresnings metoder d. 17/5-2011
Kategori: Anholt Havmøller
AAkjaer landinspektørerne bruger telefonafpresninger overfor lodsejerne. I går d. 17. maj 2011 blev Ejner Bomholt ringet op af landinspektør Nils og truede Ejner til at underskrive for ellers blev han eksproprieret, kablet blev ikke flyttet en meter (ligger ca. 45 meter fra boligen), ville ikke høre tale om værdiforringelser af ejendommen (Sigrid Bluhme forlanger en millionerstatning for tabte værdier). Projektet var skam lovligt (advokaten er helt uenig i den udlægning). Truede med, at Sikkerhedsstyrelsen bare ville ekspropriere og så fik Ejner ikke en øre i erstatning.
Ejner Bomholt gjorde det klart, at der IKKE BLEV INGGÅET EN FRIVILLG AFTALE og Energinet.dk havde derfor ingen adgang til hans matrikel.
Bemærkninger: Energinet.dk er desperat efter at få såkaldte frivillige aftaler.
Energinet.dk er virkelig trængt i deres ulovlige projekt, så nu vil landinspektørfirmaet også gøre deres firma krimínelt i stil med Energinet.dk's.
Energinet er en stor betændelsesbyld i vores samfund. Penicillin hjælper ikke på at få slået betændelsen ned. Der skal et kirurgisk indgreb til….
Ingen kan tvinges til at indgå en frivillg aftale.
Retssagen venter lige om hjørnet.
Vis mere

Afsluttende advokatbemærkningerd. 16/5-2011
Advokat Helle Carlsen er rygende uening med Energiklagenævnet, som opfinder en påstand, der passer til et ulovligt transitkabel og undlader fuldstændig at ville tage stilling til bebovet for et 245 kV kabel, som ikke alene er 25 % overdimensioneret, men også er fuldstændigt overflødigt.
Ombudsmanden kan komme på overarbejde med at finde ud af, hvorfor klageinstanserne har gjort sig selv overflødige.
Vis mere

Lodsejer er utålmodig efter at få dokumenteret behovet d. 15/5-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Nye afsløringer viser, at Energinet.dks 245 kV kabel-eksperiment nemt kan blive lige så stor en skandale som IC4-togene.
Sikkerhedsstyrelsen har endnu ikke svaret lodsejerne på et enkelt spørgsmål: Dokumenter behovet ellers forlanger vi kablet returneret til leverandøren.
Kritik af hele klagesystemet, hvis fornemste opgave er at afvise en berettiget klage og sende sorteper videre til et andet lige så umuligt klagenævn/klagestyrelse.
Ombudsmanden presses til at agere hurtigt.
Vis mere

Macht der Schönheitd. 9/5-2011
Kategori: Kassø-Vejen-Tjele
Vred lodsejer beskylder Christian Jensen, Energinet.dk, for at være "en decideret løgner, hvilket bevises her. Det er til at kaste op over!!!".
Man skal lede længe efter så fed og fornærmende en storløgn, som den Energinet.dk gør sig til talsmand for i der Spiegel.
Christian Jensens forherligelse af "tryllestavene" må stå for hans egen regning.
Lodsejerne eksproprieres ud af egne hjem eller flytter langt væk fra uhyrerne, når sandhedens time har vist sig som cancer eller alzheimers.
INGEN af de etablerede 400 kV master i Danmark er lovligt bygget (behovet for almenvellet mangler i Energistyrelsens tilladelser).
Redaktionen af hjemmesiden har haft kontakt med journalist Christina Schmidt fra der Spiegel om danskernes syn på master, som er: Det er det mest forhadte og hæsligste, man kan byde danskerne med deres sygdomsfremkaldende magentfelter.
Vis mere

Så farligt er højspænding (vekselstrøm)d. 3/5-2011
Kategori: Magnetfelter
Danmark har ingen grænseværdier for beboelsers nærhed til højspænding sådan som vore nabolande, vi normalt sammenligner os med. Så længe Energinet.dk har monopol på at stå for sandheden om dennes farlighed, må vi leve med, at masser af mennesker bliver dødeligt syge af at bo i nærheden af linjeføringerne, i luften eller som kabler. Læger og medicinalindustrien lever fedt på denne forurening.
Tyskland bruger i stor stil den ufarlige jævnstrøm til ilandføring af havmøllestrøm. Så længe den danske lovgivning ikke giver den mindste form for RETSSIKKERHED til berørte lodsejere, når Energinet.dk skal have beskæftigelse til deres ansatte til overflødige projekter, vil gammelmandstyraniet fremture med totalt forældede projekter.
Links til højspændings farlighed i
Vis mere

Lodsejer protesteter mod ulovligt Energinet.dk kabel.d. 2/5-2011
Kategori: Anholt Havmøller
"I det hele taget er der noget tys-tys over den måde, som hele denne proces forsøges lusket igennem systemet uden at lodsejernes protester overhovedet må blive hørt og tages alvorligt. Herunder hører, at lodsejerne ikke får noget at vide om tilladelsen af 19. januar 2011 og da slet ikke noget om klagemulighederne. Selvfølgelig er Energiklagenævnet vidende om, at tilladelsen mangler en beregning på, hvad det koster at slutte offshore møllerne direkte til det bestående net."
"Nogle få klik med musen godtgør, at Anholt Havmøllepark kan tilsluttes til det allerede etablerede net for ca. 30 mio. kr. og det er en besparelse, der er til at få øje på.", skriver en hårdt magnetfeltramt lodsejer.
Hvis et projekt er ulovligt, har lodsejerne alle tiders mulighed for at kræve store erstatninger, da Energinet.dk er sulter efter at få aftalerne i hus.
Vis mere

Ombudsmanden skal se på sagen om ulovlige afgørelserd. 30/4-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Den ubegrænsede magt, som Energinet.dk har med "kontrol" over kritikløs godkendelser af ulovlige ansøgninger i Energistyrelsen og som af politiske grunde ulovligt godkendes i systemet af Energiklagenævnet, er en sag for Ombudsmanden, der IKKE kan afvises.
De ulovlige godkendeler burde få alle politikerne og journalister op af sofaen, fordi tilladelserne betyder, at samtlige elforbrugere pålægges ulovlige PSO-afgifter. Elforbrugerne kan ikke lovligt opkræves for 1,3 mia. kr. i nye afgifter.
Vis mere

Per Clausens blog:d. 20/4-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Under overskriften: "Overpris for Anholt-el truer fortsat udbygning med vedvarende energi", skriver Sigrid Bluhme:
Vis mere

Ansøgning om opsættende virkning til Energinet.dks ulovlige 220 kV kabeld. 11/4-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Hvorfor er samtlige 170 lodsejere, der er berørt af projektet IKKE informeret om tilladelsen i rette tid, og hvorfor er lodsejerne IKKE informeret om klagemulighederne, herunder, at der kan søges om "opsættende virkning"?
Manglende retssikkerhed omkring gennemførelsen af Energinet.dks ulovlige projekter er af et omfang, der ikke kalder på tilgivelse.
Vis mere

Adokat: Opsættende virkning skal bevilgesd. 7/4-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Advokat Helle Carlsen skriver i et indlæg til anmodningen om opsættende virkning, at klagen af 14. februar 2011 er illusorisk, såfremt sagen ikke får opsættende virkning som følge af det samfundsøkonomiske tab, der måtte blive lidt, hvis/når tilladelsen omgøres.
Det bestrides, at Energinet.dk lider et tab, fordi denne er en statslig ejet koncern, hvis økonomi skal hvile-i-sig-selv.
Vis mere

Energinet.dk er meldt til Østjyllandspolitid. 3/4-2011
Kategori: Anholt Havmøller
"Jeg søger retssikkerhed som omhandler beskyttelse mod Energinet.dk, som med en mangelfuld og udokumenteret tilladelse i hånden mener sig berettiget til at lægge ulovlige og fuldstændig overflødige transitkabler på min ejendom.
Jeg ønsker politiets bekræftelse på, at politiet er en garant for overgreb fra et monopol, der ejes af selveste staten. En domstolsafgørelse skal være borgernes retsbeskyttelse mod Energinet.dk og den skal være på plads FØR Energinet.dk's indtrængen på min ejendom.", skriver anmelderen.
Politiet tager sagen alvorligt, men de har ikke prøvet sådan en sag tidligere.
Vis mere

Energinet.dk - ulovligt og dyrt projektd. 22/3-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Ulovligt ilandføringsprojekt til Anholt havvindmøllepark med Energinet.dk som bygherre koster samfundet 1,3 mia kroner. Politikerne lukker øjnene for det.
Samfundsmæssigt er det forrykt at kræve 1,3 mia. kr. til et nyt kabelsystem, når der allerede ligger fuldstændig ubenyttede 170 kV kabler fra station Mesballe til station Åstrup (Grenaa).
Artikel sendt til JyllandsPosten, Randers Amtsavis, TV-avisen, TV2
Nyhederne og DI
Af: Anne Boesen, Sigrid Bluhme og Gitte Nielsson
Vis mere

Staten sløser med elkunders penged. 21/3-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Direktør Peder Ø. Andreasen for Energinet.dk har ingen problemer med, at effektiviteten i det net, han er chef for, kun har en effektivitet på sølle 56 % sammenlignet med det mest effektive transmissionsnet i EU. Så længe Klima- og Energiministeriet blåstempler alle Energinet.dks ansøgninger uden den mindste dokumentation for behovet, så får vi en elendig drift. Politikerne kerer sig ikke om embedsmændenes lovprisninger af alle disse ulovlige Energinet.dk ansøgninger. DI kræver et indgreb.
JyllandsPosten d.21.03.2011
Vis mere

Ingen retssikkerhed med Energinet.dk ved bordendend. 19/3-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Kære politikere - har I hår nok på brystet til at sige til Energinet, at det er en ommer? Eller skal vi atter køre den sædvanlige vej og lade medierne grave i sagen og belyse alle dårligdommene, således at demokratiet i Danmark sikres?
Danmarks love burde gælde ALLE.
Vis mere

Anmodning om opsættende virkningd. 18/3-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Advokat Helle Carlsen har søgt Energiklagenævnet og Sikkerhedsstyrelsen om 'opsættende virkning' på Energinet.dks udokumenterede projekt.
Vis mere

Anmodning om opsættende virkning, begrundelsed. 18/3-2011
Kategori: Anholt Havmøller
Energinet.dk har siden mødet i december 2009 været gjort opmærksom på argumenterne for modstanden af det ulovlige kabel og modstanden har været vedvarende.
Energinet.dk har fået besked om, at det er en rigtig god ide at sende deres folk på en ekstra forårsferie - indtil Energiklage Nævnet har talt.
Vis mere

Storebæltskabel nr. 2d. 18/3-2011
Kategori: Andet
Så længe det er regeringens politik at bruge Danmark vest for Storebælt til kæmpevindmøller, så skal sjællænderne have vindenergien via et kabel gemt under Storbælt. Vi ønsker sjællænderne tillykke, men overalt i Jylland kæ